UCHWAŁA NR LXXII/1137/VI/2014

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 23 września 2014r.

 

w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238 i poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 768) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, zwane dalej „Studium”.
  2. Studium obejmuje obszar miasta Poznania w jego granicach administracyjnych.
  3. Integralnymi częściami uchwały są:

1)      załącznik nr 1 - rysunek Studium pt. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – kierunki”, w skali  1:15 000;

2)      załącznik nr 2 - tekst Studium pt. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, obejmujący:

·        tom I, część A: „Wprowadzenie”,

·        tom I, część B: „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta” wraz z załącznikami graficznymi;

3)      załącznik nr 3 - tekst Studium pt. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, obejmujący tom II: „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta” wraz z załącznikami graficznymi;

4)      załącznik nr 4 - „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, obejmujący tom III: „Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń Studium”;

5)      załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.