UCHWAŁA NR XXX/412/VI/2012

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 17 kwietnia 2012r.

 

 

 

w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Rusa” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania" (uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Rusa” w Poznaniu, zwany dalej „planem”.

2. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwany „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Rusa” w Poznaniu;

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 70% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

2) parkingu w zieleni – należy przez to rozumieć parking naziemny, na którym każde 5 stanowisk postojowych dla samochodów przedzielone jest zielenią wysoką;

3) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

5) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

6) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie siedziby przedsiębiorcy lub miejsca świadczenia usług;

7) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

8) zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć nasadzenia drzew i krzewów o wysokości nie mniejszej niż 2,0 m.

 

§ 3

 

Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW i 6MW;

2) teren zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem U/MW;

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U i 10U, z uwzględnieniem § 6 ust. 1 pkt 2;

4) tereny zabudowy usługowej – oświaty, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1UO 2UO;

5) tereny zabudowy usługowej – zdrowia, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1UZ 2UZ;

6) teren zabudowy usługowej – sakralnej, oznaczony na rysunku planu symbolem UK;

7) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US;

8) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP i 2ZP;

9) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1Zi i 2Zi;

10) teren obiektów i urządzeń transportu publicznego, oznaczony na rysunku planu symbolem Ktp;

11) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-G i 2KD-G;

12) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, KDWx, KDWxs, KDWp, 1KDWpp i 2KDWpp.

 

§ 4

 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW i 6MW, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) w strefach zieleni wskazanych na rysunku planu:

a) wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej z uwzględnieniem infrastruktury technicznej,

b) lokalizację obiektów małej architektury, w tym placów zabaw,

c) dopuszczenie lokalizacji:

- boisk i niekubaturowych budowli sportowych,

- na terenach 2MW i 5MW jednokondygnacyjnych garaży wielostanowiskowych wyłącznie w kondygnacji podziemnej, przekrytych w sposób umożliwiający naturalną wegetację lub nawierzchnią dla urządzeń rekreacyjno-sportowych;

2) zachowanie przejść bramowych wskazanych na rysunku planu;

3) lokalizację ciągów pieszych wskazanych na rysunku planu;

4) dopuszczenie lokalizacji:

a) usług obejmujących w szczególności: usługi oświaty, biura, urzędy, gabinety i przychodnie lekarskie, usługi handlowe, gastronomiczne i inne usługi dla ludności nienależące do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wyłącznie w kondygnacji parteru lub kondygnacjach podziemnych budynków wielorodzinnych,

b) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m2 na elewacjach budynków mieszkalnych na wysokości kondygnacji parteru,

c) tablic informacyjnych,

d) parkingów naziemnych wyłącznie jako parkingów w zieleni, poza strefami zieleni urządzonej wskazanymi na rysunku planu,

e) ciągów pieszych i rowerowych;

5) zakaz lokalizacji:

a) szpitali,

b) hoteli,

c) ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń ażurowych towarzyszących boiskom i budowlom sportowym oraz obiektom małej architektury,

d) reklam,

e) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem:

- obiektów sportowych i obiektów związanych z ich obsługą,

- obiektów związanych z urządzaniem imprez masowych;

6) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych dla dojść i ciągów pieszych.

3. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę zieleni wysokiej, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg jej przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;

3) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;

5) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie danego terenu lub usuwanie ich poza teren;

6) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego:

a) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

- jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- w przypadku lokalizacji usług oświaty jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- w przypadku lokalizacji usług zdrowia związanych z domami opieki społecznej jak dla terenów domów opieki społecznej,

b) zapewnienie wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku;

7) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

8) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie z dopuszczeniem ich retencjonowania i wtórnego wykorzystywania lub odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej;

9) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych.

4. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) lokalizację budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b i c, poza liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

3) powierzchnię zabudowy:

a) na terenach 1MW, 2MW i 5MW – nie większą niż 45% powierzchni terenu,

b) na terenach 3MW i 4MW – nie większą niż 30% powierzchni terenu,

c) na terenie 6MW – nie większą niż 60% powierzchni terenu;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną:

a) na terenach 1MW, 2MW i 5MW – nie mniejszą niż 30% powierzchni terenu,

b) na terenach 3MW i 4MW – nie mniejszą niż 40% powierzchni terenu,

c) na terenie 6MW – nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu;

5) wysokość budynków:

a) na terenach 1MW i 6MW – od 5 do 11 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 36,0 m,

b) na terenach 2MW, 3MW, 4MW i 5MW – 5 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 17,0 m;

6) wysokość instalacji radiokomunikacyjnych wraz z konstrukcją wsporczą, z uwzględnieniem przepisów odrębnych:

a) wolno stojących – nie więcej niż 50,0 m nad poziom terenu,

b) na budynkach – nie więcej niż 10,0 m;

7) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną:

a) na terenach 1MW i 6MW – nie mniejszą niż 10 000,0 m2,

b) na terenach 2MW, 3MW, 4MW i 5MW – nie mniejszą niż 5000,0 m2;

8) dachy płaskie.

5. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) dostęp dla samochodów do dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi:

a) dla terenu 1MW poprzez drogę wewnętrzną 2KDW oraz strefę powiązań dróg na tle innego przeznaczenia, wskazaną na rysunku planu,

b) dla terenu 2MW poprzez drogę wewnętrzną 3KDW oraz strefę powiązań dróg na tle innego przeznaczenia, wskazaną na rysunku planu,

c) dla terenu 3MW poprzez drogi wewnętrzne 3KDW, 5KDW, 6KDW, KDWxs, KDWp oraz strefy powiązań dróg na tle innego przeznaczenia, wskazane na rysunku planu,

d) dla terenu 4MW poprzez drogi wewnętrzne 5KDW i KDWxs oraz strefę powiązań dróg na tle innego przeznaczenia, wskazaną na rysunku planu,

e) dla terenu 5MW poprzez drogi wewnętrzne 5KDW i 7KDW oraz strefę powiązań dróg na tle innego przeznaczenia, wskazaną na rysunku planu,

f) dla terenu 6MW poprzez drogę wewnętrzną 8KDW;

2) lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a) na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym: 1,5 stanowiska postojowego, w tym 1 stanowisko dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 30 mieszkań,

b) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach oraz salach konferencyjnych i widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

g) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

h) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach usługowych, innych niż wymienione w lit. b-g: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3) lokalizację stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych,

b) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 20 stanowisk postojowych,

c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 20 stanowisk postojowych,

d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych,

e) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach oraz salach konferencyjnych i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych,

f) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 5 stanowisk postojowych,

g) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach usługowych, innych niż wymienione w lit. a-f: 15 stanowisk postojowych;

4) w przypadku lokalizacji usług zapewnienie miejsc do przeładunku towarów, poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt. 2 i 3;

5) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej z wyjątkiem nowych sieci napowietrznych;

6) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

7) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w budynki mieszkaniowe wielorodzinne;

8) zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych, z dopuszczeniem lokalizacji dojazdów.

6. W zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowych na terenie 3MW do czasu ich lokalizacji na terenie Ktp, w strefie usług na tle innego przeznaczenia, wskazanej na rysunku planu.

7. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

§ 5

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MW, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu ustala się teren zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej z uwzględnieniem infrastruktury technicznej;

2) zachowanie dominanty przestrzennej wskazanej na rysunku planu;

3) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych dla dojść i ciągów pieszych;

4) dopuszczenie lokalizacji:

a) usług, obejmujących w szczególności: usługi oświaty, biura, urzędy, gabinety i przychodnie lekarskie, usługi handlowe, gastronomiczne i inne usługi dla ludności nienależące do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w kondygnacji parteru lub w kondygnacjach podziemnych budynków wielorodzinnych,

b) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m2 na elewacjach budynków na wysokości kondygnacji parteru,

c) reklam umieszczonych wyłącznie na elewacjach budynków o powierzchni nie większej niż 5% danej elewacji, w sposób nieprzesłaniający detali architektonicznych oraz okien,

d) tablic informacyjnych,

e) obiektów małej architektury, w tym placów zabaw,

f) parkingów naziemnych wyłącznie jako parkingów w zieleni,

g) garaży wielostanowiskowych, w tym wielokondygnacyjnych, wyłącznie w kondygnacjach podziemnych;

5) zakaz lokalizacji:

a) szpitali oraz domów opieki społecznej,

b) ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń ażurowych,

c) tymczasowych obiektów budowlanych.

3. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę istniejącej zieleni wysokiej, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg jej przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;

3) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;

5) wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych, pozyskanych podczas prac budowlanych, w obrębie działki budowlanej lub usuwanie ich poza teren;

6) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego:

a) uzyskanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w przypadku lokalizacji:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- budynku mieszkalno-usługowego jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

- usług oświaty jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

b) uzyskanie wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku,

c) stosowanie zasad akustyki budowlanej w budynkach mieszkalnych znajdujących się w obszarach o ponadnormatywnym poziomie hałasu w środowisku – do czasu uzyskania wymaganych standardów akustycznych w środowisku;

7) odprowadzanie ścieków bytowych lub komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, z uwzględnieniem pkt. 8;

8) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie z dopuszczeniem ich retencjonowania i wtórnego wykorzystywania lub odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej;

9) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych.

4. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) lokalizację budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

2) powierzchnię zabudowy – nie większą niż 70% powierzchni terenu;

3) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 15% powierzchni terenu;

4) wysokość budynków:

a) dominanty przestrzennej, nie więcej niż 60,0 m, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

b) od 4 do 6 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 25,0 m;

5) wysokość instalacji radiokomunikacyjnych wraz z konstrukcją wsporczą, z uwzględnieniem przepisów odrębnych:

a) wolno stojących – nie więcej niż 50,0 m nad poziom terenu,

b) na budynkach – nie więcej niż 10,0 m;

6) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1500,0 m2, z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne;

7) dowolną formę dachów.

5. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) dostęp dla samochodów do przyległej drogi publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, poprzez drogę wewnętrzną 1KDW;

2) lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a) na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym: 1,5 stanowiska postojowego, w tym 1 stanowisko dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 30 mieszkań,

b) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach oraz salach konferencyjnych i widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

g) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

h) na każde 100 łóżek w obiektach hotelowych: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

i) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach usługowych, innych niż wymienione w lit. b-h: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3) lokalizację stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych,

b) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 20 stanowisk postojowych,

c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 20 stanowisk postojowych,

d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych,

e) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach oraz salach konferencyjnych i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych,

f) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 5 stanowisk postojowych,

g) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach usługowych, innych niż wymienione w lit. a-f: 15 stanowisk postojowych;

4) w przypadku lokalizacji usług zapewnienie miejsc do przeładunku towarów, poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 2 i 3;

5) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej z wyjątkiem nowych sieci napowietrznych;

6) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

7) dopuszczenie lokalizacji:

a) dróg wewnętrznych,

b) dojazdów,

c) stacji transformatorowych wbudowanych w budynki.

6. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

7. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

§ 6

 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, UK, 1UZ, 2UZ, 1UO i 2UO, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) na terenach 1U, 2U, 6U, 7U i 10U – tereny zabudowy usługowej;

2) na terenach 3U, 4U, 5U, 8U i 9U – tereny zabudowy usługowej – garaży wielostanowiskowych, w tym wielokondygnacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 7;

3) na terenie UK – teren zabudowy usługowej – sakralnej;

4) na terenach 1UZ i 2UZ – tereny zabudowy usługowej – zdrowia;

5) na terenach 1UO i 2UO – tereny zabudowy usługowej – oświaty.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej, z uwzględnieniem infrastruktury technicznej;

2) lokalizację ciągów pieszych na terenie 2U, wskazanych na rysunku planu;

3) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych dla dojść i ciągów pieszych;

4) dopuszczenie, na terenie 1U, zachowania stacji paliw;

5) dopuszczenie lokalizacji:

a) szyldów i reklam umieszczonych wyłącznie na elewacjach budynków, o powierzchni nie większej niż 5% danej elewacji, w sposób nieprzesłaniający detali architektonicznych i okien,

b) tablic informacyjnych,

c) na terenach 3U, 4U, 5U, 8U i 9U:

- usług obejmujących w szczególności: biura, urzędy, gabinety i przychodnie lekarskie, usługi handlowe, gastronomiczne i inne usługi dla ludności nienależące do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wyłącznie w kondygnacji parteru garaży wielostanowiskowych,

