UCHWAŁA NR LII/693/V/2009

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 7 kwietnia 2009 r.

 

 

 

w sprawie     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „obszaru Główna”
w Poznaniu część A

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” – uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania
z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „obszaru Główna” w Poznaniu część A, zwany dalej „planem”.

2.      Granicę obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu.

3.      Integralnymi częściami uchwały są:

1)        rysunek planu zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „obszaru Główna” część A w Poznaniu, opracowany w skali 1: 2000, stanowiący załącznik Nr 1;

2)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;

3)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)        akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć obiekt małej architektury, np. kapliczkę, fontannę, rzeźbę, pomnik, bądź wyróżniającą się część budynku, taką jak: attyka, portal, portyk, ryzalit, tympanon, wykusz;

2)        dachu stromym – należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy
o symetrycznym kącie spadku połaci dachowych oraz kącie nachylenia nie mniejszym niż 30º;

3)        dominancie – należy przez to rozumieć budynek wyróżniający się wysokością
w otaczającej zabudowie;

4)        działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5)        kwartale zabudowy – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony zabudową zwartą zlokalizowaną wzdłuż linii zabudowy;

6)        nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość elewacji budynku od linii rozgraniczającej terenu;

7)        obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, zgodnie z którą nakazuje się usytuowanie frontowej elewacji budynku;

8)        ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi powyżej 30%;

9)        parkingu w zieleni należy przez to rozumieć parking, na którym każde 5 stanowisk postojowych przedzielone jest zielenią wysoką;

10)    pasażu usługowym – należy przez to rozumieć ciąg pieszy z zabudową usługową po obu jego stronach, przeprowadzony przez wnętrze kwartału zabudowy;

11)    przejściu bramowym – należy przez to rozumieć wydzielone w parterze budynku przejście piesze, łączące ulice z wnętrzem kwartału zabudowy;

12)    reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący elementem Systemu Informacji Miejskiej, szyldem lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

13)    stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny, składający się z urządzeń elektro–przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

14)    straganie – należy przez to rozumieć tymczasowy obiekt budowlany, który nie jest trwale związany z gruntem, nie jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz nie posiada fundamentu;

15)    szyldzie – należy przez to rozumieć znak oznaczający siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce świadczenia usług;

16)    zabudowie śródmiejskiej – należy przez to rozumieć zabudowę śródmiejską,
w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);

17)    zabudowie typu „willa miejska” – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny
o powierzchni zabudowy nie większej niż 250 m², składający się z jednej klatki schodowej i nie więcej niż dwóch mieszkań na kondygnacji lub zespół takich budynków;

18)    zabudowie usługowej sakralnejnależy przez to rozumieć budynek kultu religijnego wraz z zabudową towarzyszącą, w tym socjalną;

19)    zieleni – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy oraz ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami szaty roślinnej, w tym trawniki.

 

§ 3

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW i 10MW, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

2)        dopuszcza się:

a)         lokalizację usług w parterach budynków,

b)         lokalizację pasaży usługowych we wnętrzach kwartałów zabudowy,

c)         zachowanie istniejących budynków usługowych z dopuszczeniem ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu, z uwzględnieniem ust. 6,

d)         lokalizację budynków użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego
w strefie elewacji o szczególnym znaczeniu, wskazanej na rysunku planu;

e)         lokalizację sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 7,

f)           lokalizację dojść i dojazdów,

g)         lokalizację parkingów, garaży jedno- i wielostanowiskowych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        lokalizację zabudowy jako zabudowy śródmiejskiej;

2)        ujednolicenie w ramach terenu geometrii i kolorystyki dachów oraz materiałów do ich pokrycia;

3)        sytuowanie szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m2, wyłącznie na budynkach;

4)        lokalizację parkingów wyłącznie jako parkingów w zieleni;

5)        zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

6)        na terenach 1MW i 5MW, zakaz lokalizacji ogrodzeń;

7)        zakaz lokalizacji garaży jednostanowiskowych wolno stojących;

