UCHWAŁA NR LXXIV/603/II/98

RADY MIASTA POZNANIA

Z DNIA 16 czerwca 1998 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru STAROŁĘKA MAŁA w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz. 415 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Poznania uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STAROŁĘKA MAŁA w Poznaniu, zwany dalej planem.

 

§ 1

Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają :ulica Śliska, spółdzielcze osiedle mieszkaniowe, ulica Forteczna, projektowana III Rama, ulica R. Maya.

 

§ 2

Przedmiotem ustaleń planu są:

1)      Tereny budownictwa mieszkaniowego oznaczone na planie symbolem M.

2)      Tereny usług na wydzielonych działkach oznaczone na planie symbolem U.

3)      Tereny działalności gospodarczej oznaczone na planie symbolem AG.

4)      Tereny zieleni oznaczone na planie symbolem ZP.

5)      Tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na planie symbolem K.

6)      Zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczna.

7)      Zasady ochrony akustycznej.

8)      Zasady kształtowania sfery przestrzenno-wizualnej.

 

§ 3

Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4

1.      Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

1)      Przeznaczenie terenów.

2)      Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach zagospodarowania.

3)      Linie zabudowy.

4)      Symbole graficzne oznaczające dominanty przestrzenne, zwarte pierzeje zabudowy, chronione obiekty kubaturowe, aleje drzew, osie widokowe.

5)      Tabela z wykazem szerokości ulic.

 

2.      Symbole liniowe określające przebieg projektowanego uzbrojenia są określone jako orientacyjne, do uściślenia w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

§ 5

1.      Wyznacza się tereny budownictwa mieszkaniowego M.:

1)      Dla terenów budownictwa mieszkaniowego, oznaczonych symbolami 1m. do 17m. oraz 19m. do 22m. ustala się:

a)      Istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa związana z prowadzeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków, pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust.1 podstawowego przeznaczenia terenu.

b)      Wolne tereny przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną oraz obiekty towarzyszące (garażowe, usługowo-nieuciążliwe dla otoczenia, rekreacyjne) z wyłączeniem zabudowy gospodarczej.

c)      Lokalizację nowych budynków mieszkalnych ustala się wzdłuż ulic wg obowiązujących linii zabudowy. Powierzchnia zabudowy tych budynków nie może przekraczać:

-         dla działek o powierzchni do 600 m2: 25-30 %,

-         dla działek o powierzchni powyżej 600 m2: 20-25%, nie więcej niż 200 m2.

d)      Udział zieleni w zagospodarowaniu działki min. 50 %.

e)      Dopuszcza się usługi wbudowane w dom mieszkalny, zlokalizowane od strony ulicy, o wielkości stanowiącej nie więcej niż 1/3 powierzchni ogólnej.

f)Wysokość domów mieszkalnych max 7,5 m. od poziomu ulicy do gzymsu. Na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych zaleca się nie podpiwniczać budynków.

g)      Bryła budynków dostosowana do charakteru architektury istniejącej (tradycyjna forma, dach stromy, bogaty detal).

h)      Ogrodzenia na frontowych granicach działek do wysokości 1,5 m., ażurowe.

i) Dla kwartałów 11m., 12m., 13m., 14m., 16m., 17m. wprowadza się zakaz wjazdów bramowych z ulicy Fortecznej. Obsługa wyłącznie z sieci ulic dojazdowych i ciągów pieszych z dopuszczalnym ruchem kołowym dla mieszkańców i obsługi.

j)Dla kwartału 1m. dopuszcza się wjazdy bramowe z ulicy R. Maya.

k)      Zagospodarowanie terenu w strefie uciążliwości linii energetycznej 110KV w kwartale 17m. zgodnie z warunkami podanymi w ust.6 pkt 2,

l) Zabudowę u zbiegu ulic Fortecznej, Bystrej, Pochyłej, Warownej zaprojektować w formie zwartych pierzei z usługami wbudowanymi w partery budynków mieszkalnych.

Wysokość zabudowy do 7,5 m. od poziomu terenu do gzymsu budynku.

            ł) Udział zieleni w zagospodarowaniu działki min. 50 %.

2)      Dla terenu budownictwa mieszkaniowego zorganizowanego, oznaczonego symbolem 18M/c ustala się:

a)      Teren przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną wraz z podstawowymi usługami towarzyszącymi.

b)      Realizacja zabudowy na podstawie jednego projektu zagospodarowania i w oparciu o jednolita koncepcję przestrzenną. Dopuszcza się nietradycyjne formy budynków pod warunkiem zachowania proporcji i wyrazu architektonicznego, charakterystycznych dla terenów zabudowy jednorodzinnej określonych w ust.1 pkt 1

c)      Wielkość działki 250-350 m2.

d)      Powierzchnia zabudowy do 50 %.

e)      Wysokość budynków mieszkalnych do 7,5 m. od poziomu terenu do gzymsu.

f)Dla terenu na wschodniej granicy strefy uciążliwości linii energetycznej 110KV, wymagana jest lokalizacja zabudowy mieszkalno-usługowej w formie zwartej pierzei. Wysokość tej zabudowy od 7,5 do 11,5 m. od poziomu terenu do gzymsu budynku. Dopuszcza się lokalne przekroczenie wysokości na osi strumienia Bystry, w miejscu oznaczonym jako dominanta przestrzenna.

g)      Maksymalna wysokość zabudowy realizowanej w odległości 14 m. od granicy wschodniej opracowania nie może przekroczyć 5,5 m. od poziomu terenu do kalenicy budynku ze względu na przewidywane warunki akustyczne na obrzeżu planu.

h)      W ramach terenu należy zlokalizować stację transformatorową.

i) Obsługa komunikacyjna od strony ulicy Warownej.

j)Zagospodarowanie terenu w strefie uciążliwości linii energetycznej zgodnie z warunkami podanymi w ust.6 pkt 2.

k)      Parkowanie zapewnić w ramach terenu.

2.      Wyznacza się terenu usług U na wydzielonych działkach.

1)      Na terenach określonych w ust.2 ustala się:

a) adaptację istniejącego bunkra na cele gastronomiczno-kulturalne 1U,

b) lokalizację kościoła i obiektów parafialnych 2U,

c) lokalizację placówki oświatowo-kulturalnej 3U,

d) lokalizację zespołu handlowo-usługowego 4U,

e) adaptację istniejącego obiektu handlowego 5U,

2)      Sposób zagospodarowania terenów określonych w ust.2 musi uwzględniać następujące warunki:

a) usytuowanie zabudowy w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy, bądź osi widokowych w przypadku zabudowy na terenie 2U,

b) udział zieleni w zagospodarowaniu działki min. 50 %,

c) maksymalna wysokość budynków o funkcji usługowej 7,5 m. od poziomu terenu do gzymsu z wyjątkiem budynku kościelnego,

d) przekroczenia wysokości dopuszczalne w miejscach oznaczonych jako dominanty przestrzenne,

e) parkowanie zapewnić w granicach działki,

f)   forma budynków usługowych kształtowana w nawiązaniu do skali architektury lokalnej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

g) w stosunku do akceptowanego bunkra istnieje obowiązek zachowania formy zewnętrznej oraz układu konstrukcyjnego bryły,

h) zakaz wjazdu na tereny usług z ulicy Fortecznej.

3.      Wyznacza się tereny działalności gospodarczej 1AG, 2AG w stosunku do których ustala się następujące wymagania:

1)      Zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów służby zdrowia i oświaty.

2)      Dopuszcza się lokalizację obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych, obiektów magazynowych o uciążliwości nie przekraczającej granicy przyległych terenów, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

3)      Wysokość obiektów nie może przekraczać 13 m.

4)      Wysokość ogrodzeń do 1,5 m.

5)      Sposób zagospodarowania terenu winien uwzględniać 20 % udziału zieleni.

6)      Parkowanie zapewnić w ramach terenu przeznaczonego pod AG.

7)      Wjazd na teren 1AG z ulicy Obodrzyckiej na teren 2AG - z ulicy Pstrowskiego.

8)      W ramach terenu 2AG/E zlokalizować stację transformatorową.

4.      Wyznacza się tereny zieleni 1ZP-9ZP na których obowiązują następujące ustalenia:

1)      Zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem obiektów małej architektury.

2)      Utrzymanie starego drzewostanu.

3)      Na terenach zielonych 1ZP, 2ZP, 6ZP:

a)      wprowadzić wyłącznie zieleń ozdobną,

b)      zachować strumień Bystry jako ciek otwarty,

c)      zapewnić ciągły przepływ wody w strumieniu,

d)      naturalnie ukształtować brzegi cieku i umożliwić jego zasilanie przez wody opadowe,

e)      umożliwić dostęp do cieku w celu jego konserwacji, poprzez wyznaczenie pasa terenu o charakterze ogólnodostępnym, o szer. min. 3 metry od południowej krawędzi rowu dla terenów 1ZP, 2ZP i północnej krawędzi dla terenu 6ZP,

f)przeprowadzić ścieżkę pieszą łączącą teren kościoła 2U z ulicą R. Maya.

