MPU-ORZ1/5044-24/Sp1/17                                             Poznań, dnia 6 października 2017 r.
4726/17


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

„W rejonie ulicy Berdychowo” w Poznaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr LIII/940/VII/2017 z dnia 5 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Berdychowo” w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,
w terminie do dnia 27 października 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.