Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

B3   Podolany

Teren ograniczony ulicami: Wojska Polskiego, torami kolejowymi do granicy miasta, granicą miasta, torami kolejowymi, ulicami Stróżyńskiego, Obornicką, Witosa (część szczegółowa - mapa S/5).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Na terenie podstrefy znajduje się ciek Wierzbak, który w części został skanalizowany, jak większość wód powierzchniowych na terenie miasta jego klasa czystości wymaga działań naprawczych.

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu. Teren znajduje się w sąsiedztwie głównego korytarza spływu nawiewnego czystego powietrza z północy na południe do centrum miasta, oraz z małych zespołów zieleni publicznej oraz terenów ogródków przydomowych.

·        Na terenie podstrefy dominuje towarzysząca zabudowie (w szczególności zabudowie willowej) zieleń o dużej dowolności, wartości estetyczno – ozdobnej i krajobrazowej.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Cmentarze:

o         parafii Św. Jana Vianney przy ulicy Szczawnickiej

·        Zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabudowie oraz zabytkowym fortyfikacjom: Fort VI.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: Wierzbaka,

o         przy rondzie Obornickim między ulicami Lutycką i Obornicką.

1.1.3              Tereny leśne:

·        w okolicach ulicy Mateckiego – ślad dawnego parku Piątkowo,

·        przy ulicy Marciniaka.

1.1.4              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane,

·        ogrody działkowe:

o         „ROD St. Strugarka” w rejonie ulic Strzeszyńskiej i Sucholeskiej,

o         „ROD Słonecznik” w rejonie ulic Rzepeckiej i Straży Ludowej,

o         „ROD Mostostal” w rejonie ulic Lutyckiej i Dojazd,

o         „ROD Gaj” w rejonie ulic Lutyckiej i Dojazd,

o         „ROD ks. L. Przyłuskiego” w rejonie ulic Lutyckiej i Dojazd,

o         „ROD Relax” w rejonie ulic Lutyckiej i Dojazd,

o         „ROD Akademii Rolniczej II” przy ulicy Dojazd.

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody

o         aleja kasztanowców białych, wpisana do wojewódzkiego rejestru pomników przyrody oraz jesion wyniosły. Cenne przyrodniczo okazy zlokalizowane są w ulicy Omańkowskiej,

o         Fort VI, element pierścienia fortyfikacji poznańskich, projektowany obszar NATURA 2000 zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Fort VI Tietzen, Podolany,

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

·        Nie objęte formą ochrony zabytków:

o         Stacja Poznań-Strzeszyn, ulica Biskupińska: dworzec, budynek gospodarczy, budynek mieszkalny;

o         Koszary Artylerii przy ulicy Wojska Polskiego.

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        W podstrefie występuje przenikanie się funkcji mieszkaniowej i przemysłowej:

o         mieszkaniowa, o charakterze zabudowy jednorodzinnej, wolno stojącej, przemieszana z funkcją przemysłową, o charakterze zabudowy wielkogabarytowej lub halowej, niekorzystne wzajemne przenikanie się funkcji mieszkaniowej i przemysłowej następuje na terenach pomiędzy ulicami: Strzeszyńską i ulicą Obornicką,

o         funkcja mieszkaniowa jednorodna i uporządkowana w zabudowie wolno stojącej, skoncentrowana w obszarze ograniczonym torami kolejowymi i ulicami Strzeszyńską oraz Druskiennicką,

o         funkcja przemysłowa zlokalizowana w części południowej (ulica Lechicka, ulica Druskiennicka) oraz północnej (rejon ulicy Szarych Szeregów) stanowi tereny magazynowo-składowe o charakterze nieuporządkowanym, częściowo zdegradowanym,

o         na terenach przemysłowych następuje proces rozdrabniania i dogęszczania.

·        W podstrefie wyróżnia się dodatkowe elementy funkcjonalno-przestrzenne:

o         wzdłuż ulicy Obornickiej teren nieuporządkowany przestrzennie stanowiący wymieszanie zabudowy mieszkaniowej i handlowo – usługowej z tendencją wypierania zabudowy mieszkaniowej,

o         obiekty handlu wielkopowierzchniowego (pow. powyżej 400 m2) o łącznej powierzchni sprzedaży 2800 m2,

o         na południe od ulicy Lechickiej teren szpitalny oraz teren wojskowy zamknięty,

o         zabudowa tymczasowa ogródków działkowych,

o         potencjał terenów niezagospodarowanych w znacznej części rezerwowanych pod układ komunikacyjny stanowi 67 ha pow. strefy,

o         Fort VI - teren zamknięty (wojskowy). obejmuje znaczną część pow. terenu fortu.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: usługi, handel,

·        Funkcje zagrożone: mieszkalnictwo,

·        Funkcje agresywne: przemysł,

·        Funkcje wypierane: mieszkalnictwo.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 kondygnacji (7 m.).

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto na południe od ulicy Omańkowskiej określono od 5% do 30%.

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto na północ od ulicy Omańkowskiej określono od 5% do 15%.

·        Średni procent zab. działki typu POD określono od 5 - 15%.

·        Zabudowa ulega zagęszczeniu w kierunku centrum miasta.

·        W podstrefie następuje dogęszczanie zabudowy.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        Przewaga struktur nieuporządkowanych

o         szczególnie w rejonie ulicy Obornickiej.

·        W obrębie podstrefy jest wykształcona jedna czytelna struktura o zamkniętym układzie kompozycyjnym (ograniczona ulicami: Druskienicka, Omańkowskiej, Wietrzychowskich, torami kolejowymi od południa i północy – teren osiedla mieszkaniowego).

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie w przewadze występują struktury trwale zainwestowane.

·        W podstrefie występują również struktury o zainwestowaniu w części utrwalonym

o         rejon ograniczony ulicami: Lutycką, Omańkowskiej, Druskiennicką i Obornicką.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym i w części utrwalonym wykazują cechy odpowiednio do zachowania i przekształceń.

·        Teren Fortu VI (element XIX– stuwiecznego zewnętrznego pierścienia umocnień) o zainwestowaniu w części utrwalonym posiadający cechy do rewaloryzacji i przekształceń.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Wloty do miasta, bramy miasta (część ogólna - mapa O/19)

·        Wlot drogowy ulicą Obornicką uznany został jako makrownętrze o negatywnym odbiorze, odznaczające się brakiem ładu przestrzennego i zdefiniowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Jedynym akcentem pozytywnym wjazdu jest wiadukt nad torami kolejowymi, wykrystalizowany na granicy administracyjnej miasta Poznania.

2.4.2              Główne ciągi miejskie:

W granicach podstrefy nie ma wykształconych ciągów miejskich.

2.4.3              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowa podstrefy kształtuje panoramy z określonych poniżej punktów widokowych:

o         P5 – z ulicy Morenowej w kierunku południowym,

o         P8 – z ulicy Meteorytowej w kierunku południowym.

2.4.4              Dominanty wysokościowe i przestrzenne (część ogólna - mapa O/16)

·        W granicach omawianej podstrefy przeważają obiekty o oddziaływaniu negatywnym na przestrzeń: budynki wojewódzkiego szpitala przy ulicy Lutyckiej oraz szpitala MSWiA.

·        Jedynie wiadukt nad torami kolejowymi przy ulicy Obornickiej jest formą pozytywnej dominanty kompozycyjnej.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej