MPU-ORZ1/5044-32/Sec/15                                           Poznań, dnia 17 października 2018 r.
4441/18


OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Jeżyce – Północ” część C w Poznaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XVII/186/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce – Północ” część C w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 24 października 2018 r. do 22 listopada 2018 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 listopada 2018 r. w Sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, III piętro,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2018 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.