UCHWAŁA nr LXXV / 883 / III / 2001

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.               o samorządzie gminnym (jednolity tekst – Dz. U.z 1996r. nr 13, poz. 74 z późn. zm.)      i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U.z 1999r. nr 15 poz. 139 z późn. zm. ), Rada Miasta Poznania uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN” w Poznaniu, zwany dalej „planem”.

Rozdział I

Przepisy ogólne.

 

§1

1.      Plan obejmuje obszar wyznaczony ulicami: od północy – Bukowską, od wschodu – Bułgarską, od południa – Marcelińską i Wałbrzyską oraz od zachodu – projektowaną „III ramą”.

2.      Integralną częścią planu jest rysunek planu zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN”, opracowany w skali 1:2000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały (publikowany).

3.      Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dołącza się:

1)     prognozę skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze - załącznik nr 2 (nie publikowany),

2)     prognozę skutków budowy obiektu handlowego, o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 , dla rynku pracy, istniejącej sieci handlowej oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów – załącznik nr 3 (nie publikowany),

3)     prognozę skutków budowy obiektu handlowego, o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 , na komunikację – załącznik nr 4 (nie publikowany),

4)     planszę zbiorczą sieci infrastruktury technicznej w skali 1:2000 -  załącznik graficzny nr 5 (nie publikowany).

 

§ 2

Celem planu jest opracowanie zasad kształtowania zabudowy, obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia oraz ochrony i zagospodarowania terenów objętych ochroną konserwatorską.

 

§3

Przedmiotem ustaleń planu są:

1.      Tereny usług ogólnomiejskich oznaczone na rysunku planu symbolami:                      A, B, C, D, E, Ez.

2.      Tereny nauki oznaczone na rysunku planu symbolem: F.

3.      Tereny zieleni publicznej oznaczone na rysunku planu symbolem: Z.

4.      Tereny infrastruktury transportowej oznaczone na rysunku planu symbolami: kG - ulice główne, kL - ulice lokalne, kD - ulice dojazdowe, kP - trakty piesze  i  kPR - pieszo-rowerowe.

5.      Zasady obsługi terenów zabudowy infrastrukturą techniczną.

6.      Zasady ochrony akustycznej.

7.      Zasady kształtowania sfery przestrzenno-wizualnej.

8.      Zasady kształtowania obszarów i użytkowania cennych chronionych obiektów architektury, układów urbanistycznych oraz elementów przyrody

§4

1.      Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)     przeznaczenie terenów,

2)     linie rozgraniczające obowiązujące,

3)     linie zabudowy,

4)     elementy kompozycji przestrzennej,

5)     urządzenia przeciwhałasowe,

6)     aleje drzew,

7)     drogi rowerowe,

8)     klasyfikacja ulic, szerokość ulic w liniach rozgraniczających, odległość linii zabudowy.

2.      Symbole liniowe w zał. nr 5 określające przebieg projektowanego uzbrojenia są orientacyjne, do uściślenia w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

§ 5

Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się:

1.      Obowiązek zapewnienia właściwych warunków dla ruchu pieszych i wózków osób niepełnosprawnych we wnętrzach i przestrzeniach publicznych np. plac i pasaże oraz na wydzielonych traktach pieszych.

2.      Zakaz postoju samochodów dostawczych i ciężarowych na terenach publicznych.

3.      Dopuszcza się wszelkie formy rozwiązań dachów.

4.      Obowiązek starannego kształtowania oraz wysokiego standardu formy i użytych materiałów obiektów budowlanych, których pierzeje wyznaczono na rysunku planu.

5.      Obowiązek uzgodnienia z właściwymi służbami wojskowymi projektów technicznych uwzględniających naziemne i podziemne urządzenia oraz strefy ochronne urządzeń wojskowych.

6.      Zakaz lokalizowania stałych i tymczasowych straganów, kiosków oraz pawilonów.

7.      Dla terenów A, B, C, E i F dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stosowanie ogrodzeń ażurowych.

 

Rozdział II

Przepisy szczegółowe.

 

§ 6

Dla terenów A ustala się:

1.      Przeznaczenie pod usługi ogólnomiejskie – biura, hotel, handel detaliczny, sport, rozrywka. Na terenie 1A dopuszcza się lokalizację stacji paliw.

2.      Maksymalną wysokość zabudowy od poziomu terenu do najwyższego elementu budynku lub urządzeń technicznych – do 12,0 m. Na terenie 2A w wyjątkowo uzasadnionym przypadku można dopuścić na maksimum 1/3 powierzchni zabudowy podwyższenie wysokości budynków do 20,0m od poziomu terenu, pod warunkiem uzyskania pozytywnego uzgodnienia z odpowiednimi służbami cywilnymi i wojskowymi.

3.      Maksymalną powierzchnię zabudowy działek – do 50%.

4.      Minimalną powierzchnię terenu przeznaczonego pod zieleń niską i wysoką - 40%.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o minimalnej powierzchni terenu przeznaczonej pod zieleń niską i wysoką – należy przez to rozumieć wymagany w zagospodarowaniu działki lub terenu obszar o nieutwardzonej powierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty nasadzeniami w formie roślin okrywowych i trawy, krzewów i drzew.

5.      Obowiązek adaptacji istniejącego pasa zieleni wzdłuż ulicy Bukowskiej oraz urządzenia wielopiętrowego pasa zieleni o szerokości minimum 30,0m od strony projektowanej III ramy, na terenie 1 A.

6.      Obowiązek uzupełnienia zadrzewienia alei ulicy Zgorzeleckiej (kPR.31), podlegającej ochronie, właściwymi gatunkami drzew oraz zagospodarowania zielenią niską i wysoką obszaru ochrony w jej sąsiedztwie. Zakaz utwardzania terenu w ww. obszarze.

7.      Parkowanie samochodów osobowych na terenie działek przy zachowaniu wskaźników podanych w § 13 ust.2, pkt 6). Ustala się umieszczenie minimum 75% stanowisk parkingowych wbudowanych w obiekty lub jako parkingi podziemne.

8.      Dostęp dla samochodów z projektowanych ulic kL.14 i kL.11. Optymalna lokalizacja wjazdów - według rysunku planu.

9.      Zakaz wjazdów i wyjazdów na ulice Bukowską (kG.3) i Zgorzelecką (kPR.31).

10. Zakaz poprzecznego przecinania alei drzew w ulicy Zgorzeleckiej (kPR.31) przejazdami dostępnymi dla pojazdów mechanicznych.

11. Lokalizowanie stacji transformatorowych wbudowanych w projektowane obiekty kubaturowe.

 

§ 7

Dla terenu B ustala się:

1.      Przeznaczenie pod usługi ogólnomiejskie: funkcja podstawowa obszaru to handel półhurtowy i detaliczny z dopuszczeniem budynków o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, funkcje uzupełniające to hotel, biura, usługi, rekreacja i rozrywka.

2.      Maksymalną wysokość zabudowy od poziomu terenu do najwyższego elementu budynku lub urządzeń technicznych – do 12,0 m. W wyjątkowo uzasadnionym przypadku można dopuścić na maksimum 1/3 powierzchni zabudowy podwyższenie wysokości budynków do 20,0m od poziomu terenu, pod warunkiem uzyskania pozytywnego uzgodnienia z odpowiednimi służbami cywilnymi i wojskowymi.

3.      Maksymalną powierzchnię zabudowy działki – do 70%.

4.      Dopuszcza się na długości maksimum 35,0 m przekroczenie linii zabudowy o maksimum 10,0m dla realizacji zadaszenia obiektu od strony ulicy kL.12

5.      Obowiązek adaptacji istniejącego pasa zieleni wzdłuż ulicy Bukowskiej.

6.      Minimalną powierzchnię terenu przeznaczonego pod zieleń niską i wysoką – 20%.

7.      Zakaz poprzecznego przecinania alei drzew w ul. Zgorzeleckiej (kPR.31) przejazdami dostępnymi dla pojazdów mechanicznych. Po wschodniej stronie alei ulicy Zgorzeleckiej (kPR.31) dopuszcza się lokalizację pasa jezdnego, w odległości minimum 7,5m od osi pni drzew do krawężnika pasa jezdnego, o skrajni pionowej maksimum 4,5m, pod warunkiem uzyskania pozytywnego uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, z uwzględnieniem ustaleń w §17 ust.2 pkt.3 niniejszej uchwały.

8.      Obowiązek uzupełnienia zadrzewienia alei przy ulicy Zgorzeleckiej (kPR.31), podlegającej ochronie, właściwymi gatunkami drzew oraz zagospodarowania zielenią niską i wysoką obszaru ochrony od krawężnika traktu pieszo-rowerowego (kPR.31) do krawężnika pasa jezdnego po wschodniej stronie alei ulicy Zgorzeleckiej. Zakaz utwardzania terenu w ww. obszarze.

9.      Parkowanie samochodów osobowych na terenie działek przy zachowaniu normy podanej w § 13 ust.2, pkt 6). Ustala się umieszczenie minimum 75% stanowisk parkingowych wbudowanych w obiekty lub jako podziemne.

10. Dostęp dla samochodów z projektowanych ulic kL.11 i kL.12. Optymalna lokalizacja wjazdów - według rysunku planu.

11. Zakaz wjazdów i wyjazdów na ulice Bukowską (kG.3) i Zgorzelecką (kPR.31).

12. Lokalizowanie stacji transformatorowych wbudowanych w projektowane obiekty kubaturowe.

 

§ 8

Dla terenów C ustala się:

1.      Przeznaczenie pod usługi ogólnomiejskie: handel detaliczny, obiekty usługowe na wydzielonych działkach. Zaleca się korektę granic działek oraz łączenie ich w większe obszary, w celu zwiększenia efektywności ich wykorzystania.

2.      Zakaz wprowadzania usług uciążliwych, których oddziaływanie wykracza poza granice własnej działki i powoduje pogorszenie warunków środowiska.

3.      Adaptację istniejącej zabudowy o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu.

4.      Możliwość adaptacji istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zmiany funkcji na usługową lub wymiany na nową substancję o funkcji zgodnej    z przeznaczeniem terenu.

5.      Maksymalną wysokość zabudowy od poziomu terenu do najwyższego elementu    budynku lub urządzeń technicznych do 12,0m. Dopuszcza się lokalizację lokalnych dominant architektonicznych dla zabudowy na terenie: 7 C do wysokości 16,0 m,

6.      Maksymalną powierzchnię zabudowy działek do 50%.

7.      Minimalną powierzchnię terenu przeznaczonego pod zieleń niską i wysoką na 30%. Zaleca się przeznaczenie pod zieleń obszarów od linii zabudowy do linii rozgraniczającej.

8.      Parkowanie samochodów osobowych na terenie działek przy zachowaniu wskaźników podanych w § 13 ust.2, pkt 6.

9.      Dostęp dla samochodów z projektowanych ulic kD.21 i kD.22, oraz z dodatkowe­go, południowego pasa jezdni ulicy Bukowskiej (kG.3) i z dodatkowego, zachod­niego pasa jezdni ulicy Bułgarskiej (kG.8), w formie wjazdów bramowych. Optymalna lokalizacja wjazdów z ulicy kD.22 - według rysunku planu.

10. Dopuszcza się lokalizację wolnostojących stacji transformatorowych 15/0,4 kV         na wydzielonych działkach zgodnie z § 14 ust.3 pkt.3.

 

 

§ 9

Dla terenów D ustala się:

1.      Przeznaczenie pod usługi ogólnomiejskie: biura, administracja, banki, hotele, kina, obiekty sportowo-rekreacyjne, instytuty naukowo-badawcze, szkolnictwo średnie i wyższe, gastronomia. Dopuszcza się  lokalizację handlu detalicznego wyłącznie w parterach budynków oraz mieszkań apartamentowych na najwyższych kondygnacjach na terenie 11 D, których łączna powierzchnia użytkowa nie przekroczy 1000m2.

2.      Podział na pola inwestycyjne, które winny być najmniejszymi terenami działania inwestora lub grupy inwestorów. Dopuszcza się inwestowanie na jednym polu inwestycyjnym lub na większym obszarze połączonych pól inwestycyjnych. Obowiązuje zakaz wtórnych podziałów pól inwestycyjnych oznaczonych na rysunku planu numerami 1 - 17.

3.      Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymagane jest sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej terenów o numerach 6 D, 8 D, 9 D, 10 D, 11 D i 18 Z.

4.      Obowiązek kształtowania przestrzeni placu w sposób wyróżniający ją od otaczającej przestrzeni przez rygorystyczne  przestrzeganie wyznaczonych linii zabudowy, zastosowanie zwartych pierzei, indywidualnej nawierzchni jezdni i chodników, urządzenie zieleni oraz małej architektury.

5.      Obowiązek zaprojektowania i realizacji wejścia bramowego od strony placu na południowym końcu pasażu na terenie 6D.

6.      Obowiązek realizacji przejścia pieszego, łączącego ciąg pieszy w ul. Bułgarskiej ze skrzyżowaniem kL.13 i kD.23. Przebieg przejścia należy dostosować do za­gospodarowania terenu 9 D i 18Z.

7.      Nakaz wyprzedzającej likwidacji istniejącego, na terenie 11 D, tymczasowego parkingu usytuowanego u zbiegu ulic Bułgarskiej i Marcelińskiej.