4)      Dopuszcza się wariantowe zagospodarowanie terenu 3Z:

a)      reaktywacja cmentarza w formie kolumbarium,

b)      urządzenie parku osiedlowego.

5)      Teren 4ZP, 9ZP wykorzystać na zieleń izolacyjną,

6)      Teren 7ZP przeznaczyć na boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci.

7)      Teren 8ZP urządzić w formie nieogrodzonego skweru z min. 60 % udziałem zieleni.

 

5.      Wyznacza się tereny komunikacji K. dla których przyjmuje się następujące ustalenia:

 

1)      Na terenie objętym planem postuluje się wprowadzenie „strefy zamieszkania” lub obszaru „ruchu spokojnego”  z wyłączeniem ulicy Fortecznej i Obodrzyckiej będących ulicami zbiorczymi.

2)      Szerokość linii rozgraniczających ulic, oraz rodzaje nawierzchni zaznaczono w tabeli na rysunku planu. Dla ulic Pochyłej i Bystrej wymagane jest zastosowanie nawierzchni rozbieralnej.

3)      Dla niewydzielonych ciągów pieszych przyjmuje się szerokość 2,5-4 m.,

4)      Istniejące na ulicach aleje drzew podlegają ochronie i uzupełnieniu.

5)      Obsługa komunikacyjna terenów przyległych do ulicy Fortecznej z sieci ulic dojazdowych lub ciągów pieszych z dopuszczonym ruchem kołowym dla mieszkańców i obsługi.

6)      Obsługa komunikacyjna zachodniej części terenu 1m. dopuszczona z jezdni
ul. R. Maya (KG.13 wg planu ogólnego) w postaci wjazdów bramowych.

7)      Komunikacja zbiorowa - autobusowa w ulicy Fortecznej i Obodrzyckiej 1KZ.

 

6.      Zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną.

Ustala się docelowe podłączenie całego obszaru objętego planem do miejskiej sieci uzbrojenia.

 

1)      W zakresie sieci wod.-kan. wymaga się:

a)      uzupełnienia brakujących odcinków wodociągu 150 mm w ulicach Czystej, Równej, Pochyłej, Śliskiej, Ochota,

b)      wybudowania sieci kanałów sanitarnych w ulicach wewnątrzosiedlowych i podłączenie ich do kolektora sanitarnego w ulicy Starołęckiej,

c)      poprowadzenia w ulicy Czystej kolektora sanitarnego do obsługi terenów Minikowa,

d)      doprowadzenia ścieków deszczowych poprzez system projektowanych kanałów deszczowych.

2)      W zakresie energetyki ustala się:

a)      adaptację istniejących stacji transformatorowych 1E, 2E,

b)      teren pod projektowane trafostacje 3E, 4E,

c)      lokalizacje orientacyjne na terenie 18 M/E oraz na terenie 2AG/E,

d)      zachowuje się strefę ochronną od istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia 110KV, z której obowiązują zakazy określone przepisami szczególnymi.

 

3)      W zakresie sieci gazowej i cieplnej ustala się:

a)      zaopatrzenie w gaz z dwóch stacji redukcyjnych: R-55 przy ulicy R. Maya, R-60 przy ulicy Falistej, usytuowanych poza granicą opracowania,

b)      budowa sieci rozdzielczej gazu niskiego ciśnienia w ulicach wewnątrzosiedlowych,

c)      ogrzewanie dla nowych inwestycji - indywidualne - gazowe, olejowe, elektryczne itp.,

d)      zakaz lokalizowania kotłowni węglowych dla nowych inwestycji.

7.      Ustala się następujące zasady ochrony akustycznej:

1)      Wyznacza się podstawowy dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w środowisku:

LAT (D/N) = 60/50dB - na obrzeżach obszaru objętego planem

LAT (D/N)= 55/45dB - wewnątrz osiedla,

 LAT (D/N) = 50/40dB - dla hałasu przemysłowego (wewnątrz terenu),

2)      Poziom dźwięku w środowisku zewnętrznym, określony dla terenu planu wymaga działań, które muszą być zrealizowane w liniach rozgraniczających sąsiednich inwestycji (pogłębienie wykopu, podwyższenie skarpy wykopu lub wprowadzenie ekranu p/hałasowego dla III Ramy, wprowadzenie ekranu p/hałasowego wzdłuż ul. R. Maya),

3)      Celem uzyskania wymienionego w pkt 1 komfortu akustycznego wewnątrz osiedla wymaga się wprowadzenia ekranów roślinnych o wysokości 3 - 5 m. po obu stronach ulicy Fortecznej.

