MPU-ORZ1/5044-32/Sec/15                                          Poznań, dnia 5 listopada 2018 r.
4672/18


OBWIESZCZENIE

o zmianie terminów ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Jeżyce – Północ” część C w Poznaniu

 

Informuję, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 23 października 2018 r. przyjął ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 2 ustawy dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy. Z tego względu niezbędna stała się zmiana terminów wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce – Północ” część C w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwałą Rady Miasta Poznania nr XVII/186/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce – Północ” część C w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 24 października 2018 r. do 6 grudnia 2018 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, III piętro,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.