UCHWAŁA nr XLIV/459/IV/2004

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 11.05.2004r.

 

w sprawie        uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kolektor Łężynka – PIV” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 i Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 i Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), Rada Miasta Poznania uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kolektor Łężynka – PIV” w Poznaniu.

 

 

 

§ 1

 

1. Plan obejmuje fragment obszaru Szczepankowa położony w południowo – wschodniej części Poznania, wzdłuż projektowanej ulicy po śladzie kolejki wąskotorowej.

2. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Celem planu jest wyznaczenie terenu niezbędnego dla budowy przepompowni ścieków,
rurociągu tłocznego i zbiornika retencyjnego na cieku Łężynka.

 

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 3

 

Przedmiotem ustaleń planu są:

1) teren przepompowni ścieków oznaczony na planie symbolem NO;

2) tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na planie symbolem kD, kW;

 

 

 

§ 4

 

1. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

a) symbole oznaczające przeznaczenie terenów,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach

zagospodarowania,

c) klasyfikacja ulic, szerokość linii rozgraniczających ulic.

2. Symbole liniowe określające przebieg projektowanego uzbrojenia są określone jako orientacyjne na przekroju ulicy.

 

 

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

§ 5

 

Dla terenu przepompowni ścieków sanitarnych NO ustala się:

1.  Usytuowanie przepompowni na wydzielonej, ogrodzonej działce.

2.  Konieczność zabezpieczenia przed awaryjnym wyciekiem ścieków do gruntu.

3. Konieczność dwustronnego zasilania w energię elektryczną oraz zainstalowania agregatu prądotwórczego.

4.  Zagospodarowanie działki zielenią niską i wysoką, szczególnie przy jej granicach.

5.      Zakaz lokalizacji na działce innych obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem przepompowni.

 

 

§ 6

 

Dla terenów urządzeń i tras komunikacyjnych ustala się:

1    kD – ulica dojazdowa - projektowana po śladzie kolejki wąskotorowej,

kW – droga niepubliczna (wewnętrzna) do obsługi przepompowni.

2. Szerokość ulicy i drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających wg rysunku planu.

3. Ustala się dostępność drogi wewnętrznej wyłącznie dla pojazdów związanych z obsługą techniczną przepompowni. Budowa, oznakowanie, utrzymanie i zarządzanie drogą wewnętrzną należy do właściciela terenu;

 

 

§ 7

 

W zakresie obsługi infrastruktura techniczna ustala się:

Szczegółowe określenie usytuowania kolektora sanitarnego i rurociągu tłocznego przedstawiono na przekroju poprzecznym ulicy.

 

 

 

§ 8

 

Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony
i kształtowania środowiska przyrodniczego:

1.   Na fragmencie planu położonym w obrębie użytku ekologicznego „Dworski Rów” obowiązuje racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody i kultury zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Poznania Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 r.

2.   Realizacja przepompowni i drogi wewnętrznej wymaga zajęcia terenów rolnych 0,11 ha klasy ŁIV.

 

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§ 9

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art.36 ust.3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0 % dla całego obszaru.

 

 

§ 10

 

Odstępuje się od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w granicach określonych na rysunku planu. o którym mowa w § 1 ust.2, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 11

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.