8.      Maksymalną wysokość zabudowy od poziomu terenu do najwyższego elementu budynku lub urządzeń technicznych:

-         do 12,0 m na terenie 6 D,

-         do 20,0 m na terenach 8 D i 9 D,

-         do 30,0 m na terenie 10 D

-         do 36,0 m na terenie 11 D.

Dopuszcza się lokalizację lokalnych dominant architektonicznych dla zabudowy na terenie 6 D do wysokości 16,0 m, na terenie: 9 D do wysokości 24,0 m, 11 D do wysokości 42,0 m.

9.      Maksymalną powierzchnię zabudowy działki do 50%.

10. Minimalną powierzchnię terenu przeznaczonego pod zieleń niską i wysoką  30%. Zaleca się przeznaczenie pod zieleń obszarów od linii zabudowy do linii rozgraniczającej a także wprowadzenie zieleni wzdłuż pasaży.

11. Parkowanie samochodów osobowych na terenie działek przy zachowaniu wskaźników podanych w § 13 ust.2, pkt 6.

12. Umieszczenie minimum 80 % miejsc postojowych wbudowanych w obiekty lub usytuowanych jako podziemne.

13. Dostęp dla samochodów z projektowanych ulic kL.12, kL.13, kD.22 i kD.23. Optymalna lokalizacja wjazdów do parkingów i pod­ziemi pól inwestycyjnych – według rysunku planu.

14. Zakaz wjazdów i wyjazdów na ulice Bułgarską (kG.8) i Marcelińską (kL.15).

15. Zabudowę od ul. Bułgarskiej warunkuje się wyprzedzającym skablowaniem linii WN 110kV zgodnie z § 14 ust. 3 pkt.4.

16. Zakaz lokalizowania wolnostojących stacji transformatorowych.

 

§10

Dla terenów E ustala się:

Przeznaczenie pod usługi ogólnomiejskie w zieleni: sport i rekreacja w obiektach   i terenowa ( pływalnia, boiska do gier zespołowych, urządzenia lekkoatletyczne, korty tenisowe, kręgielnia, siłownia, lodowisko itp.). Dopuszcza się lokalizowanie gastronomii jako funkcji uzupełniającej. Do czasu realizacji ww. programu docelowego teren może być użytkowany przez Akademię Rolniczą na cele nauki. Dopuszcza się zagospodarowanie działki pod nasadzenia doświadczalne i ozdobne, bez prawa wznoszenia obiektów kubaturowych.

Maksymalną wysokość zabudowy od poziomu terenu do najwyższego elementu budynku lub urządzeń technicznych do 8,0m.

Maksymalną powierzchnię zabudowy działki do 20%.

Minimalną powierzchnię terenu przeznaczonego na zieleń niską i wysoką  40%.

Obowiązek uzupełnienia zadrzewienia alei przy trakcie pieszo-rowerowym kPR.35, podlegającej ochronie, właściwymi gatunkami drzew oraz zagospodarowania zielenią niską i wysoką obszaru ochrony w jej sąsiedztwie. Zakaz utwardzania terenu w ww. obszarze.

Zakaz poprzecznego przecinania alei drzew w trakcie pieszo-rowerowym kPR.35 przejazdami dostępnymi dla pojazdów mechanicznych.

Na terenie 15 E urządzenie wielopiętrowego pasa zieleni o szerokości minimum 30,0 m od strony projektowanej III ramy.

Parkowanie samochodów osobowych na terenie działek przy zachowaniu wskaźników podanych w § 13 ust.2, pkt 6.

Obowiązek zadrzewienia parkingów. Dopuszcza się usytuowanie 100 % miejsc postojowych na terenie, pod warunkiem zastosowania nawierzchni trawiastej, („kratka trawnikowa”).

Dostęp dla samochodów z projektowanych ulic kL.11, kL.13 oraz z ulicy Marcelińskiej (kL.15) i ulicy Wałbrzyskiej (kL.16). Optymalna lokalizacja wjazdów - według rysunku planu.

Dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących stacji transformatorowych 15/0,4kV zgodnie z §  14  ust.3 pkt.3.

Na terenie 14 Ez, po zaprzestaniu wykorzystywania na cele specjalne, przeznaczenie fortu na cele sportu, rekreacji i gastronomii, przy pełnym uwzględnieniu wymagań Konserwatora Zabytków.

 

§11

Dla terenu F ustala się:

1.      Utrzymanie siedziby jednostek naukowo-dydaktycznych Akademii Rolniczej w Poznaniu  z uwzględnieniem wymagań konserwatorskich zapisanych w § 17.

2.      Adaptacja istniejącej zabudowy. Określenie funkcji nowoprojektowanej zabudowy wymaga sporządzenia planu zagospodarowania działki. Wyklucza się lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej. Na obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza się wymianę lub budowę nowych obiektów gospodarczych.

3.      Maksymalną wysokość zabudowy nowoprojektowanych budynków, od poziomu terenu do najwyższego elementu budynku lub urządzeń technicznych, do 10,0m.

4.      Maksymalną powierzchnię zabudowy działki do 20%.

5.      Parkowanie samochodów osobowych na terenie działki przy zachowaniu wskaźników podanych w §  13 ust. 2,   pkt 6.

6.      Dopuszcza się usytuowanie 100% miejsc postojowych na terenie, pod warunkiem zastosowania nawierzchni trawiastej („kratka trawnikowa”).

7.      Dostęp dla samochodów z projektowanej ulicy kL.13. Optymalna lokalizacja wjazdów – według rysunku planu.

8.      Dojazd do istniejących budynków, położonych przy ulicy Zgorzeleckiej (kPR.32) – według ustaleń §  13 ust.2, pkt 1   poz. „kPR.32”, rubryka „Inne”. Do czasu realizacji ww. programu docelowego dopuszcza się użytkowanie ścieżki pieszo-rowerowej jak dotychczas.

9.      Obowiązek uzupełnienia zadrzewienia alei  przy ulicy Zgorzeleckiej, podlegającej ochronie, właściwymi gatunkami drzew. Zakaz poprzecznego przecinania alei drzew przejazdami dostępnymi dla pojazdów mechanicznych.

10. Dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących stacji transformatorowych 15/0,4kV  zgodnie z §  14  ust. 3 pkt. 3.

11. W przypadku likwidacji gospodarstwa ogrodniczego Akademii Rolniczej teren winien być przeznaczony pod funkcje ustalone dla terenów E, w trybie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§12

Dla terenów Z ustala się:

1.      Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

2.      Zagospodarowanie zielenią niską i wysoką z elementami małej architektury .

3.      Usytuowanie dominanty przestrzennej na terenie 17 Z o wysokości do 20,0 m. Rolę dominanty przestrzennej może pełnić reklama wolnostojąca o odpowiednich walorach architektonicznych i plastycznych.

4.      Obowiązek realizacji przejścia pieszego, łączącego ciąg pieszy w ul. Bułgarskiej ze skrzyżowaniem kL.13 i kD.23. Przebieg przejścia należy dostosować do za­gospodarowania terenu 9 D i 18Z.

5.      Na terenie 4Z zachowanie  schronu., objętego ochroną konserwatorską, z możliwością adaptacji na cele sportu, rekreacji i gastronomii, pod warunkiem uzgodnienia z właściwym organem ochrony zabytków.

 

 


§ 13

1.      Ustala się, że tereny oznaczone na rysunku planu symbolami z pierwszą literą „k”, przeznaczone są pod infrastrukturę transportową.

2.      Dla terenów infrastruktury transportowej ustala się:

1)

 

 

Sym­bol

 

Nazwa istnie­jąca

 

Szer.

l.rozgr

 

Szer.

jezdni

 

Na-wierz-chnia

 

Szer.

chodni-ka

Szer. dr. rowero­wej

 

Dostęp­ność

 

Inne

 

kG.3

Bukow­ska

Min.
45.0m

2 x 7.0m

bitu-

miczna

Min. 2.0m
(str. pd)

min. 2.5m
(str. pd)

Wyłącznie przez skrzyżowania
+
”Inne”

Dobudowa jezdni po stronie północnej. Dodatkowe pasy dla lewych i prawych skrętów na skrzyżowa­niach: z kG.8; z kL.12, z łącznicami węzła III ramy (wszystkie z sygnalizacją świetlną i przystan­kami autobusowymi w zatokach lub na dodatkowych pasach); skrzyżowa­nie z kL.14 na prawe skręty, z pa­sem wyłączenia. Na teren ogródków działkowych, oprócz zdefiniowanego rysunkiem planu wjazdu za skrzyżowaniem z al.Polską, dopuszcza się jeden wjazd bramowy z jezdni północnej. Dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje między kL.12 i kG.8 z dodat­kowego pasa jezdni południowej.

Zachowanie istniejącego drzewostanu po stronie południowej. Zaleca się zadrzewienie pasa miedzy projektowaną jezdnia północną i ogródkami działkowymi.

kG.8

Bułgar­ska

Min.
50.0m

2 x 7.0m

bitu-

miczna

Min. 2x2.0m

min.
2.0m

(str. zach)

Wyłącznie przez skrzyżowa-nia
+
”Inne”

Dobudowa jezdni po stronie za­chodniej Dodatkowe pasy dla le­wych i prawych skrętów na skrzy­żowaniach: z kG.3;  z kL.11 i ul.Ognik (wjazd-wyjazd według ry­sunku) oraz kL.15.Wszystkie skrzyżowania z sygnalizacją świet­lną. Przystanki autobusowe w zato­kach lub na dodatkowych pasach – według rysunku planu. Po stronie wschodniej -  parkingi z wjazdami według rysunku planu. Dopusz­cza się wjazdy bramowe na posesje między kG.3 i kL.11 z dodatkowego pasa jezdni zachodniej.

Zachowanie istniejącego drzewostanu poza projektowanymi jezdniami i przejazdami.

kL.11

Brak

Min.
18.0m

6.0m

utwar­dzona

Min.
2.0m
(str. pn)
+
3.0m (str. pd)

brak

bez ograni­czeń

Dodatkowe pasy ruchu na wlotach skrzyżowań z kG.8 i kD.23. Na skrzyżowaniu z kL.13 - małe rondo (średnica wyspy - min.10.0m). Zakończenie zachodnie - placem do zawracania (średnica zewnętrz­na 18.0m). Wymagany obustronny szpaler drzew.

Obowiązek przebiegu ulicy kL.11 w miejscu  przerwy w istniejącym drzewostanie wzdłuż traktu pieszo-rowerowego ulicy Zgorzeleckiej, zgodnie z rysunkiem planu.

kL.12

Jasna

30.0m

2x6.0m

utwar­dzona

Min.
2x3.0m

min.
2.0m

( str. zach)

bez ograni­czeń
+
 „Inne”

Dodatkowy pas ruchu na wlocie skrzyżowania z kG.3. Zawężenie wlotu i wylotu przy skrzyżowaniu z kL.11 (małe rondo). Wymagany obustronny szpaler drzew.

Główny wjazd na teren 3B preferowany ze skrzyżowania z ul.kD.21. Zewnętrzne pasy jezdni między kD.21 i kL.11 przeznaczone do parkowania lub obsługi wjazdów.

kL.13

Brak

22.0m

6.0m

utwar­dzona

Min.
2x3.0m

min.
2.0m

(str. zach)

bez ograni­czeń

Rozszerzenie wlotu i wylotu przy skrzyżowaniu z kL.11 (małe rondo). Dodatkowy pas ruchu na wlocie skrzyżowania z kL.15.

Droga rowerowa tylko między kL.11 i kPR.34. Wymagany obustronny szpaler drzew.

kl.14

Brak

18.0m

6.0m

utwar­dzona

Min. 2x2.0m

brak

bez ograni­czeń

 

 

kL.15

Marce­lińska

Min.
28.5m

5.0m

bitu­miczna

Min.
2.0m (str. pd)
+
”Inne”

min.
2.5m (str. pn)

str. pd
– przez wjazdy
wg rysunku;
str. pn
- p. Inne

Szerokość jezdni zawężona do istniejącego zadrzewienia Dodatkowy pas ruchu na skrzyżo­waniu z kG.8. Na odcinku między kG.8 i kL.13, po stronie północnej chodnik szerokości minimum 2.0m. Przystanek autobu­sowy na wylocie skrzyżowania z kL.16. Wymagane zachowanie istnie­jących szpalerów drzew i dodatkowy szpaler po stronie północnej.

Po stronie północnej dopuszcza się maksimum dwa wjazdy, położone między kL.13 i kL.16. Po stronie południowej - parkingi z wjazdami jak na rysunku planu. Ustala się zakaz zatrzymywania po­jazdów samochodowych na całej jez­dni ulicy.

kL.16

Wał­brzyska

Min.
16.0m

7.0m

bitu­miczna

Min.
2.0m
(str. Wsch.)

min.
2.5m (str. wsch.)

bez ograni­czeń

 

kL.17

Strze­gomska

Min.
19.0m

7.0m

bitu -

miczna

Min.2.0  (str. pd.)

min.
2.5m (str. pd.)

bez ograni­czeń

Wymagany szpaler drzew po stro­nie południowej

kD.21

Brak

Min.

10.0m

6.0m

utwar­dzona

Min.
2x2.0m

brak

bez ograni­czeń

 

kD.22

Brak

min.18.0m.