8)        zakaz lokalizacji garaży w parterach budynków.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

4)        zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

5)        gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisami odrębnymi;

6)        zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

7)        zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się:

1)        na terenach 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW i 9MW strefę ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        w strefie ochrony konserwatorskiej:

a)         szerokość elewacji odpowiadającą szerokości historycznych podziałów na działki budowlane,

b)         zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej w odległości mniejszej niż 15,0 m od terenów dróg publicznych,

c)         dopuszczenie lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych SN/nn wyłącznie we wnętrzach kwartałów zabudowy;

3)        na terenach 1MW i 3MW zachowanie, oznaczonych na rysunku planu, budynków wpisanych do ewidencji zabytków, z dopuszczeniem ich rozbudowy, remontu i adaptacji strychów na cele użytkowe;

4)        na terenie 9MW zachowanie oznaczonego na rysunku planu akcentu architektonicznego – kapliczki;

5)        obowiązek przeprowadzenia rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych
w miejscach lokalizacji stanowisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)        przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
ustala się:

1)        na terenach 2MW, 9MW i 10MW lokalizację ciągów pieszych, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        na terenach, o których mowa w pkt 1, lokalizację przejść bramowych, zgodnie
z rysunkiem planu;

3)        lokalizację akcentów architektonicznych;

4)        zakaz lokalizacji reklam.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:

a)         na terenach 3MW, 5MW, 6MW, 7MW i 9MW – 60%,

b)         na terenach 2MW, 4MW, 8MW i 10MW – 50%,

c)         na terenach 1MW – 40%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% działki budowlanej;

3)        sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)        dopuszczenie zabudowy wnętrza kwartału, pod warunkiem usytuowania budynku
w odległości większej niż 30,0 m od obowiązującej linii zabudowy;

5)        w miejscach lokalizacji wejść do budynków poziom górnej krawędzi posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,3 m nad poziomem terenu;

6)        wysokość zabudowy, z uwzględnieniem ust. 10 pkt 8:

a)        5 kondygnacji nadziemnych, tj. od 15,5 do 17,0 m, z dopuszczeniem budowy dodatkowej szóstej kondygnacji w formie poddasza użytkowego, przy czym
w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć
20,0 m do najwyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem lit. b,

b)        w strefie ochrony konserwatorskiej wzdłuż terenów dróg publicznych – 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, tj. od 12,5 do 14,0 m, z dopuszczeniem budowy dodatkowej kondygnacji w formie poddasza użytkowego, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć 17,0 m do najwyższego punktu dachu,

c)        pasaży usługowych – 1 kondygnację, tj. nie większą niż 5,0 m;

7)        z wyjątkiem terenu 1MW zabudowę w formie kwartałów zabudowy;

8)        kąt nachylenia połaci dachowych nie więcej niż 30º;

9)        kalenice równoległe do ulicy.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, podejmuje się ustalenia zgodnie z niniejszym paragrafem.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        ustala się dostęp do przyległych dróg publicznych zjazdami zlokalizowanymi zgodnie
z przepisami odrębnymi;

2)        ustala się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      1 stanowisko postojowe na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym, przy czym 1 stanowisko na 30 mieszkań dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

b)      2 stanowiska postojowe na budynek jednorodzinny,

c)      32 stanowiska postojowych na każdych 100 zatrudnionych, w tym 2 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d)      45 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e)      36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f)        37 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w teatrach i kinach, w tym
5 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

g)      50 stanowisk postojowych na każde 100 łóżek w hotelu, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

h)      30 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit.d-g, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3)        dla usług zlokalizowanych w parterach budynków oraz dla budynków usługowych
w pasażach usługowych i budynków użyteczności publicznej nakazuje się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk do przeładunku towarów zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi;

4)        ustala się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych,

b)      20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

c)      15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

d)      5 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w teatrach i kinach,

e)      15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit.b-d;

5)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

6)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        zakazuje się lokalizacji napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

8)        dopuszcza się, wyłącznie na budynkach, lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej o wysokości nie większej niż 26,0 m od poziomu terenu, przy czym nie większej niż 1/3 wysokości tych budynków;

9)        dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn wolno stojących lub wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2 lit. c.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę procentową do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 4

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U/MW, 2U/MW, 3U/MW, 4U/MW, 5U/MW i 6U/MW, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu,
w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną;

2)        dopuszcza się:

a)         zachowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,

b)         lokalizację sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 7-8,

c)         lokalizację dojść i dojazdów,

d)         lokalizację parkingów, garaży jedno- i wielostanowiskowych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        ujednolicenie w ramach terenu geometrii i kolorystyki dachów oraz materiałów do ich pokrycia;

2)        sytuowanie szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m2, wyłącznie na budynkach;

3)        zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

4)        zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

5)        gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisami odrębnymi;

6)        zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

7)        zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)        obowiązek przeprowadzenia rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych
w miejscach lokalizacji stanowisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)        przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej
0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zakazuje się lokalizacji reklam.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:

a)      na terenach 1U/MW, 2U/MW, 3U/MW, 4U/MW i 5U/MW – 40%,

b)      na terenie 6U/MW – 50%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej
nie mniejszą niż:

a)      na terenach 1U/MW, 2U/MW, 3U/MW, 4U/MW i 5U/MW – 30%,

b)      na terenie 6U/MW – 20%;

3)        sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów;

4)        dopuszczenie zabudowy wnętrza kwartału, pod warunkiem usytuowania budynku
w odległości większej niż 30,0 m od obowiązującej linii zabudowy;

5)        wysokość zabudowy:

a)      2 do 3 kondygnacji nadziemnych plus użytkowe poddasze, tj. od 5,8 do 10,0 m do górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki, i nie więcej niż 16,0 m do najwyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem lit. b-c,

b)      na terenie 6U/MW 5 kondygnacji nadziemnych, tj. od 15,5 do 17,0 m,
z dopuszczeniem dodatkowej,
szóstej kondygnacji pod warunkiem jej wycofania
w stosunku do linii elewacji frontowej
, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć 20,0 m do najwyższego punktu dachu,
z uwzględnieniem lit. c,

c)      na terenie 6U/MW dopuszcza się 5 kondygnacji nadziemnych, tj. od 15,5 do 20,0 m, pod warunkiem wycofania ostatniej kondygnacji w stosunku do linii elewacji frontowej;

6)        w miejscach lokalizacji wejść do budynków poziom górnej krawędzi posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,3 m nad poziomem terenu;

7)        dla budynków mieszkalnych zabudowę typu „willa miejska”, z wyjątkiem terenu 6U/MW;

8)        dachy strome, z wyjątkiem terenu 6U/MW;

9)        dla dachów dwuspadowych kalenice równoległe do ulicy;

10)    dopuszczenie garaży wolno stojących lub w zabudowie zwartej krytych dachami płaskimi, zlokalizowanych wyłącznie przy tylnej granicy działki budowlanej
w odległości nie mniejszej niż 10,0 m od obowiązującej linii zabudowy;

11)    z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne, powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż:

a)         na terenie 1U/MW, 2U/MW, 4U/MW i 6U/MW – 750,0 m²,

b)         na terenie 3U/MW i 5U/MW – 400,0 m²;

12)    z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne, szerokość frontu działki budowlanej nie mniejszą niż:

a)         na terenie 1U/MW, 2U/MW, 4U/MW i 6U/MW – 19,0 m,

b)         na terenie 3U/MW i 5U/MW – 11,0 m.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        ustala się dostęp do przyległych dróg publicznych zjazdami zlokalizowanymi zgodnie
z przepisami odrębnymi;

2)        ustala się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      1 stanowisko postojowe na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym, przy czym 1 stanowisko na 30 mieszkań dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

b)      20 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych, w tym 2 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c)      45 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d)      36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e)      37 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w teatrach i kinach, w tym 5 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f)        50 stanowisk postojowych na każde 100 łóżek w hotelu, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

g)      20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit.c-f, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3)        dla usług nakazuje się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk do przeładunku towarów zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi;