- wielostanowiskowych, w tym wielokondygnacyjnych garaży podziemnych,

d) na terenach 1UO i 2UO budynków przeznaczonych na potrzeby kultury oraz boisk i budowli sportowych,

e) obiektów małej architektury, w tym placów zabaw,

f) parkingów wyłącznie jako parkingów w zieleni,

g) garaży wielostanowiskowych, w tym wielokondygnacyjnych, wyłącznie w kondygnacjach podziemnych, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 2,

h) ciągów pieszych i rowerowych;

6) zakaz lokalizacji:

a) ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń ażurowych na terenach: 1UZ, UK, 1UO i 2UO,

b) jednostanowiskowych i zespołów jednostanowiskowych garaży, z wyjątkiem terenu UK,

c) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem:

- obiektów sportowych i obiektów związanych z ich obsługą,

- obiektów związanych z urządzaniem imprez masowych,

- na terenach 3U, 4U, 5U, 8U i 9U ogrodzeń ażurowych i obiektów służących obsłudze parkingów naziemnych, o których mowa w ust. 7;

7) w przypadku lokalizacji usług, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. c tiret 1, lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości wskazanej w ust. 6 pkt 2 i 3 wyłącznie w kondygnacji parteru lub w kondygnacjach podziemnych garaży wielostanowiskowych.

3. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) na terenie 2U zachowanie drzew wskazanych na rysunku planu;

2) ochronę istniejącej zieleni wysokiej, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg jej przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń;

3) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;

4) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;

6) wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie danego terenu lub usuwanie ich poza teren;

7) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego:

a) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w tym:

- na terenach 1UO i 2UO oraz w przypadku lokalizacji usług oświaty na terenach usługowych jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- na terenie 1UZ oraz w przypadku lokalizacji szpitali lub domów opieki społecznej na terenach usługowych jak dla terenów szpitali w miastach lub terenów domów opieki społecznej,

b) uzyskanie wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku;

8) odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, z uwzględnieniem pkt. 9;

9) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie z dopuszczeniem ich retencjonowania i wtórnego wykorzystywania lub odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej;

10) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych.

4. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) lokalizację budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

2) w przypadku lokalizacji usług, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. c tiret 1, powierzchnię tych usług nie większą niż 30% powierzchni zabudowy kondygnacji parteru garaży wielostanowiskowych;

3) powierzchnię zabudowy:

a) na terenach 1U, 2U, 6U i 7U – nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej,

b) na terenach 3U, 4U, 5U, 8U, 9U i 10U – nie większą niż 70% powierzchni działki budowlanej,

c) na terenach 1UO, 2UO, UK, 1UZ i 2UZ – nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną:

a) na terenach 1U, 2U, 6U, 7U, 10U, 1UO, 2UO i UK – nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej,

b) na terenach 3U, 4U, 5U, 8U i 9U – nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej,

c) na terenach 1UZ i 2UZ – nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

5) wysokość zabudowy:

a) na terenach 1U i 2U – od 4 do 6 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 25,0 m,

b) na terenach 3U, 4U, 5U, 8U i 9U – od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 15,0 m,

c) na terenach 6U i 10U – do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 10,0 m,

d) na terenach 7U, 1UZ, 2UZ i 2UO – 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 10,0 m,

e) na terenie 1UO – 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 15,0 m,

f) na terenie UK:

- dla obiektu sakralnego, nie więcej niż 30,0 m,

- dla garaży, nie więcej niż 5,0 m;

6) wysokość instalacji radiokomunikacyjnych wraz z konstrukcją wsporczą:

a) wolno stojących – nie więcej niż 50,0 m nad poziom terenu,

b) na budynkach – nie więcej niż 10,0 m;

7) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne:

a) na terenach 1U, 2U, 5U, 8U, 9U, 10U, 1UZ, 1UO i 2UO nie mniejszą niż 5000,0 m2,

b) na terenach 3U i 4U nie mniejszą niż 2000,0 m2,

c) na terenach 6U, 2UZ i UK nie mniejszą niż 1500,0 m2,

d) na terenie 7U nie mniejszą niż 1000,0 m2;

8) dachy płaskie, z dopuszczeniem na terenie UK dowolnej formy dachów.

5. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ustala się na terenach 8U i 9U uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej wskazanej na rysunku planu.

6. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) dostęp dla samochodów do dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi:

a) dla terenu 1U jednym zjazdem do przyległej drogi publicznej 1KD-G oraz jednym zjazdem do przyległej drogi publicznej położonej poza północną granicą planu,

b) dla terenu 2U poprzez drogi wewnętrzne 1KDW, 2KDW oraz strefę powiązań dróg na tle innego przeznaczenia, wskazaną na rysunku planu,

c) dla terenu 3U poprzez drogi wewnętrzne 1KDW, 2KDW oraz strefę powiązań dróg na tle innego przeznaczenia, wskazaną na rysunku planu,

d) dla terenu 4U poprzez drogi wewnętrzne 2KDW i 3KDW,

e) dla terenu 5U poprzez drogi wewnętrzne 3KDW i 4KDW,

f) dla terenu 6U poprzez drogę wewnętrzną 4KDW,

g) dla terenu 7U poprzez drogę wewnętrzną 5KDW,

h) dla terenu 8U poprzez drogę wewnętrzną 8KDW, z dopuszczeniem jednego zjazdu, wzdłuż terenu 7U, na drogę publiczną położoną poza północną granicą planu,

i) dla terenu 9U poprzez drogę wewnętrzną 8KDW,

j) dla terenu 10U poprzez drogę wewnętrzną 3KDW oraz strefę powiązań dróg na tle innego przeznaczenia, wskazaną na rysunku planu,

k) dla terenu UK poprzez drogi wewnętrzne 5KDW, 6KDW, KDWp oraz strefę powiązań dróg na tle innego przeznaczenia, wskazaną na rysunku planu,

l) dla terenu 1UZ jednym zjazdem do przyległej drogi publicznej położonej poza północną granicą planu oraz poprzez drogę wewnętrzną 5KDW,

m) dla terenu 2UZ i 2UO poprzez drogi wewnętrzne 5KDW, 7KDW oraz strefę powiązań dróg na tle innego przeznaczenia, wskazaną na rysunku planu,

n) dla terenu 1UO poprzez drogi wewnętrzne 4KDW, 5KDW, KDWxs oraz strefę powiązań dróg na tle innego przeznaczenia, wskazaną na rysunku planu;

2) lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

b) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach oraz salach konferencyjnych i widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

g) na każde 10 łóżek w szpitalach: 20 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

h) na każde 100 łóżek w obiektach hotelowych: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

i) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach usługowych, innych niż wymienione w lit. a-h: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3) lokalizację stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych,

b) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 20 stanowisk postojowych,

c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 20 stanowisk postojowych,

d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych,

e) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach oraz salach konferencyjnych i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych,

f) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 5 stanowisk postojowych,

g) na każde 10 łóżek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe,

h) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach usługowych, innych niż wymienione w lit. a-g: 15 stanowisk postojowych;

4) zapewnienie miejsc do przeładunku towarów, poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt. 2 i 3;

5) zachowanie magistrali cieplnej, z terenów 8U i 9U, wskazanej na rysunku planu, z dopuszczeniem jej przebudowy lub przełożenia;

6) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

7) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem sieci napowietrznych;

8) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych wyłącznie w budynki;

9) dopuszczenie lokalizacji dojazdów i dróg wewnętrznych.

7. W zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się na terenach 3U, 4U, 5U, 8U i 9U lokalizację parkingów naziemnych do czasu realizacji garaży wielostanowiskowych, w tym wielokondygnacyjnych, zgodnie z ustaleniami planu.

8. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

§ 7

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu ustala się teren sportu i rekreacji.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej, z uwzględnieniem infrastruktury technicznej;

2) lokalizację:

a) boisk i niekubaturowych budowli sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem boisk sportowych o nawierzchni trawiastej oraz obiektów służących ich obsłudze,

b) obiektów małej architektury, w tym placów zabaw;

3) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych dla dojść i ciągów pieszych;

4) dopuszczenie lokalizacji:

a) dla boisk i budowli sportowych przekryć namiotowych, pneumatycznych, balonowych,

b) zadaszeń membranowych,

c) masztów oświetleniowych boisk,

d) ogrodzeń wyłącznie ażurowych,

e) szyldów,

f) tablic informacyjnych,

g) wolno stojących reklam,

h) parkingów wyłącznie jako parkingów w zieleni,

i) ciągów pieszych i rowerowych.

3. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę zieleni wysokiej, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg jej przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;

3) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;

5) wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie danego terenu lub usuwanie ich poza teren;

6) zapewnienie wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku;

7) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

8) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie z dopuszczeniem ich retencjonowania i wtórnego wykorzystywania lub odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej;

9) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych.

4. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni terenu;

2) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni terenu;

3) wysokość:

a) przekryć namiotowych, pneumatycznych, balonowych, nie więcej niż 15,0 m,

b) zadaszeń membranowych, nie więcej niż 15,0 m,

c) masztów oświetleniowych boisk, nie więcej niż 15,0 m,

d) obiektów służących obsłudze boisk i budowli sportowych, nie więcej niż 5,0 m;

4) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 2000,0 m2, z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną;

5) wysokość instalacji radiokomunikacyjnych wraz z konstrukcją wsporczą:

a) wolno stojących – nie więcej niż 50,0 m nad poziom terenu,

b) na budynkach – nie więcej niż 10,0 m.

5. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) dostęp dla samochodów do dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, poprzez drogi wewnętrzne KDWp, 5KDW, 6KDW oraz strefę powiązań dróg na tle innego przeznaczenia, wskazaną na rysunku planu;

2) zapewnienie lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na poszczególnych działkach budowlanych w łącznej ilości nie mniejszej niż 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, na każdych 100 korzystających jednocześnie z obiektów sportu i rekreacji;

3) zapewnienie stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż 5 stanowisk postojowych, na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji;

4) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, o których mowa w pkt 2, na terenach KDWp, 10U i w strefach parkingów na tle innego przeznaczenia, wskazanych na rysunku planu;

5) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

6) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem sieci napowietrznych oraz wolno stojących stacji transformatorowych;

7) zakaz wydzielania dróg wewnętrznych, z dopuszczeniem lokalizacji dojazdów.

6. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

7. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

§ 8

 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 1Zi i 2Zi, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) na terenach 1ZP i 2ZP – tereny zieleni urządzonej;

2) na terenach 1Zi i 2Zi – tereny zieleni izolacyjnej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni, w tym zieleni wysokiej, kształtowanej na terenach 1Zi i 2Zi jako pasy lub szpalery w formie zwartej;

2) lokalizację na terenie 1ZP:

a) obiektów małej architektury, w tym placów zabaw,

b) ciągów pieszych wskazanych na rysunku planu;

3) dopuszczenie lokalizacji:

a) tablic informacyjnych,

b) drogowych obiektów inżynierskich,

c) ciągów pieszych i rowerowych;

4) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych dla ciągów pieszych;

5) zakaz lokalizacji:

a) budynków,

b) tymczasowych obiektów budowlanych,

c) ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń ażurowych,

d) reklam,

e) parkingów.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę istniejącej zieleni wysokiej, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg jej przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;

3) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie danego terenu lub usuwanie ich poza teren;

5) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie.

4. W zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 70% powierzchni terenu.

5. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ustala się na terenach 1ZP i 1Zi uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej, wskazanych na rysunku planu.

6. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) zachowanie magistrali wodociągowej, z terenu 1ZP, wskazanej na rysunku planu, z dopuszczeniem jej przebudowy lub przełożenia;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem sieci napowietrznych i stacji transformatorowych;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, oraz zapewnienie dostępu do sieci;

4) zakaz wydzielania dróg wewnętrznych, z dopuszczeniem lokalizacji dojazdów.

7. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

8. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

§ 9

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Ktp, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu ustala się teren obiektów i urządzeń transportu publicznego.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zachowanie spójnego rozwiązania elementów wyposażenia, takich jak: nawierzchnie, obiekty małej architektury – w granicy terenu;

2) lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów w strefie usług i strefach parkingów na tle innego przeznaczenia, wskazanych na rysunku planu;

3) zapewnienie, w strefie usług na tle innego przeznaczenia wskazanej na rysunku planu, miejsc do przeładunku towarów poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt. 2;

4) dopuszczenie lokalizacji:

a) drogowych obiektów inżynierskich,

b) wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbiorowej,

c) kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej,

d) obiektów małej architektury,

e) szyldów, w strefie usług na tle innego przeznaczenia, wskazanej na rysunku planu;

