UCHWAŁA NR LXXIV/602/II/98

RADY MIASTA POZNANIA

Z DNIA 16 czerwca 1998 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „JEŻYCE-1” w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz. 415 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustwy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), Rada Miasta Poznania uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce - 1” w Poznaniu, zwany dalej planem.

 

§ 1

Uchwała dotyczy obszaru wyznaczonego ulicami komunikacji podstawowej, Bukowska, Polska, Dąbrowskiego, Szpitalna, z wyłączeniem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 15MJ pomiędzy ulicami Swojską, Piękną, Miodową, Radosną i 19 MJ pomiędzy ulicami Bukowską, Wiosenną, Miodową, Radosną.

 

§ 2

Przedmiot ustaleń planu są:

1)      tereny zabudowy jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MJ,

2)      tereny zabudowy wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MW,

3)      tereny usług oznaczone na rysunku planu symbolami UH, UO, Uop, UK, UN,

4)      teren cmentarza oznaczony na rysunku planu symbolem ZG,

5)      tereny zieleni publicznej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

6)      tereny komunikacji układu wewnętrznego oznaczone na rysunku planu symbolem kL oraz nieoznaczone symbolem ulice dojazdowe i pieszojezdnie,

7)      tereny obiektów infrastruktury technicznej: urządzeń elektroenergetycznych oznaczonych na rysunku planu symbolem EE oraz gazowych oznaczonych na rysunku planu symbolem EG,

8)      zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną.

 

§ 3

Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)      przeznaczenie terenów

2)      linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

3)      aleje drzew.

 

§ 5

1.      Ustala się tereny zabudowy jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MJ.

Zabudowę kształtuje się w oparciu o dotychczasowy układ przestrzenny z istniejącą siecią ulic i podziałami własnościowymi.

2.      Na terenach MJ ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, dopuszcza się jej remonty, modernizację i rozbudowę - zgodnie z pkt 5 i 6,

2)      na terenach MJ mogą być realizowane budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze, szeregowe oraz domy mieszkalne (2-4 mieszkania),

3)      przy realizacji zabudowy na wolnych działkach obowiązuje linia zabudowy wyznaczona przez sąsiednie budynki mieszkalne,

4)      dopuszczalną wielkość nowo tworzonych działek ustala się na 200-1500 m2,

5)      ustala się maksymalną wysokość zabudowy 2,5 kondygnacji naziemnych, przy maksymalnej wysokości gzymsu 7,5 m.,

6)      ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki, z wyłączeniem pkt 2.12:

·         dla działek szeregowych - 50 % powierzchni działki

·         dla działek o powierzchni do 600 m2 bliźniaczych i wolnostojących 25 - 30 % powierzchni działki

·         dla działek o powierzchni powyżej 600 m2 20-25 % powierzchni działki, nie więcej jednak niż 200 m2

7)      dopuszcza się wszelkie formy rozwiązań dochodowych z preferencją dachów stromych,

8)      możliwe są wtórne podziały działek pod warunkiem:

·         zapewnienia dojazdu o nowo utworzonych działek w formie służebności drogowej,

·         spełnienia wymogów dotyczących wielkości działki, zgodnie z pkt 2.4.,

·         zapewnienia możliwości przyłączenia ich do miejskiej sieci uzbrojenia technicznego;

9)      wtórne podziały w celu wydzielenia nowych działek budowlanych nie są dopuszczalne na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16.5. MJ, na działkach graniczących z częścią grzebalną cmentarza

10)  na terenach MJ dopuszcza się, pod warunkiem uwzględnienia pkt 2.6,- wprowadzanie nieuciążliwych usług podstawowych jako funkcji uzupełniającej dla mieszkalnictwa; funkcja usługowa winna być lokalizowana wewnątrz budynku mieszkalnego, przy zachowaniu obowiązującej linii zabudowy, alternatywnie dopuszcza się dla lokalizacji tych funkcji rozbudowę budynku mieszkalnego w parterze o powierzchni do 40 m2 i wysokości 1,5 kondygnacji lub budowę osobnego obiektu o takich samych nieprzekraczalnych parametrach, przed linią zabudowy w linii frontowej działki lub min. 1 m. od tej granicy, gdy dostęp do obiektu możliwy jest od ulicy.

