UCHWAŁA NR VI/39/V/2007

RADY MIASTA POZNANIA

   z dnia 30 stycznia 2007 r.

 

 

w sprawie         uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „ŁAWICA 2” w Poznaniu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ,2005 r. Nr 172 , poz. 1441, Nr 175, poz 1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, 1337) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r Nr 45 poz. 319), Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Ławica 2” w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Uchwała Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 r., zmienioną uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 r. ), zwany dalej planem.

2.      Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 36 ha, położony w Poznaniu  pomiędzy południową granicą ulicy Bukowskiej, zachodnią granicą działek nr 1/9, 1/11, 47/3, 48/61 ark. 07, nr 2 ark. 13, północną i zachodnią granicą działki nr 7 ark. 14 obręb Ławica, północną granicą działki nr 3/94 ark. 14 obręb Ławica, północno-wschodnią granicą ulicy Smoka Wawelskiego, wschodnią granicą ulic Szeherezady i J. Maklakiewicza. 

3.      Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.

4.      Integralnymi częściami uchwały są:

1)       rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „ŁAWICA 2”, opracowany w skali 1: 1000, zawierający wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Uchwała Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 r., zmienioną uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 r. ), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)       rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3)       rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

1)      dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia symetrycznych połaci dachowych od 30º do 40º;

2)      działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

3)      ekologicznych źródłach ciepła – należy przez to rozumieć prąd, gaz ziemny oraz źródła odnawialne;

4)      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku lub budowli od linii rozgraniczającej terenu;

5)      obsłudze komunikacyjnej – należy przez to rozumieć dostęp do terenu z drogi publicznej lub wewnętrznej dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego;

6)      ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi najwyżej 30%;

7)      parkingu w zieleni  – należy przez to rozumieć miejsce przystosowane do stałego lub czasowego postoju pojazdów samochodowych o nawierzchni utwardzonej, ażurowej, z minimalnym - 50% udziałem powierzchni zieleni;

8)      pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć ciąg komunikacyjny przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

9)      powierzchni użytkowej – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym obrysie ścian, z wyłączeniem powierzchni klatek schodowych i szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe powyżej wysokości w świetle 2,2m;

10)  powierzchni zieleni – należy przez to rozumieć minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, pokrytej roślinnością w zagospodarowaniu działki lub terenu, określony w procentach;

11)  przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe;

12)  stacji transformatorowej typu miejskiego - należy przez to rozumieć stację będącą własnością gestora sieci;

13)  reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

14)  szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

15)  tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej, infrastrunturalnej lub edukacji ekologicznej;

16)  terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu podstawowym,  wyznaczoną na rysunku liniami rozgraniczającymi;

17)  uciążliwościach dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska lub je degradujące, powodujące przekraczanie standardów jakości środowiska ustalonych w przepisach odrębnych;

18)  usługach należy przez to rozumieć działalność mającą na celu zaspokajanie potrzeb ludności, niepolegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych, z zastrzeżeniem, iż nie może ona stwarzać uciążliwości dla środowiska, o których mowa w pkt.17;

19)  zadrzewieniach i zakrzewieniach – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a także ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem;

20)  zieleni o charakterze parkowo-ogrodowym – należy przez to rozumieć układ kompozycyjny zadrzewień i zakrzewień towarzyszący obiektom budowlanym, z wykorzystaniem elementów małej architektury, oczek wodnych oraz różnych materiałów nawierzchni posadzki;

21)  zieleni izolacyjno-krajobrazowej – należy przez to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głównie zimozielone, formowane w kształcie pasów oddzielających tereny komunikacji od terenów zabudowy mieszkaniowej.

 

§ 3

 

Następujące obowiązujące ustalenia planu pokazano na rysunku planu:

1)     granica obszaru objętego planem;

2)     przeznaczenie terenów oznaczone symbolem literowym;

3)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach  zagospodarowania;

4)     nieprzekraczalne linie zabudowy;

5)     klasyfikacja dróg publicznych;

6)     strefa zieleni towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, wyznaczająca wymagany zasięg zieleni na terenie/działce z zastrzeżeniem § 9 ust 1 pkt 4;

7)     istniejący kolektor deszczowy.

 

Rozdział II

Przepisy szczególne

 

§ 4

Przeznaczenie terenu

 

1.W planie ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1)      tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolem MN;

2)      tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku symbolem US;

3)      tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku symbolem ZP;

4)      teren ogrodów działkowych, oznaczony na rysunku symbolem ZD;

5)      tereny komunikacji:

a)      dróg publicznych, oznaczone na rysunku symbolami: KD-Z, KD-L, KD-D,
KD-X,

b)      dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku symbolami KDW.

6)      tereny infrastruktury technicznej:

a)      elektroenergetyki, oznaczone na rysunku symbolem E,

b)      telekomunikacji, oznaczone na rysunku symbolem T.

 

 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5

 

1.      Nakazuje się ujednolicenie ukształtowania formy oraz dobór materiałów i kolorystyki dla budynków lub ich segmentów, znajdujących się w obrębie jednego terenu.

