MPU-ORZ1/5044-23/Ae/17                                                 Poznań, dnia 22 listopada 2017 r.
5674/17


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

„W rejonie ulicy Dobromiły” w Poznaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr LIII/941/VII/2017 z dnia 5 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Dobromiły” w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań,
w terminie do dnia 13 grudnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.