4)        ustala się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych,

b)      20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

c)      15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

d)      5 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w teatrach i kinach,

e)      15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit.b-d;

5)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

6)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        zakazuje się lokalizacji napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

8)        zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

9)        dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn wolno stojących lub wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę procentową do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 5

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 1UO, 2UO i UK, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        na terenach 1U, 2U, 3U i 4U ustala się zabudowę usługową;

2)        na terenach 1UO i 2UO ustala się zabudowę usług oświaty;

3)        na terenie UK ustala się zabudowę usługową sakralną;

4)        dopuszcza się lokalizację:

a)         sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3 lit. b oraz
ust.
10 pkt 7,

b)         dojść i dojazdów,

c)         parkingów, garaży jedno- i wielostanowiskowych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        ujednolicenie w ramach terenu kolorystyki dachów oraz materiałów do ich pokrycia;

2)        sytuowanie szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m2, wyłącznie na budynkach;

3)        na terenie UK dopuszczenie lokalizacji dzwonnicy jako dominanty, zgodnie z rysunkiem planu;

4)        zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

5)        na terenach 2U i 3U zakaz lokalizacji ogrodzeń;

6)        na terenach 1U, 2U, 3U i 4U zakaz lokalizacji garaży jednostanowiskowych wolno stojących;

7)        zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych z wyjątkiem terenu 2UO;

8)        nie mniej niż 50% stanowisk postojowych w ramach parkingów w zieleni.

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, z uwzględnieniem pkt. 4;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        zachowanie naturalnego ukształtowania terenu;

4)        na terenie UK lokalizację parku w strefie zieleni urządzonej niskiej, zgodnie z rysunkiem planu;

5)        odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

6)        zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

7)        gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisami odrębnymi;

8)        zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

9)        na terenie 1UO i 2UO zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10)    zakaz lokalizacji stacji paliw.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)        na terenach 3U, 4U, 2UO i UK strefę ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        w strefie ochrony konserwatorskiej:

a)         szerokość elewacji odpowiadającą szerokości historycznych podziałów na działki budowlane, z wyjątkiem terenów 2UO i UK,

b)         zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej w odległości mniejszej niż 15,0 m od terenów dróg publicznych, z uwzględnieniem pkt 3 lit. b-c;

3)        na terenie UK:

a)         prace restauratorskie przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
i w jego otoczeniu, wpisanych do rejestru zabytków decyzją nr A358, oznaczonych na rysunku planu,

b)         zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej,

c)         dopuszczenie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na elewacji dominanty;

4)        dopuszczenie zmiany geometrii dachów budynków wpisanych do ewidencji zabytków,
z uwzględnieniem ust. 6;

5)        na terenie 2UO zachowanie budynku szkoły, wpisanego do ewidencji zabytków,
z dopuszczeniem jego rozbudowy i adaptacji strychu na cele użytkowe;

6)        przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej
0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
ustala się:

1)        zakaz lokalizacji reklam wolno stojących;

2)        sytuowanie reklam wyłącznie na elewacjach budynków, przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 20% powierzchni danej elewacji.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:

a)         na terenach 1U i 4U – 40%,

b)         na terenie 2UO – 25%,

c)         na terenach 1UO i UK – 20%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie
mniejszą niż:

a)         na terenach 2U i 3U – 20%,

b)         na terenach 1U, 4U i 2UO – 30%,

c)         na terenach 1UO i UK – 40%;

3)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi
na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)        dopuszczenie zabudowy wnętrza kwartału, pod warunkiem usytuowania budynku
w odległości większej niż 30,0 m od obowiązującej linii zabudowy;

5)        w miejscach lokalizacji wejść do budynków poziom górnej krawędzi posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,3 m nad poziomem terenu;