8.      W zakresie kształtowania sfery przestrzenno-wizualnej ustala się:

1)      Główną oś kompozycyjną planu wyznacza się na linii strumienia Bystry.

2)      Utworzyć powiązany komunikacją pieszą układ przestrzeni publicznych w formie:

-         skweru ona zamknięciu osi kompozycyjnej planu na terenie oznaczonym symbolem 8ZP,

-         wnętrz zielonych o charakterze rekreacyjnym 1ZP, 2ZP,

-         powierzonego wnętrza ulicy 10KD.

3)      Oznaczone na rysunku planu dominanty architektoniczne i zwarte pierzeje zabudowy zaprojektować jako ważne elementy wyznaczające wnętrza, z zachowaniem ich spójności wizualno-przestrzennej.

4)      Przestrzenie publiczne wyposażyć w obiekty małej architektury, ławki, gazony, rzeźby itp.

5)      Dla obszaru zabudowy jednorodzinnej wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących. Wprowadzenie tablic informacyjnych dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjności z układem komunikacyjnym oraz dostosowania wielkością i kolorystyką do danego miejsca, gdzie mają być zlokalizowane. Lokalizację reklam dopuszcza się na terenach AG.

 

§ 6

Uchwalenie planu nie wywołuje zmian wartości nieruchomości.

 

§ 7

Na obszarze określonym w § 1 traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta Poznania przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Poznania nr X/58/II/94 z dnia 6 grudnia 1994 r.

 

§ 8

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego.

 

 

Przewodnicząca

Rady Miasta  Poznania

/-/ Jadwiga Rotnicka

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LXXIV/603/II/98

RADY MIASTA POZNANIA

Z DNIA 16 czerwca 1998 r.

 

1)      Zarząd Miasta przystąpił do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starołęka Mała” na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Poznania nr:

XLIII/247/II/96 z dnia 19 czerwca 1996 r.

XLVI/297/II/96 z dnia 17 września 1996 r.

2)      Po ogłoszeniu w prasie Komunikatu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wystąpiono na piśmie do organów właściwych do uzgadniania planu oraz organów i jednostek organizacyjnych o wnioski i opinie (3.10.-8.11.96 r.). Do projektu planu złożono 22 wnioski.

3)      Po przyjęciu projektu planu przez Radę Techniczną Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, projekt został pozytywnie uzgodniony przez Wydział Gospodarki Przestrzennej - Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Sztab Wojskowy i Komendę Wojewódzką Policji oraz pozytywnie zaopiniowany przez organy zobowiązane do współpracy przy sporządzaniu m.p.z.p. (marzec - kwiecień 1997 r.).

4)      Projekt planu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko był wyłożony do wglądu publicznego w dniach 5.01.-26.01.98 r.

5)      Jednocześnie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu zostali powiadomieni właściciele nieruchomości, których interes prawny może być naruszony ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do projektu złożono 15 zarzutów (w tym 2 zbiorowe) i 4 protesty.

6)      Na posiedzeniu Zarządu Miasta w dniu 9 kwietnia 1998 r. rozpatrzono wniesione protesty i zarzuty.  Postanowiono 1 zarzut odrzucić w całości i 4 w części, oraz 1 protest odrzucić w części.

7)      Na sesji w dniu 19 maja 1998 r. Rada Miasta Poznania uchwałą nr LXXII/541/II/98 w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starołęka Mała” oraz uchwałą nr LXX/542/II/98 w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do ww. projektu podtrzymała stanowisko Zarządu Miasta.

8)      Dnia 3 czerwca br. zainteresowanym została doręczona uchwała Rady Miasta rozstrzygająca o nieuwzględnieniu złożonych zarzutów wraz z pouczeniem o dopuszczalności wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

9)      W związku z upływem kadencji Rady Miasta w dniu 19 czerwca br., czyli przed upływem terminu możliwości złożenia skargi do NSA Zarząd Miasta postanowił wyłączyć z projektu uchwały dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Starołęka Mała” fragment terenu byłej Fabryki Maszyn Żniwnych w rejonie ul. Śliskiej i Romana Maya, którego dotyczy nieuwzględniony zarzut w części.

10)  Teren wyłączony z uchwalenia planu, objęty zostanie dalszą procedurą planistyczną zgodnie z wymogami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

11)  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne dla wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

12)  W związku z powyższym przyjęcie uchwały dla obszaru oznaczonego na rysunku planu „granica opracowania planu” - jest uzasadnione.

 

Wiceprezydent Miasta

/-/ arch. Jacek May