UCHWAŁA NR LII/692/V/2009

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 7 kwietnia 2009 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Naramowice - ul. Karpia” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” – uchwała Nr XXXI/299/V/08 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Naramowice - ul. Karpia” w Poznaniu, zwany dalej planem.

2.      Granicę obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu.

3.      Integralnymi częściami uchwały są:

1)        rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Naramowice – ul. Karpia” w Poznaniu, opracowany w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik Nr 1;

2)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;

3)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)        akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć obiekt małej architektury, np. kapliczkę, fontannę, rzeźbę, pomnik, bądź wyróżniającą się część budynku, taką jak: attyka, portal, portyk, ryzalit, tympanon, wykusz;

2)        dachu stromym – należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy
o symetrycznym kącie spadku połaci dachowych, mieszczącym się w przedziale od 30º do 45º;

3)        detalach wystroju architektonicznego należy przez to rozumieć część budynku, taką jak: otwory okienne i drzwiowe, balkony, gzymsy wieńczące i gzymsy między parterem a pierwszą kondygnacją, attyki, portale, portyki, ryzality, tympanony, wykusze;

4)        dominancie – należy przez to rozumieć część budynku wyróżniającą się wysokością;

5)        działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6)        nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość elewacji budynku od linii rozgraniczającej terenu;

7)        obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie frontowej elewacji budynku;

8)        ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi powyżej 40%;

9)        parkingu w zieleni należy przez to rozumieć parking, na którym każde 5 stanowisk postojowych przedzielone jest zielenią;

10)    reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący elementem Systemu Informacji Miejskiej, szyldem lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

11)    stacji bazowej telefonii komórkowej należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektro – przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

12)    szyldzie – należy przez to rozumieć znak oznaczający siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce świadczenia usług;

13)    zabudowie typu „willa miejska” – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny
wolno stojący o maksymalnej powierzchni zabudowy 300 m², składający się z jednej klatki schodowej i maksymalnie czterech mieszkań na kondygnacji, lub zespół takich budynków;

14)    zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zabudowę wzdłuż obowiązującej linii zabudowy, w której budynki zlokalizowane na tej samej działce albo na działkach graniczących są styczne;

15)    zieleni – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy oraz ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami szaty roślinnej, w tym trawniki;

16)    zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć drzewa i krzewy tworzące zwarty szpaler o szerokości zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 3

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)         usług nieuciążliwych wbudowanych w partery budynków,

b)         sieci infrastruktury technicznej,

c)         dróg wewnętrznych,

d)         parkingów, garaży jedno- i wielostanowiskowych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        lokalizację zabudowy zwartej, dominant, akcentów architektonicznych, ciągu pieszego wraz z przejściem bramowym, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

3)        zakaz lokalizacji garaży jednostanowiskowych wolno stojących oraz garaży w parterach budynków.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        na terenie 2MW lokalizację zieleni izolacyjnej wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem 1U/P, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

3)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

4)        odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5)        zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

6)        zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

8)        zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)        dopuszczenie lokalizacji parkingów naziemnych wyłącznie jako parkingów w zieleni.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)        na terenie 2MW prace restauratorskie przy zabytkowym obiekcie dawnego schronu piechoty, oznaczonego na rysunku planu jako zabudowa o wartościach kulturowych;

2)        na terenie 2MW dopuszczenie włączenia murów schronu, jako części parteru, w nowy budynek, z nakazem wyeksponowania ich na elewacji.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)        na terenie 3MW lokalizację placu wyznaczonego obowiązującymi liniami zabudowy:

a)         z nawierzchnią z elementów rozbieralnych,

b)         zagospodarowanego zielenią nie mniej niż w 30%,

c)         z zakazem lokalizacji parkingów naziemnych;

2)        na terenie 3MW lokalizację ciągu pieszego i przejścia bramowego, zgodnie z rysunkiem planu;

3)        sytuowanie szyldów wyłącznie na budynkach;

4)        zakaz lokalizacji reklam wolno stojących;

5)        dopuszczenie lokalizacji reklam na budynkach;

6)        łączną powierzchnię reklam zlokalizowanych na jednym budynku nie większą niż 4,0 m2;

7)        zakaz lokalizacji reklam w sposób przesłaniający detale wystroju architektonicznego;

8)        zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony terenów dróg publicznych.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 40%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 30%;

3)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych;

4)        dopuszczenie lokalizowania zabudowy wewnątrz terenu pod warunkiem usytuowania jej w odległości nie mniejszej niż 30,0 m od obowiązującej linii zabudowy;

5)        wysokość zabudowy mierzoną w miejscach lokalizacji głównych wejść do budynków:

a)         na terenie 1MW – trzy kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze – tj. od 6,0 do 7,0 m do górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki i do 12,0 m do najwyższego punktu dachu,

b)         na pozostałych terenach – 5 kondygnacji nadziemnych, tj. od 12,0 do 15,5 m do górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki i do 18,0 m do najwyższego punktu dachu,

c)         dominanty – do 20,0 m do najwyższego punktu dachu;

6)        powierzchnię obrysu zewnętrznego ścian dominanty nie większą niż 100,0 m2;

7)        poziom górnej krawędzi posadzki parteru budynków do 0,4 m nad poziomem terenu;

8)        kąt nachylenia połaci dachowych do 30º, z wyjątkiem terenu 3MW;

9)        na terenie 3MW:

a)         zabudowę zwartą zgodnie z rysunkiem planu,

b)         dowolny kąt nachylenia połaci dachowych;

10)    na terenie 1MW zabudowę typu „willa miejska”;

11)    minimalną powierzchnię działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne:

a)         na terenie 1MW – 1000,0 m²,

b)         na terenach 2MW i 3MW – 2000,0 m²;

12)    szerokość frontu działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne nie mniejszą niż 20,0 m;

13)    w przypadku zlokalizowania wolno stojącej małogabarytowej stacji transformatorowej powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 50,0 m2.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1)        na terenach 2MW i 3MW zakaz zabudowy w strefie zieleni izolacyjnej;

2)        na terenie 3MW zachowanie pasa ochronnego o szerokości 5,0 m licząc od skraju kanału ciepłowniczego z obu stron.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        ustala się dostęp dla samochodów, z uwzględnieniem §10;

a)         dla terenu 1MW wyłącznie do terenów 3KD-L i 9KD-L,

b)         dla terenu 2MW do terenów 1KD-L i 3KD-L,

c)         dla terenu 3MW do terenów 1KD-L, 4KD-L, 12KD-D i do dróg publicznych położonych poza granicami planu;

2)        ustala się zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym,

b)         5 miejsc postojowych na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

c)         3 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż handlowe,

d)         3 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

3)        dla usług nakazuje się zapewnienie stanowisk do przeładunku towarów poza stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych;

4)        nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         2 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

b)         2 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż handlowe,

c)         2 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

5)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

6)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        na terenie 3MW dopuszcza się zachowanie magistrali ciepłowniczej, jej przebudowę
i remont;

8)        zakazuje się lokalizacji masztów oraz nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

9)        zakazuje się lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej, przy czym dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej na budynkach;

10)    ustala się maksymalną wysokość stacji bazowych telefonii komórkowej lokalizowanych na budynkach do 1/3 wysokości tych budynków;

11)    dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących małogabarytowych lub wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 4

1.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/MW, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)         sieci infrastruktury technicznej,

b)         dróg wewnętrznych,

c)         garaży jedno- i wielostanowiskowych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się:

1)        budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

2)        lokalizacji garaży w parterach budynków.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

4)        zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

5)        zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)        zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

7)        zapewnienie wymaganych standardów akustycznych w budynkach, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)        zakazuje się lokalizacji reklam;

2)        dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie na budynkach.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 30%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 50%;

3)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych;

4)        zabudowę mieszkaniową wolno stojącą lub bliźniaczą, realizowaną w układzie kalenicowym wzdłuż ul. Naramowickiej (poza planem);

5)        garaże wolno stojące lub w zabudowie zwartej, zlokalizowane wyłącznie na tylnej granicy działki, w odległości nie mniejszej niż15,0 m od obowiązującej linii zabudowy;

6)        wysokość zabudowy:

a)         2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe – tj. do 4,0 m do górnej krawędzi elewacji lub jej gzymsu i do 9,0 m do najwyższego punktu dachu,

b)         garaży– do 3,0 m do górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki i do 6,0 m do najwyższego punktu dachu;