6.0m

utwar­dzona

Min.
2x2.0m

brak

bez ograni­czeń

Dodatkowy pas ruchu na wlocie i wysepka dzieląca na skrzyżowa­niu z kL.11. Wymagany obustron­ny szpaler drzew.

kD.23

Brak

Min.
18.0m

6.0m

utwar­dzona

Min.
2x2.0m

brak

bez ograni­czeń

Dodatkowy pas ruchu na wlocie i wysepka dzieląca na skrzyżowa­niu z kL.11. Wymagany obustron­ny szpaler drzew.

KPR.31

Zgorze­lecka

9.0m

Brak

rozbie­ralna

Min.
3.0m

min.
2.0m

zakaz ruchu samocho­dów

Wymagane zachowanie i ochrona istniejącego zadrzewienia

KPR.32

Zgorze­lecka

9.0m.

Brak

rozbie-

ralna

Min.
3.0m

min.
2.0m

zakaz ruchu samocho­dów

+ „Inne”

Wymagane zachowanie i ochrona istniejącego zadrzewienia.

Na odcinku między parkiem i istniejącym północnym ogrodzeniem zespołu folwarcznego, dopuszcza się ruch samochodów mieszkańców i obsługi istniejących budynków, bez prawa wjazdu i wyjazdu od strony ulicy kl.11.

KPR.33

Brak

Ok.
8.0m

Brak

rozbie­ralna

Min.
3.0m

min.
2.0m

zakaz ruchu samocho­dów

 

Przeprowadzenie chodnika i drogi rowerowej przez park; przebieg do­stosowany do istniejącego zadrze­wienia.

KPR.34

Brak

8.0m

Brak

rozbie­ralna

Min.
3.0m

min.
2.0m

zakaz ruchu samocho­dów

Wymagane zachowanie i ochrona istniejącego zadrzewienia

KPR.35

Brak

10.5m

Brak

rozbie­ralna

Min.
3.0m

min.
2.0m

zakaz ruchu samocho­dów

Wymagane zachowanie i ochrona istniejącego zadrzewienia

kP.41

Brak

Min.
3.0m

Brak

rozbie­ralna

3.0m

brak

zakaz ruchu pojazdów

 

kP.42

Brak

4.0m

Brak

rozbie­ralna

Min.
2.0m

brak

zakaz ruchu pojazdów

 


2)     Dla nowych ulic, wyznaczonych niniejszym planem, obowiązek kompleksowej (w ramach jednego zadania inwestycyjnego) realizacji wszystkich przewidzianych planem elementów pasa drogowego wraz z infrastrukturą techniczną, zgodnie z § 13 ust.2, pkt.1 oraz z § 14.

3)     Nakaz wyprzedzającego zrealizowania odpowiedniego fragmentu ulicy, zgodnie z niniejszą uchwałą, przed rozpoczęciem inwestycji na terenach nie obsługiwanych ulicami o nawierzchni ulepszonej.

4)     Na ulicach klasy G dopuszcza się zatrzymanie i postój pojazdów jedynie          w wyznaczonych miejscach, zgodnie z rysunkiem planu.

5)     W liniach rozgraniczających pozostałych ulic, z wyjątkiem ulicy Jasnej (kL.12), zaleca się nie organizowanie miejsc postojowych dla samochodów.

6)     Obowiązek zorganizowania miejsc postojowych dla samochodów na terenach niepublicznych, w ilości nie mniejszej niż:

·        30 stanowisk na każde 1000m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów,

·        30 stanowisk na każdych 100 zatrudnionych,

·        45 stanowisk na każde 1000m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

·        40 stanowisk na każde 100 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne,

·        2 miejsca na każde mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej               i apartamentowej,

a)       w przypadku obiektów wielofunkcyjnych, wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk dla równoczesnego użytkowania,

b)       wymagane miejsca postojowe powinny być zlokalizowane na działce zajmowanej przez obiekt, lub za zgodą użytkownika – na działce sąsiedniej.

7)     Obsługę liniami autobusowymi w ulicach: Bukowskiej (kG.3), Bułgar­skiej (kG.8) oraz Marcelińskiej (kL.15), Wałbrzyskiej (kL.16) i Strzegom­skiej (kL.17), z lokalizacją przystanków według rysunku i ustaleń § 13 ust 2, pkt 1. Przesunięcia przystanków dopuszczalne są jedynie w obszarach skrzyżowań. Komunikacja autobusowa na ulicach „L” (lokalnych) może być wykonywana jedynie taborem nisko lub średnio pojemnym.

8)     Przebieg ogólnomiejskich dróg rowerowych w ulicy Bukowskiej (kG.3), ulicy Bułgarskiej (kG.8), w ulicach Strzegomskiej (kL.17), Wałbrzyskiej (kL.16) i Marcelińskiej (kL.15).

9)     Przebieg dróg rowerowych dla bezpośredniej obsługi terenu zgodnie z rysunkiem planu. Nie wyklucza się wyznaczenia innych dróg rowerowych poza liniami rozgraniczenia terenów transportowych.

10)      Ustalane w § 13 ust. 2, pkt 1 lokalizacje, szerokości jezdni, chodników i dróg rowerowych dotyczą odcinków między skrzyżowaniami.

11)      Zalecane rozwiązania w rejonie skrzyżowań zgodnie z  rysunkiem planu. Dopuszcza się ich zmiany, pod warunkiem zachowania wszystkich wymaganych planem elementów i parametrów pasa drogowego.

12)      Dostęp do podziemnych miejsc postojowych i garaży dla pojazdów samochodowych w preferowanych obszarach wyznaczonych na rysunku planu.

 

§ 14

1.   W zakresie obsługi infrastrukturą techniczną ustala się podłączenie zabudowy do miejskiej sieci uzbrojenia.

2.   W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków ustala się:

1)  Adaptację istniejących przewodów wodociągowych w obszarze ulic:

a)Bukowska, o średnicy Ø 300 mm (dalej średnice przewodów w milimetrach) oraz Ø 150  (docelowo do przełożenia ),

b)Marcelińska, o średnicy Ø 300,

c)Bułgarska, o średnicy Ø 150.

2)     Zaopatrzenie w wodę obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Marcelina” poprzez budowę wewnętrznej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach, podłączonej do istniejących przewodów w ulicy Bukowskiej i Marcelińskiej.

3)     Zarezerwowanie w ulicy Bułgarskiej pasa szerokości 17,0 m  przeznaczonego pod budowę wodociągowej „magistrali centralnej” o średnicy Ø 1200. Budowa magistrali uwarunkowana jest uprzednim skablowaniem linii elektroenergetycznej 110 kV.

4)     Adaptację istniejącego kanału sanitarnego o średnicy Ø 250 w ulicy Bułgarskiej z zaleceniem zwiększenia średnicy do Ø 400 w trakcie jej modernizacji.

5)     Odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru objętego miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN”, poprzez budowę kanałów sanitarnych w projektowanych ulicach i włączenie ich do projektowanego kolektora sanitarnego o średnicy Ø 800 w ulicy Marcelińskiej oraz projektowanego kanału sanitarnego Ø 200 w ulicy Bukowskiej.
Całkowity zakaz stosowania indywidualnych form utylizacji ścieków i wprowadzania ich do wód gruntowych i powierzchniowych.

6)     Adaptację istniejących kanałów deszczowych w ulicach:

a)       Bułgarska, o średnicy Ø 300,

b)       Marcelińska, o średnicy Ø 600,

7)     Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN” poprzez budowę kanałów deszczowych w projektowanych ulicach i włączenie ich do projektowanego kolektora deszczowego o średnicy Ø 1200 w ulicy Marcelińskiej, budowę kanału deszczowego Ø 600 i Ø 400 w ulicy Bukowskiej oraz Ø 300 w ulicy Bułgarskiej.

8)     Uruchomienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowanej na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN” jest uwarunkowane zrealizowaniem kanału sanitarnego od skrzyżowania ulic Bułgarska-Marcelińska do ulicy Arciszewskiego i kanału deszczowego od wyżej wymienionego skrzyżowania do ulicy Reymonta.

3.   W zakresie elektroenergetyki ustala się:

1)     Nakaz wyprzedzającego, w stosunku do realizacji projektowanej  zabudowy na terenach D oraz projektowanej magistrali wodociągowej Ø1200, skablowania linii napowietrznej WN-110 kV biegnącej wzdłuż ulicy Bułgarskiej.

2)     Lokalizację linii kablowej WN -110 kV w strefowaniu ulicy Bułgarskiej - między magistralą wodociągową a zachodnią jezdnią (zał.nr 5).

3)     Stacje transformatorowe 15/0,4 kV wbudowane i wolnostojące. Ilość stacji na poszczególnych terenach zgodnie z bilansem zapotrzebowania mocy elektrycznej. Dla wolnostojących stacji transformatorowych należy wydzielić minimalną wielkość działki od 70 – 100 m2. Zasilanie planowanych stacji transformatorowych liniami kablowymi SN-15 kV wyprowadzonymi z GPZ-u „Pogodno” i planowanego GPZ – u „Jeżyce”.

4)     Obowiązek wystąpienia o szczegółowe warunki przyłączenia i warunki usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektro-energetyczną WN-110 kV do Energetyki Poznańskiej S.A. na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

5)     Adaptację istniejącej sieci elektro-energetycznej SN-15 kV przebiegającej        w ulicach: Bukowska, Zgorzelecka, Wałbrzyska, Marcelińska i Bułgarska.

4.   W zakresie zaopatrzenia w gaz, ciepło oraz energię elektryczną dla celów bytowo – gospodarczych oraz celów grzewczych ustala się możliwość następujących rozwiązań:

1)     W zakresie zaopatrzenia w gaz:

a)       Realizację sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznego i ekonomicznego podłączenia i sprzedaży gazu.

b)       Realizację sieci gazowej średniego ciśnienia w projektowanych ulicach w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelina”.

c)        Zaopatrzenie w gaz dla celów bytowo – gospodarczych oraz dla celów grzewczych z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach Bukowska i Bułgarska.

2)     W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a)       Realizację sieci cieplnej zgodnie z warunkami technicznego                              i ekonomicznego podłączenia i sprzedaży ciepła.

b)       Zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych z planowanej sieci cieplnej w ulicach: kL.15, kL.13, kL.11, kD.22 i kD.23.

3)     Do ogrzewania możliwość wyboru źródła; sieć cieplna, gazowa lub energia elektryczna, zależnie od wyników analizy ekonomicznej inwestycji.

5.   W zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala się:

1)     Rozbudowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w istniejących ulicach             i budowę nowej w ulicach projektowanych.

2)     Lokalizowanie projektowanych węzłów telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczających ulic.

 

§15

Ustala się następujące zasady ochrony akustycznej:

1.      Wyznacza się dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w środowisku zewnętrznym:

1)     Dla hałasu komunikacyjnego, samochodowego – odpowiednio w czasie całej pory dziennej i nocnej:

LAT(D/N) = 55/45 dB – na terenie zabudowy instytutów naukowo-badawczych oraz szkolnictwa specjalistycznego – średniego i wyż-szego 16 F.

LAT(D/N) = 60/50 dB – na obrzeżach terenu objętego planem, wzdłuż ul. Bukowskiej i ul. Bułgarskiej w zabudowie jednorodzinnej z usługami, w zabudowie szkolnictwa specjalistycznego i instytutów naukowo-badawczych oraz w zabudowie apartamentowej 11D.

2)     Dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu – w czasie najniekorzystniej-szych 8-miu godzin pory dziennej i jednej godziny w nocy:

LAT(D/N) = 50/40 dB – na granicy terenów usługowych i działalności gospo-darczej oraz stacji transformatorowych wolnostojących i wbudowanych a także dla urządzeń wyciągowych i nawiewnych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

2.      Należy dążyć do ograniczenia prędkości ruchu pojazdów samochodowych na ulicach głównych: ul. Bukowska (kG3) i ul. Bułgarska (kG8) – do V = 60 km/godz. (docelowo – do V = 50 km/godz.) oraz na ulicach lokalnych – do V = 40 km/godz. Organizacja ruchu na skrzyżowaniach ze światłami oraz program sygnalizacji, powinny zapewniać maksymalną płynność ruchu pojazdów.

3.      W celu uzyskania wymaganego komfortu akustycznego w pomieszczeniach zamkniętych w budynkach (mieszkalnych i hotelowych oraz naukowych, dydaktycznych i administracyjnych) położonych wzdłuż uciążliwych akustycznie ulic głównych (kG3 i kG8), należy zastosować przegrody zewnętrzne (ściany zewnętrzne i okna) o odpowiednim ważonym wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej – Rw = 35 dB (pokoje w budynkach mieszkalnych i hotelowych, pokoje do pracy w placówkach naukowo-badawczych), Rw = 30 dB (pokoje do pracy wymagającej koncentracji umysłu, sale lekcyjne).

4.      W celu zapewnienia wymaganego komfortu akustycznego w zabudowie, prze-znaczonej dla różnych funkcji, projektowanej wzdłuż ul. Bułgarskiej (9D, 10D i 11D) należy stosować następujące zasady akustyki architektonicznej:

1)     Zapewnić odstępy pomiędzy elewacjami prostopadłymi do ul. Bułgarskiej – wzdłuż pasaży, nie sprzyjające powstawaniu dodatkowych odbić.

2)     Zastosować na elewacjach rozwiązania odbijające energię akustyczną
w kierunku źródła hałasu (według rysunku planu).