6)        wysokość zabudowy, z uwzględnieniem ust. 10 pkt 8:

a)         nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, tj. od 12,5 do 14,0 m,
z dopuszczeniem budowy dodatkowej piątej kondygnacji w formie poddasza użytkowego, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć
17,0 m do najwyższego punktu dachu, z zastrzeżeniem lit. b,

b)         na terenach 1UO, 2UO i UK – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne plus użytkowe poddasze, tj. nie więcej niż 7,0 m do górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki, i nie więcej niż 12,0 m do najwyższego punktu dachu, z uwzględnieniem pkt. 7 lit. a;

7)        dla dominanty:

a)         wysokość zabudowy nie większą niż 30,0 m,

b)         powierzchnię zabudowy nie większą niż 36,0 m2;

8)        kąt nachylenia połaci dachowych nie większy niż 30º, z zastrzeżeniem pkt. 9;

9)        na terenie UK dachy strome.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, podejmuje się ustalenia, zgodnie z niniejszym paragrafem.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        ustala się dostęp do przyległych dróg publicznych zjazdami zlokalizowanymi zgodnie
z przepisami odrębnymi;

2)        ustala się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         32 stanowiska postojowe na każdych 100 zatrudnionych, w tym 2 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

b)         20 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń, w tym 4 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c)         45 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d)         36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,
w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e)         50 stanowisk postojowych na każde 100 łóżek w hotelu, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f)           30 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit.c-e, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3)        ustala się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk do przeładunku towarów zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi;

4)        ustala się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych,

b)      5 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc zgromadzeń,

c)      20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

d)      15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

e)      15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit.b-d;

5)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

6)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        zakazuje się lokalizacji napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

8)        dopuszcza się, wyłącznie na budynkach, lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej o wysokości nie większej niż 26,0 m, przy czym nie większej niż 1/3 wysokości tych budynków;

9)        dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn wolno stojących lub wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę procentową do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

 

 

§ 6

1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1)        teren sportu i rekreacji;

2)        lokalizację stadionu wraz z zabudową towarzyszącą;

3)        dopuszczenie lokalizacji:

a)         sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 8,

b)         dojść i dojazdów,

c)         parkingów, garaży wielostanowiskowych.

2.W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        sytuowanie szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m2, wyłącznie na budynkach;

2)        zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

3)        zakaz lokalizowania garaży jednostanowiskowych.

3.W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

4)        zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

5)        gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisami odrębnymi;

6)        zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy.

4.W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)        zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;

2)        zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo-usługowych, z wyjątkiem straganów;

3)        dopuszcza się lokalizację:

a)         akcentów architektonicznych,

b)         placów zabaw.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość nie większą niż 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, z zastrzeżeniem pkt 2;

2)        zagospodarowanie terenu od granicy obszaru kolejowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)        w miejscach lokalizacji wejść do budynków poziom górnej krawędzi posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,3 m nad poziomem terenu;

4)        powierzchnię zabudowy nie większą niż 40%;

5)        powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej
nie mniejszą niż 40%;

6)        wysokość zabudowy, z uwzględnieniem ust. 10 pkt 4:

a)         budowli sportowych 17,0 m,

b)         budynków nie większą niż 7,0 m;

7)        dachy dowolne.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        ustala się dostęp terenu do drogi publicznej 21KD-D zjazdem poprzez drogę publiczną 3KD-Lt, zlokalizowanym zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)        zakazuje się lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów osobowych;

3)        dopuszcza się lokalizację stanowisk postojowych w ramach terenu 2UO;

4)        ustala się wysokość stacji bazowych telefonii komórkowej i oświetlenia nie większą niż 30,0 m;

5)        ustala się lokalizację stanowisk postojowych dla rowerów;

6)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

7)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)        zakazuje się lokalizacji napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

9)        dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn wolno stojących lub wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę procentową do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 7

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U i 4P/U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)         sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 7,

b)         dojść i dojazdów,

c)         parkingów, garaży jedno- i wielostanowiskowych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        lokalizację szyldów na budynkach i szyldów wolno stojących o powierzchni nie większej niż 1,5 m2;

2)        zakaz budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

4)        zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

5)        gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisami odrębnymi;

6)        zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)        dla terenu 1P/U, prace restauratorskie przy budynku wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A307 i jego otoczeniu, oznaczonych na rysunku planu;

2)        przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej
0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)        zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;

2)        dopuszcza się sytuowanie reklam na budynkach, przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 20% powierzchni danej elewacji.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:

a)      na terenach 1P/U, 2P/U i 3P/U – 40%,

b)      na terenie 4P/U – 55%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą niż 25%;

3)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość nie większą niż 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)        zagospodarowanie terenów 1P/U, 3P/U i 4P/U od granic obszarów kolejowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)        wysokość zabudowy, z uwzględnieniem ust. 10 pkt 9:

a)         nie większą niż 12,5 m do najwyższego punktu dachu z zastrzeżeniem lit. b-c,

b)         usługowej nie większą niż 17,0 m,

c)         urządzeń technicznych nie większą niż 35,0 m;

6)        dachy dowolne.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, podejmuje się ustalenia zgodnie z niniejszym paragrafem.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        ustala się dostęp do przyległych dróg publicznych zjazdami zlokalizowanymi zgodnie
z przepisami odrębnymi;

2)        ustala się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         32 stanowiska postojowe na każdych 100 zatrudnionych, w tym 2 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

b)         45 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c)         36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d)         37 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w teatrach i kinach, w tym 5 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e)         50 stanowisk postojowych na każde 100 łóżek w hotelu, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f)           30 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit.c-e, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3)        ustala się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk do przeładunku towarów zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi;

4)        ustala się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych,

b)      20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

c)      15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

d)      5 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w teatrach i kinach,

e)      15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit.b-d;

5)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

6)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        zakazuje się lokalizacji napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

8)        dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej wolno stojących oraz zlokalizowanych na budynkach, z uwzględnieniem pkt 9;

9)        wysokość stacji bazowych telefonii komórkowej lokalizowanych na budynkach
nie większą niż 26,0 m, przy czym nie większą niż 1/3 wysokości tych budynków;

10)    dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn wolno stojących lub wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę procentową do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 8

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1K/Z i 2K/Z, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się tereny infrastruktury technicznej – kanalizacji i zieleni;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)         ekranów akustycznych,

b)         sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 6-7,

c)         budowli hydrotechnicznych, mostów i przepustów,

d)         budowli sportowych,

e)         dojść, dojazdów, dróg pieszych i rowerowych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        zakaz lokalizacji ogrodzeń;

2)        zakaz nawierzchni bitumicznych, z wyjątkiem dróg rowerowych.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych na terenach;

4)        gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)        obowiązek przeprowadzenia rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych
w miejscach lokalizacji stanowisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)        przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)        zakazuje się lokalizacji reklam;

2)        dopuszcza się lokalizację akcentów architektonicznych.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się powierzchnię biologicznie czynną terenu nie mniejszą niż 50%.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1)        zakaz lokalizacji budynków;

2)        na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        zakazuje się dostępu do przyległych dróg publicznych;

2)        zakazuje się lokalizacji parkingów i stanowisk postojowych;

3)        dopuszcza się lokalizację oświetlenia wzdłuż dróg pieszych i rowerowych;

4)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

5)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)        zakazuje się lokalizacji napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

7)        zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę procentową do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 9

 

1.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu:

1)        ustala się teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)         sieci infrastruktury technicznej,

b)         dojść i dojazdów,

c)         parkingów, garaży jedno- i wielostanowiskowych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

2)        zabudowę terenu jednym obiektem albo kilkoma obiektami powiązanymi funkcjonalnie
i architektonicznie;

3)        zakaz lokalizowania garaży jednostanowiskowych wolno stojących.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

4)        zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

5)        gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zakazuje się lokalizacji reklam.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 60%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą niż 25%;

