UCHWAŁA NR XVI/251/VIII/2019

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 3 września 2019r.

 

 

 

w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Parku im. Jana Pawła II” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009 i poz. 1524) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Parku im. Jana Pawła II” w Poznaniu, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.), zwany dalej „planem”.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu, zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Parku im. Jana Pawła II” w Poznaniu, opracowany w skali 1: 1000;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia nie większym niż 12 stopni;

2) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia większym niż 22 stopnie, co najmniej dwuspadowy z symetrycznym kątem nachylenia połaci dachowych;

3) klinie zieleni – należy przez to rozumieć element pierścieniowo-klinowego systemu terenów zieleni miasta Poznania;

4) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

5) ogródku gastronomicznym – należy przez to rozumieć sezonowy obiekt budowlany, przeznaczony do świadczenia usług gastronomicznych, znajdujący się w sąsiedztwie lokalu gastronomicznego, który stanowi dla niego zaplecze socjalno-sanitarne;

6) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

8) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

9) ścieżce rowerowej – należy przez to rozumieć oddzieloną od jezdni część drogi, przeznaczoną do ruchu rowerowego;

10) ścieżce pieszo-rowerowej – należy przez to rozumieć oddzieloną od jezdni część drogi, przeznaczoną do ruchu pieszo-rowerowego;

11) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji turystycznej, przyrodniczej, porządkowej;

12) urządzeniach plenerowych – należy przez to rozumieć konstrukcje służące realizacji imprez;

13) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem lub tablicą informacyjną.

 

§ 3

 

W zakresie przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się:

1) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 1U i 2U;

2) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP;

3) teren ogrodów działkowych, oznaczony symbolem ZD;

4) tereny komunikacji:

a) dróg publicznych, oznaczone symbolami 1KD-G, 2KD-G, KD-Z,

b) drogi wewnętrznej – parkingu, oznaczony symbolem KDWpp.

 

§ 4

 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych, z uwzględnieniem pkt 2 lit. n-o, oraz § 8 ust. 2 pkt 2 lit. a,

b) urządzeń reklamowych, z uwzględnieniem pkt 2 lit. m,

c) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

d) ogrodzeń, z uwzględnieniem pkt 2 lit. p-r,

e) budynków na terenach komunikacji;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) tablic informacyjnych,

b) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m2,

c) wiat przystankowych na terenach komunikacji,

d) kiosków wbudowanych w wiaty przystankowe,

e) obiektów małej architektury,

f) pomników,

g) urządzeń budowlanych,

h) przepustów oraz zbiorników retencyjnych,

i) placów zabaw oraz urządzeń i niekubaturowych budowli sportowo-rekreacyjnych,

j) ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych, innych niż ustalone planem,

k) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c,

l) stacji transformatorowych,

m) urządzeń reklamowych w wiatach przystankowych,

n) ogródków gastronomicznych,

o) powłok pneumatycznych i urządzeń plenerowych na terenach 2U, ZP,

p) ogrodzeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

r) ogrodzeń ażurowych o wysokości:

- do 1,5 m na terenach 1U, 2U, ZD, ZP,

- do 2,0 m wzdłuż linii rozgraniczającej teren ZD z terenami komunikacji.

 

§ 5

 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się:

a) ochronę walorów krajobrazowych klina zieleni na terenach 2U, ZP i ZD poprzez wprowadzenie zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu,

b) zachowanie istniejących drzew, a w przypadku ich kolizji z planowaną i istniejącą zabudową, infrastrukturą techniczną lub drogami, wymóg ich przesadzenia lub usunięcia i wprowadzenia nowych nasadzeń,

c) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni terenu wolnych od utwardzenia,

d) stosowanie zasad akustyki budowlanej oraz architektonicznej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

e) zachowanie wód powierzchniowych,

f) lokalizację rzędów drzew w miejscach orientacyjnie wskazanych na rysunku planu;

2) zakazuje się:

a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji przewidzianych planem oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

b) stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe;

3) dopuszcza się:

a) lokalizację urządzeń melioracyjnych, rowów otwartych i rurociągów stabilizujących poziom wód gruntowych,

b) lokalizację stawu na terenie ZP,

c) stosowanie rozwiązań przeciwhałasowych na terenach 1KD-G i 2KD-G, dla ochrony akustycznej przyległych terenów zabudowy,

d) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b.

 

§ 6

 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) ochronę „zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic miasta”, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A 239;

2) na terenie 2U ochronę budynku dawnej Elektrowni Wildeckiej, oznaczonego na rysunku planu, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A 438;

3) ochronę Parku im. Jana Pawła II na terenie ZP, poprzez wprowadzenie zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu;

4) zachowanie kapliczki wskazanej na rysunku planu.

 

§ 7

 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się stosowanie jednorodnych stylistycznie elementów małej architektury, nawierzchni, oświetlenia i ogrodzeń w obrębach poszczególnych terenów.

 

§ 8

 

1. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 1U:

1) ustala się dostęp do przyległych dróg publicznych, z zastrzeżeniem § 15 pkt 3;

2) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% powierzchni terenu;

3) dopuszcza się lokalizację parkingu naziemnego.

2. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 2U:

1) ustala się:

a) lokalizację zabudowy o funkcjach kultury, gastronomii lub rekreacji, zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50% działki budowlanej,

c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 15% powierzchni działki budowlanej,

d) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 0,1 i nie większą niż 0,9,

e) wysokość zabudowy nie większą niż 11,0 m,

f) dach stromy,

g) powierzchnię nowych działek budowlanych nie mniejszą niż 3500,0 m2, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną,

h) lokalizację parkingu naziemnego w zieleni, na którym każde 5 stanowisk postojowych dla samochodów przedzielone jest zielenią wysoką,

i) dostęp do przyległych dróg publicznych, z zastrzeżeniem § 15 pkt 3,

j) lokalizację stanowisk postojowych zgodnie z § 15 pkt 5-7;

2) dopuszcza się:

a) lokalizację nie więcej niż 4 przeszklonych jednokondygnacyjnych tymczasowych obiektów budowlanych, użytkowanych na funkcje wystawiennicze:

- o wysokości nie większej niż 4,0 m,

- o powierzchni pojedynczego tymczasowego obiektu budowlanego nie większej niż 25,0 m2,

- z dachami płaskimi,

b) zachowanie istniejącej zabudowy.

 

§ 9

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem ZP:

1) ustala się:

a) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 70% powierzchni terenu,

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 0,1% powierzchni terenu,

c) intensywność zabudowy terenu nie mniejszą niż 0,0001 i nie większą niż 0,001,

d) lokalizację ciągu pieszo-rowerowego o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m, wzdłuż terenu ZD, łączącego ul. Dolna Wilda z ul. Droga Dębińska, z dopuszczeniem przystosowania go do prowadzenia ruchu samochodowego związanego wyłącznie z obsługą terenu parku,

e) zachowanie w miejscu wskazanym na rysunku planu istniejącego kolektora kanalizacji ogólnospławnej i istniejącej podziemnej i napowietrznej magistrali cieplnej, z dopuszczeniem ich przebudowy i przełożenia,

f) dostęp do przyległych dróg publicznych, w tym do drogi położonej poza granicami planu, z zastrzeżeniem § 15 pkt 3,

g) nakaz zapewnienia jednego stanowiska postojowego dla samochodu, przystosowanego do obsługi pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, przeznaczonego do obsługi budynku, o którym mowa w pkt 3 lit. a, w odległości nie większej niż 15 m od tego budynku,

2) zakazuje się lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. g;

3) dopuszcza się:

a) lokalizację budynku o funkcji gastronomii lub kultury:

- zgodnie z maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu,

- o wysokości nie większej niż 4,0 m,

- z dachem stromym,

b) wydzielenie działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną,

c) lokalizację dojazdów do istniejącego budynku,

d) lokalizację ciągów, innych niż wymieniony w pkt 1 lit. d:

- pieszych o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m,

- rowerowych o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m,

- pieszo-rowerowych o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m.

 

§ 10

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem ZD:

1) ustala się:

a) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60% powierzchni terenu,

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 0,5% powierzchni terenu,

c) intensywność zabudowy terenu nie mniejszą niż 0,0003 i nie większą niż 0,005,

d) dostęp do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych przez drogę wewnętrzną KDWpp, z zastrzeżeniem lit. e oraz § 15 pkt 3,

e) zakaz bezpośredniego dostępu dla samochodów do terenu 2KD-G,

f) nakaz zapewnienia co najmniej po jednym stanowisku postojowym dla samochodów przystosowanych do obsługi pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, przeznaczonych do obsługi budynków, o których mowa w pkt 2 lit. b, w odległości nie większej niż 15 m od tych budynków;

2) dopuszcza się:

a) lokalizację:

- altan działkowych,

- infrastruktury ogrodowej,

- budynków gospodarczych,

b) lokalizację dwóch budynków administracyjno-socjalnych:

- zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu,

- o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej, nie większej niż 5,0 m,

- z dachem płaskim,

c) lokalizację parkingów naziemnych,

d) wydzielania działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną.

 

§ 11

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami 1KD-G, 2KD-G, KD-Z ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) klasę drogi publicznej:

a) główną na terenach KD-G,

b) zbiorczą na terenie KD-Z;

3) dla terenu 1KD-G:

a) lokalizację jezdni,

b) lokalizację dwustronnych chodników, z uwzględnieniem lit. d,

c) lokalizację pasów rowerowych lub ścieżki rowerowej, z uwzględnieniem lit. d,

d) dopuszczenie zamiany chodnika i ścieżki rowerowej na ścieżkę pieszo-rowerową,

e) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów,

f) dopuszczenie lokalizacji przystanków autobusowych,

g) zachowanie w miejscu wskazanym na rysunku planu istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, z dopuszczeniem ich przebudowy i przełożenia;

4) dla terenu 2KD-G:

a) lokalizację jezdni,

b) lokalizację dwustronnych chodników, z uwzględnieniem lit. d,

c) lokalizację pasów rowerowych lub ścieżki rowerowej, z uwzględnieniem lit. d,

d) dopuszczenie zamiany chodnika i ścieżki rowerowej na ścieżkę pieszo-rowerową,

e) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów,

f) dopuszczenie lokalizacji przystanków autobusowych,

g) zachowanie w miejscu wskazanym na rysunku planu istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz napowietrznej i podziemnej magistrali cieplnej, z dopuszczeniem ich przebudowy i przełożenia;

5) dla terenu KD-Z:

a) lokalizację jezdni,

b) lokalizację co najmniej jednostronnego chodnika, z uwzględnieniem lit. d,

c) lokalizację ścieżki rowerowej lub pasów rowerowych, z uwzględnieniem lit. d,

d) dopuszczenie zamiany chodnika i ścieżki rowerowej na ścieżkę pieszo-rowerową,

e) dopuszczenie lokalizacji przystanków autobusowych,

f) zachowanie w miejscu wskazanym na rysunku planu istniejących magistral wodociągowych, z dopuszczeniem ich przebudowy i przełożenia.

 

§ 12

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem KDWpp ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) lokalizację:

a) pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m, zakończonej placem do zawracania,

b) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów;

3) zachowanie w miejscu wskazanym na rysunku planu istniejącej podziemnej i napowietrznej magistrali cieplnej, z dopuszczeniem ich przebudowy i przełożenia.

 

§ 13

 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ustala się następujące parametry działek budowlanych, z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną, powstałych w wyniku scalania i podziału na terenie 2U:

1) minimalna powierzchnia działki 3500 m2;

2) minimalna szerokość frontu działki 80 m;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 50° – 130°.

 

§ 14

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1) zachowanie ciągłości istniejącego systemu melioracyjnego, z dopuszczeniem jego przebudowy, z uwzględnieniem § 16 pkt 1 lit. b;

2) uwzględnienie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej;

3) na terenach ZP, ZD, 2KD-G, KD-Z, KDWpp uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z położenia na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, w szczególności lokalizacji elementów zagospodarowania dopuszczonych w ustaleniach planu, pod warunkiem, że nie utrudni to ochrony przed powodzią;

4) uwzględnienie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów wynikających z położenia na obszarze zagrożonym ruchami masowymi ziemi, wskazanym na rysunku planu.

 

§ 15

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji dla terenów komunikacji ustala się:

1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, pieszo-jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym;

2) parametry dróg publicznych zgodnie z klasyfikacją;

3) zakaz lokalizacji nowych zjazdów z terenów dróg publicznych, z wyjątkiem:

a) dopuszczenia przebudowy lub przesunięcia istniejących zjazdów,

b) lokalizacji zjazdów na teren KDWpp i teren 2U w obrębie skrzyżowania drogi 2KD-G z ul. D. Chłapowskiego, położoną poza granicą planu,

c) dopuszczenia lokalizacji zjazdów na teren ZP;

4) dopuszczenie lokalizacji:

a) dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu drogowego,

b) drogowych obiektów inżynierskich;

5) nakaz zapewnienia na terenie 2U stanowisk postojowych dla samochodów w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

b) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

6) nakaz zapewnienia na terenie 2U miejsc postojowych dla rowerów w liczbie nie mniejszej niż:

a) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych,

b) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a: 15 stanowisk postojowych;

7) nakaz zapewnienia na terenie 2U miejsca do przeładunku towarów, zlokalizowanego poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 5 i 6.

 

§ 16

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) ustala się:

a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci,

b) w przypadku przerwania systemów melioracyjnych nakaz ich odtworzenia lub lokalizacji drenaży opaskowych i włączenia ich do kanałów deszczowych w drogach publicznych, drogach wewnętrznych lub do rowów i zbiorników retencyjnych;

2) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie:

a) sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,

b) systemu monitoringu wizyjnego, służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego.

 

§ 17

 

Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

§ 18

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 19

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.