Dzisiaj jest: Środa, 22 maja 2019 rok


Punkty 1-8

8.3  TRANSPORT KOLEJOWY

 

·         Uznaje się potrzebę modernizacji istniejącej sieci kolejowej, na którą składają się linie magistralne, pierwszorzędne i drugorzędne wraz ze stacjami i przystankami.

·         (A) Uznaje się celowość planowania w Poznaniu odcinka kolei dużych szybkości (rzędu 300km/h - np. typu TGV). Ze względu na brak zaawansowanych planów krajowych, nie definiuje się wydzielonego terenu, ani specjalnego symbolu dla kolei typu TGV. Przewiduje się prowadzić tę trasę po specjalnych torach na trasie: granica z gm. Dopiewo - Junikowo – Poznań Główny – Poznań Starołęka – granica z gm. Kleszczewo. Nie wyklucza się innej trasy. Pokazany na rysunku Studium przebieg torów i granice pasa komunikacyjnego należy traktować, jako orientacyjne. Zaleca się wykluczyć zabudowę w pasie komunikacyjnym i uwzględniać potencjalne uciążliwości na terenie przyległym.

·         Przyjmuje się, że nie będą organizowane nowe przejazdy lub przejścia w jednym poziomie z koleją. Na liniach magistralnych o podwyższonych szybkościach prowadzenia pociągów (ponad 160km/h), w miejscach obowiązywania prędkości ponad 160km/h, konieczne będzie zastępowanie istniejących przecięć kolizyjnych dwupoziomowymi. W stosunku do pozostałych tras kolejowych zaleca się analogiczne postępowanie.

·         Uznaje się za wskazane wykorzystywanie przestrzeni kolejowych dla prowadzenia innych środków transportu szynowego, w tym ewentualności wprowadzenia pojazdu dwusystemowego (kolej - tramwaj) z uwzględnieniem powiązania stref podmiejskich z centrum miasta. Zapisy w zakresie tzw. „trampera” umieszczono w  pkt. 8.4.

·         Przyjmuje się, że bocznice kolejowe są integralnie związane z obsługiwanymi terenami przemysłowo-usługowymi, a uzasadnienie ich budowy, utrzymania lub ewentualnej likwidacji wynikać winno z priorytetów kolejowych związanych z koniecznością ich wykorzystywania, a także z możliwości spełnienia wszystkich zasad określonych ustawami, niniejszym „Studium...” i wytycznymi resortowymi. Pod tymi warunkami, możliwe są lokalizacje nowych bocznic kolejowych. Bocznice wymagające likwidacji w związku z rozwojem sieci ulicznej i kolejowej wymieniono w tabeli poniżej.

·         Dla obsługi związanej z transportem ładunków przewiduje się podstawowy terminal Poznań - Franowo, potencjalne terminale satelitarne: Poznań Wola, Poznań Golęcin, Poznań Antoninek oraz inne terminale: Poznań Wschód, Poznań Starołęka, Poznań Krzesiny, Poznań Górczyn, Poznań Strzeszyn.

·         Uznaje się celowość rezerwowania pasa terenu pod przyszłościowe dodatkowe tory na wyznaczonych trasach (szczegóły – tabela).

 

·         Na potrzeby transportu kolejowego wyznacza się następujące tereny:

uwaga: objaśnienia do tabeli zapisano w końcowej części punktu 8.7

linia

odcinek

symbol

klasa

przekrój

uwagi

rejon stacji Poznań Główny

Hetmańska  (kGP.2.17) - K.Libelta (kZ.123)

kk.01.1

kolej

wielotor.

stacja osobowa, wiadukty: Hetmański (nad kGP.2), projektowany (nad proj.kZ.kZ.009), Dworcowy (w ciągu kG.1), Uniwersytecki (w ciągu kZ.124) i Teatralny (w ciągu kt.04.10-11).

Ponadto przewiduje się następujące przedsięwzięcia:

- rozbudowa układu torowego na głowicy północnej stacji,

- dobudowa dodatkowych peronów i budynku dworcowego po stronie wschodniej oraz ewentualną budowę terminalu kolei szybkiej,

- likwidacja bocznicy do MTP oraz innych urządzeń w zachodniej części stacji, kolidujących z planowaną budową ulicy Dolnej Głogowskiej (kG.04.2), na warunkach uzgodnionych z zarządzającymi tymi urządzeniami i z administracją kolejową,

- przeniesienie obrządzania składów pasażerskich z tzw. dziury toruńskiej na niezagospodarowane tereny stacji na północ od ul. Hetmańskiej.

- udostępnienie dla potrzeb przeprowadzenia Poznańskiego Szybkiego Tramwaju terenu peronu 7 wraz z likwidacją toru przy tym peronie oraz wzdłuż konstrukcji wsporczej przy ulicy F.D. Roosevelta.

- możliwość przykrycia płytą zagłębionej równi stacyjnej wzdłuż ulicy F.D. Roosevelta

rejon stacji Poznań Główny

Dębiec - Hetmańska (kGP.2.17)

kk.01.2

kolej

wielotor.

stacja osobowa.

Przewiduje się następujące przedsięwzięcia:

- rozbudowa układu torowego na głowicy południowej stacji,

- ewentualna budowa przystanku osobowego w rejonie ul. Hetmańskiej (kGP.2.17),

- ewentualna budowa urządzeń (wraz z torowiskiem) do obrządzania składów pasażerskich

 

rejon stacji Poznań Główny

Hetmańska  (kGP.2.17) - Wolne Tory

kk.01.3

kolej

wielotor.

stacja osobowa, obszar terenu niezbędny do utrzymania dla potrzeb kolejowych - do zdefiniowania w ramach problemu "Wolne Tory"

E-20 Warszawa – Kunowice

granica miasta - Junikowo - 1

kk.02.1x

kolej

tory:2+2x

linia magistralna, poszerzenie terenu kolejowego niezbędne wyłącznie w przypadku dobudowy pary torów dla kolei szybkiej, uwarunkowanej jak (A)

E-20 Warszawa – Kunowice

granica miasta - Junikowo - 2

kk.02.2x

kolej

tory:2+2x

linia magistralna, poszerzenie terenu kolejowego niezbędne wyłącznie w przypadku dobudowy pary torów dla kolei szybkiej, uwarunkowanej jak (A)

E-20 Warszawa – Kunowice

granica miasta - Junikowo - 3

kk.02.3x

kolej

tory:2+2x

linia magistralna, poszerzenie terenu kolejowego niezbędne wyłącznie w przypadku dobudowy pary torów dla kolei szybkiej, uwarunkowanej jak (A)

E-20 Warszawa – Kunowice

granica miasta - Junikowo - 4

kk.02.4x

kolej

tory:2+2x

linia magistralna, poszerzenie terenu kolejowego niezbędne wyłącznie w przypadku dobudowy pary torów dla kolei szybkiej, uwarunkowanej jak (A)

E-20 Warszawa – Kunowice

granica miasta - Junikowo - 5

kk.02.5x

kolej

tory:2+2x

linia magistralna, poszerzenie terenu kolejowego niezbędne wyłącznie w przypadku dobudowy pary torów dla kolei szybkiej, uwarunkowanej jak (A)

E-20 Warszawa - Kunowice

Junikowo - Górczyn

kk.02.6

kolej

tory:2+2x

linia magistralna:

-          realizowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          proj. przystanek Junikowo

-          planowana przebudowa stacji Górczyn (w kierunku zachodnim) wraz z likwidacją bocznic na terenie przewidywanym pod Nową Arciszewskiego (kGPS.4.2),

-          projektowane przeniesienie przystanku Poznań - Junikowo w rejon przecięcia z ul. Grunwaldzką (kG.09.1),

-          projektowany wiadukt dla przeprowadzenia ul. Grunwaldzkiej nad koleją

-          projektowany wiadukt nad ul. <Nową Arciszewskiego>

-          przepusty: Żmigrodzka, Miśnieńska, Strumień Junikowski, Ceglanka

 

E-20 Warszawa - Kunowice

Junikowo - Górczyn

kk.02.7x

kolej

tory:2+2x

linia magistralna, poszerzenie terenu kolejowego w rejonie ul. Miśnieńskiej niezbędne wyłącznie w przypadku dobudowy pary torów dla kolei szybkiej, uwarunkowanej jak (A)

E-20 Warszawa - Kunowice

Górczyn - Zatorze

kk.03.1

kolej

tory:2+4x

linia magistralna:

-          realizowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          planowana przebudowa stacji Górczyn osobowo - towarowej wraz z likwidacją bocznic na terenie przewidywanym pod III ramę (kGPS.3.20),

-          wiadukty: Górczyński z tunelem dla pieszych, Dmowskiego, Górecka

-          przepusty: Żmigrodzka, Miśnieńska, Strumień Junikowski, Ceglanka

-          dodatkowe  tory wyłącznie w przypadku decyzji budowy trasy kolei szybkiej, uwarunkowanej jak (A) 

E-20 Warszawa - Kunowice

Zatorze - III Rama (kGPS-3.19)

kk.03.2

kolej

tory:2+3x

linia magistralna:

-          realizowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          dodatkowe  tory wyłącznie w przypadku decyzji budowy trasy kolei szybkiej, uwarunkowanej jak (A)

-          proj. wiadukt nad III ramą

 

E-20 Warszawa - Kunowice

III Rama (kGPS-3.19) - Nowa Opolska (kG.11.4)

kk.03.3

kolej

tory:2+3x

linia magistralna:

-          realizowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          dodatkowe tory wyłącznie w przypadku decyzji budowy trasy kolei szybkiej dla kierunku omijającego stację Poznań Główny, uwarunkowanej jak (A)

-          proj. wiadukty nad III ramą i <Nową Opolską>

 

Łącznica Starołęka - Górczyn

Górczyn - Zatorze

kk.03.4

kolej

tory: 1+1

linia magistralna w tym: dodatkowy tor wyłącznie w przypadku decyzji budowy trasy kolei szybkiej, uwarunkowanej jak (A), wiadukt dla wjazdu linii E-20 na stację Poznań Główny

Łącznica Starołęka - Górczyn

Zatorze - Dębina

kk.03.5

kolej

tory:2+2

linia magistralna w tym:

- wiadukty nad <Nową Opolską>, kk.04 i 28 czerwca 1956

- dodatkowe 2 tory wyłącznie w przypadku decyzji budowy trasy kolei szybkiej dla kierunku omijającego stację Poznań Główny, uwarunkowania jak (A)

E-59 Wrocław - Szczecin

płd. granica miasta -Czechosłowacka (kZ.101.1)

kk.04.1

kolej

tory:2+2+2

linia magistralna w tym: 2 tory łącznicy Luboń - Starołęka

-          projektowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          proj. tunel w ciągu ul. Czechosłowackiej

-          postulowana rozbudowa o dodatkowe 2 tory

-          utrzymanie stacji Poznań Dębiec

 

E-59 Wrocław - Szczecin

Czechosłowacka (kZ.101.1) - Łącznica Starołęka, Górczyn (kk.03.5)

kk.04.2

kolej

tory:2+2+2

linia magistralna w tym: 2 tory łącznicy Luboń - Starołęka

-          proj. tunel w ciągu ul. Czechosłowackiej

-          projektowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          postulowana rozbudowa o dodatkowe 2 tory

-          utrzymanie stacji Poznań Dębiec

 

E-59 Wrocław - Szczecin

Łącznica Starołęka, Górczyn (kk.03.5) - III Rama (kGPS-3.18)

kk.04.3

kolej

tory:4+2

linia magistralna:

-          projektowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          postulowana rozbudowa o dodatkowe 2 tory

 

E-59 Wrocław - Szczecin

III Rama (kGPS-3.18) - stacja Poznań Główny (kk.01.2)

kk.04.4

kolej

tory:4+2

linia magistralna:

-          projektowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

postulowana rozbudowa o dodatkowe 2 tory

Łącznica Luboń - Starołęka

Poznań Dębiec -Łącznica Starołęka, Górczyn (kk.03.5)

kk.04.5

kolej

tory:2

linia magistralna w tym proj. wiadukt dla przeprowadzenia ulicy 28 Czerwca 1956 i trasy tramwajowej (kt.12.1) na Dębiec

Kluczbork - Poznań

płd-wsch granica miasta - rz. Warta

kk.06.1

kolej

tory:2

linia pierwszorzędna w tym:

-          dodatkowy tor St. Starołęka – Pokrzywno

-          dodatkowe 2 tory wyłącznie w przypadku budowy trasy kolei szybkiej uwarunkowanej jak (A)

-          planowana przebudowa stacji Starołęka uwzględniająca ewentualną linię kolei szybkiej (TGV) i likwidację bocznic na terenie przewidywanym pod III ramę (kGPS.3.18),

-          planowana przebudowa stacji Poznań Krzesiny wynikająca z rozbudowy linii Poznań Krzesiny - Kobylnica,

-          istn. most nad Wartą

-          wiadukty: istn. w ciągach: A-2i ul. Gołężyckiej, proj. w ciągach kZ.058, kG.15 i R. Maya 9kG.13)

Kluczbork - Poznań

rz. Warta -Dolna Wilda (kGP.1)

kk.06.2

kolej

tory:2+2

linia magistralna w tym:

-          istn. most nad Wartą

-          istn. wiadukt nad ul. Dolna Wilda

-          dodatkowe 2 tory wyłącznie w przypadku budowy trasy kolei szybkiej uwarunkowanej jak (A)

 

Kluczbork - Poznań

Dolna Wilda (kGP.1) - stacja Poznań Główny (kk.01.2)

kk.06.3

kolej

tory:2+2

linia magistralna w tym:

-          dodatkowe 2 tory wyłącznie w przypadku budowy trasy kolei szybkiej uwarunkowanej jak (A)

-          utrzymanie przystanku Poznań Dębina,

-          wiadukty: proj. w ciągu III Ramy, istn. w ciągu ul. 28 Czerwca 1956

 

rejon stacji Poznań Franowo

Gołężycka -Kobylepole

kk.07.1

kolej

wielotor.

stacja towarowa:

-          linia magistralna Swarzędz - Starołęka, dwutorowa,

-          linia pierwszorzędna Krzesiny - Kobylnica, jednotorowa,

-          planowana dobudowa drugiego toru między stacjami Krzesiny i Franowo,

-          wiadukty:. w ciągu ulic: Hetmańskiej (kG.15. - proj.), B. Krzywoustego (istn.), Ostrowskiej (proj.) i nad ul. Kobylepole (istn.)

-           proj. terminal kontenerowy w międzytorzu stacyjnym (konieczne jest wykonanie bezkolizyjnego dojazdu dla samochodów od strony ul. Hetmańskiej i Ostrowskiej),

-          proj. przystanek osobowy na wysokości Kinepolis

-          przewidywane wyprowadzenie bocznic na teren Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo - Żegrze;

Krzesiny - Kobylnica

Linia Kluczbork - Poznań (kk.06.1) - stacja P-ń Franowo (kk.07.1)

kk.07.2

kolej

tory: 1+1

linia pierwszorzędna w tym: dodatkowy tor na całej długości i drugi na początkowym odcinku.

Swarzędz-Starołęka, Krzesiny-Kobylnica

Kobylepole - Nowa Wieś Poznańska (kk.08.2)

kk.08.1

kolej

tory:4

w tym: dwa tory linii magistralnej w kierunku Nowej Wsi i dwa tory linii pierwszorzędnej w kierunku Starego Młyna; istn. wiadukty nad ul. Kobylepole

Swarzędz - Starołęka

Nowa Wieś Poznańska

kk.08.2

kolej

tory:2/4

linia magistralna dwutorowa, dochodząca łącznica magistralna Antoninek - Nowa Wieś Poznańska

Łącznice Franowo-Stary Młyn i Nowa Wieś

Kobylepole - Nowa Wieś Poznańska (kk.08.2)

kk.08.3

kolej

tory:2

łącznice pierwszorzędne w tym: jeden tor w kierunku Nowej Wsi i jeden w kierunku Starego Młyna, z istn. wiaduktem nad kk.08.3

Krzesiny - Kobylnica

Nowa Wieś Poznańska (kk.08.2) -Stary Młyn, granica miasta

kk.08.4

kolej

tory:3

linia pierwszorzędna w tym: dwa tory linii  i jeden tor łącznicy Franowo - Stary Młyn, z istn. wiaduktami nad kk.08.2 i ul. W.Majakowskiego

Krzesiny - Kobylnica

Stary Młyn, granica miasta -Warszawska (kGP.4.1)

kk.08.5

kolej

tory:2

linia pierwszorzędna; w tym istn. wiadukt nad kk.09 i ul. Warszawską

Krzesiny - Kobylnica

Warszawska (kGP.4.1) -Zieliniec - granica miasta

kk.08.6

kolej

tory:2

linia pierwszorzędna, w tym istn. wiadukt nad kk.09 i ul. Warszawską

E-20 Warszawa - Kunowice

K.Libelta (kZ.123) - Nowowiejskiego

kk.09.01

kolej

tory:4

linia magistralna:

-          realizowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          istn. wiadukty nad ul. K.Libelta i F.Nowowiejskiego

-          postulowana dobudowa dwóch torów

-          postulowana budowa przystanku na konstrukcji wsporczej w rejonie planowanego dworca „Grudzieniec” (kd.02);

 

E-20 Warszawa - Kunowice

Nowowiejskiego -Przepadek (kG.01.10)

kk.09.02

kolej

tory:4

linia magistralna:

-          realizowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          postulowana dobudowa dwóch torów

-          istn. wiadukty nad ul. F.Nowowiejskiego, Cichą i Przepadek (do przebudowy)

 

E-20 Warszawa - Kunowice

Przepadek (kG.01.10) - Garbary (kG.18.01)

kk.09.03

kolej

tory:4

linia magistralna:

-          realizowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          postulowana dobudowa dwóch torów

-          istn. wiadukty nad ul Przepadek (do przebudowy), nad Al. Niepodległości, nad ul. Garbary (do przebudowy)

-          przewidywana likwidacja stacji Poznań Garbary, jako stacji technicznej, z zamianą na przystanek osobowy, likwidacja bocznic tej stacji i stacji kontenerowej na warunkach uzgodnionych z zarządzającymi tymi urządzeniami i terenami;

 

E-20 Warszawa - Kunowice

Garbary (kG.18.01) -rz. Warta

kk.09.04

kolej

tory:4

linia magistralna:

-          istn. wiadukt nad ul. Garbary (do przebudowy),

-          istn. most nad Wartą,

-          realizowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          postulowana dobudowa dwóch torów

 

E-20 Warszawa - Kunowice

rz. Warta -Marii Panny

kk.09.05

kolej

tory:4

linia magistralna:

-          istn. mosty nad Wartą i ul. Panny Marii,

-          realizowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h;

-          postulowana dobudowa dwóch torów

 

E-20 Warszawa - Kunowice

Marii Panny - Cybiński Kanał Ulgi

kk.09.06

kolej

tory:4

linia magistralna:

-          istn. mosty nad ul. Panny Marii i Cybińskim Kanałem Ulgi,

-          realizowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          postulowana dobudowa dwóch torów

 

E-20 Warszawa - Kunowice

Cybiński Kanał Ulgi -Augusta Hlonda (kGP.2.07)

kk.09.07

kolej

tory:4

linia magistralna:

-          istn. most nad Cybińskim Kanałem Ulgi

-          proj. wiadukt nad proj. odc. ul.A.Hlonda

-           realizowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          postulowana dobudowa dwóch torów

 

E-20 Warszawa - Kunowice

Augusta Hlonda (kGP.2.07) - Zawady

kk.09.08

kolej

tory:4

linia magistralna:

-          proj. wiadukt nad proj. odc. ul. A.Hlonda, istn. wiadukt nad ul. Zawady,

-          realizowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          postulowana dobudowa dwóch torów

-          korpus ziemny pomiędzy dwoma wiaduktami

rejon stacji  Poznań Wschód

Zawady -Krańcowa

kk.09.09

kolej

wielotor.

stacja osobowo - towarowa,

linia magistralna E-20 Warszawa - Kunowice:

-          istn. wiadukt nad ul. Zawady,

-          realizowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          proj. wiadukt w ciągu ul. Krańcowej,

-          tunele dla podróżnych wychodzących z peronów.

E-20 Warszawa - Kunowice

Krańcowa - Antoninek, wsch. granica miasta

kk.09.10

kolej

tory:2

linia magistralna:

-          realizowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          istn. wiadukty w ciągach ul. Warszawskiej i linii Krzesiny – Kobylnica (kk.08), proj. wiadukt w ciągu ul. Wrzesińskiej i tunel w ciągu III ramy

-          proj. przystanek Miłostowo z tunelem dla podróżnych,

-          stacja Poznań Antoninek z peronami i tunelem dla podróżnych,

Zieliniec - Kiekrz

Zieliniec - płn. granica miasta

kk.10.1

kolej

tory:2

linia magistralna Północnej Obwodnicy Towarowej

Zieliniec - Kiekrz

płn. granica miasta - Koziegłowy -Gdyńska

kk.10.2

kolej

tory:2

linia magistralna Północnej Obwodnicy Towarowej w tym:

-          most na rz. Głównej

-          wielot. stacja towarowa Koziegłowy

-          proj. wiadukt w ciągu proj. ul. kG.02,

-          tunel dla pieszych przy Węźle Gdyńska,

-          istn. wiadukt nad kZ.005 i kk.14

 

Zieliniec - Kiekrz

Gdyńska -rz. Warta

kk.10.3

kolej

tory:2

linia magistralna Północnej Obwodnicy Towarowej,

-          istn. wiadukt nad kZ.005 i kk.14

-          istn. most nad rz. Wartą

Zieliniec - Kiekrz

rz. Warta -Nowa Naramowicka (kG.18.05)

kk.10.4

kolej

tory:2

linia magistralna Północnej Obwodnicy Towarowej,

-          istn. most nad rz. Wartą

-          istn. estakada nad Doliną Warty,

-          istn. wiadukty nad ulicami : Czarnucha, Juranda, Rubież,

-          proj. wiadukt nad ul. Nowa Naramowicką,

Zieliniec - Kiekrz

Nowa Naramowicka (kG.18.05) -wylot do Piły (kGP.3.3)

kk.10.5

kolej

tory:2

linia magistralna Północnej Obwodnicy Towarowej w tym:

-          utrzymanie istniejącej linii

-          proj. wiadukt nad ul. Nową Naramowicką,

-          istn. przejazd - ul. Umultowska (kZ.034.1), (dopuszcza się rozwiązanie dwupoziomowe)

-          proj. 2 tunele dla pieszych przy PST,

-          wiadukty w ciągach: T. Mateckiego (kZ.036. – proj.), Obornicka (kG.19 – istn.), Nowa Sucholeska (kZ.062 – proj.) i nad. <wylotem do Piły> (kGP.3 – proj.)

-          utrzymanie istniejącej wielotor. stacji towarowej Poznań Piątkowo,

-          w przypadku realizacji wylotu drogowego na Piłę (kGP.3.4) - likwidacja bocznicy przy stacji Piątkowo, z jej odtworzeniem przez inwestora drogi po nie kolidującej trasie, gdy zaistnieje taka potrzeba;

 

Zieliniec - Kiekrz

wylot do Piły (kGP.3.3) -linia Poznań - Piła (kk.13)

kk.10.6

kolej

tory:2

linia magistralna Północnej Obwodnicy Towarowej, korpus ziemny pomiędzy dwoma wiaduktami – proj. nad <wylotem do Piły> (kGP.3) i istn. nad kk.13

Zieliniec - Kiekrz

linia Poznań-Piła (kk.13) - E-59 Wrocław-Szczecin (kk.11.6)

kk.10.7

kolej

tory:2

linia magistralna Północnej Obwodnicy Towarowej, istn. wiadukty nad kk.13 i ul. Jastrowską, przejazdy: Koszalińska, Psarskie

Łącznica Piątkowo - Suchy Las

stacja P-ń Piątkowo -linia Poznań-Piła (kk.13)

kk.10.8

kolej

tory:1

linia pierwszorzędna, jednotorowa

Łącznica  Strzeszyn - Piątkowo

linia Poznań-Piła (kk.13) - stacja Poznań Piątkowo

kk.10.9

kolej

tory:1

planowana linia jednotorowa, proj. wiadukt nad kGP.3

E-59 Wrocław -  Szczecin

I Rama, F.D.Roosevelta (kG.01.08) -PST (kt.01.6)

kk.11.1

kolej

tory:4

linia magistralna w tym:

-          projektowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          istn. wiadukty nad ul. Poznańską i PST

-          postulowana rozbudowa o dodatkową parę torów

-          postulowana budowa przystanku w rejonie planowanego dworca „Grudzieniec” (kd.05) na konstrukcji wsporczej i ze schodami dla podróżnych

 

E-59 Wrocław -  Szczecin

PST (kt.01.6) - Św.Wawrzyńca (kG.05)

kk.11.2

kolej

tory:4

linia magistralna w tym:

-          projektowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          istn. wiadukt nad PST, proj. nad ul. Św. Wawrzyńca

-          postulowana rozbudowa o dodatkową parę torów

-          postulowana budowa przystanku w rejonie planowanego dworca „Grudzieniec” (kd.05) na konstrukcji wsporczej i ze schodami dla podróżnych

 

E-59 Wrocław -  Szczecin

Św.Wawrzyńca (kG.05) -Nad Wierzbakiem (kZ.024,3)

kk.11.3

kolej

tory:4

linia magistralna, w tym:

-          projektowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          proj. wiadukt nad ul. Św. Wawrzyńca,

-          istn. wiadukt nad ul. Nad Wierzbakiem (do przebudowy),

-          postulowana rozbudowa o dodatkową parę torów

-          konstrukcja wsporcza od strony ul. Grudzieniec

 

E-59 Wrocław -  Szczecin

Nad Wierzbakiem (kZ.024,3) -II Rama, Niestachowska (kGP.2.12)

kk.11.4

kolej

tory:4

linia magistralna, w tym:

-          projektowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          istn. wiadukty nad ul. Nad Wierzbakiem (do przebudowy) i nad ul. Niestachowską (kGP.2),

-          postulowana rozbudowa o dodatkową parę torów,

-          konstrukcja wsporcza od strony ul. Grudzieniec

-          proj. tunel dla pieszych przy ul. Poleskiej

E-59 Wrocław -  Szczecin

II Rama, Niestachowska (kGP.2.12) - III Rama (kGPS.3.25)

kk.11.5

kolej

tory:2

linia magistralna:

-          projektowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          istn. wiadukt nad ul. Niestachowską (II rama - kGP.2),

-          istn. tunel dla pieszych w ciągu ul. Botanicznej

-          proj. wiadukt nad ul. Lutycką (III rama – kGPS.3)

-          zalecana budowa przystanku „Jeżyce” na przecięciu z „II ramą” (kGP.2.12);

E-59 Wrocław -  Szczecin

III Rama (kGPS.3.25) -płn. zach. granica miasta

kk.11.6

kolej

tory:2

linia magistralna:

-          projektowana modernizacja do prowadzenia pociągów z szybkością 160 km/h,

-          proj. wiadukt nad ul. Lutycką (III rama – kGPS.3)

-          utrzymanie stacji osobowych P-ń Wola i Kiekrz,

-          utrzymanie przejazdu w ciągu ul. Słupskiej

P-ń Wschód - Inowrocław - Skandawa

P-ń Wschód (kk.09.09) - III Rama (kGPS.3.08)

kk.12.1

kolej

tory:2

linia pierwszorzędna, w tym:

-          istn. tunel dla pieszych przy cmentarzu na Miłostowie,

-          proj. wiadukt nad ul. Bałtycką (III rama – kGPS.3)

P-ń Wschód - Inowrocław - Skandawa

III Rama (kGPS.3.08) - wsch. granica miasta

kk.12.2

kolej

tory:2

utrzymanie istniejącej linii pierwszorzędnej,

proj. wiadukt nad ul. Bałtycką (III rama – kGPS.3)

P-ń  Jeżyce -Piła

P-ń  Jeżyce -płn. granica miasta

kk.13

kolej

tory:2

linia pierwszorzędna, w tym:

-          istn. wiadukt nad ul. Niestachowską (II rama – kGP.2)

-          zalecana budowa przystanku „Jeżyce” na przecięciu z „II ramą” (kGP.2.12),

-          istn. tunel dla pieszych przy jez. Rusałka i kładka przy stadionie „Olimpia”

-          utrzymanie istniejącego przystanku Poznań Strzeszyn;

-          planowane reaktywowanie przystanku Poznań Podolany z proj. tunelami dla pieszych;

-          proj. wiadukty: w ciągach III Ramy (kGPS.3), ul. Nowej Sucholeskiej (kZ.062)i < wylotu do Piły> (kGP.3)

-          istn wiadukt w ciągu - Płn. Obwodnicy Towarowej (kk.10)

-          przejazd w ciągu ulicy Golęcińskiej

P-ń Wschód - Bydgoszcz

P-ń Wschód -Gnieźnieńska (kZ.004.2)

kk.14.1

kolej

tory:1

linia drugorzędna, istn. wiadukt nad ul. Gnieźnieńską (kZ.004)

P-ń Wschód - Bydgoszcz

Gnieźnieńska (kZ.004.2) -rz. Główna

kk.14.2

kolej

tory:1

linia drugorzędna, istn. wiadukt nad ul. Gnieźnieńską (kZ.004), istn. most nad rz. Główną

P-ń Wschód - Bydgoszcz

rz. Główna -płn. granica miasta

kk.14.3

kolej

tory:1

linia drugorzędna, w  tym:

-          istn. most nad rz. Główną

-          istn. wiadukt nad ul. Suchą,

-          proj. wiadukty w ciągach  Nowa Gdyńska (kZ.005) i  III Ramy (kGPS.3)

-          istn. wiadukt w ciągu Płn. Obwodnicy Towarowej (kk.10),

-          utrzymanie istn. przejazdu w ul. Bałtyckiej (kG.17),

-          utrzymanie istniejącego przystanku Poznań Karolin.