11)  wyklucza się wprowadzanie usług i obiektów wymienionych w pkt 2.10, jeżeli dostęp do nich byłby od dróg bez przejazdu o charakterze sięgaczy, o szerokości w liniach rozgraniczających mniejszej od 7 m

12)  na terenach oznaczonych w planie 2 MJ - 6 MJ dla budynków zlokalizowanych od strony ul. Dąbrowskiego dopuszcza się ich rozbudowę na poziomie

13)  lokalizację garaży preferuje się wewnątrz budynku mieszkalnego, dopuszcza się zblokowanie garaży z zabudowę usługową mieszkalną lub wolnostojące, dopuszcza się także lokalizowanie garaży wzdłuż linii frontowej przy zachowaniu odległości minimum 1 m od niej, preferując zblokowanie garaży dla dwóch działek,

14)  garaże nie mogą przekroczyć łącznie 40 m2 powierzchni zabudowy, nie mogą być wyższe niż 1, 5 kondygnacji, a także powodować przekroczenia określonego % powierzchni zabudowy działki

15)  wysokość ogrodzeń działek nie może być wyższa niż 1,5 m. preferuje się ogrodzenia ażurowe z zielenią, dla działek położonych wzdłuż ul. Polskiej dopuszcza się budowę ogrodzeń pełnych do wysokości 2 m

16)  dla zachowania jednorodnej funkcji mieszkaniowej ustala się stopniową likwidację działalności gospodarczej nie mającej charakteru usług podstawowych,

17)  poza wymogami podanymi wyżej, nowo lokalizowane budynki mieszkalne muszą uwzględniać indywidualne warunki wynikające z sytuacji w terenie, dotyczy to szczególnie konieczności dobudowy brakujących segmentów mieszkalnych na działkach graniczących z istniejącymi już segmentami typu bliźniaczego
i szeregowego w celu zakończenia inwestycji.

3.      Na terenie 18.1. MJ, na działce 4/2 preferuje się lokalizację domów mieszkalnych do
4 mieszkań, realizowanych wg jednego projektu.

4.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 16.5. MJ oraz 17.1.MJ dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej po uprzednim wydzieleniu z określonej nieruchomości odpowiedniej, na ten cel działki.

 

§ 6

1.      Ustala się tereny zabudowy wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW.

2.      Na terenach MW ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, dopuszcza się jej remonty i modernizację natomiast rozbudowę tylko w przypadku rehabilitacji architektury i przebudowy poddaszy, bez naruszania rzutu budynków,

2)      dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych np. handlu jako funkcji uzupełniającej dla mieszkalnictwa w parterach budynków mieszkalnych, miejsc postojowych dla samochodów oraz urządzeń infrastruktury technicznej przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawa budowlanego,

3)      obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni towarzyszącej; zaleca się jej wzbogacanie poprzez dodatkowe zadrzewienia i zakrzewienia.

 

§ 7

1.      Ustala się tereny usług oznaczonych na rysunku planu symbolami:

·         UO  - tereny oświaty (szkoła średnia - Liceum nr 4)

·         UOp - tereny oświaty (szkoła podstawowa nr 70)

·         UN  - tereny nauki (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

·         UK - tereny kościoła (Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza)

·         UH -  tereny handlu

2.      Na terenach usług winny być zapewnione w granicach działek miejsca parkingowe dla pracowników i klientów

3.      Na terenach usług obowiązuje utrzymanie i wprowadzanie zieleni towarzyszącej, zwłaszcza na granicy działek i wzdłuż ogrodzeń.

4.      Na terenach UO, UOp, UN, UK utrzymuje się istniejącą zabudowę, dopuszcza się jej remonty, modernizację i rozbudowę.

5.      Na terenie UOp dopuszcza się, w ramach istniejącej działki lokalizację przedszkola na obszarze dotychczasowego ogródka.

6.      Na terenie UK dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej.

7.      Ustala się utrzymanie obiektów handlowo-usługowych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 17.2 UH/ZP:

1)      modernizacja, remont i ewentualna rozbudowa pojedynczych segmentów powinny uwzględniać architekturę całego obiektu i istniejący obrys budynku,

2)      wysokość budynku nie może przekroczyć 2 kondygnacji,

3)      miejsca postojowe dla samochodów winny być zapewnione w ramach terenu, zaleca się twarde ażurowe podłoże,

4)      obowiązuje utrzymanie i wzbogacanie zieleni towarzyszącej (drzewa, krzewy, trawniki).

 

§ 8

1.      Ustala się teren katolickiego cmentarza parafialnego, grzebalnego, oznaczony na rysunku planu symbolem 16.3 ZC.

2.      Zagospodarowanie cmentarza winno uwzględniać jego zabytkowy charakter, a więc układ przestrzenny, aleje drzew, zachowanie zabytkowej kaplicy i historycznych zabytkowych pomników i nagrobków.

3.      Na terenie cmentarza, na południowo-zachodnim skraju, w części niegrzebalnej dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej, pod warunkiem nienaruszenia istniejącego drzewostanu.

 

§ 9

1.      Ustala się tereny zieleni publicznej oznaczone w rysunku planu symbolem ZP.

2.      Utrzymuje się istniejące tereny zieleni publicznej z nakazem ich pielęgnacji i wzbogacania w ramach prowadzonych remontów sieci uzbrojenia technicznego należy uwzględniać maksymalną ochronę drzewostanu.

tj.:

·            dla ul. Dąbrowskiego - linię rozgraniczającą południową

·            dla ul. Szpitalnej - linię rozgraniczającą zachodnią

·            dla ul. Bukowskiej - linię rozgraniczającą północną

·            dla ul. Polskiej - linię rozgraniczającą wschodnią.

W/w linie rozgraniczające nie naruszają istniejących granic własności z wyjątkiem odcinka ul. Szpitalnej od ul. Dąbrowskiego do ul. Nowina, co uzasadnione jest rozwiązaniami koncepcyjnymi wykonanymi w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu.

 

§ 11

W zakresie kształtowania ładu przestrzenno-wizualnego i przestrzeni publicznej dla zachowania charakteru obszaru zabudowy jednorodzinnej, wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących. Wprowadzanie tablic informacyjnych dopuszczalne jest pod warunkiem ich harmonii z otoczeniem, niekolizyjnością z układem komunikacyjnym oraz dostosowanie wielkością i kolorystyką do danego miejsca, gdzie mają być zlokalizowane.

 

§ 12

1.      Obszar planu posiada pełne wyposażenie w miejskie sieci infrastruktury technicznej.

2.      Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej. Ustala się budowę nowych przewodów wodociągowych o średnicy 150 mm w projektowanych ulicach.

3.      Odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dla obsługi projektowanej zabudowy wymagana jest budowa, w ulicach dojazdowych, kanałów o średnicy 20 cm.

W zakresie kanalizacji deszczowej, nie przewiduje się rozbudowy istniejącej sieci, a z obszarów które nie posiadają kanału deszczowego,  wody opadowe z dachów budynków należy zagospodarować na własnej działce.

 

4.      W zakresie elektroenergetyki:

1)      Utrzymuje się istniejącą rozdzielnię sieciową RS-32 oznaczoną na rysunku planu symbolem 18.3 EE’ istniejące stacje transformatorowe typu miejskiego: nr 944 oznaczona na rysunku planu symbolem 11.3. EE oraz znajdujące się w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.2. UN/EE (stacja nr 893) i 12 UOp/EE (stacja nr 236).

2)      Na podstawie bilansu zapotrzebowania mocy elektrycznej ustala się na obszarze planu lokalizację dodatkowo 5 stacji transformatorowych:

a)      zainstalowanie jednego transformatora ustala się w istniejącej rozdzielni sieciowej (teren 18.3.EE)

b)      ustala się lokalizację stacji transformatorowych na wskazanych na rysunku planu miejscach po uprzednim wydzieleniu odpowiedniej działki o pow. 70-80 m2 oraz zachowaniu przepisów prawa budowlanego na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MJ/EE, 6.2.MW/U/EE, 16.2 UK/EE i 22.2 MWEE.

3)      Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej, po uprzednim wydzieleniu odpowiedniej działki o pow. 60-80 m2 orz zachowaniu przepisów prawa budowlanego, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 16.3 ZG, 16.5 MJ, 18.1 MJ.

5.      Utrzymuje się teren stacji redukcyjnej gazu oznaczonej na rysunku planu symbolem 18.3 EG., strefa ochronna mieści się na granicy działki obiektu.

Zaopatrzenie w gaz nowej zabudowy z istniejącej sieci miejskiej. Dla nowo powstających budynków zaleca się zastosowanie gazu dla celów grzewczych.

6.      W zakresie telekomunikacji - przewiduje się rozbudowę w nawiązaniu do istniejącej kanalizacji telefonicznej.

 

§ 13

Dla regulacji stanów terenowo-prawnych zaleca się scalanie gruntów.

Dotyczy to szczególnie wydzielonych wcześniej działek  o powierzchni mniejszej niż ustalona lub działek, które nie mogą być meldowane jako odrębne działki budowlane.

 

§ 14

W zakresie ochrony przed hałasem ustala się:

1.      Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej ustala się dopuszczalny poziom dźwięku LAT (D/N) = 55/45 dB,

-         zaleca się stosowanie zieleni izolacyjnej wzdłuż ulic:

2.      Dopuszcza się słabsze kryterium akustyczne LAT (D/N) = 60/50 dB dla terenów zabudowy mieszkaniowej położonej wzdłuż ulic głównych

3.      Ewentualna działalność gospodarcza wymaga ograniczenia emisji hałasu  do poziomu dopuszczalnego LAT (D/N)= 45/40 dB (odpowiednio w czasie 8-miu najniekorzystniejszych kolejno po sobie następujących godzin dziennych między godziną 6.00 i 22.00 oraz
w czasie 1-nej godziny w porze nocnej od 22.00 do 6.00).

 

§ 15

Uchwalenie planu nie wywołuje zmian wartości nieruchomości.

 

 

§ 16

Na obszarze określonym w § 1 tracą moc ustalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce 1”zatw. Zarządzeniem nr 17/84 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.05.1984 r. ujętym w wykazie aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze miasta Poznania (Dz. Urzędowy Woj. Poznańskiego nr 1 z dnia 31.01.1991 r. poz. 5) oraz miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Poznania (Uchwała nr X/58/II/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 6 grudnia 1994 r. ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Pozn. nr 22 poz. 246).

 

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.

 

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego.

 

 

Przewodnicząca

Rady Miasta  Poznania

/-/ Jadwiga Rotnicka

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LXXIV/602/II/98

RADY MIASTA POZNANIA

Z DNIA 16 czerwca 1998 r.

 

1.      Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Jeżyce-1” wywołane zostało Uchwałą nr XLIII 279/II/96 Rady Miejskiej Poznania z dnia 19 czerwca 1996 r. oraz Uchwałą nr XLVI/295/II/96 Rady Miejskiej Poznania z dnia 17 września 1996 r.

2.      Dnia 20 września 1996 r. zawiadomiono na piśmie o przystąpieniu do sporządzania mpzp organy właściwe do uzgadniania planu oraz wystąpiono do organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych o wnioski do planu.

3.      Dnia 3 października 1996 r. ukazało się w prasie ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania mpzp.

4.      Do projektu mpzp złożono 23 wnioski.

5.      Dnia 4 lutego 1997 r. przedłożono projekt mpzp „Jeżyce-1” w Wydziale Gospodarki Przestrzennej celem jego uzgodnienia i zaopiniowania. Projekt planu został zaprezentowany dnia 9 lutego 1997 r.

6.      W dniach 17 lutego do 17 marca 1997 r. przeprowadzono wymagane przepisami uzgodnienia i zaopiniowania projektu mpzp z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi.

7.      W dniach od 5 stycznia do 26 stycznia 1998 r. projekt mpzp „Jeżyce-1” został wyłożony do publicznego wglądu.

8.      Jednocześnie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu zostali powiadomieni właściciele nieruchomości, których interes prawny może być naruszony ustaleniami mpzp.

9.      Do projektu planu zostały wniesione 2 protesty oraz 7 zarzutów.

10.  Na posiedzeniu Zarządu Miasta Poznania w dniu 9 kwietnia 1998 r. rozpatrzono wniesione protesty i zarzuty. Postanowiono 1 protest uwzględnić w całości, a 1protest uwzględnić w części. Jeden zarzut dotyczący lokalizacji stacji transformatorowej został uwzględniony (odstąpiono od tej lokalizacji). Pozostałe dotyczące ulic dojazdowych Majowa i Wesoła zostały odrzucone.

11.  Dnia 19 maja 1998 r. odbyła się sesja Rady Miasta Poznania, której przedmiotem było rozpatrzenie protestu i zarzutów nie uwzględnionych w projekcie mpzp Rada Miasta uchwałą nr LXXII/543/98 w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce-1” w Poznaniu oraz uchwałą nr LXXII/544/98 w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podtrzymała stanowisko Zarządu.

12.  Dnia 3 czerwca br. zainteresowanym została doręczona uchwała Rady Miasta rozstrzygająca o nieuwzględnieniu złożonych zarzutów wraz z pouczeniem o dopuszczalności wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

13.  W związku z upływem kadencji Rady Miasta w dniu 19 czerwca br., czyli przed upływem terminu możliwości złożenia skargi do NSA Zarząd Miasta postanowił wyłączyć z projektu uchwały dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Jeżyce-1” dwa kwartały w obrębie ulic Wiosenna, Bukowska, Miodowa, Radosna oraz Radosna, Swojska, Miodowa, Piękna, których dotyczą nieuwzględnione zarzuty.

14.  Uchwalenie mpzp pozwoli na odstąpienie od wtórnych podziałów terenów już zabudowanych, a tym samym uzyskanie odpowiedniej dla tego terenu intensywności zabudowy, właściwej obsługi komunikacyjnej poszczególnych bloków urbanistycznych oraz zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców i właścicieli nieruchomości zabudowy wzdłuż ul. Dąbrowskiego, a przede wszystkim stworzy podstawy prawne dla wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

15.  Obszary wyłączone z uchwalenia planu objęte zostaną dalszą procedurą planistyczna zgodnie z wymogami ustawowymi i prace w tym zakresie będą kontynuowane.

16.  W związku z powyższym przyjęcie uchwały tylko dla obszaru określonego w § 1 projektu uchwały jest uzasadnione.

 

Wiceprezydenta Miasta

/-/ arch. Jacek May