Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

B2   Piątkowo, rejon ulicy, Naramowickiej, Wilczy Młyn

Terem ograniczony ulicami: Lechicką, Obornicką, F. Stróżyńskiego, torami kolejowymi, ulicą Karpią, wschodnią granicą osiedla Wilczy Młyn (część szczegółowa - mapa S/4).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·          Podstrefa o urozmaiconym ukształtowaniu terenu z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty.

·          W zachodniej części podstrefy znajdują się szacunkowe złoża węgla brunatnego stanowiące fragment Rowu Poznańskiego.

·          Teren na wschodnim skraju w nieznacznej części objęty obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią wody 100 – letniej (1%).

·          W podstrefie następują spływy nawiewne czystego powietrza z północny ku południowi do centrum miasta z wtórnymi kierunkami nawiewnymi powietrza z małych zespołów zieleni publicznej oraz terenów ogródków przydomowych.

1.1.2              Tereny zieleni

·          Parki:

o         na osiedlu Bolesława Chrobrego,

o         na osiedlach: Bolesława Śmiałego, Stefana Batorego,

·          Cmentarze:

o         parafii Św. St. Kostki przy ulicy H. Łowmiańskiego,

o         parafii Matki Boskiej Częstochowskiej przy ulicy Jasna Rola.

·          Zieleń towarzysząca:

o         ulicom i placom,

o         zabytkowym fortyfikacjom: Fort V, Fort Va,

o         zabudowie w tym: park dawnego folwarku Naramowice przy ulicy Naramowickiej.

1.1.3              Tereny leśne:

·          lasy komunalne przy ulicy Umultowskiej i ulicy Łużyckiej (w tym teren rezerwatu Żurawiniec).

1.1.4              Tereny rolne:

·          użytkowane rolniczo i odłogowane,

·          ogrody działkowe:

o         „ROD im. F.D Roosevelta” przy ulicy Naramowickiej, (proponowany do zmiany funkcji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99 z dnia 23 listopada 1999 r.),

o         „ROD im. 23 Lutego” przy ulicy Lechickiej, (proponowany do zmiany funkcji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99 z dnia 23 listopada 1999 r.),

o          „ROD PPBP nr 1” przy ulicy Umultowskiej, (proponowany do zmiany funkcji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99 z dnia 23 listopada 1999 r.),

o         „ROD Tramwajarz” przy ulicy Madziarskiej, (proponowany do zmiany funkcji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99 z dnia 23 listopada 1999 r.).

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·          objęte formą ochrony przyrody

o         przy ulicy Jasna Rola istniejący rezerwat „Żurawiniec” o powierzchni 1,27 ha, powołany zarządzeniem MLiPD z dnia 20.10.1959 roku, (M.P.59.93.497),

o         pomnik przyrody wpisany do wojewódzkiego rejestru pomników przyrody: cenny przyrodniczo jarząb berkinia zlokalizowany na byłych terenach wystawowych PGO Naramowice,

o         użytek ekologiczny Fort V powołany uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku, granice użytku uwzględnione w mpzp „Za Fortem” (uchwała Nr XC/1031/III/2002 RMP z dnia 25.06.2002 r.),

o         Fort V i Fort Va - element pierścienia fortyfikacji poznańskich, projektowany obszar NATURA 2000 zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·          Objęte formą ochrony zabytków:

o         Fort V Waldersee I - ulica Lechicka,

o         Fort Va Bonin - ulica Szanieckiego,

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

·          Nie objęte formą ochrony zabytków:

o         Naramowice – wieś o czytelnym układzie przestrzennym z założeniem dworsko - parkowo - folwarcznym: wieś szlachecka wymieniana w 1366 r. Włączona do Poznania: w 1925r. Obejmuje obszar przy ulicy  Naramowickiej, dwór, stajnie, cielętnik, stodołę, spichlerz oraz park ze stawem.

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno – przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

Podstrefa o przewadze funkcji mieszkaniowej, o potencjale terenowym do rozwoju i uzupełnień.

·          Na wskazanym obszarze funkcja mieszkaniowa skupiła się w różnych typach zabudowy:

o         zabudowa blokowa wielkopłytowa osiedli Piątkowskich, powstała w latach 80-tych na terenie ograniczonym ulicami Umultowską i Stróżyńskiego, (dominujące wnętrza otwarte, przypadkowe, brak wnętrz przestrzeni publicznych zamkniętych);

o         dwie enklawy zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – ograniczone ulicami Wojciechowskiego, Jaroczyńskiego, Lechicką i Obornicką,

o         osiedle zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej przy ulicy Sarmackiej,

o         zabudowa jednorodzinna szeregowa na osiedlu Wilczy Młyn,

o         tereny zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej i blokowej dawnej wsi Naramowice.

·          Funkcje uzupełniające to rozproszone usługi handlu, oświaty, zdrowia, administracji.

·          Brak usług ośrodkotwórczych oraz koncentracji miejsc pracy decyduje o „sypialnianym” charakterze ww. terenów.

·          W podstrefie występują tereny o funkcjach usługowych w zabudowie wielkogabarytowej. Zlokalizowane są tu obiekty handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (łącznie 17900 m2), m.in. w rejonie ronda Obornickiego, na osiedlu Stefana Batorego.

·          Tereny zabudowy tymczasowej obejmują:

o         zabudowę ogródków działkowych,

o         zabudowę substandardową w postaci baraków w rejonie ulicy Sarmackiej.