7)        dachy strome, dwuspadowe, kryte dachówką ceramiczną;

8)        kompozycję elewacji frontowych symetryczną względem osi środkowej budynku;

9)        powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 800,0 m², z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną;

10)    szerokość frontu działki budowlanej pod zabudowę wolno stojącą nie mniejszą niż  20,0 m
i pod zabudowę bliźniaczą nie mniejszą niż 14,0 m, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        ustala się dostęp dla samochodów do położonej poza granicami planu ul. Naramowickiej oraz do terenów 1KD-L i 8KD-L, z uwzględnieniem §10;

2)        ustala się zapewnienie w zagospodarowaniu terenów stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym,

b)         2 miejsca postojowe na każdy budynek jednorodzinny;

3)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

4)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)        dopuszcza się zachowanie magistrali ciepłowniczej, jej przebudowę i remont;

6)        zakazuje się lokalizacji masztów oraz nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

7)        zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 5

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się zabudowę usługową;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)         na terenach 5U, 6U, 7U, 8U i 9U obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

b)         sieci infrastruktury technicznej,

c)         dróg wewnętrznych,

d)         parkingów, garaży jedno- i wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem pkt 3 i ust. 2 pkt 3;

3)        na terenie 3U zakazuje się lokalizowania garaży.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        lokalizację dominant i akcentów architektonicznych, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

3)        zakaz lokalizacji garaży jednostanowiskowych wolno stojących.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        na terenach 5U, 6U, 8U, 9U lokalizację zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

3)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

4)        nakaz wprowadzenia zieleni wysokiej na nie mniej niż 15% działki budowlanej, na której lokalizowany jest obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2;

5)        odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

6)        zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

7)        zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)        zakazuje się lokalizowania budynków, wymagających komfortu akustycznego
w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)        dla parkingów naziemnych – nie mniej niż 40% miejsc postojowych zlokalizowanych
w ramach parkingów w zieleni.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)        na terenie 3U prace restauratorskie przy zabytkowym obiekcie dawnego schronu piechoty, oznaczonego na rysunku planu jako zabudowa o wartościach kulturowych;

2)        na terenie 3U dopuszczenie włączenia murów schronu, jako części parteru, w nowy budynek z nakazem wyeksponowania ich na elewacji północnej i południowej;

3)        na terenie 9U strefę ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)        na terenie 1U zakazuje się lokalizacji ogrodzeń od strony terenów dróg publicznych;

2)        dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie na budynkach;

3)        dopuszcza się lokalizowanie reklam wolno stojących i na budynkach, z uwzględnieniem pkt 4 i 5;

4)        na terenie 3U zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;

5)        zakazuje się lokalizacji reklam w sposób przesłaniający detale wystroju architektonicznego.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:

a)         na terenie 3U – 40%,

b)         na pozostałych terenach – 50%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż:

a)         na terenie 3U – 35%,

b)         na pozostałych terenach – 20 %;

3)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych;

4)        dopuszczenie lokalizowania zabudowy wewnątrz terenu, pod warunkiem usytuowania jej w odległości nie mniejszej niż 30,0 m od obowiązującej linii zabudowy;

5)        wysokość zabudowy:

a)         do 4 kondygnacji nadziemnych, tj. od 12,0 do 14,0 m do górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki i do 18,0 m do najwyższego punktu dachu,

b)         dla dominant – do 20,0 m, przy czym powierzchnia obrysu zewnętrznego ścian dominanty nie może być większa niż 100,0 m2;

6)        dachy dowolne;

7)        powierzchnię działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne nie mniejszą niż 2500,0 m²;

8)        szerokość frontu działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne nie mniejszą niż 20,0 m;

9)        w przypadku zlokalizowania wolno stojącej małogabarytowej stacji transformatorowej powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 50 m2.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1)        na terenach 5U, 6U, 8U, 9U zakaz zabudowy w strefie zieleni izolacyjnej;

2)        na terenie 9U zachowanie pasa ochronnego o szerokości 5,0 m licząc od skraju kanału ciepłowniczego z obu stron.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji infrastruktury technicznej:

