MPU-ORZ3/5044-12/Łj/16                                                       Poznań, dnia 8 grudnia 2017 r.
6040/17


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Jachowicza w Poznaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania
nr XXIX/425/VII/2016 z dnia 17 maja 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Jachowicza
w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 grudnia 2017 r. do
19 stycznia 2018 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań,
w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia 2018 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2018 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.