Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

STREFA B   północna część Miasta Poznania

          B1  Winogrady, Winiary

Teren ograniczony ulicami: gen. Stanisława Maczka, Wojska Polskiego, Witosa, Lechicką, doliną rzeki Warty, ulicami Szelągowską, Na Stoku, północną granicą parku Cytadela, północną granicą terenów sportowych przy ulicy Księcia Mieszka I (część szczegółowa - mapa S/3).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

W podstrefie dominuje towarzysząca zabudowie zieleń, o dużej dowolności, wartości estetyczno – ozdobnej i krajobrazowej.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Jednostka posiadaurozmaicone ukształtowanie terenu, z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Parki:

o         im. Władysława Czarneckiego przy ulicy K. Ryleyewa,

o         im. Jurija Gagarina przy ulicy Serbskiej,

o         Szelągowski przy ulicy Szelągowskiej (dawniej: „Ogród Bractwa Kurkowego na Szelągu” przy ulicy Szelągowskiej i „Ogród Wycieczkowy” przy ulicy Czaplej),

o         Kosynierów przy ulicy Szelągowskiej i Serbskiej,

o         na osiedlu Zwycięstwa.

·        Zieleńce

o         przy ulicy Za Cytadelą,

o         przy ulicy Słowiańskiej i Szelągowskiej,

o         przy ulicy Winiarskiej.

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom oraz zabudowie, w tym przy Alei Solidarności  – Mieszka I.

·        Inne tereny zieleni:

o         miejsce pocmentarne w obszarze os. Pod Lipami – dawny cmentarz parafii Ewangelickiej Św. Krzyża.

1.1.3              Tereny leśne:

o         przy ulicy Hawelańskiej,

o         przy ulicy Lechickiej.

1.1.4              Tereny rolne:

·        ogrody działkowe:

o         „ROD im. J. H. Dąbrowskiego” przy ulicy Piątkowskiej,

o         „ROD Urodzaj I” przy ulicy Nadbrzeże,

o         „ROD Urodzaj II” przy ulicy Nadbrzeże.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r.).

·        Nie objęte formą ochrony zabytków:

o         Park Szelągowski - powstał na terenie dawnego folwarku należącego w XVI w. do patrycjuszowskiej rodziny Szylingów. W 1923 r. ogród z licznymi zabytkowymi drzewami i restauracją zakupiło Bractwo Kurkowe w Poznaniu i przeniosło tam swoją strzelnicę. Odtąd park znany był pod nazwą Ogrodu Strzeleckiego – utworzono w nim nowoczesną strzelnicę. Dziś pozostały relikty zabudowy: mury oporowe wraz ze schodami.

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno – przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        Podstrefa o przewadze funkcji mieszkaniowej i znacznej dynamice rozwoju funkcji handlowo-usługowej w obiektach wielkoprzestrzennych.

·        Na wskazanym obszarze za funkcję podstawową uznaje się funkcję mieszkaniową o różnorodnych formach zabudowy:

o         osiedle stare Winogrady od granicy Cytadeli do ulicy Słowiańskiej – przewaga zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej, ze sporadycznymi enklawami zabudowy blokowej,

o         Winogrady - teren ograniczony ulicami Słowiańską, Lechicką, Księcia Mieszka I i Naramowicką – przewaga zabudowy blokowej, z enklawami zabudowy jednorodzinnej na osiedlu Kosmonautów oraz zabudowy wielorodzinnej, kwartałowej na Murawie,

o         teren pomiędzy ulicą Naramowicką, a doliną rzeki Warty – zabudowa blokowa i wolno stojąca, jednorodzinna; przy ulicy Wilczak oraz przy ulicy Naramowickiej – mieszana,

o         Winiary – przewaga zabudowy blokowej z enklawami jednorodzinnej – rejon ulicy Trójpole, Wyłom – Nasiennej oraz Nad Potokiem.

·        Funkcje uzupełniające funkcję mieszkaniową to rozproszone usługi handlu, oświaty, zdrowia, administracji.