1)        ustala się dostęp dla samochodów, z uwzględnieniem §10:

a)         dla terenu 1U do terenów 1KD-L i 13KDW-pp,

b)         dla terenu 2U do terenów 1KD-L, 8KD-L i 9KD-L,

c)         dla terenu 3U do terenu 8KD-L,

d)         dla terenu 4U do terenów 8KD-L i 9KD-L,

e)         dla terenu 5U do terenów 3KD-L, 6KD-L, 9KD-L oraz do jezdni położonej
w przedłużeniu terenu 6KD-L, zlokalizowanej
wzdłuż odcinka tzw. III ramy komunikacyjnej, poza południową granicą planu,

f)           dla terenu 6U do terenów 1KD-L, 3KD-L i 5KD-L oraz do jezdni zlokalizowanej wzdłuż odcinka tzw. III ramy komunikacyjnej, poza południową granicą planu,

g)         dla terenu 7U do terenów 1KD-L i 5KD-L,

h)         dla terenu 8U do terenów 1KD-L i 4KD-L,

i)           dla terenu 9U do terenów 1KD-L i 4KD-L;

2)        ustala się zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         5 miejsc postojowych na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

b)         3 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów oraz obiektów usługowych, z wyjątkiem handlowych,

c)         37 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, teatrach, kinach, salach konferencyjnych i widowiskowych,

d)         2 miejsca postojowe na każde 10 łóżek w obiekcie hotelowym,

e)         3 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

3)        nakazuje się zapewnienie poszczególnych terenów stanowisk do przeładunku towarów poza stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych;

4)        nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         2 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

b)         2 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów oraz obiektów usługowych innych niż handlowe,

c)         15 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

d)         5 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych i widowiskowych,

e)         2 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

5)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

6)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        na terenie 9U dopuszcza się zachowanie magistrali ciepłowniczej, jej przebudowę
i remont;

8)        na terenach 5U, 6U i 7U dopuszcza się zachowanie gazociągu, jego przebudowę
i remont;

9)        zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej, z wyjątkiem terenu 2U i 9U;

10)    ustala się maksymalną wysokość stacji bazowych telefonii komórkowej lokalizowanych na budynkach:

a)         do 1/2 wysokości tych budynków na terenie 9U,

b)         do 1/3 wysokości tych budynków na pozostałych terenach;

11)    zakazuje się lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

12)    dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących małogabarytowych lub wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 


§ 6

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U/P, 2U/P, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)         sieci infrastruktury technicznej,

b)         dróg wewnętrznych,

c)         parkingów, garaży jedno- i wielostanowiskowych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        na terenie 1U/P lokalizację zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

3)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

4)        nakaz wprowadzenia zieleni wysokiej na nie mniej niż 15% działki budowlanej, na której lokalizowany jest obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2;

5)        odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

6)        zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub po wcześniejszym podczyszczeniu odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

7)        zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)        zakazuje się lokalizowania budynków, wymagających komfortu akustycznego
w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)        dla parkingów naziemnych – nie mniej niż 40% miejsc postojowych zlokalizowanych
w ramach parkingów w zieleni
.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się na terenie 2U/P strefę ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)        zakazuje się lokalizowania reklam o powierzchni większej niż 15 m2;

2)        dopuszcza się lokalizowanie reklam wolno stojących i na budynkach;

3)        zakazuje się umieszczania reklam w sposób przesłaniający detale wystroju architektonicznego.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 50%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 20 %;

3)        lokalizowanie zabudowy, zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych;

4)        wysokość zabudowy:

a)         na obszarze 1U/P – do 12,0 m,

b)         na obszarze 2U/P – do 20,0 m,

c)         kominów mniejsza niż 50,0 m;

5)        dachy dowolne;

6)        powierzchnię działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne nie mniejszą niż 2000,0 m²;

7)        w przypadku zlokalizowania wolno stojącej małogabarytowej stacji transformatorowej powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 50 m2.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, na terenie 1U/P ustala się zakaz zabudowy
w strefie zieleni izolacyjnej.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        ustala się dostęp dla samochodów, z uwzględnieniem §10:

a)         dla terenu 1U/P do terenu 1KD-L,

b)         dla terenu 2U/P do położonej poza granicami planu drogi publicznej oraz do terenu 4KD-L poprzez teren 3ZP;

2)        ustala się zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         5 miejsc postojowych na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

b)         3 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów oraz obiektów usługowych, z wyjątkiem handlowych,

c)         37 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, teatrach, kinach, salach konferencyjnych i widowiskowych,

d)         2 miejsca postojowe na każde 10 łóżek w obiekcie hotelowym,

e)         3 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

3)        nakazuje się zapewnienie w zagospodarowaniu poszczególnych terenów stanowisk do przeładunku towarów poza stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych;

4)        nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         2 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

b)         2 miejsca postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów oraz obiektów usługowych innych niż handlowe,

c)         15 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

d)         5 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych i widowiskowych,

e)         2 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

5)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

6)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        na terenie 1U/P zakazuje się lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej, przy czym dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej na budynkach;

8)        ustala się maksymalną wysokość stacji bazowych telefonii komórkowej lokalizowanych na budynkach do 1/3 wysokości tych budynków;

9)        zakazuje się lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

10)    dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących lub wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 7

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się tereny zieleni urządzonej – parki, zieleńce;

2)        zakazuje się lokalizowania miejsc postojowych, z uwzględnieniem ust. 10 pkt 3 lit. c;

3)        dopuszcza się:

a)         lokalizację sieci infrastruktury technicznej,

b)         lokalizację dróg wewnętrznych, w zakresie zdefiniowanym w ust. 10.

c)         zachowanie budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 1ZP.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji ogrodzeń, z wyjątkiem terenu 2ZP.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        zagospodarowanie wód opadowych na terenie;

4)        zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)        na terenie 1ZP zachowanie stawu wraz z wyspą;

6)        na terenie 1ZP zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się na terenie 1ZP:

1)        prace restauratorskie przy parku podworskim i dawnym dworze, oznaczonych na rysunku planu jako zabudowa o wartościach kulturowych;

2)        dopuszcza się adaptację dawnego dworu na mieszkania lub lokale usługowe.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)        dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie na budynkach;

2)        zakazuje się lokalizacji reklam;

3)        na terenie 1ZP ustala się lokalizację placu zabaw.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)        dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej bez możliwości rozbudowy;

2)        ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż:

a)         na terenie 1ZP – 50%,

b)         na pozostałych terenach – 60%.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1)        zakaz lokalizacji budynków;

2)        na terenie 1ZP zachowanie pasa ochronnego o szerokości 5,0 m licząc od skraju kanału ciepłowniczego z obu stron.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        dla terenu 2ZP zakazuje się dostępu dla samochodów do przyległej drogi publicznej poza granicami planu;

2)        dla terenu 3ZP dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych i dostęp dla samochodów do terenu 4KD-L, z uwzględnieniem §10;

3)        dla terenu 1ZP:

a)         ustala się dostęp dla samochodów do położonej poza granicami planu ul. Sielawy oraz do terenu 1KD-L, z uwzględnieniem §10,

b)         nakazuje się utrzymanie drogi wewnętrznej zapewniającej dostęp dla samochodów z terenu 1KD-L do budynku dawnego dworu i terenu 1U,

c)         nakazuje się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów,

d)         dopuszcza się zachowanie istniejących dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych,

e)         dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wbudowanych w budynki
o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

5)        ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)        na terenie 1ZP dopuszcza się zachowanie magistrali ciepłowniczej, jej przebudowę i remont;

7)        ustala się zachowanie istniejących kolektorów: sanitarnego o średnicy Ø1000
i deszczowego o średnicy Ø1800;

8)        zakazuje się lokalizacji masztów oraz nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

9)        zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 8

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Z, 2Z, 3Z, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się tereny zieleni;

2)        na terenie 3Z ustala się lokalizację drogi wewnętrznej, łączącej teren 11 KD z obszarem poza wschodnią granicą planu;

3)        dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji ogrodzeń.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)        stosowanie nawierzchni przepuszczalnych;

3)        zachowanie na terenie 1Z stawu jako zbiornika retencyjnego z urządzeniami podczyszczającymi;

4)        zakaz umacniania brzegów stawu materiałami uniemożliwiającymi wegetację roślin.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zakazuje się lokalizowania reklam.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje się ustaleń.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zakaz zabudowy, z uwzględnieniem ust. 10.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        zakazuje się dostępu dla samochodów innych niż pojazdy obsługi technicznej do przyległych dróg publicznych, z zastrzeżeniem pkt 2;

2)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

3)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)        zakazuje się lokalizacji masztów oraz nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

5)        zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 9

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E, 2E, 3E, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki;

2)        dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        nasadzenia krzewów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zakazuje się lokalizowania reklam.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 60%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 25%;

3)        wysokość zabudowy – do 4,0 m.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        ustala się lokalizację wolno stojących stacji transformatorowych;

2)        ustala się dostęp dla samochodów, z uwzględnieniem §10:

a)         dla terenu 1E do terenu 1KD-L,

b)         dla terenu 2E do terenu 8KD-L,

c)         dla terenu 3E do terenu 1KD-L;

3)        zakazuje się lokalizacji masztów i nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

4)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

5)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 


§ 10

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-GPS, 11KD-D, 12KD-D, 13KDW-pp, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)      na terenach 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-GPS, 11KD-D, 12KD-D ustala się drogi publiczne;

2)      na terenie 13KDW-pp ustala się drogę wewnętrzną;

3)      dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji ogrodzeń, masztów oraz nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

2)        utrzymanie i urządzenie szpalerów drzew, zgodnie z ust.10;

3)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

4)        odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej deszczowej,

5)        zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)        ustala się lokalizację akcentów architektonicznych, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        zakazuje się lokalizowania reklam, z wyjątkiem umieszczanych na wiatach przystankowych komunikacji zbiorowej.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje się ustaleń.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zakaz lokalizacji budynków.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        dla terenu 1KD-L ustala się:

a)         drogę klasy lokalnej,

b)         szerokość w liniach rozgraniczających - 16,00 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

c)         szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

d)         lokalizację chodnika po północnej stronie jezdni,

e)         lokalizację ścieżki rowerowej, o szerokości nie mniejszej niż 2,50 m, po południowej stronie jezdni,

f)           skrzyżowania z 9KD-L, drogą lokalną poza północną granicą planu, 3KD-L, 5KD-L, 4KD-L, 12KD-D,

g)         ochronę i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew po południowej stronie jezdni,

h)         dostęp dla samochodów:

  na tereny 2MW, MN/MW, 1U, 1E, 3E i 13KDW-pp nie więcej niż po
1 zjeździe,

  1 zjazdem na drogę wewnętrzną, poza północną granicą planu,

  na tereny 1ZP, 7U i 1U/P nie więcej niż po 2 zjazdy,

  na tereny 6U i 8U nie więcej niż po 3 zjazdy,

  na tereny 3MW i 2U nie więcej niż po 4 zjazdy,

  na teren 9U – nieograniczoną ilością zjazdów;

2)        dla terenu 2KD-L ustala się:

a)         fragment pasa drogi klasy lokalnej, położonej poza granicą planu,

b)         szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu;

3)        dla terenu 3KD-L ustala się:

a)         drogę klasy lokalnej,

b)         szerokość w liniach rozgraniczających - 16,50 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

c)         szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

d)         lokalizację chodnika po zachodniej stronie jezdni,

e)         lokalizację chodnika o szerokości nie mniejszej niż 2,25 m, po wschodniej stronie jezdni,

f)           skrzyżowanie z 1KD-L,

g)         wzdłuż terenów 5U i 6U lokalizację szpalerów drzew po obu stronach jezdni;

h)         zachowanie istniejących kolektorów: sanitarnego o średnicy Ø1000
i deszczowego o średnicy Ø1800;

4)        dla terenu 4KD-L ustala się:

a)         drogę klasy lokalnej,

b)         szerokość w liniach rozgraniczających - 30,00 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

c)         szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

d)         lokalizację chodnika o szerokości nie mniejszej niż 3,00 m, po zachodniej stronie jezdni,

e)         lokalizację ścieżki rowerowej o szerokości nie mniejszej niż 3,00 m, po wschodniej stronie jezdni,

f)           skrzyżowanie z 1KD-L,

g)         lokalizację szpalerów drzew po obu stronach jezdni,

h)         dostęp dla samochodów do terenu 2U/P poprzez 2 zjazdy na teren 3Z i drogi wewnętrzne na tym terenie;

5)        dla terenu 5KD-L ustala się:

a)         drogę klasy lokalnej,

b)         szerokość w liniach rozgraniczających - 19,50 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

c)         szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

d)         lokalizację chodników po obu stronach jezdni,

e)         dopuszczenie zakończenia chodnika po wschodniej stronie jezdni wejściem na teren 1Z,

f)           skrzyżowanie z 1KD-L,

g)         lokalizację szpalerów drzew po wschodniej stronie jezdni;

6)        dla terenu 6KD-L ustala się:

a)         fragment pasa drogowego planowanej poza granicami planu drogi klasy lokalnej, tzw. ulicy obsługującej, usytuowanej wzdłuż tzw. III ramy komunikacyjnej,

b)         szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu,

c)         szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

d)         lokalizację chodnika po północnej stronie jezdni,

e)         skrzyżowania z 7KD-L i 9KD-L;

7)        dla terenu 7KD-L ustala się:

a)         fragment pasa drogowego planowanej poza granicami planu drogi klasy lokalnej, tzw. ulicy obsługującej, usytuowanej wzdłuż tzw. III ramy komunikacyjnej,

b)         szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu,

c)         szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

d)         lokalizację chodnika po północnej stronie jezdni,

e)         skrzyżowanie z 6KD-L i 9KD-L,

f)           zakaz dostępu dla samochodów do przyległego terenu,

g)         zachowanie istniejących kolektorów: sanitarnego o średnicy Ø1000
i deszczowego o średnicy Ø1800;

8)        dla terenu 8KD-L ustala się:

a)         drogę klasy lokalnej,

b)         szerokość w liniach rozgraniczających - 14,00 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

c)         szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

d)         lokalizację chodników po obu stronach jezdni,

e)         skrzyżowanie z 9KD-L,

f)           uzupełnienie szpaleru drzew zlokalizowanego po północnej stronie jezdni;

9)        dla terenu 9KD-L ustala się:

a)         drogę klasy lokalnej,

b)         szerokość w liniach rozgraniczających - 18,00 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

c)         szerokość jezdni nie mniejszą niż 6,00 m,

d)         lokalizację chodników po obu stronach jezdni,

e)         skrzyżowania z 1KD-L, 8KD-L oraz 7KD-L i 6KD-L,

f)           zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew;

10)    dla terenu 10KD-GPS ustala się:

a)         drogę klasy głównej ruchu przyspieszonego, fragment drogowego węzła „Naramowicka” przeznaczony dla pieszych i rowerzystów,

b)         szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu,

c)         szerokość chodnika nie mniejszą niż 5,00 m,

d)         szerokość ścieżki rowerowej przebiegającej na kierunku północ-południe nie mniejszą niż 2,00 m;

11)    dla terenu 11KD-D ustala się:

a)         drogę klasy dojazdowej,

b)         szerokość w liniach rozgraniczających - 12,50 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

c)         lokalizację chodnika po zachodniej stronie jezdni,

d)         lokalizację wyłącznie jednego zjazdu na drogę wewnętrzną na terenie 3Z;

12)    dla terenu 12KD-D ustala się:

a)         drogę klasy dojazdowej,

b)         szerokość w liniach rozgraniczających - 9,00 m z poszerzeniami, jak na rysunku planu,

c)         skrzyżowanie z 1KD-L,

d)         plac do zawracania na zakończeniu jezdni,

e)         lokalizację chodników po obu stronach jezdni;

13)    dla terenu 13KDW-pp ustala się:

a)         lokalizację parkingu,

b)         szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu,

c)         dostęp dla samochodów 1 zjazdem do terenu 1KD-L oraz 1 zjazdem do przedłużenia terenu 1KD-L poza obszarem planu;

14)    nakazuje się lokalizowanie nowych dróg w powiązaniu z istniejącymi lub projektowanymi, zgodnie z ustaleniami planu;

15)    zakazuje się wyznaczania miejsc postojowych dla samochodów na terenach dróg publicznych;

16)    dopuszcza się przystosowanie dróg klasy L do prowadzenia komunikacji zbiorowej autobusowej;

17)    dopuszcza się lokalizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

18)    dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

19)    nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 


§ 11

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.