UCHWAŁA NR LXXXIII/941/IV/2005

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 13 grudnia 2005 r.

 

 

w sprawie        uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA” i „III RAMA KOMUNIKACYJNA – odcinek północno-zachodni” w Poznaniu – część A.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087), Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Port Lotniczy Poznań-Ławica” i „III Rama komunikacyjna – odcinek północno-zachodni” w Poznaniu - część A, zwany dalej „planem” , po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Uchwała Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 roku, zmieniona uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 roku ).

2.      Na podstawie § 1 ust. 4 uchwały Nr L/531/IV/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA” i „III RAMA KOMUNIKACYJNA – odcinek północno-zachodni”, plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje część dotyczącą terenu zabudowy portowej przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu.

3.      Plan obejmuje obszar pomiędzy południową linią rozgraniczającą ulicy Bukowskiej, wschodnią granicą działki nr 16/1, południową granicą działki nr 16/4, wschodnią granicą działki nr 22/1, południową granicą działki nr 53/1, wschodnią granicą działki nr 23/2, ark. 01, obręb Ławica II, południową krawędzią drogi startowej lotniska Poznań-Ławica, zachodnią i południową granicą działki nr 27/10, ark. 01, obręb Ławica II, linią łączącą południowo-wschodni narożnik działki nr 27/10 i północno-zachodni narożnik działki nr 44, północną granicą działki nr 44, oraz północną i wschodnią granicą działki nr 47/3, ark.01, obręb Ławica II.

4.      Integralnymi częściami uchwały są:

1)      rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Port Lotniczy Poznań-Ławica” i „III Rama komunikacyjna – odcinek północno-zachodni” w Poznaniu – część A, opracowany w skali 1: 2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3)2)                      rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4)3)                      rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5.      Granice obowiązywania planu określone są na rysunku.

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 

1)       „cichej nawierzchni” – należy przez to rozumieć nawierzchnię drogi bitumiczną lub inną utwardzoną, której cechy fizykochemiczne powodują redukcję hałasu u źródła, czyli tzw. hałasu toczenia powstającego na styku opony z nawierzchnią drogi;

2)      działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3)      ekranie akustycznym – należy przez to rozumieć sztuczną przegrodę przeciwhałasową;

4)      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;

5)      obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na której muszą się znajdować ściany frontowe budynków;

6)      parkingach w zieleni – należy przez to rozumieć miejsce przystosowane do stałego lub czasowego postoju pojazdów samochodowych o nawierzchni utwardzonej, ażurowej z minimalnym 20% udziałem powierzchni zieleni;

7)      polu zabudowy – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami zabudowy, do którego odnosi się poszczególne zamierzenie budowlane;

8)      powierzchni zabudowanej – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków na terenie lub działce na powierzchnię tego terenu lub działki;

9)      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawa inne niż ustawy, na podstawie których uchwalono niniejszą uchwałę;

10)  reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

11)  terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

12)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Poznania;

13)  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska lub je degradujące, a także powodujące przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, w szczególności takie jak:

a)      szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

b)      hałas i drgania (wibracje),

c)      zanieczyszczenie wód powierzchniowych,

d)      zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych,

e)      zalewanie wodami opadowymi,

f)        zanieczyszczenie powietrza,

g)      składowanie odpadów,

h)      odory i nieprzyjemne zapachy;

14)  usługach – należy przez to rozumieć działalność mającą na celu zaspokajanie potrzeb ludności, nie polegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych;

15)  zabudowie portowej – należy przez to rozumieć zespół obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem lotniska i obsługą usług przewozowych pasażerskich i towarowych;

16)  zadrzewieniach i zakrzewieniach – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a także ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej, jak pnącza, byliny, trawy;

17)  zespole budynków – należy przez to rozumieć budynki powiązane funkcjonalnie i architektonicznie, zlokalizowane na jednej osi kompozycyjnej;

18)  zieleni na działce, terenie – należy przez to rozumieć określoną miejscowo lub procentowo powierzchnię terenu biologicznie czynną, pokrytą roślinnością w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych lub trawy;

19)  zieleni parkowo-ogrodowej – należy przez to rozumieć układ kompozycyjny zadrzewień i zakrzewień z alejkami spacerowymi, elementami małej architektury, oczkami wodnymi;

20)  zieleni izolacyjno-krajobrazowej – należy przez to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głównie zimozielone, formowane w kształcie pasów lub szpalerów, oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu;    

21)  znaku informacyjnym – należy przez to rozumieć, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, znak w rozumieniu przepisów odrębnych lub znak informujący o obiektach użyteczności publicznej.

 

§ 3

 

1.      Następujące obowiązujące ustalenia planu przedstawiono graficznie na rysunku:

1)      granica uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)      przeznaczenie terenów, oznaczone symbolem literowym lub cyfrowo- literowym;

4)      obowiązujące linie zabudowy;

5)      nieprzekraczalne linie zabudowy;

6)      ekran akustyczny;

7)      akcenty urbanistyczne;

8)      zieleń izolacyjno-krajobrazowa;

9)      strefa zieleni, wyznaczająca wymagany zasięg zieleni na terenie/działce z zastrzeżeniem § 9 pkt 19 i § 11 pkt 9;

10)  strefa dopuszczalnej lokalizacji budowli lub urządzeń budowlanych powyżej kondygnacji parteru;

11)  klasyfikacja dróg publicznych.

2.      Następujące elementy zagospodarowania przedstawione na rysunku mają charakter informacyjny lub postulowany:

1)      granica strefy niepublicznej lotniska – części lotniczej lotniska;

2)      lokalizacja wejść do budynków usługowych;

3)      geometria jezdni dróg publicznych, dróg rowerowych i chodników;

4)      strefa zabudowy, stanowiąca obszar, w której mogą być lokalizowane budynki i budowle, z uwzględnieniem innych ustaleń wynikających z zapisów uchwały  i rysunku;

5)      strefa nawierzchni utwardzonych części lotniczej lotniska i parkingów;

6)      istniejące i postulowane wydzielone stanowiska postojowe, place manewrowe oraz jezdnie dróg wewnętrznych;

7)      lokalizacje przejść pieszych i przejazdów rowerowych;

8)      lokalizacje przystanków autobusowych.

 

Rozdział II

Przepisy szczególne

Przeznaczenie terenu

 

§ 4

 

1.      W planie ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1)      tereny lotniska, oznaczone na rysunku symbolem 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L;

2)      teren usług, oznaczony na rysunku symbolem U;

3)      teren zieleni parkowo-ogrodowej towarzyszącej zabudowie portowej, oznaczony na rysunku symbolem ZP/L;

4)      teren ogrodów działkowych wraz z wodami powierzchniowymi, oznaczony na rysunku symbolem ZD/WS;

5)      teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku symbolem 1KD-G;

6)      tereny dróg wewnętrznych publicznie dostępnych, oznaczone na rysunku symbolami 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się lokalizację:

1)       zabudowy portowej – na  terenach  2L, 7L;

2)       obiektów stacji i bazy paliw – na  terenach 4L, 6L;

3)       zabudowy usługowej związanej z Portem Lotniczym Poznań – Ławica – na  terenach 1L, 3L, 5L;

4)       części lotniczej lotniska, stanowiącej część drogi startowej, i obiektów lotniczej straży pożarnej – na terenie 8L.

3.              Na terenach 1L, 2L, 3L, 5L i 7L, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      lokalizacja zabudowy portowej, lotniczych urządzeń naziemnych, obiektów administracyjno-socjalnych, hoteli, biur, z towarzyszącymi im drogami wewnętrznymi, parkingami, zielenią, obiektami małej architektury, obiektami  infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem, iż dla funkcji handlu - powierzchnia sprzedaży nie może przekraczać w poszczególnych obiektach 500m2;

2)      zakaz lokalizacji obiektów wymagających komfortu akustycznego, w szczególności  obiektów oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, szpitali, domów opieki, obiektów przeznaczonych na stały lub wielogodzinny pobyt dzieci i młodzieży.

4.      Na terenie U, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)       lokalizacja obiektów usługowych, instytutów naukowo-badawczych z działalnością gospodarczą, parkingów, a także powierzchni wystawienniczych, targowych, giełd, zieleni parkowo-ogrodowej towarzyszącej plenerowym ekspozycjom targowym, z niezbędną infrastrukturą techniczną, z zastrzeżeniem pkt 3;

2)       zakaz lokalizacji usług i obiektów działalności gospodarczej powodujących uciążliwości, o których mowa w § 2 pkt 12;

3)       zakaz lokalizacji obiektów wymagających komfortu akustycznego, w szczególności  obiektów oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, szpitali, domów opieki, obiektów przeznaczonych na stały lub wielogodzinny pobyt dzieci i młodzieży.

5.      Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala się możliwość lokalizacji lotniczych urządzeń naziemnych.

 

 

 

 

 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

§ 5

 

1.      Na obszarze planu ustala się strefę publiczną ogólnie dostępną i strefę niepubliczną, zgodnie z rysunkiem.

2.      Ustala się lokalizację zabudowy w nawiązaniu do osi kompozycyjnej równoległej do ulicy Bukowskiej 1KD-G.

3.      Ustala się kompozycję wnętrz sprzężonych placów parkingowych w osi ulicy oznaczonej na rysunku symbolem 4KDW, jako podstawę układu zabudowy portowej.

4.      Ustala się pozostawienie niezabudowanej i otwartej przestrzeni od strony ulicy Bukowskiej, zapewniającej wgląd na istniejący budynek dworca pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań – Ławica, wyznaczonej obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

5.      Ustala się możliwość zagospodarowania terenów L i U jako powiązanej funkcjonalnie całości.

6.      Ustala się zachowanie ciągłości powiązań przestrzennych i funkcjonalnych projektowanych jezdni, chodników i dróg rowerowych z istniejącym układem podstawowej sieci drogowo-ulicznej.

 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

§ 6

 

1.      Ustala się zachowanie na terenie U, w rejonie źródliskowym cieku naturalnego  Strumień Junikowski, co najmniej w zasięgu określonym na rysunku planu, strefy zieleni.

2.      Ustala się utrzymanie na terenie U i na terenie części lotniczej lotniska, poza pasem startowym i drogą kołowania, jak największej powierzchni biologicznie czynnej, istotnej dla utrzymania zdolności retencyjnej podłoża i gwarantującej dopływ wód gruntowych do rejonu źródliskowego Strumienia Junikowskiego.

3.      Ustala się następujące warunki ochrony i kształtowania zieleni:

1)      zachowanie i adaptacja w zagospodarowaniu istniejących wartościowych zadrzewień, a w szczególności zieleni parkowo-ogrodowej i zadrzewień przyulicznych wzdłuż ul. Bukowskiej;

2)      w projektowaniu nasadzeń drzew i krzewów uwzględnienie gatunków zimozielonych i akceptujących warunki środowiska miejskiego;

3)      zagospodarowanie zielenią wszystkich terenów wolnych od utwardzenia;

4)      lokalizacja zieleni zimozielonej w postaci drzew, krzewów i pnączy wzdłuż ekranów akustycznych, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i ust. 7, od strony terenów mieszkaniowych, znajdujących się poza granicami planu.

4.      Ustala się wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, pozyskanych podczas procesów budowlanych na terenach L, U, KDW, dla ukształtowania terenów zieleni na obszarze planu lub ich usuwanie na miejsce wskazane przez odpowiednie służby miejskie.

5.      Dopuszcza się zagospodarowanie ścieków deszczowych w granicy terenu U i terenu L poprzez zastosowanie wodoprzepuszczalnych nawierzchni chodników i stanowisk postojowych samochodów; wody opadowe spływające z terenów lotniska do zbiorników retencyjnych powinny być wykorzystane w maksymalnym stopniu do nawodnień powierzchni trawiastych.

6.      Ustala się konieczność realizacji działań przeciwhałasowych, polegających na:

1)            budowie ekranów akustycznych w sąsiedztwie południowej linii rozgraniczającej ulicy Bukowskiej 1KD-G, zgodnie z rysunkiem, o parametrach zapewniających utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie w środowisku zewnętrznym, na zlokalizowanych poza granicami planu, po południowej stronie ulicy Bukowskiej, terenach o zdefiniowanych przepisami szczególnymi standardach akustycznych;

2)            zastosowaniu organizacji ruchu i rozwiązań technicznych w jezdni, w tym np. „cichej nawierzchni”, ograniczających emisję hałasu samochodowego do środowiska z terenu 1KD-G.

7.      Dopuszcza się przedłużenie ekranu akustycznego, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, w kierunku ulicy Złotowskiej.

8.      Zagospodarowanie i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych – zgodnie z przepisami szczególnymi.

9.      Zagospodarowanie odpadów komunalnych (bytowych) - zgodnie z przepisami szczególnymi.

10.  Ustala się lokalizację inwestycji gwarantujących dotrzymanie standardów jakości środowiska.

 

 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

§ 7

 

1.      Odstępuje się od określenia ustaleń w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej z uwagi na ich nieudokumentowanie na obszarze planu.

2.      Wszelkie roboty ziemne prowadzone na obszarze planu wymagają powiadomienia właściwego organu ochrony zabytków, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.

 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 

§ 8

 

1.      Ustala się obowiązek ochrony i rewitalizacji zadrzewień przyulicznych.

2.      Dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjno-krajobrazowej, szczególnie wzdłuż linii rozgraniczających tereny dróg publicznych i wewnętrznych.

3.      Na terenach ZP/L, U, 1L, 2L, 3L, 5L ustala się dostosowanie obiektów małej architektury materiałem i formą do budynków znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu.

4.      Na terenach U, 1L, 3L, 5L dopuszcza się lokalizację reklam  na elewacjach budynków, wyłącznie na wysokości kondygnacji parteru, pod warunkiem nieograniczania swobody ruchu pieszych i pojazdów oraz dostosowania wielkością, materiałem i kolorystyką do miejsca lokalizacji.

 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

 

§ 9

 

Dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

1)      lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku;

2)      sytuowanie budynków z uwzględnieniem sieci infrastruktury technicznej oraz przepisów szczególnych;

3)      maksymalna powierzchnia zabudowana – 65% powierzchni działki na terenach 2L, 7L;

4)      maksymalna powierzchnia zabudowana – 60% powierzchni działki na terenach 1L, 3L5L;

5)      maksymalna powierzchnia zabudowana na terenie 4L, 6L, 8L wyznaczona nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku;

6)      wymagana lokalizacja i minimalna powierzchnia zieleni określona na rysunku strefą zieleni, z zastrzeżeniem pkt 19;

7)      maksymalna wysokość budynków na terenach 1L, 2L – 20 m;

8)      maksymalna wysokość budynków na terenach 3L, 5L, 7L – 15 m;

9)      maksymalna wysokość budynków lotniskowej straży pożarnej na terenie 8L – 10 m;

10)  maksymalna wysokość budynków stacji i bazy paliw na terenach 4L, 6L12 m;

11)  długość ścian frontowych zabudowy na terenach 1L, 2L, 3L, 4L, 5L winna stanowić nie mniej niż 80% długości obowiązującej linii zabudowy;

12)  stosowanie form przekrycia dachowego w nawiązaniu do istniejącego budynku dworca pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań - Ławica;

13)  poza wyznaczonymi liniami zabudowy możliwość lokalizacji budowli lub urządzeń budowlanych w postaci m.in. łączników, mostownic, kładek pieszych i zadaszeń – powyżej kondygnacji parteru w strefie wyznaczonej na rysunku, pod warunkiem zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu;

14)  lokalizacja akcentów urbanistycznych o maksymalnej wysokości 24 m i powierzchni w rzucie poziomym 500 m2 w miejscach oznaczonych na rysunku, zintegrowanych z bryłą budynku;

15)  lokalizacja garaży jako wbudowanych w budynki, w tym garaże podziemne;

16)  ogrodzenie strefy niepublicznej lotniska o parametrach wynikających z przepisów odrębnych;

17)  dopuszcza się grodzenie działek/terenów z zastrzeżeniem pkt. 16 wyłącznie ogrodzeniem odpowiadającym formą, materiałem i kolorystyką zabudowie kubaturowej działki/terenu o wysokości do 1,5 m, przy czym w części powyżej wysokości 0,4 m wyłącznie ogrodzeniem ażurowym, uzupełnionym pnączami lub żywopłotem;

18)  dopuszcza się lokalizację tablic i znaków informacyjnych związanych z Portem Lotniczym Poznań - Ławica;

19)  dopuszcza się w strefie zieleni lokalizację obiektów małej architektury, dojść, dojazdów oraz ciągów pieszych i rowerowych;

20)  dopuszcza się realizację w dwóch poziomach podjazdów, ramp i pochylni do budynków na terenie 2L w strefie wyznaczonej na rysunku pomiędzy liniami zabudowy oznaczonymi literami a i b;

21)  w przypadku realizacji podjazdów, ramp i pochylni, o których mowa w pkt 20, dla zabudowy powyżej kondygnacji parteru uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy na terenie 2L oznaczonej na rysunku literą b;

22)  w przypadku odstąpienia od realizacji podjazdów, ramp i pochylni, o których mowa w pkt 20, możliwość realizacji zabudowy wzdłuż linii zabudowy oznaczonej na rysunku literą a;

23)  lokalizacja stanowisk postojowych w granicach działki, określonych w normatywie parkingowym zawartym w § 16 ust. 2, z wyłączeniem terenów: 2L, 6L, 7L i 8L;

24)  lokalizacja stanowisk postojowych:

a)      na terenach 2L, i 8L w liczbie nie mniejszej niż 800,

b)      na terenie 6L w liczbie nie mniejszej niż 10,

c)      na terenie 7L w liczbie nie mniejszej niż 80;

25)  dopuszcza się lokalizację stanowisk postojowych na powierzchni terenu, urządzonych jako parking w zieleni;

26)  obsługa komunikacyjna zjazdami, określonymi zgodnie z rysunkiem, z ulicy Bukowskiej  1KD-G – drogami wewnętrznymi.

 

§ 10

 

Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem ZP/L ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      urządzenie zielenią parkowo–ogrodową;

2)      zachowanie istniejących zadrzewień;

3)      dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury przy wykorzystaniu takich materiałów, jak drewno lub kamień;

4)      dopuszcza się lokalizację sieci cieplnej, o której mowa w § 16 ust. 10 pkt 2;

5)      zakaz lokalizacji stanowisk postojowych.

 

 

 

§ 11

 

Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku;

2)      maksymalna powierzchnia zabudowana – zgodnie z rysunkiem planu;

3)      maksymalna wysokość budynków – 16 m;

4)      minimalna powierzchnia zieleni – zgodnie z rysunkiem planu;

5)      długość ścian frontowych zabudowy winna stanowić nie mniej niż 60% długości obowiązującej linii zabudowy;

6)      stosowanie wszelkich form przekrycia dachowego w nawiązaniu do istniejącego budynku dworca pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań - Ławica;

7)      ogrodzenie wzdłuż północno-wschodniej linii rozgraniczającej o parametrach wynikających z przepisów odrębnych;

8)      dopuszcza się grodzenie działek/terenu wyłącznie ogrodzeniem odpowiadającym formą, materiałem i kolorystyką zabudowie kubaturowej działki/terenu o wysokości do 1,5 m, przy czym w części powyżej wysokości 0,4 m wyłącznie ogrodzeniem ażurowym, uzupełnionym pnączami lub żywopłotem;

9)      dopuszcza się lokalizację dojść i dojazdów oraz obiektów małej architektury w strefie zieleni;

10)  lokalizacja parkingów w zieleni w strefie nawierzchni utwardzonych parkingów;

11)  dopuszcza się lokalizację stanowisk postojowych w strefie zabudowy oznaczonej na rysunku;

12)  minimalną liczbę stanowisk postojowych określoną w §16 ust. 2;

13)  obsługa komunikacyjna zjazdami, określonymi zgodnie z rysunkiem, z ulicy Bukowskiej 1KD-G i drogami wewnętrznymi.

 

§ 12

 

1.      Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem ZD/WS ustala się następujące zasady zagospodarowania;

1)       dopuszcza się realizację obiektów małej architektury oraz altan i obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowanej do 25 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

2)       wykorzystanie istniejących akwenów jako zbiorników retencyjno-podczyszczających dla ścieków deszczowych;

3)       dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń kanalizacji deszczowej związanej z terenami lotniska;

4)       dopuszcza się przekształcenie terenu na teren zieleni parkowo-ogrodowej, z obowiązującymi ustaleniami jak w § 10, z wyjątkiem § 10 pkt 4;

5)       obsługa komunikacyjna zjazdem, określonym zgodnie z rysunkiem, z ulicy Bukowskiej i istniejącej drogi wewnętrznej na terenie 6L.

2. Na terenie, o którym mowa w ust 1, nie określa się lokalizacji i ilości stanowisk postojowych; dopuszcza się zachowanie istniejących stanowisk postojowych.

 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

 

§ 13

 

Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów szczególnych z uwzględnieniem przepisu §14 ust.1 pkt.7.

 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

 

§ 14

 

1)1.           Dla terenów 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, U, ZD/WS ustala się następujące zasady podziału na działki budowlane:

6)1)                      kształtowanie granic wydzielanych działek równolegle lub prostopadle w stosunku do linii rozgraniczającej ulicy Bukowskiej;

2)      możliwość wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne;

3)      powierzchnia nowo powstałych działek nie może być mniejsza niż 3000 m2 na terenach 3L i 5L, ograniczenie to nie dotyczy działek wydzielanych pod drogi wewnętrzne;

4)      powierzchnia nowo powstałych działek nie może być mniejsza niż 5000 m2 na terenie 1L, ograniczenie to nie dotyczy działek wydzielanych pod drogi wewnętrzne;

5)      powierzchnia i geometria nowo powstałych działek na terenie 2L odpowiadać musi funkcji terenu;

6)      powierzchnia i geometria nowo powstałych działek na terenach 7L i U uwzględniać musi wyznaczone pola zabudowy;

7)      powierzchnia i geometria nowo powstałych działek na terenach 4L i 6L uwzględniać musi pasy ochronne określone przepisami szczególnymi;

8)      powierzchnia nowo powstałych działek na terenie ZD/WS uwzględniać musi istniejące i projektowane obiekty i urządzenia kanalizacji deszczowej związanej z odbiorem ścieków deszczowych z terenu lotniska,

2.      Ustala się możliwość podziału działek pod warunkiem zapewnienia dojazdu do każdej nowo powstałej działki wyłącznie z dróg wewnętrznych.

3.      Zakazuje się podziału terenów 8L, ZP/L.

4.      Ustala się możliwość wydzielenia zgodnie z w § 16 ust. 9 pkt 2 i 3 działek o powierzchni 50-70m2 pod lokalizację wolno stojących stacji transformatorowych.

5.      Plan nie powoduje konieczności wszczęcia postępowania w sprawie scalenia nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

 

§ 15

 

Na terenie U wyklucza się lokalizację kondygnacji podziemnych. 

 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej

 

§ 16

 

1.      Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku symbolami: 1KD-G, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, ustala się:

1)       drogę publiczną, oznaczoną symbolem 1KD-G, o klasie G – główna;

2)       drogi wewnętrzne, oznaczone symbolem KDW;

3)       lokalizację jezdni oraz możliwość lokalizacji chodników, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, obiektów infrastruktury technicznej, małej architektury;

4)       zakaz sytuowania obiektów budowlanych, tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, nie związanych lub kolidujących z planowaną funkcją terenu;

5)       minimalne wymagane wyposażenie i parametry – wg ust. 3 (tabela), przy czym:

a)      lokalizacje oraz szerokości jezdni, dróg rowerowych, chodników dotyczą odcinków między skrzyżowaniami,

b)      określenie szerokości w liniach rozgraniczających jako minimalnej oznacza, że oprócz minimalnej rysunek planu ustala większe szerokości pasa drogowego; tabela nie opisuje ustalonych rysunkiem planu poszerzeń przy skrzyżowaniach,

c)      geometrię i rozmieszczenie poszczególnych elementów dróg publicznych, tj.: jezdni, dróg rowerowych, chodników, przedstawia rysunek planu; dopuszcza się zmianę geometrii i rozmieszczenia, pod warunkiem zachowania przepisów, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich wymaganych planem elementów i ich minimalnych parametrów;

6)       uwzględnienie wymagań technicznych, wynikających z konieczności oświetlenia terenów komunikacji oraz lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej, wymienionych w ust. 4-11;

7)       zapewnienie dojazdu do każdej działki bezpośrednio z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej zgodnie z rysunkiem, przy czym zjazdy do terenów po północnej stronie ul. Bukowskiej powinny spełniać wymogi skrzyżowań dróg publicznych;

8)       możliwość wyznaczenia tras publicznej komunikacji autobusowej w ulicy Bukowskiej 1KD-Gw zależności od potrzeb, z lokalizacją przystanków wg rysunku;

9)       możliwość wyznaczenia pętli autobusowej wewnątrz placu parkingowego na terenie 3KDW;

10)   zakaz wyznaczania stanowisk postojowych dla samochodów na terenie 1KD-G.

2.      Na terenach, o którym mowa w § 9 i 11, ustala się następujące wymogi parkingowe:

1)      dla nowych i rozbudowywanych obiektów zorganizowanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w ilości nie mniejszej niż:

a)      3 stanowiska na każdych 10 zatrudnionych,

b)      3 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej biur,

c)      4 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych i usług zdrowia,

d)      4 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomii, kultury i rekreacji,

e)      4 stanowiska na każde 10 łóżek w obiektach świadczących usługi hotelowe,

oraz 1 stanowisko postojowe dla autokarów przy obiekcie hotelowym;

2)      w przypadku obiektów wielofunkcyjnych wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk wg wymogów pkt 1, przy czym stanowiska postojowe powinny być zlokalizowane na działce zajmowanej przez obiekt lub na działce sąsiedniej;

3)      przy obiektach, których funkcja wymaga obsługi pojazdami ciężarowymi, ustala się obowiązek usytuowania stanowisk przeładunku i postoju, w ilości odpowiadającej potrzebom obiektu, na działce zajmowanej przez ten obiekt lub na działce sąsiedniej;

4)      do parkingów o większej ilości niż 100 stanowisk postojowych wymaga się wjazdu i wyjazdu, spełniających wymogi skrzyżowania dróg publicznych.

3.      Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami z dwoma pierwszymi literami „KD”:

 

 

Symbol

Nazwa

Szer.

w liniach

rozgr.

Szer.

jezdni

Szer. /

Lokalizacja chodnika

Szer. / lokalizacja

drogi rower.

Dostępność

Inne

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1KD-G

Bukowska

wg rys. (min. 35.0m)

2x7.0m +

kol. 8

treść kol. 8

2.5m /

treść kol. 8

przez

skrzyżo­wania i zjazdy

 

1. Zapewnienie połączeń z ulicami i drogami o organizacji ruchu wg rysunku:

Droga akcesyjna po str. pd., między ulicami Perzycką a Złotowską

Dodatkowe pasy ruchu dla skrętów w rejonie skrzyżowań i zjazdów z: 2KDW – ul.Perzycka, „droga na terenie 2L”, 7KDW – ul. Złotowska, 10KDW – ul. Kopciuszka.

 

 

1KD-G

Bukowska

wg rys. (min. 35.0m)

2x7.0m +

kol. 8

treść kol. 8

2.5m /

treść kol. 8

przez

skrzyżo­wania i zjazdy

 

2. Lokalizacja i szerokość chodnika:

-          po str. pd. na odcinku od zach. granicy planu do skrzyżowania z ul. Perzycką – 2.0m,

-          po str. pd. wzdłuż jezdni akcesyjnej – 2.0m,

-          po str. pd. na odcinku od skrzyżowania z ul. Złotowską do wsch. granicy planu– 2.25m; chodnik odsunięty od jezdni,

-          po str. pn. w rejonie przystanków autobusowych przy 2KDW i 5KDW,

-          po str. pn. na odcinku od 5KDW do wsch. granicy planu – 2.25m; chodnik odsunięty od jezdni,

Szerokość chodnika po str. pn., w rejonie zjazdów, na odcinkach dodatkowych pasów ruchu – 2.0m; chodnik przy jezdni,

Możliwość lokalizacji chodnika po str. pn. między 2KDW i 5KDW.

 

3. Lokalizacja drogi rowerowej:

-          po str. pn. na odc. od zach. granicy planu do skrzyżowania z ul. Złotowską (poza granicami planu),

po str. pd. na odc. od skrzyżowania z ul. Złotowską do wsch. granicy planu

2KDW

droga wewnętrzna

20.0m

7.0m +

treść kol. 8

min. 3.0m po str. zach.

-

-

Dodatkowy pas ruchu na połączeniu z 1KD-G.

3KDW

droga wewnętrzna

wg rys.

treść kol. 8

min. 2.25m po str. pd.

-

-

Lokalizacja jezdni pozwalająca na połączenie dróg 2KDW, 4KDW i 6KDW z wytworzeniem dwóch placów parkingowych: zach. i wsch.

Jezdnie jednokierunkowe wokół „placu zach.” szer. min. 5.0m, o kierunku ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, z wyłączeniem jezdni po str. pd. Jezdnia po str. pd. – dwukierunkowa, szer. 10.5m.

Połączenie jezdni pd. „placu zach.” z drogą 4KDW poprzez dwie jezdnie jednokierunkowe szer. min. 6.0m  

Możliwość zlokalizowania wewnątrz „placu zach.” – w pn. jego części – pętli autobusowej.

Lokalizacja zjazdów na place parkingowe w miejscach poza odc. łączącym  2KDW z 4KDW

4KDW

droga wewnętrzna

23.0m

2x6.0m +

treść kol. 8

min. 2.25m po str. pd.

-

-

Jezdnie o ruchu jednokierunkowym.

Jezdnia po str. pn. pozwalająca na zawrócenie w kierunku 3KDW.

Połączenie (splot) jezdni pn. i jezdni - podjazdów do budynków na terenie 2L

5KDW

droga wewnętrzna

wg rys. (min. 30.5m)

min. 7.0m

min. 2.25m po str. zach.

-

-

Droga o ruchu jednokierunkowym – do ul.Bukowskiej

6KDW

droga wewnętrzna

15.0m

min. 6.0m

2.0m /
po str. zach.

-

-

-

7KDW

droga wewnętrzna

wg rys. (min. 21.0m)

7.0m

- / obustronny

-

-

Dodatkowy pas ruchu na połączeniu z 1KD-G

Plac manewrowo-postojowy do obsługi części terenu 7L

8KDW

droga wewnętrzna

10.0m

min. 6.0m

2.0m  /
po str. pd.

-

-

-

9KDW

droga wewnętrzna

10.0m

6.0m

2.0m  /
po str. zach.

-

-

Droga o ruchu jednokierunkowym – do ul.Bukowskiej.

Zakaz zjazdów na teren ZP-L.

10KDW

droga wewnętrzna

10.0m

6.0m

2.0m  /
po str. wsch

-

-

Droga o ruchu jednokierunkowym – od ul.Bukowskiej.

Zakaz zjazdów na teren ZP-L.

