Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 40, poz. 1161 z dnia 1 kwietnia 2005r.

 

UCHWAŁA NR LXII/658/IV/2005

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 25 stycznia 2005r.

 

w sprawie        uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Park Golfowy Poznań – Krzyżowniki”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2002r. Nr 153, poz. 1271 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2002r. Nr 214, poz. 1806) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) oraz art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 121, poz. 1266, oraz Dz. U. z 2004, Nr 49, poz. 464), Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Poznaniu pomiędzy ulicą Polanowską i Białoborską, obejmującego obszar działek: nr 10 i 11 ark. 4, nr 6, 7, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 22, 23, 24 ark. 5, nr 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11/1, 11/2, 14/2 ark. 8, obręb Krzyżowniki.

2.      Granice planu przedstawione zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.      Integralnymi częściami uchwały są:

1)       rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Park Golfowy Poznań – Krzyżowniki”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)       rysunek zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Park Golfowy Poznań – Krzyżowniki – system obsługi infrastrukturą techniczną”, opracowany w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)       rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ;

4)       rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)      granice uchwalenia planu;

2)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz symbole oznaczenia terenów;

3)      linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania oraz symbole oznaczenia terenów.

 

§ 3

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)      planie – należy przez to rozumieć plan miejscowy, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2)      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Poznania;

3)      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć inne przepisy prawa;

4)      rysunku – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1: 2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

5)      park golfowy – należy przez to rozumieć ogólnodostępny park, będący ogrodem specjalistycznym o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w skład którego wchodzi m.in. pole golfowe;

 

6)      funkcji terenu – należy przez to rozumieć synonim przeznaczenia terenu;

7)      obszarze, terenie – należy przez to rozumieć obszar lub teren o określonym rodzaju przeznaczenia lub o określonym sposobie zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

8)      powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na określonym terenie, w zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej, lub nadziemnej - w przypadku gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

9)      wysokości budynku – należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych;

10)  terenach zieleni – należy przez to rozumieć tereny pokryte trwale roślinnością drzewiastą, krzewami, pnączami, roślinami zielnymi lub trawą, przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe, estetyczne, o charakterze parkowym lub jako zieleń towarzysząca przy obiektach budowlanych;

11)  zadrzewieniach – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska, niestanowiące zbiorowisk leśnych, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej;

12)  istniejących elementach lub stanie zagospodarowania przestrzennego (np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych, cechach fizjograficznych) – należy przez to rozumieć stan istniejący w dniu wejścia w życie planu;

13)  uciążliwościach dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie, albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska bądź je degradujące, powodujące przekroczenia standardów jakości środowiska ustalone
w przepisach odrębnych, w szczególności takie, jak:

a)      szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

b)      hałas i drgania,

c)      zanieczyszczenia wód powierzchniowych,

d)      zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych,

e)      zanieczyszczenie powietrza,

f)        składowanie odpadów,

14)  ekotonie należy przez to rozumieć strefę przejścia między dwoma typami ekosystemów; charakteryzującą się dużą bioróżnorodnością; w niniejszej uchwale – między naturalnymi zbiorowiskami leśnymi lub półnaturalnymi ziołoroślowymi a zielenią urządzoną parku golfowego; w krajobrazie jest to stosunkowo wąskie pasmo o zróżnicowanej szerokości kilku lub kilkunastu metrów, wzdłuż granicy lasu, w którym wykształcają się specyficzne zbiorowiska roślinne, złożone z elementów dwóch sąsiadujących ze sobą ekosystemów, a także elementów egzystujących tylko w ekotonie;

15)  oszyjku – należy przez to rozumieć rozwijającą się spontanicznie, w strefie ekotonowej przyleśnej (o której mowa w pkt 14), na styku z lasem, formację roślinną (ekosystem) złożoną z krzewów;

16)  okrajku – należy przez to rozumieć rozwijającą się spontanicznie, w strefie ekotonowej przyleśnej (o której mowa w pkt 14), na styku z oszyjkiem (o którym mowa w pkt 15), formację roślinną ziołoroślową, tj. złożoną głównie z bylin;