·          W podstrefie wyróżnia się dodatkowe elementy funkcjonalno-przestrzenne:

o         tereny rolne i odłogowane zlokalizowane w pasie terenu ulicy Naramowickiej – dolina rzeki Warty (168 ha),

o         tereny niezagospodarowane w części rezerwowane pod układ komunikacyjny – 93 ha.

·          W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·          Funkcje stymulujące rozwój: potencjalne ogólnomiejskie w rejonie przystanków PST (Poznański Szybki Tramwaj),

·          Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·          Funkcje agresywne: usługi handlu wieloprzestrzennego,

·          Funkcje wypierane: rola.

2.1.3              Bariery funkcjonalno-przestrzenne (część ogólna - mapa O/19)

·          Lokalizacja trasy PST stymuluje rozwój, a zarazem dzieli przestrzennie ww. podstrefę.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1               Wysokość zabudowy – na zachód od ulicy Umultowskiej (część ogólna - mapa O/14)

·          W podstrefie przeważa zabudowa o 6 - 9 kondygnacji (21 - 31,5 m).

·          W podstrefie występuje zabudowa o wysokości nie przystającej do miejsca 12 i 16 kondygnacji (42 m i 56 m.), w skali miasta wprowadzająca dysonans przestrzenny:

o         osiedla Piątkowskie.

·          W podstrefie występuje miejscowe obniżenie wysokości przystające do miejsca:

o         rejon osiedla Bolesława Śmiałego i Stefana Batorego,

o         rejon ograniczony ulicami Obornicką, Wojciechowskiego, Jaroczyńskiego i Lechicką.

2.2.2              Wysokość zabudowy – na wschód od ulicy Umultowskiej (część ogólna - mapa O/14)

·          W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 - 4 kondygnacji (7 - 14 m).

·          W podstrefie obowiązuje zasada przenikania zabudowy o różnych wysokościach.

·          W kierunku granicy podstrefy i klina wysokość zabudowy ulega obniżeniu.

·          W podstrefie występuje miejscowe obniżenie wysokości przystające do miejsca:

o         rejon osiedla Za Fortem.

2.2.3              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·          Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5% - 30%.

·          Średni procent zab. działki typu ogródki POD określono od 5 - 15%.

·          Zabudowa ulega zagęszczeniu w kierunku centrum miasta.

·          W podstrefie następuje dogęszczanie zabudowy.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1               Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·          Przewaga struktur nieuporządkowanych - zespoły przyległe do ulicy Naramowickiej.

·          Struktury kompletne - tereny osiedla Wilczy Młyn, osiedla Władysława Łokietka, tradycyjne osiedla Piątkowskie.

·          Struktura niekompletna - osiedle mieszkaniowe przy ulicy Sarmackiej (osiedle Za Fortem).

·          Zabudowa tymczasowa - ogródki przy ulicy Sarmackiej.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·          W podstrefie występują struktury trwale zainwestowane:

o         tereny osiedle Wilczy Młyn, osiedle Władysława Łokietka, tradycyjne osiedla Piątkowskie,

o         osiedle mieszkaniowe przy ulicy Sarmackiej (osiedle Za Fortem).

·          W podstrefie występują również struktury o zainwestowaniu w części utrwalonym

o         zespoły przyległe do ulicy Naramowickiej.

·          Tereny o zainwestowaniu trwałym i w części utrwalonym wykazują cechy odpowiednio do zachowania albo przekształceń.

·          Tereny o zainwestowaniu nietrwałym mogą stanowić rezerwy rozwojowe:

o         rejon ogródków przy ulicy Sarmackiej.

·          Teren fortu (XIX– stuwiecznego zewnętrznego pierścienia umocnień) o zainwestowaniu w części utrwalonym posiadający cechy do rewaloryzacji i przekształceń.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Główne ciągi miejskie

Na obszarze osiedli blokowych na Piątkowie nie ma wykształconych ciągów miejskich handlowych ani kulturowych.

2.4.2              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·          Zabudowa podstrefy kształtuje panoramy z poniższych punktów widokowych:

o         P5 – z ulicy Morenowej w kierunku południowym,

o         P6 – z ulicy Lewandowskiego w kierunku południowo – wschodnim,

o         P8 – z ulicy Meteorytowej w kierunku południowym.

·          Negatywny odbiór panoram jest wynikiem oddziaływania zabudowy wysokiej i wysokościowej oraz braku ładu przestrzennego w zespołach urbanistycznych.

2.4.3              Dominanty wysokościowe i przestrzenne (część ogólna - mapa O/16)

·          W granicach omawianej podstrefy występuje dominacja obiektów i zespołów obiektów wysokich lub wysokościowych o negatywnym oddziaływaniu na sylwetę miasta Tworzą je przede wszystkim zespoły bloków i wieżowców o podobnych gabarytach i formie powstałych w zabudowie osiedli mieszkaniowych blokowych. Nagromadzenie takich obiektów przyczynia się do powstania bezładu przestrzennego oraz burzenia systemu znaków szczególnych miasta.

·          Natomiast dominantą przestrzenną o neutralnym odbiorze jest wieża telewizyjna usytuowana przy ulicy Szymanowskiego – Strużyńskiego, która w znacznym stopniu krystalizuje przestrzeń osiedli na Piątkowie. Również kościół  Narodzenia Pańskiego na osiedlu Stefana Batorego zamykający oś ulicy Księcia Mieszka I.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej