Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok
MPU: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
MENU : STUDIUM MIASTA POZNANIA


 

 

          ZW4   Jezioro Kierskie, Jezioro Strzeszyńskie

Teren ograniczony ulicami Koszalińską od granicy miasta Poznania, północnym i wschodnim skrajem terenów rekreacyjnych POSiR, północnym i wschodnim skrajem terenów leśnych przy ulicy Wałeckiej, ulicami Koszalińską, Lutycką, torami kolejowymi, ulicami Polanowską, Słupską, zachodnim skrajem zabudowy ul. Międzyzdrojskiej, południowym skrajem terenów zieleni Jeziora Kierskiego, ulicą Przygraniczną, granicą miasta Poznania, ulicami Biwakową, Wilków Morskich, torami kolejowymi (część szczegółowa - mapa S/29).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

Podstrefa stanowi główny zachodni klin zieleni miasta Poznania

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        W dolinie rzeki Bogdanki znajdują się szacunkowe złoża torfów.

·        Teren zlokalizowany w dolinie rzeki Bogdanki, jednego z dopływów rzeki Warty. Stan wód Bogdanki wg raportu WIOŚ za 2002 rok wykazał w m.in. przewodnictwo elektrolityczne, tlen rozpuszczony, istnienie zawiesiny, azot: amonowy, azotynowy, ogólny, fosforany, fosfor ogólny, cynk, miedź, ołów, miano Coli stan zanieczyszczenia Bogdanki potęgują zanieczyszczenia deszczowe (w środkowym i dolnym biegu) oraz ścieki z kanalizacji ogólnospławnej.

·        W podstrefie znajdują się dwa jeziora polodowcowe Jezioro Kierskie (288 ha) i Jezioro Strzeszyńskie (35 ha), ich stan czystości wg raportu WIOŚ za rok 2000 zakwalifikowany został odpowiednio do III (dla Jeziora Kierskiego dane niezweryfikowane za 2003 rok) i II klasy czystości, jako kąpieliska w lipcu 2004 roku zostały dopuszczone do użytkowania z oceną dobrą.

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, gdzie z dużych kompleksów leśnych znajdujących się w sąsiedztwie następują spływy nawiewne czystego powietrza z północy na południe do centrum miasta, a także grawitacyjne spływy mas wychłodzonych i zanieczyszczonych.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleń towarzysząca:

o         ulicom i placom,

o         zabytkowym fortyfikacjom: Fort VIa,

o         zabudowie w tym:

-           park przy folwarku Golęcin – Zespół Szkół Rolniczych,

-           Hipodrom Wola (rejestr zabytków A288),

-           park podworski w Chybach i w Wielkiem.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych, w tym: Strumień Strzeszyński i rzeka Bogdanka,

o         zieleń rekreacyjna nad jeziorami: Rusałka, Strzeszyńskim i Kierskim.

1.1.3              Tereny leśne:

·        lasy komunalne w dolinie rzeki Bogdanki nad jeziorami: Rusałka, Strzeszyńskim i Kierskim.

1.1.4              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane,

·        ogrody działkowe:

o         „POD Rusałka” przy ulicy Lutyckiej,

o         „POD Zakątek” przy ulicy Polanowskiej,

o         „POD Strzeszyn” przy ulicy Biskupińskiej,

o         „POD Camping pod Lasem” przy ulicy Białoborskiej,

o         „POD Zagajnik” przy ulicy Stobnickiej.

1.1.5              Tereny leśne:

·        Lasy komunalne nad jeziorem Rusałka,

·        Lasy komunalne nad Jeziorem Strzeszyńskim,

·        Lasy komunalne w dolinie rzeki Bogdanki.

1.1.6              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         na terenie podstrefy znajduje się wpisana do wojewódzkiego rejestru pomników przyrody aleja, składająca się z przemieszanych gatunków drzew: dębów szypułkowych, jesionów wyniosłych, kasztanowców białych, klonów pospolitych, wiązów szypułkowych i innych. Cenne przyrodniczo okazy zlokalizowane są w ulicy Biskupińskiej od ulicy Koszalińskiej do rzeki Bogdanki,

o         fort VIa - element pierścienia fortyfikacji poznańskich - projektowany obszar NATURA 2000, zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         pięć byłych użytków ekologicznych powołanych uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku, są to: Bogdanka, Strzeszyn, Psarskie, Nad Jeziorem (teren przy Jeziorze. Kierskim), Krzyżanka,

o         rzeki: Bogdanka i Warta, stanowiące korytarz ekologiczny miasta o randze krajowej (obszar poznański Warty – 25K). Jednocześnie są jednym z elementów europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL tworzącej obszary węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy ekologicznych i bogactw ekosystemów.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Fort VIa Stockhausen - Golęcin,

o         Dwór i park w Chybach,

o         Zespół rekreacyjny - Tor Wyścigów Konnych - Hipodrom Wola

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

·        Obszary i obiekty nie objęte formą ochrony zabytków

o         Wielkie – założenie dworsko- parkowe i folwarczne - osada wymieniana w 1170 r. Włączona do miasta Poznania w 1987 r. W skład wyznaczonego obszaru wchodzi zespół dworski otoczony parkiem oraz zespół folwarczny z zabudową gospodarczą. Do dworu prowadzi brukowana droga, jesionowa aleja.

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13):

·        Podstrefa zachodniego klina zieleni o dużych walorach krajobrazowych i możliwościach rekreacyjnych.

·        Obejmuje obszar zieleni otwartej rozciągającej się wzdłuż trzech akwenów wodnych Jeziora Kierskiego, Jeziora Strzeszyńskiego oraz jeziora Rusałki, fragmentarycznie uzupełniany funkcjami dodatkowymi w formie:

o         rozproszonych terenów sportu i rekreacji nie tworzących jednolitego ciągu, bezpośrednio nad jeziorami: Kierskim, Strzeszyńskim i Rusałką ośrodki wypoczynkowo-wczasowe,

o         przy ulicy Lutyckiej ośrodek jeździecki Hipodrom Wola,

o         zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej wzdłuż ulicy Beskidzkiej i Karkonowskiej wkraczającej na tereny zieleni,

o         wyspowo lokalizowanej zabudowy tymczasowej - zespoły działek letniskowych oraz ogródków działkowych,

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: funkcje sportowo-rekreacyjne,

·        Funkcje zagrożone: zieleń otwarta,

·        Funkcje agresywne: usługowo-mieszkaniowa,

·        Funkcje wypierane: zieleni otwartej. W podstrefie na terenach klina zieleni, a także byłego użytku ekologicznego Bogdanka (w okolicach ulic Beskidzka – Biskupińska), następuje niekontrolowane i widoczne wypieranie funkcji przyrodniczej przez funkcje mieszkaniowe, widoczne jest to w pobliżu dolin rzek.

2.1.3              Bariery funkcjonalno-przestrzenne (część ogólna - mapa O/19)

·        Ulica Lutycka dzieląca funkcjonalnie i przestrzennie podstrefę.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 kondygnacji (7 m.).

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 15%.

·        Średni procent zab. działki typu POD albo ogródki letniskowe dla terenów brutto określono poniżej 5%.

·        W podstrefie następuje dogęszczanie zabudowy.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        struktury otwarte – zieleń.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

W podstrefie występują:

·        struktury trwale zainwestowane,

·        struktury o zainwestowaniu w części utrwalonym,

o         zabudowa ogródków działkowych i letniskowych.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym i w części utrwalonym wykazują cechy odpowiednio do zachowania albo przekształceń.

·        Teren fortu (element XIX– wiecznego zewnętrznego pierścienia umocnień) o zainwestowaniu w części utrwalonym posiadający cechy do rewaloryzacji albo struktury o zainwestowaniu nietrwałym.

2.4.                  Fizjonomia miasta

W obrębie omawianej podstrefy występują zorganizowane ciągi rekreacyjne głównie wzdłuż akwenów wodnych.

2.4.1              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Tereny otwarte podstrefy strefy kształtują panoramy z poniższych punktów widokowych:

o         P10 - skrzyżowanie ulic Wypoczynkowej i Chojnickiej,

o         P11 - skrzyżowanie ulic Szamotulskiej i Podjazdowej,

o         P36 - wiadukt kolejowy nad ulicą Niestachowską.

·        Odbiór panoram jest pozytywny.