3)        sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość nie większą niż 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp;

4)        wysokość zabudowy nie większą niż 4 kondygnacje nadziemne, tj. nie większą niż
14,0 m, z dopuszczeniem budowy dodatkowej kondygnacji w formie poddasza użytkowego, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć
17,0 m do najwyższego punktu dachu, z uwzględnieniem ust. 10 pkt 6;

5)        dachy dowolne.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        ustala się lokalizację wnętrzowej stacji transformatorowej 110/15 kV;

2)        ustala się dostęp do terenu drogi publicznej 14KD-D zjazdem zlokalizowanym zgodnie
z przepisami odrębnymi;

3)        ustala się zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na terenie;

4)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

5)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)        dopuszcza się, wyłącznie na budynkach, lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej o wysokości nie większej niż 26,0 m, przy czym nie większej niż 1/3 wysokości tych budynków.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę procentową do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 10

 

1.      W zakresie przeznaczenia:

1)        dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Lt,
4KD-Lt, 5KD-Lt, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L,10KD-L, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D,
21KD-D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-Dp, 26KD-Dxs, 27KD-Dxr, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się drogi publiczne;

2)        dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDWt, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się drogę wewnętrzną;

3)        dla terenów, o których mowa w pkt. 1 i 2, dopuszcza się lokalizację:

a)         sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 21 i 24,

b)         drogowych obiektów inżynieryjnych,

d)         parkingu lub garażu wielostanowiskowego na terenie 5KD-Lt,

e)         dworca miejskiego na terenie KDWt.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji ogrodzeń, z wyjątkiem związanych z bezpieczeństwem ruchu.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew,
z zastrzeżeniem, że w przypadku przebudowy układu drogowego dopuszcza się wycięcie lub przesadzenie drzew kolidujących z tą inwestycją i odtworzenie szpaleru drzew
w nowej linii nasadzeń;

2)        dopuszczenie nowych nasadzeń drzew i krzewów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

4)        odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej;

5)        na terenie 4KD-Lt dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych na terenie;

6)        gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisami odrębnymi;

7)        zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

8)        na terenie 25KD-Dp zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych;

9)        stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, umożliwiających obniżenie poziomu hałasu komunikacyjnego, co najmniej do poziomu dopuszczalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)        na terenach 1KD-Z, 2KD-Z, 8KD-L, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 22KD-D, 24KD-D, 25KD-Dp i 26KD-Dxs strefę ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        na terenach 1KD-Z i 20KD-D zachowanie akcentów architektonicznych, oznaczonych na rysunku planu;

3)        obowiązek przeprowadzenia rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych
w miejscach lokalizacji stanowisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)        przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej
0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
ustala się:

1)        czarną, szarą albo ciemnozieloną kolorystykę słupów oświetleniowych i słupów trakcji tramwajowej;

2)        dopuszczenie lokalizacji:

a)         straganów na terenie 25KD-Dp,

b)         wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbiorowej,

c)         kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej;

3)        zakaz lokalizacji reklam, z wyjątkiem reklam umieszczonych na i w wiatach przystankowych;

4)        zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo – handlowych, z zastrzeżeniem pkt 2.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)        na terenie 5KD-Lt lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość nie większą niż 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych;

2)        wysokość zabudowy, z uwzględnieniem ust. 10 pkt 25:

a)         na terenie KDWt i 4KD-Lt nie większą niż 10,0 m,

b)         na terenie 5KD-Lt nie większą niż 17,0 m;

3)        dachy dowolne.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, podejmuje się ustalenia, zgodnie z niniejszym paragrafem.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się, z wyjątkiem terenów KDWt, 4KD-Lt
i 5KD-Lt,
zakaz budowy budynków.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        ustala się szerokości dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        ustala się klasyfikację dróg publicznych:

a)         dla terenów 1KD-Z i 2KD-Z – drogi klasy zbiorczej,

b)         dla terenów 3KD-Lt, 4KD-Lt, 5KD-Lt, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L,
10KD-L
– drogi klasy lokalnej,

c)         dla terenów 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D,
18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-Dp, 26KD-Dxs, 27KD-Dxr – drogi klasy dojazdowej;