5) zakaz lokalizacji:

a) budynków, z wyjątkiem strefy usług na tle innego przeznaczenia, wskazanej na rysunku planu,

b) ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu,

c) reklam, z wyjątkiem reklam umieszczonych w wiatach przystankowych komunikacji zbiorowej,

d) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem:

- obiektów związanych z obsługą parkingów, w strefach parkingów na tle innego przeznaczenia, wskazanych na rysunku planu,

- obiektów usługowych, w strefie usług na tle innego przeznaczenia, wskazanej na rysunku planu,

- kiosków ulicznych.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę zieleni wysokiej w strefie zieleni urządzonej na tle innego przeznaczenia, wskazanej na rysunku planu, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg jej przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;

3) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie z dopuszczeniem ich retencjonowania i wtórnego wykorzystywania lub odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej;

4) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie danego terenu lub usuwanie ich poza teren.

4. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, w strefie usług na tle innego przeznaczenia, wskazanej na rysunku planu ustala się:

1) lokalizację budynków lub obiektów usługowych zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 80% powierzchni strefy usług;

3) wysokość zabudowy, nie większą niż 5,0 m;

4) dachy płaskie.

5. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej, wskazanej na rysunku planu.

6. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) lokalizację dwutorowego torowiska tramwajowego, zlokalizowanego w przekrytym wykopie, wraz z niezbędną infrastrukturą, z uwzględnieniem:

a) -elementów skrzyżowania torowisk tramwajowych na granicy z terenem 2KD-G,

b) przystanków i ich powiązań z chodnikiem i ścieżką rowerową;

3) lokalizację chodnika wzdłuż trasy tramwajowej;

4) lokalizację ścieżki rowerowej wskazanej na rysunku planu;

5) lokalizację powiązań terenów 2KDW, 3KDW i 5KDW z drogą położoną poza południową granicą planu, w strefach powiązań dróg na tle innego przeznaczenia, wskazanych na rysunku planu;

6) zachowanie ciągłości powiązań elementów trasy tramwajowej, w szczególności torowisk, chodników i ścieżek rowerowych, w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleń planu;

7) parametry trasy tramwajowej zgodnie z przepisami odrębnymi, w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu;

8) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, w tym elementów zagospodarowania drogi położonej poza południową granicą planu oraz elementów przeciwhałasowych;

9) zachowanie magistrali wodociągowej wskazanej na rysunku planu, z dopuszczeniem jej przebudowy lub przełożenia;

10) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

11) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem:

a) wolno stojących stacji transformatorowych,

b) nowych sieci napowietrznych, z dopuszczeniem trakcji tramwajowej;

12) dopuszczenie lokalizacji dojazdów.

7. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

8. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

§ 10

 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-G, 2KD-G, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, KDWxs, KDWx, KDWp, 1KDWpp i 2KDWpp, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) tereny dróg publicznych klasy głównej, oznaczone symbolami: 1KD-G i 2KD-G;

2) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, KDWxs, KDWx, KDWp, 1KDWpp i 2KDWpp.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zachowanie spójnego rozwiązania elementów wyposażenia drogi, takich jak: nawierzchnie, obiekty małej architektury – w granicach poszczególnych terenów;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) drogowych obiektów inżynierskich,

b) wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbiorowej,

c) kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej,

d) obiektów małej architektury;

3) zakaz lokalizacji:

a) budynków,

b) ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu,

c) reklam, z wyjątkiem reklam umieszczonych w wiatach przystankowych komunikacji zbiorowej,

d) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem:

- na terenach 1KDWpp i 2KDWpp obiektów związanych z obsługą parkingów,

- kiosków ulicznych.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) uwzględnienie zieleni wysokiej, a w przypadku przebudowy układu drogowego, wymóg jej przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) lokalizację nowych nasadzeń w pasie drogowym, pod warunkiem, że nie koliduje to z parametrami drogi i infrastrukturą techniczną;

3) na terenie 2KDW zachowanie drzewa wskazanego na rysunku planu;

4) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;

5) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem, na terenach KDWxs, KDWx, KDWp, 1KDWpp, 2KDWpp, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW i 8KDW, zagospodarowania ich na terenie;

6) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie danego terenu lub usuwanie ich poza teren.

4. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ustala się na terenach 1KD-G, 2KD-G i 8KDW uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej, wskazanych na rysunku planu.

5. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla terenu 1KD-G:

a) lokalizację dwóch jezdni,

b) lokalizację obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, z uwzględnieniem lit. c,

c) dopuszczenie, w miejscach ograniczeń terenowych, zamiany chodników i ścieżek rowerowych na ścieżki pieszo-rowerowe, z zastrzeżeniem, że należy doprowadzić wydzielony chodnik do przystanku autobusowego,

d) dopuszczenie lokalizacji przystanków autobusowych w formie zatok lub na dodatkowym pasie,

e) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów,

f) zakaz lokalizacji nowych zjazdów;

3) dla terenu 2KD-G:

a) lokalizację dwóch jezdni,

b) lokalizację obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, z uwzględnieniem lit. c i e,

c) dopuszczenie, w miejscach ograniczeń terenowych, zamiany chodników i ścieżek rowerowych na ścieżki pieszo-rowerowe,

d) lokalizację torowisk tramwajowych wraz z niezbędną infrastrukturą, usytuowanych w sposób bezkolizyjny względem jezdni, wymienionych w lit. a,

e) lokalizację bezkolizyjnego przejścia pieszego i przejazdu rowerowego stanowiącego połączenie z terenem poza zachodnią granicą planu, z dopuszczeniem przebudowy,

f) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów,

g) zakaz lokalizacji zjazdów;

4) dla terenu 1KDW:

a) lokalizację jezdni zakończonej placem do zawracania samochodów i co najmniej jednostronnego chodnika, z uwzględnieniem lit. b,

b) dopuszczenie lokalizacji pieszo-jezdni,

c) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów;

5) dla terenu 2KDW:

a) lokalizację jezdni, z dopuszczeniem jej zamiany na pieszo-jezdnię, zapewniającej połączenie ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie Ktp i w drodze, położonej poza północną granicą planu,

b) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów,

c) dopuszczenie stosowania technicznych elementów uspokojenia ruchu;

6) dla terenów 3KDW i 5KDW:

a) lokalizację jezdni, z dopuszczeniem jej zamiany na pieszo-jezdnię,

b) dopuszczenie stosowania technicznych elementów uspokojenia ruchu;

7) dla terenów 6KDW:

a) lokalizację jezdni, z dopuszczeniem jej zamiany na pieszo-jezdnię,

b) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów;

8) dla terenów 4KDW i 7KDW:

a) lokalizację jezdni zakończonej placem do zawracania samochodów i jednostronnego chodnika, z uwzględnieniem lit. b,

b) dopuszczenie lokalizacji pieszo-jezdni;

9) dla terenu 8KDW:

a) lokalizację jezdni zakończonej placem do zawracania samochodów z dopuszczeniem jej zamiany na pieszo-jezdnię,

b) dopuszczenie stosowania technicznych elementów uspokojenia ruchu;

10) dla terenu KDWxs:

a) lokalizację pieszo-jezdni zakończonej placem do zawracania samochodów, z uwzględnieniem lit. b,

b) dopuszczenie lokalizacji jezdni i jednostronnego chodnika;

11) dla terenu KDWx lokalizację chodnika;

12) dla terenu KDWp:

a) lokalizację placu, z uwzględnieniem lit. b,

b) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów, wyłącznie jako parkingów w zieleni,

c) lokalizację obiektów małej architektury,

d) dopuszczenie lokalizacji garażu wielostanowiskowego, w tym wielokondygnacyjnego wyłącznie w kondygnacjach podziemnych,

e) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu;

13) dla terenów 1KDWpp i 2KDWpp:

a) lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów,

b) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni terenu;

14) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, pieszo-jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleń planu;

15) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi, w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu;

16) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, w tym elementów zagospodarowania drogi położonej poza południową granicą planu oraz elementów przeciwhałasowych;

17) zachowanie magistrali wodociągowej z terenów 1KD-G i 2KD-G, wskazanej na rysunku planu, z dopuszczeniem jej przebudowy lub przełożenia;

18) zachowanie magistrali cieplnej z terenu 8KDW, wskazanej na rysunku planu, z dopuszczeniem jej przebudowy lub przełożenia;

19) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

20) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem:

a) wolno stojących stacji transformatorowych,

b) nowych sieci napowietrznych, z dopuszczeniem trakcji tramwajowej na terenie 2KD-G.

6. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

7. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

§ 11

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.