3)     Zamknąć przestrzeń pasaży powyżej parteru na niższych kondygnacjach od strony ul. Bułgarskiej.

5.      Zaleca się, ze względów psychoakustycznych, stosowanie przegród z zieleni dźwiękoizolacyjnej wzdłuż ulic głównych i III ramy, mimo znikomej skuteczności tłumienia hałasu przez zieleń.

6.      Nie przewiduje się wprowadzania ekranów przeciwhałasowych dla ochrony akustycznej terenów położonych w obrębie planu, wzdłuż ul. Bukowskiej i III ramy komunikacyjnej m. Poznania.

7.      W celu zapewnienia ochrony akustycznej dla zabudowy mieszkaniowej os. Popie-łuszki (po wschodniej stronie ul. Bułgarskiej) proponuje się wprowadzenie ekranu przeciwhałasowego o wysokości min. Hb = 5 m, w pasie terenu pomiędzy jezdnią główną i parkingiem, na odcinku pomiędzy ul. Bukowską i ul. Ognik, o długości ok. 400 m i zasłonięcie wyjazdu z parkingu – zgodnie z rysunkiem planu. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie, w pokojach mieszkalnych w tych budynkach, przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne i okna) o odpowiednim ważonym wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej – Rw = 35 dB.

8.      Zastosowanie efektywnego akustycznie ekranu przeciwhałasowego na odcinku od ul. Ognik do ul. Marcelińskiej jest niemożliwe bez uprzedniej zmiany orga-nizacji ruchu w obrębie tej części osiedla oraz wycinki niektórych drzew.

 

§ 16

W zakresie kształtowania sfery przestrzenno-wizualnej ustala się:

1.   Zakaz lokalizacji wolnostojących urządzeń i tablic reklamowych na całym obszarze objętym planem z wyłączeniem terenu 17Z.

2.      Dopuszczenie sytuowania tablic informacyjnych pod warunkiem ich harmonii z otoczeniem, dostosowania realizowanych elementów zagospodarowania skalą i jakością oraz charakterem do pełnionych funkcji, krajobrazu, architektury istniejącego i planowanego otoczenia.

3.      Zakaz lokalizowania stałych i tymczasowych straganów, kiosków oraz pawilonów.

 

§ 17

W zakresie ochrony obszarów i cennych obiektów architektury, układów urbanistycznych oraz elementów przyrody ustala się:

1.      Wszelkie działania na terenach chronionych oraz w ich sąsiedztwie, a szczególnie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, wymagają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków .

2.      Ochronę zespołu folwarcznego z założeniem pałacowo-parkowym.

1)   Poszerzenie założenia parkowego w celu wzmocnienia istniejącego obiektu i uzyskanie połączenia z zielenią towarzyszącą Fortu VII a.

2)     Ochronę i rewitalizację drzew pomnikowych oraz szpaleru grabowego, oznaczonego na rysunku planu.

3)     Zaleca się wzbogacenie architektury zespołu folwarcznego poprzez wprowadzenie zieleni niskiej i pnączy.

3.  Ochronę istniejącej alei jaworowej przy projektowanym trakcie pieszo-rowerowym ulicy Zgorzeleckiej na odcinkach o symbolach (kPR.31) i (kPR.32) poprzez:

1)     Wytyczenie przebiegu ulicy kL.11 w miejscu  przerwy w istniejącym drzewostanie wzdłuż traktu pieszo-rowerowego ulicy Zgorzeleckiej, zgodnie z rysunkiem planu.

2)     Uzupełnienie zadrzewienia właściwymi gatunkami drzew.

3)     Zakaz poprzecznego przecinania alei drzew, na odcinkach o symbolach

(kPR.31) i (kPR.32),  przejazdami dostępnymi dla pojazdów mechanicznych.

4)   Nadzór służb do spraw ochrony środowiska i ochrony przyrody w czasie prowadzenia  prac budowlanych w sąsiedztwie alei.

4.      Ochronę istniejącej alei przy projektowanym trakcie pieszo-rowerowym o symbolu kPR.35 poprzez:

1)  Uzupełnienie zadrzewienia właściwymi gatunkami drzew.

2)  Zakaz poprzecznego przecinania alei drzew, na odcinku o symbolu kPR.35, przejazdami dostępnymi dla pojazdów mechanicznych.

3)  Nadzór służb do spraw ochrony środowiska i ochrony przyrody w czasie prowadzenia  prac budowlanych w sąsiedztwie alei.

 

5.      Ochronę zabytkowego obiektu Fortu VII a wpisanego do rejestru zabytków pod
nr A – 245, jako elementu zewnętrznego XIX - wiecznego pierścienia fortecznego, położonego w granicach terenu oznaczonego symbolem 14 Ez.

1)     Rekonstrukcję i rewitalizację obiektów fortu z uwzględnieniem pozostałych ustaleń niniejszej uchwały.

2)     Likwidację przejazdu wzdłuż wschodniej granicy fortu oraz zabudowy nie stanowiącej elementów fortu na jego terenie i w otulinie oraz uzupełnienie zieleni właściwymi gatunkami drzew i krzewów.

3)     Dopuszcza się zmianę funkcji zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 ust.12 .

4)      Do czasu realizacji programu docelowego dopuszcza się użytkowanie ścieżki pieszo-rowerowej, wzdłuż wschodniej granicy fortu, jak dotychczas.

6.      Ochronę istniejącego schronu z 1939r. położonego w granicach terenu oznaczonego symbolem 4Z, na warunkach określonych w § 12 ust.5.

 

§ 18

Na obszarze wskazanym w §1 ust.1 ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu.

 

Rozdział III

Przepisy końcowe.

 

§19

Na obszarze wskazanym w §1 ust.1 tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Poznania zatwierdzone uchwałą
nr X/58/II/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 6 grudnia 1994 roku, ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego nr 22 poz.246.

 

§20

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.

 

§21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


UZASADNIENIE

do

UCHWAŁY  nr           LXXV / 883 / III / 2001

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 18 grudnia 2001 roku

w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

obszaru  "MARCELIN"  w  Poznaniu.

 

1. Zarząd Miasta Poznania przystąpił do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MARCELIN" na podstawie Uchwały RM Poznania
nr LXXII/549/II/98 z dnia 19 maja 1998 r.

2. Po ogłoszeniu w prasie Komunikatu (30.07.1998 r.) o przystąpieniu
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wystąpiono 
na piśmie do organów właściwych do uzgadniania planu oraz organów  i jednostek organizacyjnych o wnioski i opinie. Do projektu planu złożono 23 wnioski.

3. Zarząd Miasta Poznania na posiedzeniu w dniu 26.10 1999r. postanowił skierować do Biura Rady Miasta Poznania projekt zmiany uchwały nr LXXII/549/II/98
z dnia 19 maja 1998r. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Polityki Przestrzennej na posiedzeniu w dniu 09.11.1999r.

4. Rada Miasta Poznania w dniu 18.11.1999r. podjęła Uchwałę
nr XXIII/272/III/99 w sprawie zmiany Uchwały własnej RM Poznania nr LXXII/549/II/98

z dnia 19 maja 1998 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” ze względu na poszerzenie terenu opracowania.

5. Ogłoszono w miejscowej prasie (20.12.1999r.) o przystąpieniu
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określając formę, miejsce i termin składania wniosków do projektu planu oraz wystąpiono 
na piśmie do organów właściwych do uzgadniania planu oraz organów  i jednostek organizacyjnych o wnioski i opinie. Do projektu planu złożono 14 wniosków, które zostały rozpatrzone w toku sporządzania projektu planu.

6. Projekt został pozytywnie  zaopiniowany w dniach od 19.04.2000r.
do 22.05.2000r. przez organy zobowiązane do współpracy przy sporządzaniu mpzp
na etapie opiniowania oraz pozytywnie uzgodniony w dniach od 18.08.2000r. do 15.09.2000r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wojewodę Wielkopolskiego, Urząd Ochrony Państwa, Wojewódzki Sztab Wojskowy, Komendę Wojewódzką Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Dróg Miejskich, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Telekomunikację Polską S.A.

7. Projekt planu wraz z Prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko był  wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 01.02.2001r. do 21.02.2001r.

8. Jednocześnie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu zostali powiadomieni właściciele nieruchomości, których wnioski nie zostały uwzględnione.

Do projektu złożono 14 zarzutów od 3 władających gruntami.

9. Na posiedzeniu w dniu 05.04.2001r. Zarząd Miasta rozpatrzył zarzuty wniesione do projektu. Postanowiono odrzucić w całości 10 zarzutów, uwzględnić
w części 2 zarzuty i uwzględnić w całości 2 zarzuty.

10. Na sesji w dniu 15 maja 2001 r. Rada Miasta Poznania uchwałą
nr LVIII / 700 / III / 2001  w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do ww.    projektu  podtrzymała stanowisko Zarządu Miasta.

12. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 lipca 2000r. o zmianie ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2001r. Nr 14, poz. 124), dotyczącej konsekwencji przeznaczenia terenów pod obiekty handlowe oraz w rezultacie podjęcia Uchwały
nr LVIII / 700 / III / 2001  w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do wyżej wymienionego projektu, Rada Miasta Poznania na sesji w dniu 15 maja 2001 r. podjęła Uchwałę
nr LVIII / 701 / III / 2001 w sprawie ponowienia procedury sporządzania mpzp obszaru „MARCELIN” w zakresie niezbędnym, to jest od opiniowania.

13. Zarząd Miasta Poznania zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst - DZ.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139
z późn.zm.) sporządził do projektu mpzp obszaru „MARCELIN” Prognozę skutków budowy obiektu handlowego o pow. sprzedażowej powyżej 2000 m 2 dla rynku pracy, istniejącej sieci handlowej oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów
i Prognozę skutków budowy obiektu handlowego o pow. sprzedażowej powyżej
2000 m 2 dla komunikacji.

14. Projekt mpzp obszaru „MARCELIN” wraz z Prognozami był zaopiniowany
w dniach od 05.07.2001r. do 26.07.2001r. przez organy zobowiązane do współpracy przy sporządzaniu mpzp na etapie opiniowania - między innymi Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz pozytywnie uzgodniony w dniach od 27.07.2001r. do 16.08.2001r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wojewodę Wielkopolskiego, Urząd Ochrony Państwa, Wojewódzki Sztab Wojskowy, Komendę Wojewódzką Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Dróg Miejskich, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i Telekomunikację Polską S.A.

15.  Projekt mpzp obszaru „MARCELIN” wraz z Prognozą skutków budowy obiektu handlowego o pow. sprzedażowej powyżej 2000 m 2 dla rynku pracy, istniejącej sieci handlowej oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów i Prognozą skutków budowy obiektu handlowego o pow. sprzedażowej powyżej 2000 m 2 dla komunikacji był  wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 03.09.2001r. do 01.10.2001r.

16. Jednocześnie o ponownym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu zostali powiadomieni właściciele nieruchomości. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” nie złożono zarzutów ale wpłynął 1 protest.

17. Na posiedzeniu w dniu 25.10.2001r. Zarząd Miasta rozpatrzył 1 protest wniesiony do projektu i postanowił uwzględnić go w  całości.

18. Na sesji w dniu 20 listopada 2001 r. Rada Miasta Poznania Uchwałą
nr
LXXIII / 859 / III / 2001 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do ww. projektu  podtrzymała stanowisko Zarządu Miasta.

19. Zarząd Miasta Poznania, zgodnie z art.18 ust.2 pkt 2a) i 11) Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. o     zagospodarowaniu przestrzennym   (jednolity tekst  - DZ.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn. .zm.), stwierdził spójność rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z polityką przestrzenną miasta, określoną w  "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania"
(uchwała nr XXII/276/III/99 RM Poznania z dnia 23 listopada 1999r.).

 

■ Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MARCELIN" -
z zastosowaniem procedury przewidzianej Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
o  zagospodarowaniu przestrzennym - stworzy podstawy  prawne do wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.

■ Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MARCELIN" zapewni jednolitość funkcjonalną i przestrzenną obszaru w zakresie kształtowania zabudowy, obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia.

■ Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MARCELIN" stworzy podstawy całościowej ochrony elementów zabytkowych na tym terenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

                                                                                             

 

 

 

 

...........................................................

                                                                                                                      ZARZĄD

Referuje

Członek Zarządu Miasta p. M. Parysek

 

 

OBWIESZCZENIE

ZARZĄDU  MIASTA  POZNANIA

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym

(jednolity tekst Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz.139 z późn. zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości,

że dnia 20 listopada 2001r. w Sali Sesyjnej

Urzędu Miasta Poznania

o godzinie 900

odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania,

 której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„MARCELIN”

 

 

Za Zarząd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wywieszono, dnia........................................ .

 

KOMUNIKAT

ZARZĄDU  MIASTA  POZNANIA

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym

(jednolity tekst Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz.139 z późn. zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości,

że dnia 20 listopada 2001r. w Sali Sesyjnej

Urzędu Miasta Poznania

o godzinie 900

odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania,

 której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„MARCELIN”

 

 

Za Zarząd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

ZARZĄDU  MIASTA  POZNANIA

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym

(jednolity tekst Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz.139 z późn. zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości,

że dnia 18 grudnia 2001r. w Sali Sesyjnej

Urzędu Miasta Poznania

o godzinie 900

odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania,

 której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„MARCELIN”

 

 

Za Zarząd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wywieszono, dnia........

 

 

KOMUNIKAT

ZARZĄDU  MIASTA  POZNANIA

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym

(jednolity tekst Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz.139 z późn. zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości,

że dnia 18 grudnia 2001r. w Sali Sesyjnej

Urzędu Miasta Poznania

o godzinie 900

odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania,

 której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„MARCELIN”

 

 

Za Zarząd

 

 


UCHWAŁA nr LXXIII/859/III/2001                      

RADY MIASTA POZNANIA         

z dnia 20 listopada 2001 roku.

w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art.23 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst - Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn.zm.) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

§1

 

Uwzględnia się w całości protest, wniesiony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu, w sprawie zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy dla terenu 3B, złożony przez:

Domy Towarowe CASINO, ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

do Uchwały nr LXXIII/859/III/2001

Rady Miasta Poznania

 z dnia 20 listopada 2001 roku

 

Zarząd Miasta Poznania, działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst - Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn.zm.) rozpatrzył w dniu 25 października 2001r. protest wniesiony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu. Stanowisko swoje przedkłada Radzie Miasta Poznania, właściwej na podstawie art. 23 ust.3 cytowanej ustawy, do rozstrzygnięcia o uwzględnieniu bądź odrzuceniu protestu. Zarząd Miasta Poznania proponuje:

 

Całkowicie uwzględnić w ustaleniach projektu planu protest, w sprawie zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy dla terenu 3B, o którym mowa w § 1.

 

Uzasadnienie:

Zmiana  przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy jest uzasadniona, ze względu na brak kolizji z projektowanym zagospodarowaniem i pozostałymi ustaleniami projektu planu.

 

                                                                                              ..............................................

                                                                                                           Za Zarząd

Referuje

Członek Zarządu Miasta p. M. Parysek


 

UCHWAŁA Nr LVIII / 701 / III / 2001

Rady Miasta Poznania

z dnia 15 maja  2001 roku

 

 

w sprawie: ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.)

Rada Miasta Poznania uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ponawia się czynności z zakresu sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu w zakresie określonym w art. 18, ust. 2, kolejno od punktu 3) do 6) cytowanej ustawy.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LVIII / 701 / III / 2001

Rady Miasta Poznania

z dnia 15 maja 2001 roku

 

 

 

 

            W wyniku realizacji Uchwały Nr LVIII / 700 / III / 2001 Rady Miasta Poznania
z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutów wniesionych
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN”
w Poznaniu, Zarząd Miasta Poznania został zobowiązany do dokonania zmian
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 lipca 2000 r. o zmianie ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 124) zachodzi konieczność ponowienia procedury sporządzania planu w zakresie niezbędnym,
to jest opiniowania, uzgadniania i wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu
Czynności te należy przeprowadzić zgodnie z art. 18 ust. 2 kolejno od punktu 3)
do 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).

 


                                                                                                         

UCHWAŁA  Nr LVIII / 700 / III / 2001

Rady Miasta Poznania

z dnia 15 maja 2001 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art.24 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst - Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn.zm.) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

§1

 

Odrzuca się w całości zarzuty wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu w sprawie:

 

1. poszerzenia ulicy Bułgarskiej, złożony przez :

1)       Mateusz Skrzypczak

Ul. Bułgarska 115
60 – 378 Poznań

 

2. wyznaczenia wyjazdów i wjazdów na posesję, złożony przez :

1)       Mateusz Skrzypczak

Ul. Bułgarska 115
60 – 378 Poznań

 

3. ujęcia w zapisach, dla terenów 12E, 13E i 15E funkcji nauki, złożony przez :

1)       Akademia Rolnicza
ul. Wojska Polskiego 28

60 – 637 Poznań

 

4. zmiany projektowanego układu komunikacyjnego na terenach gospodarstwa ogrodniczego Akademii Rolniczej, złożony przez:

1)       Akademia Rolnicza
ul. Wojska Polskiego 28

60 – 637 Poznań

 

5. ujęcia w zapisach, dla terenu 1A, funkcji umożliwiającej usytuowanie obiektu handlowego typu „Dom i ogród”, złożony przez :

1)       Domy Towarowe CASINO
Ul. Jubilerska 10
04 – 190 Warszawa

 

6. usytuowania, na terenach A, wszystkich parkingów jednopoziomowo, złożony przez:

1)       Domy Towarowe CASINO
Ul. Jubilerska 10
04 – 190 Warszawa

 

7. zmiany dla terenów A maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń niską i wysoką, złożony przez:

1)       Domy Towarowe CASINO
Ul. Jubilerska 10
04 – 190 Warszawa

 

8. dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej na terenie 2A , złożony przez:

1)       Domy Towarowe CASINO
Ul. Jubilerska 10
04 – 190 Warszawa

 

9. zwiększenia, dla terenu 3B wymaganego minimum stanowisk parkingowych wbudowanych w obiekty lub jako podziemne, złożony przez :

1)       Domy Towarowe CASINO
Ul. Jubilerska 10
04 – 190 Warszawa

 

§2

 

Uwzględnia się w części zarzuty wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu w sprawie:

 

1.zmiany dla terenu 3B maksymalnej wysokości zabudowy z 12,0m na 15,0m, złożony przez:

1)       Domy Towarowe CASINO
Ul. Jubilerska 10
04 – 190 Warszawa

 

2. zmiany dla terenu 3B maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń niską i wysoką, złożony przez:

1)       Domy Towarowe CASINO
Ul. Jubilerska 10
04 – 190 Warszawa

 

§3

 

Uwzględnia się w całości zarzuty, wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu, w sprawie:

 

1. dopuszczenia dla terenu 1A lokalizacji stacji paliw, złożony przez:

1)       Domy Towarowe CASINO
Ul. Jubilerska 10
04 – 190 Warszawa

 

2.dopuszczenia dla terenu 3B lokalizacji obiektu handlowego wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, złożony przez:

1)       Domy Towarowe CASINO
Ul. Jubilerska 10
04 – 190 Warszawa

 

§4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

do Uchwały nr LVIII / 700 / III / 2001

Rady Miasta Poznania

 z dnia 15 maja 2001 roku

 

Zarząd Miasta Poznania, działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst - Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn.zm.) rozpatrzył w dniu 5 kwietnia 2001r. zarzuty wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu. Stanowisko swoje przedkłada Radzie Miasta Poznania, właściwej na podstawie art. 24 ust.3 cytowanej ustawy, do rozstrzygnięcia
o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów w sposób następujący:

 

1.      Odrzucił zarzut, o którym mowa w §1 ust.1, w sprawie poszerzenia ulicy Bułgarskiej.

 

Uzasadnienie:

Ustalenia dla ulicy Bułgarskiej (kG.8) w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej mpzp) „MARCELIN” są kontynuacją zdefiniowanej podstawowej sieci drogowo ulicznej w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Poznania (uchwała nr X/58/II/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 6 grudnia 1994r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego nr 22 z dnia 8 grudnia 1994r. poz.246, str.528), są zgodne ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Poznania”, z „Polityką transportową Miasta” i z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr43, poz.430).

W prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 796/97 z dnia 04.04.1997r., Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zwraca uwagę właścicielowi działki na „konieczność załączenia do dokumentacji planu zagospodarowania działki, z docelowym poszerzeniem ul. Bułgarskiej z wjazdem potwierdzonym w Zarządzie Dróg Miejskich oraz przez Inżynierię Ruchu”.

 

2.      Odrzucił zarzut, o którym mowa w §1 ust.2, w sprawie wyznaczenia wyjazdów
i wjazdów na posesję z ulicy Bułgarskiej.

 

Uzasadnienie:

Zarzut jest bezzasadny ponieważ w rozdz. II §13 ust. 2 pkt. 1 projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN”, dla ulicy Bułgarskiej (kG.8) ustala się zasady obsługi działek poprzez „wjazdy bramowe na posesje między ul. Bukowską kG.3 a ul. nowoprojektowaną kL.11 z dodatkowego pasa jezdni zachodniej”.

 

3.      Odrzucił zarzut, o którym mowa w §1 ust.3, w sprawie ujęcia w zapisach dla terenów 12E, 13E i 15E funkcji nauki.

 

Uzasadnienie:

Zarzut jest bezzasadny ponieważ projekt mpzp obszaru „MARCELIN” przewiduje na tym terenie usługi ogólnomiejskie wynikające z potrzeb i prowadzonej przez Zarząd Miasta polityki przestrzennego zagospodarowania terenów. Dotychczasowe użytkowanie bez prawa lokalizacji obiektów kubaturowych jest utrzymane do czasu zaspokojenia potrzeb gospodarstwa ogrodniczego AR.

 1. Odrzucił zarzut, o którym mowa w §1 ust.4, w sprawie zmiany projektowanego układu komunikacyjnego na terenach gospodarstwa ogrodniczego Akademii Rolniczej.

 

Uzasadnienie:

Na obszarach gospodarstwa ogrodniczego AR zaprojektowano wyłącznie trakty pieszo-rowerowe kPR.32-kPR.35 prowadzone w istniejących alejach. Na tych traktach wykluczony jest ruch samochodowy z wyjątkiem dopuszczenia na fragmencie traktu kPR.32 ruchu samochodów mieszkańców i obsługi istniejących budynków z wjazdem z ul. kL.13, bez prawa wjazdu i wyjazdu od strony ulicy kL.11.

Projektowany przebieg traktów jest uzasadniony dawnym układem kompozycyjnym, gdzie oś starej alei klonowej wiodącej od ul. Bukowskiej zamykała bryła pałacu, usytuowanego na terenie parku.

Proponowane przez AR przedłużenie alei Zgorzeleckiej do ul. Marcelińskiej na granicy fortu i parku jest zbędne dla obsługi przyległych terenów, jest również niemożliwe do uwzględnienia ze względu na ochronę zabytkowego fortu – (rejestr zabytków nr A 245, dec. z dn. 25.05.1983r.). Proponowany przebieg ciągu komunikacyjnego wchodząc w otulinę fortu odcina zabytkowy park od obszaru zieleni fortu.

Ustalenia  w projekcie uwzględniają wnioski złożone przez Wydział Ochrony Środowiska z 05.01.1999r. i z 19.01.2000r. oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków z 06.01.1999r., 13.01.1999r. i 22.04.1999r. W dniu 23.08.2000r. projekt mpzp obszaru „MARCELIN” został uzgodniony z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 

5.      Odrzucił zarzut, o którym mowa w §1 ust.5, w sprawie ujęcia w zapisach dla terenu 1A funkcji umożliwiającej usytuowanie obiektu handlowego typu „Dom i ogród”.

 

Uzasadnienie:

Zarzut jest bezzasadny ponieważ  zapis w rozdz. II §6 ust. 1 projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” umożliwia lokalizację obiektów handlu detalicznego np.”Dom i ogród”.

 

6.      Odrzucił zarzut, o którym mowa w §1 ust.6, w sprawie dopuszczenia usytuowania na terenach A wszystkich parkingów jednopoziomowo. (zarzut odnośnie dwóch terenów 1A i 2A).

 

Uzasadnienie:

Ze względu na wymagany standard i intensywność wykorzystania terenu wymogi parkingowe należy zachować jak w rozdz. II §6 ust.7 projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN”.

 

7.      Odrzucił zarzut, o którym mowa w §1 ust.7, w sprawie zmiany dla terenów A maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń niską i wysoką.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Poznania i głównymi celami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Poznania” obszar objęty projektem mpzp „MARCELIN” znajduje się w terenie tworzącym „przyrodnicze” kliny zieleni, wartościowym przyrodniczo i wyróżniającym się w strukturze miasta intensywnością występowania zieleni.

W ww. projekcie powierzchnia wymaganej zieleni izolacyjnej na terenie 1A stanowi ~28,8% a na terenie 2A ~2,46%.

Ze względu na wymagany standard i intensywność wykorzystania terenu, maksymalny procent powierzchni zabudowy (50%) i minimalny procent powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń niską i wysoką (40%)należy utrzymać jak w rozdz. II §6 ust.3 i 4 projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN”.

 

8.      Odrzucił zarzut, o których mowa w §1 ust.8, w sprawie dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej.

 

Uzasadnienie:

W Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Poznania teren oznaczony symbolem II.MB8.ag*2 – teren aktywizacji gospodarczej o funkcji głównie usługowej, np. biura, magazyny, centrum ogrodnicze.

Wprowadzenie niewielkiego zespołu zabudowy mieszkaniowej w kompleksie usług ogólnomiejskich nie pozwala na zapewnienie jej właściwych standardów funkcjonalnych i użytkowych.

Po ogłoszeniu komunikatu o przystąpieniu do sporządzania mpzp nie złożono wniosku o umieszczenie na tym obszarze funkcji mieszkaniowej.

 

9.      Odrzucił zarzut, o którym mowa w §1 ust.9, w sprawie zwiększenia dla terenu 3B wymaganego minimum stanowisk parkingowych wbudowanych w obiekty lub jako podziemne.

 

Uzasadnienie:

Zarzut jest bezzasadny ponieważ w rozdz. II §7 ust. 7 projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” ustala się lokalizację minimum 75% stanowisk parkingowych wbudowanych lub jako podziemne, przez co należy rozumieć, że umieszczenie na terenie 3B 90% stanowisk parkingowych wbudowanych lub jako podziemne będzie zgodne z ustaleniami planu.

 

10. Częściowo uwzględnił zarzut, o którym mowa w §2 ust.1, w sprawie zmiany dla terenu 3B maksymalnej wysokości zabudowy.

 

Uzasadnienie:

Przyjmuje się zmianę w rozdz. II §7 ust.2 projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN”:

„Ustala się maksymalną wysokość zabudowy od poziomu terenu do najwyższego elementu budynku lub urządzeń technicznych – do 12,0 m. W wyjątkowo uzasadnionym przypadku można dopuścić na maksimum 1/3 powierzchni zabudowy podwyższenie wysokości budynków do 15,0m od poziomu terenu, pod warunkiem uzyskania pozytywnego uzgodnienia z odpowiednimi służbami cywilnymi i wojskowymi.”

 

11. Częściowo uwzględnił zarzut, o którym mowa w §2 ust.2, w sprawie zmiany dla terenu 3B maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń niską i wysoką.

 

 

Uzasadnienie:

Przyjmuje się zmianę w rozdz. II §7 ust.3 projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN”:

„Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki – do 70%”.

Przyjmuje się zmianę w rozdz. II §7 ust.5 projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN”:

„Ustala się minimalną powierzchnię terenu przeznaczonego pod zieleń niską i wysoką – 20%

 

12. Całkowicie uwzględnił w ustaleniach projektu planu zarzut, o którym mowa

w §3 ust.1, w sprawie dopuszczenia dla terenu 1A lokalizacji stacji paliw.

 

Uzasadnienie:

Przyjmuje się zmianę w rozdz. II §6 ust.1 projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN”:

„Przeznaczenie pod usługi ogólnomiejskie – biura, hotel, handel detaliczny, sport, rozrywka. Na terenie 1A dopuszcza się lokalizację stacji paliw.”

 

13. Całkowicie uwzględnił w ustaleniach projektu planu zarzut, o którym mowa

w §3 ust.2, w sprawie dopuszczenia dla terenu 3B lokalizacji obiektu handlowego wielkopowierzchniowego.

 

Uzasadnienie:

Przyjmuje się zmianę w rozdz. II §7 ust.1 projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN”:

„Przeznaczenie pod usługi ogólnomiejskie: funkcja podstawowa obszaru to handel półhurtowy i detaliczny z dopuszczeniem budynków o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, funkcje uzupełniające to hotel, usługi, rekreacja i rozrywka.”

 

                                                                                              ..............................................

                                                                                                           ZARZĄD


           

 

OBWIESZCZENIE

ZARZĄDU  MIASTA  POZNANIA

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym

(jednolity tekst Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz.139 z późn. zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości,

że dnia 20 listopada 2001r. w Sali Sesyjnej

Urzędu Miasta Poznania

o godzinie 900

odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania,

na której rozpatrywany będzie protest złożony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„MARCELIN”

 

 

Za Zarząd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wywieszono, dnia........................................ .

 

KOMUNIKAT

ZARZĄDU  MIASTA  POZNANIA

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym

(jednolity tekst Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz.139 z późn. zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości,

że dnia 20 listopada 2001r. w Sali Sesyjnej

Urzędu Miasta Poznania

o godzinie 900

odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania,

na której rozpatrywany będzie protest złożony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„MARCELIN”

 

 

Za Zarząd


ZARZĄD MIASTA POZNANIA

 

MPU 4699 - Z 2 / 1154 / 01                                                  Poznań, 9 listopad 2001r.

 

 

 

 

Domy Towarowe Casino S.A.

ul. Jubilerska 10

 02-781 Warszawa

 

      

 

 

Zawiadomienie

 Zarządu Miasta Poznania

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst - Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 20 listopada 2001 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania Pl. Kolegiacki 17 o godz. 900 odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania, na której rozpatrywany będzie protest złożony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu, uzupełnionego o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2.

 

 

                                                                                                                                    .......................................................

                                                                                                          ZA ZARZĄD

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Adresat,

2. MPU – Z 2 [E.P.] a/a


 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

ZARZĄDU  MIASTA  POZNANIA

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym

(jednolity tekst Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz.139 z późn. zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości,

że dnia 8 maja 2001r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania

o godzinie 900

odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania,

na której rozpatrywane będą nieuwzględnione zarzuty złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„MARCELIN”

 

 

 

Za Zarząd

CZŁONEK  ZARZĄDU

   MIASTA POZNANIA

        Michał Parysek

           

               

                 

 

 

 

Wywieszono, dnia........................................ .

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

ZARZĄDU  MIASTA  POZNANIA

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym

(jednolity tekst Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz.139 z późn. zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości,

że dnia 8 maja 2001r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania

o godzinie 900

odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania,

na której rozpatrywane będą nieuwzględnione zarzuty złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„MARCELIN”

 

 

 

Za Zarząd

CZŁONEK  ZARZĄDU

  MIASTA POZNANIA

         Michał Parysek

 


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - Z 2 /      / 01                                                    Poznań, 13 kwiecień 2001r.

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 Zarządu Miasta Poznania

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst - Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn.zm.), zawiadamia się, że dnia 8 maja 2001 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania  Pl. Kolegiacki 17 o godz. 900 odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania, na której rozpatrywane będą nieuwzględnione zarzuty złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu.

 

                                                                                         .......................................................

                                                                                                          ZA ZARZĄD


Rozdzielnik do pisma MPU – Z 2 /       / 01

Zawiadomienie o sesji RADY MIASTA POZNANIA rozpatrującej nieuwzględnione zarzuty wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin”

 

1.      Domy Towarowe Casino S.A.

ul. Jubilerska 10, 02-781 Warszawa

 

2. Mateusz Skrzypczak

ul. Bułgarska 115, 60-381 Poznań

 

3. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - Z 2 /    / 01                                                    Poznań, 13 kwiecień 2001r.

 

 

 

Domy Towarowe Casino S.A.

ul. Jubilerska 10

02-781 Warszawa

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 Zarządu Miasta Poznania

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst - Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn.zm.), zawiadamia się, że dnia 8 maja 2001 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania  Pl. Kolegiacki 17 o godz. 900 odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania, na której rozpatrywane będą nieuwzględnione zarzuty złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu.

 

                                                                                         .......................................................

                                                                                                          ZA ZARZĄD


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - Z 2 /    / 01                                                    Poznań, 13 kwiecień 2001r.

 

 

 

Mateusz Skrzypczak

ul. Bułgarska 115

60-381 Poznań

 

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 Zarządu Miasta Poznania

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst - Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn.zm.), zawiadamia się, że dnia 8 maja 2001 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania  Pl. Kolegiacki 17 o godz. 900 odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania, na której rozpatrywane będą nieuwzględnione zarzuty złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu.

 

                                                                                         .......................................................

                                                                                                          ZA ZARZĄD


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - Z 2 /    / 01                                                    Poznań, 13 kwiecień 2001r.

 

 

 

Akademia Rolnicza

im. Augusta Cieszkowskiego

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 Zarządu Miasta Poznania

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst - Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn.zm.), zawiadamia się, że dnia 8 maja 2001 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania  Pl. Kolegiacki 17 o godz. 900 odbędzie się sesja Rady Miasta Poznania, na której rozpatrywane będą nieuwzględnione zarzuty złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu.

 

                                                                                         .......................................................

                                                                                                          ZA ZARZĄD


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

                                                                                              Poznań, 21 maja 2001r

MPU - Z 2 / 2562 / 01                                                   

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

         

 

 

 

            Zarząd Miasta Poznania w związku z rozstrzygnięciem przez Radę Miasta Poznania w drodze uchwały nr LVIII / 700 / III / 2001 z dnia 15 maja 2001 roku  sprawy rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru MARCELIN w Poznaniu”

 

na podstawie art.18 ust.2 pkt.10 oraz art.24 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst - Dz. U. z 1999 r.Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami)

 

uprzejmie informuje o odrzuceniu zarzutów w całości lub w części.

 

Uchwałę o odrzuceniu zarzutu w całości lub w części, wnoszący zarzut może zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, 61-728 Poznań ul. 3 maja 46 – w terminie 30 dni od dnia doręczenia przedmiotowej uchwały (wyciąg z uchwały w załączeniu).

 

O skierowaniu skargi do NSA proszę powiadomić Zarząd Miasta Poznania
przesyłając kopię skargi.

 

Jednocześnie Zarząd Miasta Poznania informuje, że Rada Miasta Poznania zgodnie z art.25 cytowanej wyżej ustawy podjęła uchwałę  Nr LVIII / 701 / III / 2001 z dnia 15 maja 2001 roku w sprawie ponowienia procedury sporządzania „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru MARCELIN w Poznaniu”.

 

                                                                                         Z poważaniem                     

 

 

Załączniki:

·          wyciąg z uchwały RM Poznania

Otrzymują:

1.        Adresat,

2.        MPU – Z 2 a/a [E.P.]


Rozdzielnik do pisma MPU – Z 2 / 2562 / 01

Zawiadomienie o odrzuceniu zarzutów w drodze uchwały nr LVIII / 700 / III / 2001 RADY MIASTA POZNANIA rozpatrującej nieuwzględnione zarzuty wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin”

 

1.Domy Towarowe Casino S.A.

ul. Jubilerska 10, 02-781 Warszawa

 

2. Mateusz Skrzypczak

ul. Bułgarska 115, 60-381 Poznań

 

3. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań


 

OBWIESZCZENIE

ZARZĄDU  MIASTA  POZNANIA

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt 6 i art. 10 ust.2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym

(jednolity tekst Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz.139 z późn. zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości,

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„MARCELIN”

uzupełnionego o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2

 

będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach

od 03 września 2001r. do 01 października 2001r.

w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje  ustalenia przyjęte w
projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia
zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż
 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

Za Zarząd

 

 

 

 

 

  Wywieszono, dnia........................................ .

 

KOMUNIKAT

ZARZĄDU  MIASTA  POZNANIA

 

zgodnie z art.18 ust.2 pkt 6 i art.10 ust.2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym

(jednolity tekst Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz.139 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„MARCELIN”

uzupełnionego o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2

będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach

od 03 września 2001r. do 01 października 2001r.

w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje  ustalenia przyjęte w
projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia
zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż
14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

Za Zarząd

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 11

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

ZARZĄD MIASTA POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach od           01 lutego 2001r. do 21 lutego 2001r.  w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV,        w godz. od 1000 do 1300.

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte          w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.                                             

 

                                                                                   Za Zarząd

 

 

 

 

 

 

Wywieszono, dnia ................................ .

Załącznik 11

 

KOMUNIKAT

 

 

ZARZĄD MIASTA POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach od           01 lutego 2001r. do 21 lutego 2001r.  w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz.        

od 1000 do 1300.

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte          w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

                                                     

                                                                                   Za Zarząd

 

MPU                                                                          Poznań, .......................................

 

 

 

 

.....................................................................

                                                                                                                      (właściciel / władający nieruchomością)

.....................................................................

.....................................................................

 

Dotyczy działki / działek nr .........................................

                                           .........................................

                                           .........................................

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD MIASTA POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach od  01 lutego 2001r. do 21 lutego 2001r.  w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

Za Zarząd

 

 

 

Wg rozdzielnika


 

Rozdzielnik do pisma MPU – 3625 / Z 2 -  881 / 01

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru„MARCELIN” uzupełnionego o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2.