„-„ - nie określa się

 


4.      W zakresie kształtowania sieci infrastruktury technicznej ustala się:

1)      zachowanie ciągłości projektowanych sieci z istniejącymi;

2)      zachowanie istniejących sieci, z możliwością ich remontu, przebudowy lub rozbudowy, a poza terenami komunikacji także przeniesienia sieci na tereny komunikacji, z zastrzeżeniem pkt 4;

3)      w projektach przebudowy lub budowy - obowiązek wykazania możliwości rozmieszczenia w przekrojach wykorzystywanych ulic wszystkich przewidywanych planem przewodów infrastruktury technicznej;

4)      możliwość realizacji infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem lotniska;

5)      zapewnienie swobodnego dostępu do drogi publicznej służbom eksploatacyjnym sieci infrastruktury technicznej;

6)      zdefiniowanie średnic projektowanych przewodów infrastruktury technicznej na etapie projektów budowlanych.

5.      W zakresie sieci wodociągowej ustala się:

1)      zaopatrzenie w wodę pitną wyłącznie z wodociągu miejskiego;

2)      lokalizację nowej sieci wodociągowej na terenach komunikacji, o średnicy od DN 150 mm;

3)      obowiązek przełożenia istniejącej sieci wodociągowej kolidującej z planowanym zagospodarowaniem na terenie 1KD-G.

6.      W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala się:

1)      odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

2)      lokalizację nowych kanałów sanitarnych na terenach komunikacji, o średnicy od DN 200 mm.

7.      W zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala się:

1) odprowadzenie ścieków deszczowych z dachów budynków, dróg i parkingów, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, z możliwością zastosowania lokalnej retencji lub wtórnego ich wykorzystania,z zastrzeżeniem pkt 3;

2)      konieczność lokalizacji urządzeń podczyszczających oraz możliwość lokalizacji zbiorników do retencjonowania i spowolnienia spływu ścieków deszczowych do kanalizacji miejskiej;

3)      odprowadzenie ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych, związanych z częścią lotniczą lotniska, lokalną kanalizacją do zbiorników retencyjno- podczyszczających zlokalizowanych na terenie oznaczonym symbolem ZD/WS;

4)      lokalizacja nowych kanałów deszczowych o średnicy od DN 250 mm na terenach komunikacji.

8.    W zakresie sieci gazowej ustala się:

1)      zachowanie istniejących gazociągów średniego ciśnienia g125 i g63 na terenie      1KD-G, z zastrzeżeniem pkt 3;

2)      zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców dla celów bytowo – gospodarczych i grzewczych z gazociągu średniego ciśnienia g300 w ul. Bukowskiej, poprzez możliwość lokalizacji nowego gazociągu średniego ciśnienia na terenie 1KD-G, z zastrzeżeniem pkt 3;

3)      likwidację fragmentu gazociągu średniego ciśnienia g125 kolidującego z planowanym zagospodarowaniem na terenie 1KD-G.

9.      W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala się:

1)      zachowanie stacji transformatorowych SN/nn i linii elektroenergetycznych SN i nn nie kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu;

2)      możliwość lokalizacji na terenach U, 1L, 3L, 4L, 5L, 6L stacji transformatorowych SN/nn typu miejskiego lub konsumentowego, wolno stojących lub wbudowanych w inne budynki;

3)      możliwość lokalizacji na terenach 2L, 7L stacji transformatorowych typu konsumentowego zlokalizowanych na terenie inwestora, wolno stojących lub wbudowanych w inne budynki;

4)      w przypadku projektowania stacji jako wbudowanych w inne budynki, pomieszczenia przeznaczone na stacje transformatorowe należy zlokalizować na poziomie parteru;

5)      powiązanie planowanych stacji z istniejącą siecią elektroenergetyczną liniami kablowymi SN prowadzonymi na terenach komunikacji.

10.  W zakresie doprowadzenia ciepła ustala się możliwość zaopatrzenia z:

1)      sieci gazowej średniego ciśnienia lub innych ekologicznych źródeł ciepła;

2)      sieci cieplnej poprowadzonej poprzecznie przez teren komunikacji 1KD-G w rejonie skrzyżowania z ul. Kopciuszka i rozprowadzenie po terenach w granicach planu.

11. W zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala się:

1)      zachowanie istniejących oraz lokalizację nowych przewodów, zgodnie z ust. 4;

2)      możliwość lokalizacji węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych na terenach komunikacji oraz na innych terenach ze swobodnym dostępem do drogi publicznej;

3)      strefy ochronne min. 1,0 m od osi wojskowego kabla telekomunikacyjnego; wszelkie projekty należy uzgadniać na etapie założeń technicznych z właściwym organem wojskowym, jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.

 

§ 17

 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

 

1.      Nie ustala się innych niż dotychczasowe sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z uchwałą.

2.      Z uwagi na obszar podejścia do lotniska Poznań-Ławica ustala się maksymalną wysokość sprzętu budowlanego podczas prowadzenia robót budowlanych nie większą niż 136 m n.p.m.

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§ 18

 

Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 19

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 20

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.