3)        dla terenu 1KD-Z ustala się:

a)         lokalizację jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         lokalizację obustronnego chodnika,

c)         lokalizację dwukierunkowej drogi rowerowej,

d)         lokalizację torowiska tramwajowego między terenami 6KD-L i 3KD-Lt,

e)         zachowanie wiaduktu kolejowego;

4)        dla terenu 2KD-Z ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         obustronnego chodnika,

c)         dwukierunkowej drogi rowerowej,

d)         wiaduktu drogowego;

5)        dla terenu 3KD-Lt ustala się lokalizację:

a)         torowiska tramwajowego,

b)         wiaduktu drogowego na przedłużeniu jezdni na terenie 2KD-Z,

c)         zjazdu na teren dworca autobusowego na przedłużeniu terenu 9KD-L,

d)         zjazdu na teren US na przedłużeniu terenu 26KD-D-xs,

e)         dwukierunkowej drogi rowerowej;

6)        dla terenu 4KD-Lt:

a)         ustala się lokalizację torowiska tramwajowego z pętlą,

b)         dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń do obsługi pasażerów;

7)        dla terenu 5KD-Lt ustala się dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych oraz stanowisk do rozładunku towarów;

8)        dla terenu 6KD-L ustala się:

a)         lokalizację jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         lokalizację obustronnego chodnika,

c)         lokalizację torowiska tramwajowego,

d)         zachowanie wiaduktu kolejowego;

9)        dla terenu 9KD-L ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         obustronnego chodnika,

c)         wiaduktu drogowego na przedłużeniu jezdni na terenie 2KD-Z;

10)    dla terenów 7KD-L, 8KD-L, 10KD-L, 11KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 17KD-D,
18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 22KD-D i 23KD-D ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         obustronnego chodnika;

11)    dla terenów 12KD-D, 13KD-D, 21KD-D ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         co najmniej jednostronnego chodnika;

12)    dla terenów 16KD-D i 24KD-D ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu, zakończonej placem do zawracania,

b)         co najmniej jednostronnego chodnika;

13)    dla terenu 25KD-Dp ustala się:

a)         lokalizację placu miejskiego,

b)         lokalizację wydzielonej z placu jezdni z dwoma pasami ruchu, na przedłużeniu jezdni na terenie 19KD-D,

c)         dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych oraz stanowisk do rozładunku towarów;

14)    dla terenu 26KD-Dxs ustala się lokalizację pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m;

15)    dla terenu KDWt ustala się:

a)         lokalizację placu dworca miejskiego,

b)         lokalizację stanowisk postojowych dla rowerów,

c)         powiązanie z układem drogowo-ulicznym przez tereny 9KD-L i 10KD-L,

d)         dopuszczenie sytuowania budynku dworca oraz urządzeń związanych z obsługą ruchu pasażerów komunikacji zbiorowej,

e)         dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych oraz stanowisk do rozładunku towarów;

16)    nakazuje się zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego,
w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleń planu;

17)    zakazuje się lokalizacji nowych stanowisk postojowych oraz stanowisk do rozładunku towarów, z wyjątkiem terenów 5KD-Lt, 25KD-Dp i KDWt;

18)    ustala się na terenach 1KD-Z, 2KD-Z, 9KD-L, 10KD-L i KDWt przystosowanie jezdni do prowadzenia komunikacji autobusowej;

19)    ustala się parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi,
w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu;

20)    dopuszcza się realizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

21)    zakazuje się lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych SN/nn;

22)    dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

23)    nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

24)    zakazuje się lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej;

25)    dopuszcza się, wyłącznie na budynkach, lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej o wysokości nie większej niż 26,0 m, przy czym nie większej niż 1/3 wysokości tych budynków.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę procentową do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 11

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.