1.    Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd

ul. Umultowska 1, 61-614 Poznań

2.    Domy Towarowe Casino S.A.

ul. Jubilerska 10, 02-781 Warszawa

3.    SHELL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa

4.    Mat’s Hotel

Mateusz Skrzypczak

ul. Bułgarska 115, 60-381 Poznań

5.    MERAMONT Zakłady Systemów Automatyki w Poznaniu

ul. Bułgarska 113, 60-381 Poznań

6.    Hydrokan Winkiel Sp. z o.o.

ul. Bukowska 146, 60-197 Poznań

7.    „Domeks” Handel Hurtowy Sprzętem AGD

Jarosław Pach

ul. Poznańska 46, 60-185 Skórzewo

8.    Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

9.    Pach Jarosław

       ul. Poznańska 46, 60-185 Skórzewo

10.  Winkiel Danuta i Tadeusz

ul. Bukowska 146, 60-197 Poznań

11.  Anioła Stefania

ul. Bukowska 144/1, 60-197 Poznań

12.  Pełczyńska Wanda i Stanisław

ul. Bułgarska 123, 60-378 Poznań

13.  Krajewska Sabina

ul. Bułgarska 121, 60-378 Poznań

14.  Bury Mieczysław

ul. Bułgarska 117, 60-378 Poznań

15.  Skrzypczak Mateusz

ul. Bułgarska 115, 60-381 Poznań

16.  Winkler Jan i współwłaściciele

ul. Grabowska 1, 60-163 Poznań

17.  Kolber Janina i współwłaściciele

os. Winiary 34, 60-664 Poznań

18.  Mączyński Jacek

ul. Jasna 8, 60-198 Poznań

19.  Petryniak Paweł i współwłaściciele

ul. Drużbacka 7/8, 60-745 Poznań             

20.Petryniak Jerzy i współwłaściciele

ul. Drużbacka 7/8, 60-745 Poznań

21.Petryniak Andrzej i współwłaściciele

            ul. Wichrowe Wzgórze 35/117, 61 – 699 Poznań

22.Petryniak Eugeniusz i współwłaściciele

            os. Jagiellońskie 87/10, 61 – 218 Poznań

23. Poznańska Grupa Kapitałowa CENTRUM

            Ul. Marcelińska 90, 60 – 324 Poznań

24. MPU – Z 2 a/a [E.P.]


 

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd

ul. Umultowska 1

61-614 Poznań

 

Domy Towarowe Casino S.A.

ul. Jubilerska 10

02-781 Warszawa

 

SHELL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Modlińska 344

03-152 Warszawa

 

Mat’s Hotel

Mateusz Skrzypczak

ul. Bułgarska 115

60-381 Poznań

 

MERAMONT

Zakłady Systemów Automatyki w Poznaniu

ul. Bułgarska 113

60-381 Poznań

 

Hydrokan Winkiel Sp. z o.o.

ul. Bukowska 146

60-197 Poznań

 

„Domeks” Handel Hurtowy

Sprzętem AGD

Jarosław Pach

ul. Poznańska 46

60-185 Skórzewo

 

Akademia Rolnicza

im. Augusta Cieszkowskiego

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

 

Pach Jarosław

ul. Poznańska 46

60-185 Skórzewo

 

Winkiel Danuta i Tadeusz

ul. Bukowska 146

60-197 Poznań

 

Anioła Stefania

ul. Bukowska 144/1

60-197 Poznań

 

Pełczyńska Wanda i Stanisław

ul. Bułgarska 123

60-378 Poznań

 

Krajewska Sabina

ul. Bułgarska 121

60-378 Poznań

 

Bury Mieczysław

ul. Bułgarska 117

60-378 Poznań

 

Skrzypczak Mateusz

ul. Bułgarska 115

60-378 Poznań

 

Winkler Jan i współwłaściciele

ul. Grabowska 1

60-163 Poznań

 

Kolber Janina i współwłaściciele

os. Winiary 34

60-664 Poznań

 

Mączyński Jacek

ul. Jasna 8

60-198 Poznań

 

Petryniak Paweł i współwłaściciele

ul. Drużbacka 7/8

60-745 Poznań

 

Petryniak Jerzy i współwłaściciele

ul. Drużbacka 7/8

60-745 Poznań

 

Petryniak Andrzej i współwłaściciele

ul. Wichrowe Wzgórze 35/117

61 – 699 Poznań

 

Petryniak Eugeniusz i współwłaściciele

os. Jagiellońskie 87/10

61 – 218 Poznań

 

 

Poznańska Grupa Kapitałowa

CENTRUM

ul. Marcelińska 90

 60 – 324 Poznań


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd

ul. Umultowska 1

61-614 Poznań

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Domy Towarowe Casino S.A.

ul. Jubilerska 10

02-781 Warszawa

 

         

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

 

Za Zarząd

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Pach Jarosław

ul. Poznańska 46

60-185 Skórzewo

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Winkiel Danuta i Tadeusz

ul. Bukowska 146

60-197 Poznań

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Anioła Stefania

ul. Bukowska 144/1

60-197 Poznań

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Pełczyńska Wanda i Stanisław

ul. Bułgarska 123

60-378 Poznań

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Krajewska Sabina

ul. Bułgarska 121

60-378 Poznań

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

SHELL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Modlińska 344

03-152 Warszawa

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Bury Mieczysław

ul. Bułgarska 117

60-378 Poznań

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU – 114 / Z 2 - 17 / 01                                            Poznań, 12 styczeń 2001r.

 

 

 

Skrzypczak Mateusz

ul. Bułgarska 115

60-378 Poznań

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

MERAMONT Zakłady Systemów Automatyki w Poznaniu

ul. Bułgarska 113

60-381 Poznań

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Winkler Jan i współwłaściciele

ul. Grabowska 1

60-163 Poznań

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Kolber Janina i współwłaściciele

os. Winiary 34

60-664 Poznań

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Mączyński Jacek

ul. Jasna 8

60-198 Poznań

 

         

 

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Petryniak Paweł i współwłaściciele

ul. Drużbacka 7/8

60-745 Poznań

 

 

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

ZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Petryniak Jerzy i współwłaściciele

ul. Drużbacka 7/8

60-745 Poznań

 

 

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Petryniak Andrzej i współwłaściciele

ul. Wichrowe Wzgórze 35/117

61 - 699 Poznań

 

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

Petryniak Eugeniusz i współwłaściciele

Os. Jagiellońskie 87/10

61 - 218 Poznań

 

 

 

         

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

 

Za Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

Mat’s Hotel

Mateusz Skrzypczak

ul. Bułgarska 113

60-381 Poznań     

 

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Hydrokan Winkiel Sp. z o.o.

ul. Bukowska 146

60-197 Poznań        

 

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

„Domeks” Handel Hurtowy

Sprzętem AGD

Jarosław Pach        

ul. Poznańska 46

60-185 Skórzewo

 

 

         

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

 

ZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3625 / Z 2 - 881 / 01                                           Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

Akademia Rolnicza

im. Augusta Cieszkowskiego

                                                                             ul. Wojska Polskiego 28

                                                                             60-637 Poznań     

 

 

         

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

 

Za Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU – 3625 / Z 2 - 881 / 01                                             Poznań, 20 sierpień 2001r.

 

 

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

         

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

Za       Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU – 4016 / Z 2 - 976 / 01                                         Poznań, 07 wrzesień 2001r.

 

 

 

 

 

Wg rozdzielnika

uzupełnienie do pisma MPU – 3625 / Z 2 -  881 / 01

 

 

         

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

Za       Zarząd


Rozdzielnik do pisma MPU – 4016 / Z 2 - 976 / 01 (uzupełnienie)

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru„MARCELIN” uzupełnionego o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2.

 1.  „Domeks” Handel Hurtowy Sprzętem AGD

Jarosław Paech

ul. Dąbrowskiego 41a, 60-842 Poznań

 1. Piątkowski Tomasz

al. Krakowska 52, 05 – 090 Sękocin Nowy gm. Raszyn

 1. Pawłowski Rafał

ul. Calliera 12/11, 60 – 722 Poznań

 1. Mrawska Lilianna

ul. Garbary 28/9a, 61 – 868 Poznań

 1. Zielasko Zbigniew

Ul. Gogola 5, 92 – 513 Łódź

 1. Petryniak Ludwika

ul. Husarska 3/5, 60 - 331 Poznań

7.   Petryniak Krzysztof

ul. Wichrowe Wzgórza 35/117, 61-699 Poznań

 1. Baranowski Janusz

ul. Małopolska 7/1, 60 – 616 Poznań

9    MPU – Z 2 a/a [E.P.]


„Domeks” Handel Hurtowy Sprzętem AGD

Jarosław Paech

ul. Dąbrowskiego 41a

60 - 842 Poznań

 

Piątkowski Tomasz

al. Krakowska 52

05 – 090 Sękocin Nowy gm. Raszyn

 

Pawłowski Rafał

ul. Calliera 12/11

60 – 722 Poznań

 

Mrawska Lilianna

ul. Garbary 28/9a

61 – 868 Poznań

 

Zielasko Zbigniew

Ul. Gogola 5

 92 - 513 Łódź

 

Petryniak Ludwika

ul. Husarska 3/5

60 – 331 Poznań

 

Petryniak Krzysztof

ul. Wichrowe Wzgórza 35/117

61- 699 Poznań

 

Baranowski Janusz

ul. Małopolska 7/1

60 – 616 Poznań


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU – 4016 / Z 2 - 976  / 01                                         Poznań, 07 wrzesień 2001r.

 

 

 

 

 

Mrawska Lilianna

ul. Garbary 28/9a

61 – 868 Poznań

 

 

         

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

Za       Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU – 4016 / Z 2 - 976 / 01                                         Poznań, 07 wrzesień 2001r.

 

 

 

 

 

„Domeks” Handel Hurtowy

Sprzętem AGD

Jarosław Paech

ul. Dąbrowskiego 41a

60 - 842 Poznań

 

 

         

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

Za       Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU – 4016  / Z 2 – 976 / 01                                         Poznań, 07 wrzesień 2001r.

 

 

 

 

 

Pawłowski Rafał

ul. Calliera 12/11

60 – 722 Poznań

 

 

         

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

Za       Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU – 4016 / Z 2 - 976 / 01                                         Poznań, 07 wrzesień 2001r.

 

 

 

 

 

Piątkowski Tomasz

al. Krakowska 52

05 – 090 Sękocin Nowy

gm. Raszyn

 

         

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

Za       Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU – 4016 / Z 2 -976 / 01                                         Poznań, 07 wrzesień 2001r.

 

 

 

 

 

Zielasko Zbigniew

Ul. Gogola 5

 92 - 513 Łódź

 

         

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

Za       Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU – 4016 / Z 2 - 976 / 01                                         Poznań, 07 wrzesień 2001r.

 

 

 

 

 

Petryniak Ludwika

ul. Husarska 3/5

60 – 331 Poznań

 

 

         

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

Za       Zarząd


 

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU – 4016 / Z 2 - 976 / 01                                         Poznań, 07 wrzesień 2001r.

 

 

 

 

 

Petryniak Krzysztof

ul. Wichrowe Wzgórza 35/117

61- 699 Poznań

 

 

 

         

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU – 4016 / Z 2 - 976 / 01                                         Poznań, 07 wrzesień 2001r.

 

 

 

 

 

Baranowski Janusz

ul. Małopolska 7/1

60 – 616 Poznań

 

 

         

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „MARCELIN” uzupełnionego
o prognozy skutków budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 będzie wyłożony do publicznego wglądu   w dniach
od  03 września 2001r. do 01 października 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta Poznania, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

 

Za Zarząd

 


MPU – Z 2 / 3075 / 01

 

Poznań, 28 czerwiec 2001 r.

 

 

 

 

 

Pan Michał Parysek

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

 

Pl. Kolegiacki 17

 

60 – 967 Poznań

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zgłasza projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) celem uzyskania akceptacji oraz zgody Zarządu Miasta Poznania na ponowienie procedury zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/701/III/2001 Rady  Miasta Poznania z dnia 15 maja 2001r. .

MPU informuje, że w terminie

1.                                         od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie ww. projekt celem jego zaopiniowania.

2.                                od 27 lipca 2001r. do 16 sierpnia  2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie ww. projekt celem jego uzgodnienia.

                                                                       Z poważaniem

 

 

 

Załączniki:

1.       Zawiadomienia o opiniowaniu

wg rozdzielnika.

2.       Zawiadomienia o uzgodnieniach

wg rozdzielnika.

 

Otrzymują:

1.       Adresat,

2.       MPU – Z 2 a/a[E.P.]


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3057 / Z 2 - 751 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

          

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 27 lipca 2001r. do 16 sierpnia 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego uzgodnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

Za Zarząd

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik w załączeniu

Otrzymują:

 1. Adresat,
 2. MPU – Z 2 a/a[E.P.]

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3057 / Z 2 - 751 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

                                                                                  Al. Niepodległości 16/18

                                                                                  61 – 713 Poznań

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 27 lipca 2001r. do 16 sierpnia 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego uzgodnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3057 / Z 2 - 751 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

      Wojewoda Wielkopolski

      Pan Stanisław Tamm

      Al. Niepodległości 16/18

      61 – 713 Poznań

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 27 lipca 2001r. do 16 sierpnia 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego uzgodnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3057 / Z 2 - 751 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

      Urząd Ochrony Państwa - Delegatura

Ul. Kochanowskiego 3

 60-844 Poznań

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 27 lipca 2001r. do 16 sierpnia 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego uzgodnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3057 / Z 2 - 751 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

      Wojewódzki Sztab Wojskowy

Ul. Solna 21

61-736 Poznań

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 27 lipca 2001r. do 16 sierpnia 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego uzgodnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3057 / Z 2 - 751 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

      Komenda Wojewódzka Policji

Ul. Kochanowskiego 2a

 60-844 Poznań

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 27 lipca 2001r. do 16 sierpnia 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego uzgodnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3057 / Z 2 - 751 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

                                                                                  Komenda Miejska Państwowej 

                                                                                  Straży Pożarnej

Ul. Masztalarska 3

 60-967 Poznań

 

         

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 27 lipca 2001r. do 16 sierpnia 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego uzgodnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3057 / Z 2 - 751 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

      Zarząd Dróg Miejskich

Ul. Wilczak 16

 61-623 Poznań

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 27 lipca 2001r. do 16 sierpnia 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego uzgodnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3057 / Z 2 - 751 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Urząd Miasta

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Plac Kolegiacki 17

 61-841 Poznań

 

          

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 27 lipca 2001r. do 16 sierpnia 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego uzgodnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3057 / Z 2 - 751 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Wojewódzki Konserwator Przyrody

Al. Niepodległości 16/18

61 – 713 Poznań

 

 

         

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 27 lipca 2001r. do 16 sierpnia 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego uzgodnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

ZaZarząd

 

 

 

 

 

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3057 / Z 2 - 751 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Telekomunikacja Polska S.A.

Zakład Radiokomunikacji i Teletransmisji

UL. 23 lutego 26

61 – 742 Poznań.