17)  fairway – należy przez to rozumieć, stosowane w terminologii gry w golfa, angielskie określenie elementu pola golfowego, stanowiącego pojedynczy pas gry (pole gry), pokryty krótko strzyżoną trawą, rozpostarty pomiędzy miejscem startu (teeing ground) a celem, którym jest znajdujący się na green’ie – dołek (hole);

18)  tee (teeing ground) – należy przez to rozumieć, stosowane w terminologii gry w golfa, angielskie określenie elementu pola golfowego, stanowiącego oznakowane miejsce startowe, znajdujące się przed  fairway’em;

19)  green – należy przez to rozumieć, stosowane w terminologii gry w golfa, angielskie określenie elementu pola golfowego, stanowiącego zakończenie pojedynczego pasa gry, pokrytego bardzo krótko strzyżoną trawą – do 1 cm, na którym znajduje się dołek (hole);

20)  hole – należy przez to rozumieć, stosowane w terminologii gry w golfa, angielskie określenie elementu pola golfowego, stanowiącego końcowy cel gry – dołek golfowy o średnicy 10,8 cm, umiejscowiony na każdym green’ie;

21)  rough – należy przez to rozumieć, stosowane w terminologii gry w golfa, angielskie określenie elementu pola golfowego, stanowiącego pas wysokiej i gęstej trawy wokół zaprojektowanego pola gry;

22)  driving range – należy przez to rozumieć, stosowane w terminologii gry w golfa, angielskie określenie wydzielonego z podstawowego pola golfowego – placu treningowego (pola do ćwiczeń);

23)  bunkrze – należy przez to rozumieć element „przeszkodowy” pola golfowego w postaci zagłębienia w ziemi, wypełnionego piaskiem;

24)  pieszojezdni – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach takich, jakie obowiązują w strefie zamieszkania.

 

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

§ 4

Przeznaczenie terenów

 

1.      Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1)       teren ogólnie dostępnego parku golfowego, stanowiący obszar zieleni urządzonej,
o charakterze publicznym
, oznaczony na rysunku symbolem ZP;

2)       tereny lasów, oznaczone na rysunku symbolem ZL, stanowiące lasy ochronne w rozumieniu przepisów szczególnych;

3)       tereny zalesień, oznaczone na rysunku symbolem RL;

4)       teren ogrodów działkowych, oznaczony na rysunku symbolem ZD;

5)       tereny komunikacji: zjazd na drogę publiczną, oznaczony na rysunku symbolem DZ;

6)        teren stacji transformatorowej, oznaczony na rysunku symbolem E.

2.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP zieleni urządzonej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa się tereny o różnym sposobie zagospodarowania:

1)       tereny zagospodarowane jako ogólnie dostępne pole golfowe pełnowymiarowe 18-dołkowe klasy mistrzowskiej, oznaczone symbolem ZP-1;

2)       teren, na którym ustala się możliwość zabudowy – lokalizacji budynku klubowego, oznaczony symbolem ZP-2;

3)       teren, na którym ustala się możliwość zabudowy – lokalizacji budynku magazynowo-socjalnego, oznaczony symbolem ZP-3;

4)       teren zagospodarowany jako driving range - pole treningowe, oznaczony symbolem ZP-4;

5)       teren zagospodarowany jako miejsca postojowe dla samochodów – parking w zieleni, oznaczony symbolem ZP-5;

6)       teren zagospodarowany jako droga wewnętrzna – pieszojezdnia oraz jako miejsca postojowe dla samochodów i autokarów – parking w zieleni, oznaczony symbolem ZP-6;

7)       teren zagospodarowany jako droga wewnętrzna – pieszojezdnia, oznaczona symbolem ZP-7.

 

§ 5

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

 

1.    Tereny oznaczone na rysunku symbolami ZL, RL i ZP-1 stanowią tereny wyłączone
z zabudowy, z wyjątkiem możliwości lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury, z zastrzeżeniem ust. 4.

2.    Na terenach ZL ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)       zachowanie dotychczasowego przeznaczenia jako gruntów leśnych;

2)       zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi – planem urządzenia lasu komunalnego;

3)       możliwość realizacji następujących budowli, obiektów i urządzeń w porozumieniu z właścicielem lasu:

a)      drogi rowerowe,

b)      drogi techniczne dla służb leśnych,

c)      drogi spacerowe,

d)      drogi do jazdy konnej,

e)      mostki i estakady związane z obiektami, o których mowa w pkt a-d,

f)        urządzenia melioracji wodnych,

g)      obiekty infrastruktury technicznej,

h)      sieci infrastruktury technicznej,

i)         obiekty małej architektury służące rekreacji lub utrzymaniu porządku (np. ławki, kosze na odpadki, tablice informacyjne) przy drogach wymienionych w lit. a, c, d.

3.      Ustala się tereny zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolem RL, z  zachowaniem istniejącego drzewostanu ze spontanicznie rozwijającym się runem i dostosowaniem nowych nasadzeń do warunków siedliskowych.

4.      Na terenach RL obowiązują ustalenia jak dla obszarów ZL, z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 11RL, na którym ustala się możliwość, do czasu docelowego zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z niniejszej uchwały, pozostawienia funkcji mieszkaniowej i istniejącej zabudowy – budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynków gospodarczych , bez prawa ich rozbudowy.

5.      Na terenie pracowniczego ogrodu działkowego, oznaczonego na rysunku symbolem ZD, ustala się możliwość budowy podstawowych urządzeń, takich jak: ogrodzenia, drogi, parkingi, urządzenia nawadniające, sieć elektryczna, sanitariaty oraz pomieszczenia administracyjne, socjalne i gospodarcze, przeznaczone do zaspokajania wspólnych potrzeb użytkowników działek, a także lokalizację, na każdej indywidualnej działce, altany lub budynku gospodarczego, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6.      Obszar parku golfowego, oznaczony na rysunku symbolem ZP, stanowić winien teren zieleni ogólnie dostępnej o charakterze publicznym; zasady dostępności określone będą w regulaminie uzgodnionym z Prezydentem Miasta Poznania.

7.      Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem ZP-1 ustala się przekształcenie plantacji drzew i krzewów ozdobnych na ogólnodostępne pole golfowe o charakterze parkowym, w którym tylko niezbędne dla tych celów grunty rolne, aktualnie użytkowane ogrodniczo, odłogowane, porośnięte spontaniczną roślinnością i przerośniętym materiałem szkółkarskim, a także grunty leśne niezalesione (halizna), zostaną zagospodarowane jako trawiaste „tory” do gry, a pozostały obszar zostanie przekształcony w różnorodną zieleń parkową, poprzez krajobrazowo wkomponowane kępy zadrzewień, krzewy, zbiorniki wodne, połączone funkcjonalnie i przestrzennie z istniejącymi i już ukształtowanymi na terenie szkółki zespołami roślinności wysokiej – drzewostanami o charakterze leśnym, kępami zadrzewień, krzewów i pasmami zarośli.

8.    Zagospodarowanie terenu ZP-1 pola golfowego winny tworzyć zadrzewienia i zakrzewienia stanowiące zieleń krajobrazową oraz izolującą, alejki spacerowe, tereny wysokich traw i bylin (rough),  miejsca startowe (teeing ground),  tereny trawiaste, na których będzie prowadzona gra w golfa (fairway’e, green’y), a także elementy przeszkodowe, jak zbiorniki wodne i bunkry; ustala się możliwość dowolnego rozmieszczenia poszczególnych rodzajów zieleni, zbiorników wodnych, elementów przeszkodowych i alejek spacerowych na podstawie odrębnego projektu realizacyjnego urządzenia parku golfowego, pod warunkiem, że następujące elementy składowe pola golfowego: tees, fairway’e, green’y i bunkry nie zajmą więcej niż 50% powierzchni terenu ZP-1.

9.      Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem ZP-2 ustala się możliwość:

1)      adaptacji istniejących budynków, ich przebudowy i rozbudowy jako obiektu klubowego; 

2)      lokalizacji placu do zawracania;

3)      reklam stojących wielkoformatowych z zastrzeżeniem § 8, ust. 6.

10.  Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem ZP-3 ustala się możliwość adaptacji istniejącego budynku i jego rozbudowy, jako budynku przeznaczonego dla celów magazynowych i socjalnych obsługi technicznej parku golfowego, oraz możliwość lokalizacji reklam stojących wielkoformatowych z zastrzeżeniem § 8, ust. 6.

11.  Na terenach oznaczonych na rysunku symbolami ZP-2 i ZP-3 kształtowanie brył budynków oraz rozwiązania architektoniczne powinny charakteryzować się szczególną dbałością o walory architektoniczne projektowanych obiektów.

12.  Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem ZP-4 ustala się:

1)       przekształcenie terenu gruntów leśnych i rolnych na trawiaste pole treningowe (driving range);

2)       możliwość lokalizacji reklam stojących wielkoformatowych z zastrzeżeniem § 8, ust. 6;

3)       możliwość usytuowania przy wschodniej granicy terenu budynku sanitariatów i zadaszenia w postaci wiaty.

13.  Pokrycia dachowe budynków i budowli na terenach ZP-2, ZP-3 i ZP-4 powinny być wykonane z tego samego materiału i koloru.

14.  Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem ZP-5 ustala się:

1)   zagospodarowanie miejsc postojowych płytą ażurową betonową lub z tworzywa sztucznego, wypełnioną trawą; z nasadzeniami drzew i krzewów w formie pasów zieleni krajobrazowo-izolacyjnej;

2)   możliwość lokalizacji reklam stojących wielkoformatowych z zastrzeżeniem § 8, ust. 6;

3)   możliwość lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

4)   dla dróg manewrowych możliwość zastosowania nawierzchni brukowej.

15.  Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP-6 ustala się zagospodarowanie jak w ust. 14 i 16, z zastrzeżeniem § 12 ust. 6 pkt 4.

16.  Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem ZP-7 ustala się dla pieszojezdni - drogi wewnętrznej, możliwość zastosowania nawierzchni brukowej oraz możliwość lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, miejsc postojowych oraz reklam stojących wielkoformatowych, z zastrzeżeniem § 8, ust. 6.

17.   Ustala się możliwość przeznaczenia terenu parku golfowego - ZP na organizowanie imprez masowych, z zachowaniem przepisów odrębnych.

18.  Na terenie ZP, w przypadku okazjonalnych imprez kulturalnych i sportowych, ustala się możliwość, na czas ich trwania, lokalizacji obiektów tymczasowych, w tym przekryć namiotowych  lub powłok pneumatycznych, pod warunkiem zachowania wymaganej planem powierzchni zajętej przez zadrzewienia i zakrzewienia.

 

§ 6

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

1.      Przyszłe zagospodarowanie winno mieć na celu wzmacnianie i wzbogacanie struktury przyrodniczej zachodniego klina zieleni, z tego względu rozważać można tylko tzw. funkcje zielone, gwarantujące zachowanie powierzchni biologicznie czynnych.

2.      Ustala się pozostawienie drzewostanów leśnych, łącznie z ich obrzeżami, które są miejscem wykształcania się ekosystemów ekotonowych, dla zachowania i kształtowania bioróżnorodności, czyli bogactwa gatunków flory i fauny,
z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 i 12.

3.      Ustala się utrzymanie mozaikowej struktury krajobrazu, złożonego z ugrupowań zróżnicowanych pod względem budowy i ekologicznej funkcji, a mianowicie z ekosystemów miejsc otwartych (jak różnego typu traworośla i ziołorośla) oraz ekosystemów krzewiastych i leśnych.

4.      Ustala się możliwość przekształcenia terenu plantacji drzew i krzewów ozdobnych na park golfowy, w którym grunty dla lokalizacji elementów niezbędnych dla celów funkcjonowania i obsługi pola golfowego (trawiaste tory do gry w golfa, parkingi, zabudowa klubowa i magazynowo-socjalna) stanowić będą nie więcej niż 50% powierzchni ZP, a pozostały teren dotychczasowych upraw zostanie przekształcony w krajobrazowo wkomponowane cieki i oczka wodne, zadrzewienia, pasma zarośli, połączone funkcjonalnie i przestrzennie z istniejącymi i już ukształtowanymi na terenie szkółki zespołami roślinności wysokiej - drzewostanami o charakterze leśnym, kępami zadrzewień i krzewów ozdobnych i alejami.

5.      Ustala się zachowanie na terenie ZP-1, poza obszarami torów do gry,  kompleksów  roślinności, która wykształciła się spontanicznie, w procesie wtórnej sukcesji.

6.      Ustala się w kształtowaniu nowych zadrzewień i zakrzewień przyjęcie następujących zasad:

1)       skomponowanie nasadzeń w przeważającej części z rodzimych drzew i krzewów;

2)       wykorzystanie w nasadzeniu zasobów istniejącego materiału szkółkarskiego plantacji;

3)       geograficznie i siedliskowo obce gatunki mogą stanowić jedynie domieszkę i nie mogą być  ekspansywne;

4)       runo zadrzewień i zakrzewień powinno w możliwie maksymalnym stopniu kształtować się spontanicznie;

5)       stosowanie roślin okrywowych, koniecznie charakterystycznych dla grądowego siedliska, między innymi takich, jak barwinek pospolity, bluszcz pospolity, gajowiec żółty, konwalia majowa, kopytnik pospolity, czy podagrycznik pospolity.

7.      Na terenie ZP-1 udział poszczególnych rodzajów użytkowania jest dowolny
z zastrzeżeniem § 5 ust. 8, jednak zadrzewienia stanowić powinny minimum 35% powierzchni użytkowania.

8.      Na terenie ZP-1 zieleń naturalna (zadrzewienia, tereny ziołorośli i trawiaste nie-kultywowane) winna być zachowana lub kształtowana w taki sposób, aby zachowana została ich ciągłość przestrzenna pomiędzy terenami lasów – ZL i zalesień – RL, tworząc lokalne korytarze ekologiczne. 

9.      W przypadku realizacji niewielkich krajobrazowych zbiorników wodnych, część strefy brzegowej winna stanowić obszar szuwarowo-bagienny.

10.  Wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów szczególnych, z wyjątkiem: sieci kanalizacyjnej, wylesienia i z zastrzeżeniem § 12 ust. 6 pkt 4.

11.  Warunki korzystania ze środowiska przyrodniczego ustala się następująco:

1)      w zakresie ochrony gruntu i wód gruntowych:

a)      zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków komunalnych (wodociąg miejski i odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej),

b)      możliwość skanalizowania istniejącego rowu na obszarach torów gry w golfa,

c)      usuwanie ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych oraz zagospodarowanych płytą ażurową, po oczyszczeniu poprzez filtry piaskowe, drenaż lub studnie chłonne, do projektowanych zbiorników wodnych,

d)      na terenie ZP-1 możliwość realizacji zbiorników wodnych, wkomponowanych w układ przestrzenny pola golfowego,

e)      możliwość przebudowy istniejącego systemu drenarskiego dla ograniczenia odpływu poza obszar parku golfowego wód opadowych i nadmiaru wód gruntowych, w celu ich retencji w projektowanych zbiornikach wodnych,

f)        realizacja zbiorników wodnych oraz gospodarka wodno-ściekowa powinny obywać się zgodnie z przepisami szczególnymi,

g)      w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo niekorzystnego przekształcenia terenu należy przeprowadzić rekultywację zgodnie z przepisami szczególnymi;

2)      w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

a)      korzystanie w celach grzewczych z gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej oraz niekonwencjonalnych źródeł energii,

b)      wyklucza się przeznaczenie i użytkowanie terenu w sposób, którego skutkiem byłaby emisja spalin i innych substancji zanieczyszczających powietrze ponad dopuszczalny przepisami prawa poziom emisji;

3)      w zakresie gospodarki odpadami - zorganizowany sposób usuwania odpadów (gromadzenie w pojemnikach i wywożenie na wysypisko) zgodnie z przepisami szczególnymi; zagospodarowanie mas ziemnych pochodzących z wykopów powinno mieć miejsce na terenie ZP-1, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zielonych;

4)      w zakresie ochrony zieleni:

a)        w celu zachowania charakteru parku adaptacja w miarę możliwości istniejących zadrzewień oraz wykorzystanie istniejących nasadzeń szkółki w kompozycji przestrzenno-krajobrazowej parku golfowego,

b)       w stosunku do drzew (z wyjątkiem topoli i robinii), rosnących na terenach przeznaczonych w planie pod powierzchnie trawiaste służące do gry w golfa lub pod obiekty budowlane, zaleca się przesadzenie ich w inne miejsce w granicach planu;

5)       ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez urządzenia infrastruktury technicznej, sportowe i rekreacyjne nie może wykraczać poza teren parku golfowego, nie dotyczy to, zgodnie z przepisami szczególnymi, urządzeń nagłaśniających w przypadku okazjonalnych imprez sportowo-rekreacyjnych;

6)       w celu ochrony oraz wzbogacania rodzimej flory i fauny ograniczenie liniowych elementów infrastruktury technicznej i urządzonych traktów pieszych, poza wyznaczoną w planie pieszojezdnią, jako niekorzystnych dla środowiska szlaków migracyjnych, obniżających odporność krajobrazu na działanie czynników antropogenicznych.

 

§ 7

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

Wszelkie roboty ziemne prowadzone na obszarze planu wymagają powiadomienia właściwego organu ochrony zabytków.

 

§ 8

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 

1.      Na terenie ZL, RL i ZD ustala się zakaz umieszczania tablic informacyjnych, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z lasem komunalnym i pracowniczymi ogrodami działkowymi, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego.

2.      Na terenie ZP-1 ustala się zakaz umieszczania tablic informacyjnych, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z parkiem golfowym, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego.

3.      Na terenach ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5, ZP-6 i ZP-7, poza tablicami informacyjnymi, napisami, ogłoszeniami reklamowymi związanymi z parkiem golfowym oraz znakami drogowymi i znakami związanymi z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, ustala się możliwość lokalizacji reklam i znaków informacyjnych innych jednostek organizacyjnych oraz  podmiotów gospodarczych, w zakresie nieutrudniającym korzystanie z nieruchomości, zgodnie z ich przeznaczeniem określonym niniejszą uchwałą.

4.      Ustala się możliwość lokalizacji reklam i znaków informacyjnych, o których mowa w ust. 3, na elementach małej architektury i budynkach.

5.      Reklamy i znaki informacyjne umieszczane na budynkach nie mogą wprowadzać zmiany w kompozycji fasad i elewacji oraz detalu architektonicznym, który te kompozycje charakteryzuje.

6.      Ustala się możliwość lokalizacji, wyłącznie na terenach wymienionych w ust. 3, przy ich granicy, reklam wolno stojących, wielkoformatowych o charakterze tablicy (billboard), o następujących parametrach i formie:

1)       maksymalna wysokość konstrukcji  – 6 m,

2)       minimalna wysokość umieszczenia reklamy – 2,5 m,

3)       maksymalna powierzchnia płaszczyzny reklamowej – 15 m2,

4)       zawieszenie na konstrukcji słupowej lub ramowej,

5)       zastosowanie dla elementów konstrukcyjnych metalu lub drewna o kolorystyce dostosowanej do otoczenia.

7.      Ustala się możliwość pozostawienia istniejącego ogrodzenia terenu szkółki drzew
i krzewów ozdobnych, jako ogrodzenia dla parku golfowego z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

8.      W przypadku włączenia terenów zalesień – RL do zasobu lasów komunalnych ustala się likwidację istniejącego betonowego ogrodzenia.

9.      W przypadku wymiany ogrodzenia, o którym mowa w ust.7, ustala się ogrodzenie terenu ZP łącznie z terenem 3ZL i 2RL, płotem o wysokości maksymalnie do 2 m; ogrodzenie powinno być ażurowe na całej długości i wysokości, umożliwiające wykształcanie się spontaniczne roślinności krzewiastej i ziołoroślowej, oszyjków i okrajków, stanowiących elementy ekotonu, czyli brzeżnej partii lasu.  

10.  Ustala się realizację od strony ulicy Słupskiej furtki i bramy wjazdowej na teren parku golfowego ZP, o wysokości maksymalnej 2 m, wykonanej ze  szlachetnych materiałów budowlanych: drewno, kamień, cegła klinkierowa, kute żelazo.

 

§ 9

Parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

 

1.      Ustala się następujące maksymalne wysokości zabudowy:

1)       na terenie ZD - 5 m przy dachach stromych i  4 m przy dachach płaskich;

2)       na terenie ZP-2 i ZP-3 - 12 m do kalenicy;

3)       na terenie ZP-4 – wysokość budynku sanitariatów i wiaty – 5 m do najwyżej położonego punktu połaci dachowej.

2.      Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)       minimalny wymagany % powierzchni biologicznie czynnej:

a)      na terenach ZLRL – 95-100%, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4,

b)      na terenach ZP-1 i ZP-4 – 95%,

c)      na terenie ZD –85%,

d)      na terenach ZP-2 i ZP-3 – 20%,

e)      na terenach ZP-5 i ZP-6  – 30%;

2)       maksymalna powierzchnia zabudowy:

a)      na terenie ZD – 25 m2 na każdej indywidualnej działce – ogródku i 180 m2 dla budynku administracyjno-socjalnego,

b)      na terenach ZP-2 i ZP-3 – 60%,

c)      na terenie ZP-4 –250 m2.

3.      Na terenie ZP-2 ustala się możliwość adaptacji istniejącego budynku, jego rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę i usytuowania nowych obiektów klubowych dla obsługi użytkowników parku golfowego, pełniących  funkcje: gastronomiczną, hotelową – poniżej 100 miejsc hotelowych, konferencyjną, handlową – do 200 m2 powierzchni sprzedaży, usługową i biurowo-socjalną, z zastrzeżeniem § 5 ust. 9.

4.      Dla budynków lokalizowanych na terenie ZP-2 i ZP-3 ustala się dachy strome o nachyleniu 30o-45o lub mansardowe.

 

§ 10

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

 

Z uwagi na niewystępowanie na obszarze planu terenów lub obiektów podlegających ochronie, nie określa się ich granic i sposobów zagospodarowania.

 

§ 11

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

 

1.      Plan nie wymaga konieczności wszczęcia postępowania w sprawie scalenia nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2.      Ustala się możliwość scalenia i podziału nieruchomości na działki odpowiadające poszczególnym  funkcjom terenu.

 

 

 

 

 

 

§ 12

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

 

1.      W zakresie komunikacji ustala się:

1)       zjazd DZ z terenu parku golfowego drogą wewnętrzną na terenach ZP-6 i ZP-7, do drogi publicznej, tj. do ulicy Słupskiej - klasa zbiorcza, poza granicą planu;

2)       obsługę terenu komunikacją zbiorową – poprzez linie autobusowe z przystankami w ulicy Słupskiej – poza granicą planu;

3)       dojazd do terenu ZD – istniejącym duktem leśnym od ulicy Słupskiej - poza granicą planu;

4)       parkowanie w granicach parku golfowego – na terenach ZP-5 ZP-6 i ZP-7
w łącznej ilości poniżej 300 miejsc postojowych; proponowany układ miejsc postojowych na terenach
ZP-5 i ZP-6 przedstawiono na rysunku planu;

5)       pozostawienie działek o nr geod. 6, 9 i 11 ark. 5 obręb Krzyżowniki (w przedłużeniu ulicy Białoborskiej) jako duktu leśnego, zgodnie ze stanem faktycznym.

2.      W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)       zaopatrzenie w wodę pitną z wodociągu miejskiego; 

2)       podlewanie terenów zielonych na terenie ZP z zasobów wód powierzchniowych, szczególnie z projektowanych na terenie ZP-1 zbiorników wodnych i z Jeziora Kierskiego; możliwość wykorzystania dla tych celów uzupełniająco wody pitnej;

3)       docelowo likwidację na terenach: 1ZL, 1RL, 2RL, ZP-1 istniejącego wodociągu wody pitnej;

4)       zachowanie na terenach: DZ, ZP-1, ZP- 2, ZP- 4, ZP-6, 1RL, 2RL, 5RL istniejącego wodociągu wody surowej do podlewania;

5)       możliwość adaptacji lub przebudowy dla potrzeb parku golfowego istniejącego systemu nawadniania;

6)       realizację wodociągu wody pitnej na terenach: DZ, ZP-2, ZP-6, ZP-7 oraz na terenie  2ZL istniejącą drogą leśną (dojazd do terenu ZD);

7)       rewitalizację istniejących oraz realizację nowych (dodatkowych) przewodów wodociągowych stosownie do potrzeb;

8)       możliwość prowadzenia wodociągu na terenie 3ZL istniejącą drogą leśną.

3.      W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:

1)   odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (końcówka istniejącego kanału sanitarnego w ul. Słupskiej – poza granicami planu);

2)       realizację kanału sanitarnego na terenach: DZ, ZP- 2, ZP-6, ZP-7;

3)       możliwość prowadzenia kanału sanitarnego po terenie 3ZL istniejącą drogą leśną.

4.      W zakresie odprowadzania ścieków deszczowych ustala się zatrzymanie ich na terenie planu, poprzez budowę nawierzchni przepuszczalnych, filtrów piaskowych, drenaży i studni chłonnych, stosownie do potrzeb i wybranej technologii, i zasilanie projektowanych zbiorników wodnych.

5.      W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1)       możliwość skablowania istniejącej linii napowietrznej SN, na warunkach podanych przez gestora sieci, prowadzenie linii kablowej po terenach przeznaczonych pod komunikację i infrastrukturę techniczną lub przy granicach terenów o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania;

2)       zachowanie istniejącej stacji transformatorowej, oznaczonej na rysunku symbolem E z istniejącym dostępem od ulicy Słupskiej, poza granicą planu;

3)       w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania z istniejącą siecią elektroenergetyczną, możliwość jej przebudowy, na warunkach określonych przez gestora sieci;

4)       zakazuje się lokalizacji obiektów uniemożliwiających dojazd do linii energetycznych, w tym sadzenia roślinności wysokopiennej pod istniejącą linią SN, z zastrzeżeniem pkt 3.

6.      W zakresie telekomunikacji ustala się:

1)       możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej na terenach przeznaczonych pod lub zagospodarowanych na cele komunikacji;

2)       lokalizację węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych na terenach ze swobodnym dostępem do drogi publicznej;

3)       w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi – obowiązek uzyskania przez inwestora warunków na ich przebudowę u gestora sieci;

4)       możliwość lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej, z uwzględnieniem przepisów szczególnych oraz pod warunkiem uzyskania zgody od właściwych organów wojskowych, na terenie oznaczonym ZP-6, usytuowanej jako wolno stojąca w miejscu wskazanym na rysunku planu:

a)      wysokość budowli od poziomu terenu do 24 m,

b)      forma budowli: maszt o konstrukcji słupowej; kolorystyka wynikająca
z bezpośredniego sąsiedztwa lasu – współgrająca z otoczeniem.

7.      W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się podłączenie do gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Słupskiej.

8.      Podłączenie do sieci infrastruktury technicznej miejskiej nastąpi na zasadach określonych przez gestorów sieci.

 

§ 13

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

1.      Na obszarze objętym planem nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

2.      Do czasu zagospodarowania zgodnie z niniejszym planem, teren może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy.

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 14

1.      Dla gruntów rolnych klas IVa i b oraz gruntów leśnych w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP – Park Golfowy, uzyskano wymagane przepisami odrębnymi, zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

2.      W odniesieniu do pozostałych gruntów rolnych w granicach planu, zmienia się ich przeznaczenie na cele nierolnicze niniejszą uchwałą.

 

§ 15

 

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 15 ust.12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 16

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.