Poznań, dnia 30 sierpnia 2011 r.

MPU-X1/7322-659/Xc/09

4232/11

                                                                               

OBWIESZCZENIE

o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego obszaru
„III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek północny” w Poznaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta
Poznania Nr L/528/IV/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek północny” w Poznaniu, obejmującego tereny w rejonie planowanej kładki pieszo – rowerowej w dolinie Bogdanki, w rejonie odcinka ul. Lutyckiej
od doliny Bogdanki do ul. Obornickiej, odcinak ul. Lechickiej od ul. Obornickiej do
ul. Naramowickiej, obszar wzdłuż północnej granicy mpzp „Wilczy Młyn”, obszar na południe od linii kolejowej Zieliniec – Kiekrz w dolinie Warty i w rejonie tej linii od doliny Warty do projektowanego w gminie Czerwonak przedłużenia ul. gen. S. Taczaka, a także obszar w rejonie odcinków ul. Bałtyckiej w dolinie Głównej i od linii kolejowej Poznań Wschód – Skandawa do
ul. Borowikowej oraz znajdujące się w granicach planowanych węzłów i wiaduktów obszary
w rejonach ulic: Koszalińska, Golęcińska, Podolańska, Szczawnicka, projektowanego przedłużenia ul. Serbskiej, a także ulic: Juraszów, W. Witosa, Piątkowska, Z. Wojciechowskiego,
Połabska, Umultowska, Murawa, Naramowicka, Gdyńska, Janikowska, Kołodzieja, Kosiarzy
i Gnieźnieńska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 września 2011 r.
do 6 października 2011 r.
w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 4 października 2011 r. o godz. 15.30 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia projektu planu tj. do 20 października 2011 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.