·        W podstrefie wyróżnia się dodatkowe elementy funkcjonalno-przestrzenne:

o         tereny przemysłowo – magazynowe w zabudowie wielkogabarytowej - rejon ulicy Lechickiej i ulicy Naramowickiej,

o         obiekty handlu wielkopowierzchniowego o pow. powyżej 400 m2, o łącznej powierzchni sprzedaży 44 400 m2 (w tym obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 rozmieszczone linearnie wzdłuż Alei Solidarności),

o         w części zachodniej lokalizacja zabudowy Akademii Rolniczej,

o         tereny sportowo-rekreacyjne (KS Posnania),

o         zabudowa tymczasowa – ogródki.

·        Teren niezagospodarowany stanowi 23 ha pow. podstrefy.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami: (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: potencjalne ogólnomiejskie w rejonie przystanków PST (Poznański Szybki Tramwaj),

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: nie wykazano,

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.1.3              Bariery funkcjonalno-przestrzenne

·        lokalizacja trasy PST stymuluje rozwój a zarazem dzieli przestrzennie podstrefę.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 5 kondygnacji – (17,5 m.).

·        W podstrefie obowiązuje zasada przenikania zabudowy o różnych wysokościach

o         rejon Winiar

o         rejon ulicy Szelągowskiej i Naramowickiej

·        W kierunku klina, wysokość zabudowy ulega obniżeniu:

o         rejon tzw. starych Winograd

o         rejon Trójpola

o         rejon Bonin

·        W podstrefie występuje zabudowa o wysokości nie przystającej do miejsca (zbyt wysokiej – 12 i 16 kondygnacji (42 m i 56 m.)

o         wzdłuż Alei Solidarności,

o         wzdłuż ulicy Niestachowskiej .

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 15 - 30%.

·        Średni procent zab. „osiedla wielkopłytowego” określono od 5 - 15%.

·        Średni procent zab. działki typu ogródki działkowe POD określono od 5 - 15%.

·        Zabudowa ulega zagęszczeniu w kierunku centrum miasta.

·        W podstrefie następuje dogęszczanie zabudowy.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        Przewaga struktur kompletnych.

·        Struktury niekompletne występują

o         osiedle Przyjaźni - tereny wolne w okolicy ulicy Hercena,

o         Winiary.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie w przewadze występują struktury trwale zainwestowane.

·        W podstrefie występują również struktury o zainwestowaniu w części utrwalonym:

o         rejon ograniczony ulicami: Lechicką, Naramowicką, Serbską, Al. Solidarności,

o         osiedle Przyjaźni – rejon ulicy Hercena,

o         Winiary.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym i w części utrwalonym wykazują cechy odpowiednio do zachowania albo przekształceń.

·        Tereny o zainwestowaniu nietrwałym mogą stanowić rezerwy rozwojowe miasta

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Główne ciągi miejskie (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

2.4.2              Najważniejszy z wytworzonych ciągów (o jednostronnym charakterze) zlokalizowany jest wzdłuż ulicy Słowiańskiej (od ulicy Zagonowej do ulicy Murawy). Cechuje go słabe ukształtowanie przestrzeni publicznej.

2.4.3              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowa podstrefy kształtuje panoramy z punktów i ciągów widokowych:

o         P5 – z ulicy Morenowej w kierunku południowym,

o         P6 – z ulicy Lewandowskiego w kierunku południowo – wschodnim,

o         P8 – z ulicy Meteorytowej w kierunku południowym,

o         G-G - wschodnia skarpa doliny rzeki Warty od mostu Lecha do mostu kolejowego na Zawadach.

·        Negatywny odbiór panoram jest wynikiem oddziaływania istniejących dominant oraz braku ładu przestrzennego w zespołach urbanistycznych.

2.4.4              Dominanty wysokościowe i przestrzenne (część ogólna - mapa O/16)

·        W granicach omawianej podstrefy występuje dominacja obiektów i zespołów obiektów wysokich o negatywnym oddziaływaniu na sylwetę miasta. Tworzą je przede wszystkim zespoły wieżowców powstałych w zabudowie osiedli mieszkaniowych blokowych.

·        Wyjątek stanowi kościół Św. Jana Bosco, który jest dominantą neutralną zamykającą oś ulicy Połabskiej.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej