Poznań, dnia 28 października 2010 r.

PREZYDENT

MIASTA POZNANIA

MPU-ORZ1/7322-628/Sdd/10

5046/10

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

„Sołacz – część D” w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr LXXVI/1088/V/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sołacz – część D” w Poznaniu.

 

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w terminie do dnia 18 listopada 2010 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.