Poznań, dnia 19 marca 2009 r.

PREZYDENT

MIASTA POZNANIA

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

„Park Golęcin” w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XLIX/639/V/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar graniczący od południowego zachodu z torami kolejowymi Poznań Jeżyce – Piła, od wschodu z ulicami: Niestachowską i Podolańską oraz na północy z ulicami: Wojska Polskiego i Lutycką.

 

Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku graficznym.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w terminie do dnia 9 kwietnia 2009 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.