UCHWAŁA NR VI/32/IV/2002

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 17 grudnia 2002 r.

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “ul. Św. Leonarda”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r.Nr 15 poz. 139 z późn. zmianami) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje.

 

§ 1

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "ul. Św. Leonarda".

2.      Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale określają warunki zagospodarowania i zabudowy terenów na obszarze wyznaczonym ulicami: Serbska, Piątkowska, Koronna i linią tramwajową.

3.      Powierzchnia planu wynosi ok. 10.6 ha.

4.      Integralną częścią uchwały jest rysunek planu pt. Obszar "ul. Św. Leonarda”, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, opracowany w skali 1:1000, stanowiacy załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1. Ustalenia wstępne.

 

1)  Obszar planu posiada pełne wyposażenie w miejskie sieci infrastruktury technicznej:

-         ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej oraz budowę nowych przewodów wodociągowych w projektowanych ulicach;

-         ustala sie odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej;

-         ustala się odprowadzanie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz projektowanej w ulicach: Plebańska i Rejtana;

-         ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektoenergetycznej, adaptację istniejących stacji transformatorowych nr 1311
i nr 43 z możliwością zmiany lokalizacji oraz budowę nowej stacji transformatorowej 15/0.4 KV w bloku zabudowy projektowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem SIA02/Iy1;

-         ustala się obsługę z istniejącej sieci gazowej;

-         ustala się utrzymanie wojskowego kabla telekomunikacyjnego;

-         ustala się zaopatrzenie w ciepło z istniejacej przesyłowej sieci cieplnej 2xDN800 mm, z indywidualnych kotłowni gazowych lub elektryczne;

-         ustala się utylizację odpadów zgodnie z przepisami szczególnymi i prawem miejscowym, obowiązującym w tym zakresie na terenie m. Poznania.

2)  Obsługa komunikacyjna autobusową komunikacją zbiorową w ulicy Piątkowskiej i Serbskiej.

3)  Wcelu zapewnienia komfortu akustycznego na obszarze objętym planem należy:

-         zmodernizować torowisko linii tramwajowej;

-         wykonać modernizację nawierzchni jezdni ul. Piątkowskiej;

-         w zabudowie projektowanej wzdłuz linii tramwajowej oraz wzdłuż zachodniej pierzei ulicy Piątkowskiej stosować okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej, w pomieszczeniach wymagających komfortu akustycznego.

 

2. Zestawienie symboli terenów i zbiorów ustaleń.

 

Każda jednostka terenowa zwana "terenem",  jest oznaczona na rysunku planu symbolem literowo-cyfrowym np. CbA06/Ua1":

-         dwie pierwsze litery symbolu np. "Cb" - oznaczają "inicjał (identyfikator) planu";

-         następne znaki przed kreską ułamkową np. "A09" - symbol literowy (identyfikator) rejonu urbanistycznego i numer porządkowy (identyfikator) "terenu" w tym rejonie;

-         pozostałe znaki, za kreską ułamkową np. "Ua1" - "zbiór ustaleń" jako niepowtarzalny w całości zestaw jednostkowych ustaleń tekstowych przypisanych "terenowi" (każdemu "terenowi" przypisano tylko jeden "zbiór ustaleń").

 

1) Zestawienie według koleności numerów terenów

SlA01/Mc1, SlA02/Iy1, SlA03/Mb2, SlA04/Ug1, SlA05/Ud1, SlA06/Pw1, SlA07/Mb8, SlA08/Mb7, SlA09/Mc2, SlA10/Mc3, SlA11/Mb3, SlA12/Mb4, SlA13/Ue1, SlA14/Mb1, SlA15/Mb5, SlA16/Mb3, SlA17/Mc3, SlA18/Mb6, SlA19/Uf1, SlA20/Iy1, SlA21/Ud2, SlA22/Ku1, SlA23/Zh1, SlA24/Kp1, SlA25/Gx1, SlA26/Kv1, SlA28/Ko3, SlA29/Kk6, SlA30/Kn1, SlA31/Ko2, SlA327/Kk5, SlA32/Kk8, SlA33/Kl1, SlA34/Kk7, SlA35/Ko1, SlA36/Km1, SlA37/Mb4, SlA38/Ki1, SlA39/Km1, SlA40/Kj1, SlA41/Kt1, SlA42/Mc3, SlA43/Kr1, SlA44/Ma1, SlA45/Kq1, SlA47/Kq1, SlA48/Ku1, SlA49/Zh4, SlA50/Zh3, SlA51/Zh3, SlA52/Kp2, SlA53/Zh5, SlA54/Kk5, SlA55/Kk3, SlA56/Kk4, SlA57/Kk2, SlA58/Kk1, SlA59/Ks1, SlA60/Zh2, SlA61/Ks1, SlA62/Km1

 

 

2) Zestawienie według kolejnosci alfabetycznej zbiorów ustaleń

SlA25/Gx1, SlA02/Iy1, SlA20/Iy1, SlA38/Ki1, SlA40/Kj1, SlA58/Kk1, SlA57/Kk2, SlA55/Kk3, SlA56/Kk4, SlA327/Kk5, SlA54/Kk5, SlA29/Kk6, SlA34/Kk7, SlA32/Kk8, SlA33/Kl1, SlA39/Km1, SlA36/Km1, SlA62/Km1, SlA30/Kn1, SlA35/Ko1, SlA31/Ko2, SlA28/Ko3, SlA24/Kp1, SlA52/Kp2, SlA45/Kq1, SlA47/Kq1, SlA43/Kr1, SlA61/Ks1, SlA59/Ks1, SlA41/Kt1, SlA22/Ku1, SlA48/Ku1, SlA26/Kv1, SlA44/Ma1, SlA14/Mb1, SlA03/Mb2, SlA16/Mb3, SlA11/Mb3, SlA12/Mb4, SlA37/Mb4, SlA15/Mb5, SlA18/Mb6, SlA08/Mb7, SlA07/Mb8, SlA01/Mc1, SlA09/Mc2, SlA17/Mc3, SlA42/Mc3, SlA10/Mc3, SlA06/Pw1, SlA05/Ud1, SlA21/Ud2, SlA13/Ue1, SlA19/Uf1, SlA04/Ug1, SlA23/Zh1, SlA60/Zh2, SlA51/Zh3, SlA50/Zh3, SlA49/Zh4, SlA53/Zh5

 

 

 

 

 

3. Zestawienie zbiorów ustaleń

 

1) Gx1, Iy1, Ki1, Kj1, Kk1, Kk2, Kk3, Kk4, Kk5, Kk6, Kk7, Kk8, Kl1, Km1, Kn1, Ko1, Ko2.

 

Numer

Treść ustaleń

(znak "X" oznacza,że ustalenie obowiązuje na danym terenie,
 znak “-“ oznacza, że ustalenie nie dotyczy danego terenu)

Gx1

Iy1

Ki1

Kj1

Kk1

Kk2

Kk3

Kk4

Kk5

Kk6

Kk7

Kk8

Kl1

Km1

Kn1

Ko1

Ko2

1

Planowane, podstawowe funkcje terenów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Na wskazanym terenie ustala się możliwość utrzymania tylko zabudowy mieszkaniowej.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania lub wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej oraz jako towarzyszących, funkcji wymienionych w planie pkt1.4, z zastrzeżeniem, że powierzchnia użytkowa pomieszczeń przeznaczonych i użytkowanych na cele mieszkaniowe, we wszystkich budynkach usytuowanych na działce nie może być mniejsza niż:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1

70% powierzchni całkowitej budynków z wyłączeniem kondygnacji podziemnych;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

50% powierzchni całkowitej budynków z wyłączeniem kondygnacji podziemnych;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania lub wprowadzenia funkcji usługowych:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.2

kultu religijnego;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.3

oświaty;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.4

opieki społecznej;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.5

gastronomii.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania lub wprowadzenia publicznej zieleni urządzonej z możliwością lokalizacji ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych i sportowych.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1

z ciągiem pieszym.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania lub wprowadzenia elementów systemu komunikacji miejskiej, w tym urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, niezbędnych dla funkcjonowania:

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.1

ciągu pieszo-jezdnego,

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.1.1

z dopuszczeniem dojazdu pojazdów samochodowych wyłącznie do parceli o num. geod.110 oraz z dopuszczeniem ruchu rowerowego;

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.1.2

z dopuszczeniem wyłącznie ruchu rowerowego;

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.2

ulicy o preferencji dla ruchu pieszego z całkowitym zakazem parkowania;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

1.5.3

ulicy o preferencji dla ruchu pieszego;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

1.5.4

ciągu wyłącznie ruchu pieszego z zielenią;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.5

parkingu w zieleni wyłącznie dla samochodów osobowych;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.6

docelowo parkingu wielopoziomowego (pod warunkiem uwzględnienia w projekcie budowlanym wymaganych odległości od urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z warunków technicznych);

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.7

linii tramwajowej;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.8

ciągu pieszo-jezdnego zakończonego nawrotką;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.9

ciągu wyłącznie ruchu pieszego z przystankiem tramwajowym i przejściem podziemnym pod torami tramwajowymi,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.10

ulicy,

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

1.5.11

przejazdu drogowego przez torowisko tramwajowe;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

1.5.12

ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2.5 m z zielenią towarzyszącą.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

1.6

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania obiektów infrastruktury technicznej.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Na wskazanym terenie ustala się utrzymanie istniejącego szeregu garaży murowanych.

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Na wskazanym terenie dopuszcza się możliwość dobudowania maksymalnie dwóch murowanych garaży do szeregu istniejących.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Na wskazanym terenie ustala się utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i dopuszcza się wprowadzenie tylko zabudowy mieszkaniowej (pod warunkiem uwzględnienia w projekcie budowlanym wymaganych odległości od urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z warunków technicznych oraz zapewnieniu pełnych potrzeb parkingowych w granicach działki przeznaczonej na inwestycje) oraz jako towarzyszących, funkcji wymienionych w planie pkt 1.4 z zastrzeżeniem, że powierzchnia użytkowa pomieszczeń przeznaczonych i użytkowanych na cele mieszkaniowe, we wszystkich budynkach usytuowanych na działce nie może być mniejsza niz 70% powierzchni całkowitej budynków z wyłączeniem kondygnacji podziemnych.

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Ze względu na objęcie ochroną konserwatorską wymaga się rewaloryzacji budynków chronionych.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Zabronione jest lokalizowanie oraz budowa i rozbudowa:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.1

wszelkich obiektów budowlanych o funkcjach innych niż wymagane w ustaleniach planu pkt 1;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.2

wszelkich obiektów budowlanych z wyjątkiem dopuszczonych ustaleniami planu pkt 2.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Dopuszcza się lokalizowanie, budowę i rozbudowę:

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

2.3.1

podziemnych obiektów infrastruktury technicznej;

-

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

2.3.2

kiosków służących sprzedaży prasy, biletów MPK;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.3

obiektów małej architektury;

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.4

urządzeń oraz tablic reklamowych i informacyjnych dopuszczonych odrębną uchwałą Rady Miasta;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.5

szyldów firm i instytucji zawieszanych na budynkach, w których te firmy i instytucje mają swoje siedziby;

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Usytuowanie zabudowy w stosunku do ulic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Zabudowę należy sytuować zgodnie z liniami zabudowy  wyznaczonymi na rysunku planu. Jeżeli nie zostały indywidualnie wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy sytuować w oparciu o przepisy ogólne.

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2

Zabudowę należy sytuować zgodnie z liniami zabudowy  wyznaczonymi na rysunku planu uwzględniając przebieg i strefy ochronne istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej. Jeżeli nie zostały indywidualnie wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy sytuować w oparciu o przepisy ogólne.

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3

Ustala się konieczność kształtowania zabudowy zwartej wzdłuż określonej na rysunku planu obowiązującej linii zabudowy, tzn. budynek musi przylegać do obydwu bocznych granic działki i być zakończony ścianami szczytowymi bez jakichkolwiek otworów, przy czym długość każdej ze ścian szczytowych powinna mieć długość 10÷15 m; w przypadku gdy na działce sąsiadującej z boku istnieje budynek zwrócony w stronę działki inwestora i jest to obiekt chroniony ze względów konserwatorskich lub inny wartościowy lub trwały, od strony tej działki należy projektowany budynek zakończyć elewacją okienną nia przylegająca do granicy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4

Ustala się możliwość kształtowania zabudowy zwartej wzdłuż określonej na rysunku planu obowiązującej linii zabudowy, tzn. budynek może przylegać do obydwu bocznych granic działki (musi być zakończony ścianami szczytowymi bez jakichkolwiek otworów), przy czym głębokość zabudowy powinna być dostosowana do ograniczeń spowodowanych przez lokalizację sieci infrastruktury technicznej, jednak nie większa niż 15 m,  w przypadku gdy na działce sąsiadującej z boku istnieje budynek zwrócony w stronę działki inwestora i jest to obiekt chroniony ze względów konserwatorskich lub inny wartościowy lub trwały, od strony tej działki należy projektowany budynek zakończyć elewacją okienną nia przylegająca do granicy.

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5

Na danym terenie ustala się obowiązek kształtowania zabudowy wolno stojącej. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem SLA44/Ma1, zabudowę można  kształtować wg całościowej koncepcji zagospodarowania wg pkt 3.6.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.6

Na danym terenie dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, zabudowę należy kształtować wg całościowej koncepcji zagospodarowania obejmującej teren oznaczony na rysunku planu symbolem SLA44/Ma1 i SLA11/Mb7, która w pasie przylegającym do ulicy Piątkowskiej uwzględni pkt 3.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.7

Na danym terenie ustala się obowiązek zachowania istniejącej wartościowej zabudowy.Ewentualną nową zabudowę należy sytuować zgodnie z liniami zabudowy  wyznaczonymi na rysunku planu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Wskaźniki intensywności zabudowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Wymagany procent powierzchni zabudowy działki obliczony wg formuły: Pb/Pdx100%, ("Pb"= suma powierzchni rzutów parterów wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, w ich obrysie zewnętrznym; "Pd"=powierzchnia działki), ustalono w wielkości:

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.1

do 100% obszaru ( pasa terenu o szerokości 12m wzdłuż obowiązującej linii zabudowy) zaznaczonego na rysunku planu symbolem lub;

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.3

nie więcej niż 40%;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.4

nie więcej niż 30%,

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.5

jak w chwili uchwalenia planu;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.6

w przypadku zmiany zagospodarowania terenu wg pkt 3.6  nie więcej niż 40%.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Parametry obiektów budowlanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Ustala się maksymalną wysokość zabudowy, od poziomu terenu do stropodachu lub górnej krawędzi ściany kolankowej w przypadku dachu stromego;

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.1

jak w chwili uchwalenia planu;

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.2

7 m;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.3

11 m;

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.4

w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, wg pkt 3.6 - 11 m;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.5

jak sąsiedni zespół garaży;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.6

pięć kondygnacji garażowych naziemnych.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.7

Dopuszcza się zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy, od poziomu terenu do stropodachu lub górnej krawędzi ściany kolankowej w przypadku dachu stromego do 14 m na części budynku nie przylegającej bezpośrednio do zachodniej granicy posesji.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2

Ustala się budowę / utrzymanie dachów stromych, dwuspadowych przy czym nachylenie połaci dachowych powinno mieścić się w przedziale od 30° do 45°;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3

W ramach ustalonej obowiązującej wysokości, sytuowany budynek należy w szczegółach zharmonizować z wysokością wartościowych , stałych budynków istniejących w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Ustala się wymagany, minimalny procent powierzchni działki przeznaczonej pod zieleń - tzn. powierzchni terenu całkowicie nieutwardzonego, o wielkości jednostkowej większej niż 1m2 i służącego jako grunt pod trawy, kwiaty, krzewy i drzewa w wysokości:

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.1

20%;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.2

30%;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.3

50%;

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.4

80%;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2

Ustala się utrzymanie oraz obowiązek pielęgnacji, uzupełniania i wzbogacania zieleni istniejącej.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Obsługa komunikacyjna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Ustala się klasę drogi:

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

7.1.1

zbiorczą;

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.2

lokalną;

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.3

dojazdową.

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

8

Szczegółowe ustalenia dotyczące urządzeń komunikacji drogowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Ustala się następujące zasady kształtowania ulic oraz ich funkcji komunikacyjnych:

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

8.1.1

wymaga się zrównania poziomów chodników i jezdni;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

8.1.2

wymaga się utrzymania podziału ulicy na jezdnie i chodniki z zachowaniem różnicy poziomów;

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

8.1.3

ustala się lokalizację chodnika:

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

8.1.3.1

obustronnego o szerokości min. 2.0 m;

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

X

-

X

-

-

8.1.3.2

obustronnego o szerokości min. 3.0 m z pasem zieleni niskiej o szerokości 1.0 m oddzielającym chodnik od jezdni;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

8.1.3.3

po stronie północnej o szerokości min. 2.0 m z pasem zieleni o szerokosci 1.0 m  oddzielającym chodnik od ścieżki rowerowej;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

8.1.3.4

po stronie południowej o szerokości min. 1.5 m;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

8.1.3.5

po stronie wschodniej o szerokości min. 1.5 m;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1.3.6

po stronie zachodniej o szerokości min. 2.0 m  z pasem zieleni niskiej i pojedynczymi drzewami lokalizowanymi przy granicy przylegającej parceli  o szerokości 4.0 m;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1.3.7

po stronie wschodniej o szerokości min. 2.0 m z pasem zieleni niskiej o szerokości 2.0 m oddzielającym chodnik od jezdni;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

8.1.3.8

po stronie południowej o szerokości min. 2.0 m;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

8.1.3.9

po stronie północnej o szerokości min. 2.0 m;

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1.4

ustala się obowiązek realizacji muru oporowego na wysokości posesji nr 127 przy ulicy Rejtana;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

8.1.5

wymaga się następującego kształtowania parkingów:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

8.1.5.1

zatoka postojowa o szerokości 2.3 m po stronie południowej pasa drogowego, w odległości nie miejszej niż 10 m od skrzyżowania z ulicą lokalną lub dojazdową i 20 m od skrzyżowania z ulicą zbiorczą;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

8.1.5.2

w zachodniej części pasa drogowego prostopadle do kierunku ruchu o szerokości
5.0 m, w grupach maksymalnie po 5 miejsc postojowych oddzielonych od siebie pasami zieleni wysokiej o szer. co najmniej 2.5 m ;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

8.1.5.3

wielokondygnacyjny lub tymczasowo na poziomie terenu przy zachowaniu minimalnego udziału zieleni w powierzchni parkingu 20 % z obsługą komunikacyjną wyłącznie od strony południowej z ulicy Nowoprojektowanej;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1.5.4

na poziomie terenu;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1.5.5

pojedyncze miejsca parkingowe dostępne z ulicy Koronnej, w pasie zieleni w dległości nie miejszej niż 10 m od skrzyżowania z ulicą lokalną lub dojazdową i 20 m od skrzyżowania z ulicą zbiorczą;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1.6

Ustala się szerokość jezdni:

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

8.1.6.1

7.0 m z możliwością realizacji zatok autobusowych;

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1.6.2

6.0 m;

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

8.1.6.3

3.5 m;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

8.1.6.4

9.0 m (poszerzenie jezdni poprzez  dołożenie dodatkowego pasa do jezdni wschodniej);

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.2

Ustala się jeden kierunek ruchu od ulicy Leonarda do ulicy Koronnej.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

8.3

Ustala się przejazd i przejście przez tory tramwajowe o szerokosci 10.0 m oraz konieczność przebudowy sygnalizacji świetlnej.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

8.4

Ustala się lokalizację  ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2.5 m po północnej stronie jezdni, oddzielonej pasem zieleni niskiej
o szerokości 1.0 m od chodnika.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

8.5

Ustala się lokalizację przystanków tramwajowych o wym. 5x50 m.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.6

Ustala się możliwość przyłączenia jako maski budowlanej zachodniego fragmentu pasa drogowego o szerokości 4 m do nieruchomości o num geod 113, ark. 29, obręb Golęcin.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2) Ko3, Kp1, Kp2, Kq1, Kr1, Ks1, Kt1, Ku1, Kv1, Ma1, Mb1, Mb2, Mb3, Mb4, Mb5, Mb6, Mb7

 

Numer

Treść ustaleń

(znak "X" oznacza,że ustalenie obowiązuje na danym terenie,
 znak “-“ oznacza, że ustalenie nie dotyczy danego terenu)

Ko3

Kp1

Kp2

Kq1

Kr1

Ks1

Kt1

Ku1

Kv1

Ma1

Mb1

Mb2

Mb3

Mb4

Mb5

Mb6

Mb7

1

Planowane, podstawowe funkcje terenów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Na wskazanym terenie ustala się możliwość utrzymania tylko zabudowy mieszkaniowej.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania lub wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej oraz jako towarzyszących, funkcji wymienionych w planie pkt1.4, z zastrzeżeniem, że powierzchnia użytkowa pomieszczeń przeznaczonych i użytkowanych na cele mieszkaniowe, we wszystkich budynkach usytuowanych na działce nie może być mniejsza niż:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

1.2.1

70% powierzchni całkowitej budynków z wyłączeniem kondygnacji podziemnych;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

1.2.2

50% powierzchni całkowitej budynków z wyłączeniem kondygnacji podziemnych;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania lub wprowadzenia funkcji usługowych:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.2

kultu religijnego;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.3

oświaty;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.4

opieki społecznej;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.5

gastronomii.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania lub wprowadzenia publicznej zieleni urządzonej z możliwością lokalizacji ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych i sportowych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1

z ciągiem pieszym.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania lub wprowadzenia elementów systemu komunikacji miejskiej, w tym urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, niezbędnych dla funkcjonowania:

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.1

ciągu pieszo-jezdnego,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.1.1

z dopuszczeniem dojazdu pojazdów samochodowych wyłącznie do parceli o num. geod.110 oraz z dopuszczeniem ruchu rowerowego;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.1.2

z dopuszczeniem wyłącznie ruchu rowerowego;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.2

ulicy o preferencji dla ruchu pieszego z całkowitym zakazem parkowania;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.3

ulicy o preferencji dla ruchu pieszego;

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.4

ciągu wyłącznie ruchu pieszego z zielenią;

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.5

parkingu w zieleni wyłącznie dla samochodów osobowych;

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.6

docelowo parkingu wielopoziomowego (pod warunkiem uwzględnienia w projekcie budowlanym wymaganych odległości od urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z warunków technicznych);

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.7

linii tramwajowej;

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.8

ciągu pieszo-jezdnego zakończonego nawrotką;

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.9

ciągu wyłącznie ruchu pieszego z przystankiem tramwajowym i przejściem podziemnym pod torami tramwajowymi,

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.10

ulicy,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.11

przejazdu drogowego przez torowisko tramwajowe;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.12

ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2.5 m z zielenią towarzyszącą.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania obiektów infrastruktury technicznej.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Na wskazanym terenie ustala się utrzymanie istniejącego szeregu garaży murowanych.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Na wskazanym terenie dopuszcza się możliwość dobudowania maksymalnie dwóch murowanych garaży do szeregu istniejących.

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Na wskazanym terenie ustala się utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i dopuszcza się wprowadzenie tylko zabudowy mieszkaniowej (pod warunkiem uwzględnienia w projekcie budowlanym wymaganych odległości od urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z warunków technicznych oraz zapewnieniu pełnych potrzeb parkingowych w granicach działki przeznaczonej na inwestycje) oraz jako towarzyszących, funkcji wymienionych w planie pkt 1.4 z zastrzeżeniem, że powierzchnia użytkowa pomieszczeń przeznaczonych i użytkowanych na cele mieszkaniowe, we wszystkich budynkach usytuowanych na działce nie może być mniejsza niz 70% powierzchni całkowitej budynków z wyłączeniem kondygnacji podziemnych.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Ze względu na objęcie ochroną konserwatorską wymaga się rewaloryzacji budynków chronionych.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

2.2

Zabronione jest lokalizowanie oraz budowa i rozbudowa:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.1

wszelkich obiektów budowlanych o funkcjach innych niż wymagane w ustaleniach planu pkt 1;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.2

wszelkich obiektów budowlanych z wyjątkiem dopuszczonych ustaleniami planu pkt 2.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Dopuszcza się lokalizowanie, budowę i rozbudowę:

X

X

X

X

X

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.1

podziemnych obiektów infrastruktury technicznej;

X

X

X

X

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

kiosków służących sprzedaży prasy, biletów MPK;

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.3

obiektów małej architektury;

-

X

X

X

X

-

-

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.4

urządzeń oraz tablic reklamowych i informacyjnych dopuszczonych odrębną uchwałą Rady Miastaj;

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.5

szyldów firm i instytucji zawieszanych na budynkach, w których te firmy i instytucje mają swoje siedziby;

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

X

X

X

X

X

3

Usytuowanie zabudowy w stosunku do ulic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Zabudowę należy sytuować zgodnie z liniami zabudowy  wyznaczonymi na rysunku planu. Jeżeli nie zostały indywidualnie wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy sytuować w oparciu o przepisy ogólne.

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

X

X

-

-

-

3.2

Zabudowę należy sytuować zgodnie z liniami zabudowy  wyznaczonymi na rysunku planu uwzględniając przebieg i strefy ochronne istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej. Jeżeli nie zostały indywidualnie wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy sytuować w oparciu o przepisy ogólne.

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

3.3

Ustala się konieczność kształtowania zabudowy zwartej wzdłuż określonej na rysunku planu obowiązującej linii zabudowy, tzn. budynek musi przylegać do obydwu bocznych granic działki i być zakończony ścianami szczytowymi bez jakichkolwiek otworów, przy czym długość każdej ze ścian szczytowych powinna mieć długość 10÷15 m; w przypadku gdy na działce sąsiadującej z boku istnieje budynek zwrócony w stronę działki inwestora i jest to obiekt chroniony ze względów konserwatorskich lub inny wartościowy lub trwały, od strony tej działki należy projektowany budynek zakończyć elewacją okienną nia przylegająca do granicy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4

Ustala się możliwość kształtowania zabudowy zwartej wzdłuż określonej na rysunku planu obowiązującej linii zabudowy, tzn. budynek może przylegać do obydwu bocznych granic działki (musi być zakończony ścianami szczytowymi bez jakichkolwiek otworów), przy czym głębokość zabudowy powinna być dostosowana do ograniczeń spowodowanych przez lokalizację sieci infrastruktury technicznej, jednak nie większa niż 15 m,  w przypadku gdy na działce sąsiadującej z boku istnieje budynek zwrócony w stronę działki inwestora i jest to obiekt chroniony ze względów konserwatorskich lub inny wartościowy lub trwały, od strony tej działki należy projektowany budynek zakończyć elewacją okienną nia przylegająca do granicy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

3.5

Na danym terenie ustala się obowiązek kształtowania zabudowy wolno stojącej. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem SLA44/Ma1, zabudowę można  kształtować wg całościowej koncepcji zagospodarowania wg pkt 3.6.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

3.6

Na danym terenie dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, zabudowę należy kształtować wg całościowej koncepcji zagospodarowania obejmującej teren oznaczony na rysunku planu symbolem SLA44/Ma1 i SLA11/Mb7, która w pasie przylegającym do ulicy Piątkowskiej uwzględni pkt 3.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

3.7

Na danym terenie ustala się obowiązek zachowania istniejącej wartościowej zabudowy.Ewentualną nową zabudowę należy sytuować zgodnie z liniami zabudowy  wyznaczonymi na rysunku planu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

4

Wskaźniki intensywności zabudowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Wymagany procent powierzchni zabudowy działki obliczony wg formuły: Pb/Pdx100%, ("Pb"= suma powierzchni rzutów parterów wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, w ich obrysie zewnętrznym; "Pd"=powierzchnia działki), ustalono w wielkości:

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.1

do 100% obszaru ( pasa terenu o szerokości 12m wzdłuż obowiązującej linii zabudowy) zaznaczonego na rysunku planu symbolem lub

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

4.1.3

nie więcej niż 40%;

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

-

X

4.1.4

nie więcej niż 30%,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

4.1.5

jak w chwili uchwalenia planu;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

4.1.6

w przypadku zmiany zagospodarowania terenu wg pkt 3.6  nie więcej niż 40%.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

5

Parametry obiektów budowlanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Ustala się maksymalną wysokość zabudowy, od poziomu terenu do stropodachu lub górnej krawędzi ściany kolankowej w przypadku dachu stromego;

-

-

-

-

X

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.1.1

jak w chwili uchwalenia planu;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

5.1.2

7 m;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

5.1.3

11 m;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

X

X

-

X

5.1.4

w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, wg pkt 3.6 - 11 m;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

5.1.5

jak sąsiedni zespół garaży;

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.6

pięć kondygnacji garażowych naziemnych.

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.7

Dopuszcza się zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy, od poziomu terenu do stropodachu lub górnej krawędzi ściany kolankowej w przypadku dachu stromego do 14 m na części budynku nie przylegającej bezpośrednio do zachodniej granicy posesji.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2

Ustala się budowę / utrzymanie dachów stromych, dwuspadowych przy czym nachylenie połaci dachowych powinno mieścić się w przedziale od 30° do 45°;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

5.3

W ramach ustalonej obowiązującej wysokości, sytuowany budynek należy w szczegółach zharmonizować z wysokością wartościowych , stałych budynków istniejących w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Ustala się wymagany, minimalny procent powierzchni działki przeznaczonej pod zieleń - tzn. powierzchni terenu całkowicie nieutwardzonego, o wielkości jednostkowej większej niż 1m2 i służącego jako grunt pod trawy, kwiaty, krzewy i drzewa w wysokości:

-

X

X

X

X

-

-

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

6.1.1

20%;

-

-

-

X

X

-

-

X

-

-

X

-

X

-

-

-

-

6.1.2

30%;

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

X

X

-

X

6.1.3

50%;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

6.1.4

80%;

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2

Ustala się utrzymanie oraz obowiązek pielęgnacji, uzupełniania i wzbogacania zieleni istniejącej.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Obsługa komunikacyjna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Ustala się klasę drogi:

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.1

zbiorczą;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.2

lokalną;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.3

dojazdową.

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Szczegółowe ustalenia dotyczące urządzeń komunikacji drogowej.