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 27 lipca 2001r. do 16 sierpnia 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego uzgodnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

Za Zarząd

 

 

 


 

 

MPU – Z 2 / 3075 / 01

 

Poznań, 28 czerwiec 2001 r.

 

 

 

 

 

Pan Michał Parysek

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

 

Pl. Kolegiacki 17

 

60 – 967 Poznań

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zgłasza projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) celem uzyskania akceptacji oraz zgody Zarządu Miasta Poznania na ponowienie procedury zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/701/III/2001 Rady  Miasta Poznania z dnia 15 maja 2001r. .

MPU informuje, że w terminie

2.                                         od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie ww. projekt celem jego zaopiniowania.

2.                                od 27 lipca 2001r. do 16 sierpnia  2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie ww. projekt celem jego uzgodnienia.

                                                                       Z poważaniem

 

 

Załączniki:

3.       Zawiadomienia o opiniowaniu

wg rozdzielnika.

4.       Zawiadomienia o uzgodnieniach

wg rozdzielnika.

 

Otrzymują:

3.       Adresat,

4.       MPU – Z 2 a/a[E.P.]


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Państwowy Inspektor Sanitarny dla m. Poznania i Powiatu Poznańskiego

Oś. Przyjaźni 118

61-689 Poznań

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd

 


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 – 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Ul. Głogowska 131/133

60-244 Poznań

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww.ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 – 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Ul. Gronowa 22

61-655 Poznań

          

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Wielkopolski Zakład Gazowniczy,

Ul. Grobla 15

61- 859 Poznań

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 ,o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,

Ul. Grobla 15

skr. poczt. 52

60-967 Poznań

 

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 ,o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 – 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Energetyka Poznańska,

Ul. Nowowiejskiego 11

61-732 Poznań

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 ,o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust.2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 – 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Telekomunikacja Polska S. A.

Zakład Telekomunikacji

Poznań-Miasto

ul. Bułgarska 55

60-953 Poznań

 

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 – 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,

Ul. Bułgarska 67/85

60-320 Poznań

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 ,o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Urząd Miasta Poznania

Wydział Ochrony Środowiska

Ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 , o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Urząd Miasta Poznania

Wydział Urbanistyki i Architektury

Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznań

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 , o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Urząd Miasta Poznania

Wydział Inżyniera Miasta

Plac Kolegiacki 17

61 – 841 Poznań

 

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 ,o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Urząd Miasta Poznania

Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej

Ul. Zagórze 15

61 - 112 Poznań

 

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 ,o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd

 


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Urząd Miasta Poznania

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

Ul. Zagórze 15

61 – 112 Poznań

        

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 ,o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd

ul. Umultowska 1

61-614 Poznań

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 ,o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy ,celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego

      Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Al. Niepodległości 18

61    713 Poznań

 

 

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Poczta Polska

Dyrekcja Okręgu Poczty

Ul. Kościuszki 77

60 – 949 Poznań

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA, stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust.2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Urząd Miasta Poznania

Wydział Komunikacji

      Ul. Libelta 16/20

61 – 707 Poznań

 

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz.139zpóźn.zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Urząd Miasta Poznania

Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji

Ul. Mielżyńskiego 23

61 – 725 Poznań

 

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia

7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Edwardowo

Pan Andrzej Białas

Ul. K.I.Gałczyńskiego 58

60    - 194 Poznań

 

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Miejski Rzecznik Konsumenta

Ul. Wierzbięcice 45

61 – 558 Poznań

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
( jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

Za Zarząd


CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

MPU - 3056 / Z 2 - 750 / 01                                           Poznań, 28 czerwiec 2001r.

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

         

 

 

Zawiadomienie

 

ZARZĄD  MIASTA  POZNANIA stosownie do art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst – Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od 05 lipca 2001r. do 26 lipca 2001r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. B. Prusa 3, pok. 47 piętro IV, w godz. od 1000 do 1300 udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” uzupełniony o prognozy skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ww. ustawy, celem jego zaopiniowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

Za Zarząd

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik w załączeniu

Otrzymują:

 1. Adresat,
 2. MPU – Z 2 a/a[E.P.]

MPU – ZP 2 / 2590 / 00

 

Poznań, 10 sierpień 2000 r.

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 

 

Departament

Planowania Przestrzennego i Ekologii

 

Ul. Piekary 17

 

61 – 715 Poznań

 

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od

18 sierpnia 2000 r. do 15 września 2000 r. udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” celem jego uzgodnienia.

Projekt planu dostępny będzie w godzinach od 1000 do 1300 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, ul. B. Prusa 3, IV piętro, pok. 47.

Konferencja uzgadniająca odbędzie się 25 sierpnia 2000 r. o godz. 1000 pod ww. adresem.

Zgodnie z art. 22 pkt. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

 

 

 

 

 Otrzymują:

1. Adresat,

2. MPU – ZP 2 a/a.[E.P.]

MPU – ZP 2 / 2591 / 00

 

Poznań, 10 sierpień 2000 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

 

 

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od

18 sierpnia 2000 r. do 15 września 2000 r. udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” celem jego uzgodnienia.

Projekt planu dostępny będzie w godzinach od 1000 do 1300 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, ul. B. Prusa 3, IV piętro, pok. 47.

Konferencja uzgadniająca odbędzie się 25 sierpnia 2000 r. o godz. 1000 pod ww. adresem.

Zgodnie z art. 22 pkt. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Adresat wg rozdzielnika

2. MPU – ZP 2 a/a.[E.P.]

MPU – ZP 2 / 2592 / 00

 

Poznań, 10 sierpień 2000 r.

 

 

 

 

 

 

 

Pan Michał Parysek

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

 

Pl. Kolegiacki 17

 

60 – 967 Poznań

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od

18 sierpnia 2000 r. do 15 września 2000 r. udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” celem jego uzgodnienia.

Projekt planu dostępny będzie w godzinach od 1000 do 1300 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, ul. B. Prusa 3, IV piętro, pok. 47.

Konferencja uzgadniająca odbędzie się 25 sierpnia 2000 r. o godz. 1000 pod ww. adresem.

Zgodnie z art. 22 pkt. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Adresat – do wiadomości,

2. MPU – ZP 2 a/a.[E.P.]

Rozdzielnik do pisma MPU – Z 2 / 2591/ 00

Zawiadomienie o terminie i trybie uzgodnień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu.

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa

Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Planowania Przestrzennego i Ekologii

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań,

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wydział  Architektury i Budownictwa

Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,

Urząd Ochrony Państwa - Delegatura

Ul. Kochanowskiego 3, 60-844 Poznań,

Wojewódzki Sztab Wojskowy

Ul. Solna 21 , 61-736 Poznań,

Komenda Wojewódzka Policji

Ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań,

Komenda Miejska Państwowej  Straży Pożarnej

Ul. Masztalarska 3, 60-967 Poznań,

Zarząd Dróg Miejskich

Ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań,

8.   Urząd Miasta

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,

9.      Telekomunikacja Polska S.A.

Zakład Radiokomunikacji i Teletransmisji

UL. 23 lutego 26, 61 – 742 Poznań.

 

 

 

 

 

 

MPU – ZP 2 / 2593 / 00

 

Poznań, 10 sierpień 2000 r.

 

 

 

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Wydział Architektury i Budownictwa

 

 

Al. Niepodległości 16/18

 

61 – 713 Poznań

 

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od

18 sierpnia 2000 r. do 15 września 2000 r. udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” celem jego uzgodnienia.

Projekt planu dostępny będzie w godzinach od 1000 do 1300 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, ul. B. Prusa 3, IV piętro, pok. 47.

Konferencja uzgadniająca odbędzie się 25 sierpnia 2000 r. o godz. 1000 pod ww. adresem.

Zgodnie z art. 22 pkt. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Adresat wg rozdzielnika

2. MPU – ZP 2 a/a.[E.P.]

 

 

 

MPU – ZP 2 /         / 00

 

Poznań, 10 sierpień 2000 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

 

 

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od

18 sierpnia 2000 r. do 15 września 2000 r. udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” celem jego uzgodnienia.

Projekt planu dostępny będzie w godzinach od 1000 do 1300 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, ul. B. Prusa 3, IV piętro, pok. 47.

Konferencja uzgadniająca odbędzie się 25 sierpnia 2000 r. o godz. 1000 pod ww. adresem.

Zgodnie z art. 22 pkt. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Adresat wg rozdzielnika

2. MPU – ZP 2 a/a.[E.P.]

 

 

MPU – ZP 2 /         / 00

 

Poznań, 12 kwietnia 2000 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

 

 

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od

19 kwietnia 2000 r. do 22 maja 2000 r. udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” celem jego zaopiniowania.

Projekt planu dostępny będzie w godzinach od 1000 do 1300 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, ul. B. Prusa 3, III piętro, pok. 36.

Konferencja opiniująca odbędzie się 8 maja 2000 r. o godz. 1000 pod ww. adresem.

Zgodnie z art. 22 pkt. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Adresat wg rozdzielnika

3.                                          MPU – ZP 2 a/a.[E.P.]

 

MPU – ZP 2 /         / 00

 

Poznań, 12 kwietnia 2000 r.

 

 

 

 

 

Pan Michał Parysek

 

CZŁONEK ZARZĄDU

MIASTA POZNANIA

 

Pl. Kolegiacki 17

 

60 – 967 Poznań

 

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w terminie od

19 kwietnia 2000 r. do 22 maja 2000 r. udostępniony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” celem jego zaopiniowania.

Projekt planu dostępny będzie w godzinach od 1000 do 1300 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, ul. B. Prusa 3, III piętro, pok. 36.

Konferencja opiniująca odbędzie się 8 maja 2000 r. o godz. 1000 pod ww. adresem.

Zgodnie z art. 22 pkt. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst – Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) nie przedstawienie opinii w terminie podanym wyżej, uważa się za brak uwag do projektu planu.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Adresat – do wiadomości,

2. MPU – ZP 2 a/a.[E.P.]


Uchwała nr LXXII / 549 / II / 98

Rady Miasta Poznania

z dnia 19 maja 1998r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin”

 

Na podstawie art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do opracowania miejscowego plnu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marcelin” obejmującego teren o powierzchni 60,0 ha, którego granice wyznaczają ulice: Bukowska, proj. „III rama”, Strzegomska, Wałbrzyska, Marcelińska, Bułgarska.

Opracowanie obejmuje całość problematyki wskazanej w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Granice obszaru objętego planem określone są na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  PRZEWODNICZĄCA

       RADY MIASTA POZNANIA

                       ( - )

Jadwiga Rotnicka


Uzasadnienie

do uchwały nr LXXII/549/II/98

Rady Miasta Poznania

z dnia 19 maja 1998r.

 

Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin” z zastosowaniem procedury przewidzianej ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy podstawy prawne dla wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, również po okresie ustawowego obowiązywania miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania tj. po 1999 r. .

W chwili obecnej wspomniany wyżej plan ogólny jest jedynym opracowaniem obowiązującym na tym obszarze, na którym przewidziano znaczne przekształcenia układu przestrzennego, w szczególności przebieg ważnej trasy komunikacyjnej o znaczeniu ogólnomiejskim. Ze względu na dużą skalę tego opracowania – 1:10000, oraz właściwą mu ogólność, istnieje potrzeba dalszego uszczegółowienia ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających te tereny, sposobu kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek oraz obsługi komunikacyjnej i technicznej terenu. Ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego straciły w części swoją aktualność w związku z likwidacją Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych.

 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

Wiceprezydent Miasta Poznania

( - )

arch. Jacek May


Uchwała nr XXIII / 272 / III / 99

Rady Miasta Poznania

z dnia 18 listopada 1999r.

w sprawie

zmiany uchwały Rady Miasta Poznania nr LXXII/549/II/98

z dnia 19 maja 1998r. o przystąpieniu do sporządzania

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

„Marcelin”

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr13 z 1996r., poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust.1  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 z 1999r.,  poz. 139) uchwala się co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr LXXII/549/II/98 z dnia 19 maja 1998r. wprowadza się zmianę granic obszaru objętego planem zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  PRZEWODNICZĄCA

       RADY MIASTA POZNANIA

                       ( - )

  Dariusz Lipiński


Uzasadnienie

do uchwały nr XXIII / 272 / III / 99

Rady Miasta Poznania

z dnia 18 listopada 1999r.

Korekta granic obszaru objętego planem wyznaczonych w Uchwale RM
nr LXXII / 549 / II / 98 z dnia 19 maja 1998 r., polegająca na poszerzeniu terenu opracowania poprzez włączenie działek przy ul. Bukowskiej o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Ławica ark. 9; dz. 3/503, cz.dz.3/504, ark. 10; dz.2/2, 3/1, 4/8, 4/7 jest konieczna ze względu na:

1.      dużą skalę – 1:10000 i właściwą ogólność jedynego obowiązującego na tym terenie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Poznania,

2.      potrzebę stworzenia podstawy prawnej dla wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, również po okresie ustawowego obowiązywania w/w planu,

3.      zapewnienie jednolitości funkcjonalnej i przestrzennej Marcelina a szczególnie kształtowania zabudowy, obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia

4.      zapewnienie możliwości całościowego rozwiązania ochrony zabytkowej alei jaworowej, będącej częścią zabytkowego zespołu folwarcznego.

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Członek Zarządu Miasta Poznania

( - )

Michał Parysek