UCHWAŁA NR XXII/191/V/2007

Rady Miasta Poznania

z dnia 25 września 2007 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„ Rataje – Park os. Oświecenia” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§1

 

1.      Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” – uchwała Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania
z dnia 23 listopada 1999 roku, zmieniona uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Park os. Oświecenia” w Poznaniu, zwany dalej „planem”
.

2.      Plan obejmuje obszar o powierzchni 11,8 ha, którego granice wyznaczają:
ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Inflancka, ul. J. Piłsudskiego oraz zabudowa
os. Oświecenia.

3.      Integralnymi częściami planu są:

1)      załącznik Nr 1 do uchwały - rysunek planu zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Park os. Oświecenia” w Poznaniu
w skali 1: 2000;

2)      załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3)      załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

 

§2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      nośnikach informacji wizualnej – należy przez to rozumieć szyldy i reklamy na temat towarów i usług, w jakiejkolwiek formie materialnej wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

2)      ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi 80 % powierzchni całkowitej ogrodzenia;

3)      przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawa inne niż ustawy, na podstawie których uchwalono niniejszą uchwałę;

4)      tablicach informacyjnych – należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, w tym: tablicę z nazwą ulicy, tablicę informującą o zasadach funkcjonowania parku, tablicę z oznaczeniem przyłączy do infrastruktury technicznej.

 

 

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

 

§3

 

Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami:

1)      1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP – tereny publiczne zieleni urządzonej;

2)      ZP/K – teren publiczny zieleni urządzonej z lokalizacją inwestycji celu publicznego
w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

3)      KD-Z – teren drogi publicznej.

§4

 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)      ustala się nasadzenia zieleni wysokiej, wzdłuż dróg publicznych, zgodnie z rysunkiem planu;

2)      zakazuje się budowy ogrodzeń, z wyłączeniem budowli sportowych, dla których dopuszcza się ogrodzenia ażurowe;

3)      dopuszcza się nasadzenia żywopłotów i drzew, z uwzględnieniem §9 pkt 1 i 2 lit. b.

 

§5

 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia terenów;

2)      zagospodarowanie zielenią wysoką terenów oznaczonych na rysunku planu jako strefy zieleni wysokiej, rozumiane jako pas terenu przeznaczony pod nasadzenia drzew
i krzewów;

3)      dostosowanie zieleni do lokalnych warunków glebowo – wodnych oraz warunków środowiska miejskiego;

4)      ochronę i zachowanie wartościowych drzew i krzewów;

5)      stosowanie nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych,
z dopuszczeniem stosowania innych nawierzchni dla  terenu KD-Z, dróg rowerowych i budowli sportowych;

6)      segregację i wywóz odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)      wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych do urządzenia zieleni na obszarze planu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§6

 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się budowę drogi rowerowej na przebiegu Średzkiej Kolei Powiatowej, wpisanej do rejestru zabytków nr A 318 i podlegającej ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

 

§7

 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)      ustala się lokalizację obiektów małej architektury;

2)      zakazuje się:

a)      lokalizacji nośników informacji wizualnej;

b)      lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo – handlowych;

c)      budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

d)      budowy stacji bazowych telefonii komórkowej;

3)      dopuszcza się, z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem KD-Z:

a)      lokalizację budowli służących do rekreacji na wolnym powietrzu,
z uwzględnieniem §10 pkt 3 lit. f;

b)      lokalizację budowli sportowych, z uwzględnieniem §10 pkt 3 lit. f;

c)      lokalizację tablic informacyjnych.

 

§8

 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP ustala się:

a)      szerokość drogi rowerowej nie mniejszą niż 3,0 m;

b)      wzdłuż dróg rowerowych sytuowanie dróg pieszych z pasem dzielącym nie mniejszym niż 1,0 m;

c)      dostępność do terenów dla ruchu pieszego i rowerowego, z uwzględnieniem pkt. 4;

d)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 70 %;

2)      dla terenów 3ZP, 4ZP, ZP/K ustala się lokalizację drogi rowerowej, o której mowa
w §6;

3)      dla terenu oznaczonego symbolem ZP/K ustala się:

a)      lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z uwzględnieniem
§10 pkt 3 lit. h;

b)      szerokość drogi rowerowej nie mniejszą niż 3,0 m;

c)      wzdłuż dróg rowerowych sytuowanie dróg pieszych z pasem dzielącym nie mniejszym niż 1,0 m;

d)      dostępność do terenów dla ruchu pieszego i rowerowego, z uwzględnieniem pkt. 4;

e)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 70 %;

4)      dla terenu oznaczonego symbolem 4ZP dopuszcza się:

a)      obsługę komunikacyjną z terenu KD-Z;

b)      sytuowanie drogi pieszo – rowerowej bezkolizyjnie względem jezdni
ul. J. Piłsudskiego;

5)      dla terenu oznaczonego symbolem KD-Z ustala się:

a)      klasę drogi jako zbiorczą;

b)      linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu;

c)      sytuowanie dwóch jezdni, po dwa pasy ruchu, o szerokości 7,0 m każda;

d)      sytuowanie obustronnego chodnika o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m;

e)      sytuowanie obustronnej drogi rowerowej o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m;

f)        wzdłuż dróg rowerowych sytuowanie chodników z pasem dzielącym nie mniejszym niż 0,5 m;

6)      dla terenu oznaczonego symbolem KD-Z dopuszcza się:

a)      sytuowanie drogi pieszo – rowerowej bezkolizyjnie względem jezdni;

b)      sytuowanie odpowiednio innych elementów infrastruktury transportowej oraz sieci infrastruktury technicznej zgodnie z §10.

 

§9

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu:

1)      ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 5ZP powierzchnię niezadrzewioną nie mniejszą niż 80%;

2)      zakazuje się:

a)      lokalizowania budynków na terenach objętych granicami uchwalenia planu;

b)      nasadzeń drzew i krzewów na terenie oznaczonym symbolem ZP/K.

 

§10

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)      ustala się:

a)      zachowanie powiązań jezdni, dróg pieszych i rowerowych w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

b)      zachowanie istniejącej infrastruktury transportowej;

c)      zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem prowadzenia wszelkich robót budowlanych;

d)      lokalizację oświetlenia terenu wzdłuż istniejących i planowanych dróg pieszych
i rowerowych;

2)      zakazuje się lokalizacji stanowisk postojowych;

3)      dopuszcza się:

a)      prowadzenie wszelkich robót budowlanych związanych z infrastrukturą transportową i sieciami infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami planu;

b)      skrzyżowania dróg pieszych i rowerowych;

c)      dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań, zgodnie z przepisami odrębnymi;

d)      lokalizację zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

e)      lokalizację przystanków autobusowych w formie zatoki;

f)        usunięcie kolizji projektowanych budowli i obiektów małej architektury
z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej;

g)      lokalizowanie nowych sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

h)      lokalizowanie innych niż wymienione sieci infrastruktury technicznej, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

i)        lokalizację dróg rowerowych innych niż wymienione w §6 i 8.

 

§11

 

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

 

 

 

 

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§12

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§13

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.