MPU-ORZ3/5044-27/Fe/20                                          Poznań, dnia 23 listopada 2020 r.
5497/20

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

w rejonie ulic Kowalewickiej i Fabianowo w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XXXIV/589/VIII/2020 z dnia 8 września 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kowalewickiej i Fabianowo w Poznaniu.

 

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać pisemnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1,
61-842 Poznań albo
mpu@poznan.mpu.pl w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, albo nazwę, adres zamieszkania wnioskodawcy, albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

  1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem lub ADO) jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu (MPU), ul. Za Bramką 1, 61-842  Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, może Pan/Pani skontaktować się z powołanym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu.pl lub na nr tel.: +48 61 63 96 466, +48 608 008 170.

3.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ustawowych obowiązków ADO, wynikających z art. 8c Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z § 12 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym, niż upoważnieni na podstawie przepisów prawa.

5.       Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail – będą przetwarzane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla MPU, wprowadzonym Zarządzeniem nr MPU-RP/0010-23/19 Dyrektora MPU w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2019 r., wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  1. Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
  2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
  3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Więcej na ten temat na stronie www.mpu.pl, w zakładce „Ochrona danych osobowych i Polityka cookies”.
  4. W związku z przetwarzaniem przez ADO Pana/Pani danych osobowych, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).