2.      Ustala się sytuowanie budynków i charakter architektoniczny nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, powierzchniami zabudowy, maksymalnymi wysokościami budynków,  formami dachów, określonymi w planie.

 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6

 

1.      Ustala się segregację i gromadzenie odpadów w miejscach ich powstawania oraz usuwanie ich zgodnie z miejskim planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.

2.      Nakazuje się uwzględnienie gatunków zimozielonych i akceptujących warunki środowiska miejskiego w projektowaniu nasadzeń drzew i krzewów na terenach ZP i wzdłuż ulic oznaczonych symbolami 3KD-L i 6KD-L.

3.      Ustala się zapewnienie standardu akustycznego w środowisku, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych, przy czym w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej należy dążyć do uzyskania wyższego komfortu akustycznego niż wymagany przepisami poziom dopuszczalny.

4.      Ustala się stosowanie zasad akustyki budowlanej i architektonicznej w budynkach mieszkalnych, znajdujących się w strefie wyznaczonej zasięgiem ponadnormatywnego oddziaływania hałasu od ul. J.Brzechwy, w celu zapewnienia wymaganego przepisami komfortu akustycznego.

5.      Ustala się stosowanie zasad akustyki budowlanej i architektonicznej w budynkach mieszkalnych, znajdujących się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu od Lotniska Ławica, w celu zapewnienia wymaganego przepisami komfortu akustycznego.

6.      Ustala się przy przebudowie nawierzchni jezdni ul. Brzechwy zastosowanie technologii zmniejszających emisję hałasu samochodowego do środowiska.

7.      Ustala się utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych.

8.      Zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

 

Zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7

 

Nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury.

 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8

 

1.      Ustala się ochronę, rewitalizację i uzupełnienie drzewostanów przyulicznych, z wprowadzaniem nowych  zadrzewień i zakrzewień z uwzględnieniem infrastruktury technicznej.

2.      Na obszarze planu dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych.

3.      Na terenach przestrzeni publicznych zakazuje się lokalizowania, budowy i rozbudowy:

1)      budynków z wyjątkiem kiosków, wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej;

2)      ogrodzeń.

 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 9

 

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN, ustala się następujące warunki zabudowy i zasady zagospodarowania:

1) kształtowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym, bliźniaczym i szeregowym, z obowiązkiem lokalizowania budynków mieszkalnych lub ich segmentów na odrębnych działkach budowlanych, w tym:

a)      lokalizację zabudowy w układzie szeregowym na terenach 8MN, 14MN, 20MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 34MN;

b)      lokalizację zabudowy w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym na terenach 10MN, 12MN, 22MN, 25MN;

c)      lokalizację zabudowy w układzie bliźniaczym lub szeregowym, na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 9MN, 15MN, 16MN, 17MN, 19MN, 21MN, 32MN, z dopuszczeniem budynków wolno stojących na zakończeniu terenu 9MN;

d)      lokalizację zabudowy w układzie wolno stojącym, bliźniaczym lub szeregowym na terenach 13MN, 26MN, 33MN;

e)      lokalizację zabudowy w układzie bliźniaczym na terenach 7MN, 11MN, 18MN, 23MN, 24MN, 27MN;

f)        dopuszcza się lokalizację zabudowy w układzie wolno stojącym na terenach 7MN,  18MN na zakończeniu terenów;

2)      lokalizację zabudowy z uwzględnieniem sieci infrastruktury technicznej oraz przepisów odrębnych;

3)      maksymalną powierzchnię zabudowy wyznaczoną nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku;

4)      minimalną powierzchnię zieleni dla terenów:

a)       14MN, 17MN, 33MN, 34MN  -  50% powierzchni terenu;

b)      4MN, 5MN, 6MN, 8MN, 9MN, 12MN, 13MN, 15MN, 20MN, 23MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN - 40% powierzchni terenu;

c)      1MN, 2MN, 3MN, 7MN, 10MN, 11MN, 16MN, 18MN, 19MN, 21MN, 22MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN wynosi 30% powierzchni terenu;

5)      dopuszczenie rozbudowy i budowy nowych obiektów usługowych na terenie 9MN,   w nawiązaniu do istniejącej zabudowy;

6)      zachowanie istniejącej formy i geometrii dachów;  

7)      w przypadku przebudowy lub budowy nowych obiektów stosowanie dachów płaskich;

8)      nawiązanie formą budynku do istniejącej zabudowy w obrębie danego terenu, na którym jest ona lokalizowana;

9)      dostosowanie wysokości budynku do zabudowy na sąsiedniej działce w granicach tego samego terenu – nie więcej niż 8 m, z uwzględnieniem pkt 10;

10)  maksymalną wysokość budynków na terenach 7MN, 8MN, 9MN, 11MN, 26MN – 7,5 m ;

11)  dopuszczenie lokalizacji budynku garażowego jako wbudowanego lub przyległego do budynku mieszkalnego;

12)  ogrodzenia powyżej wysokości 0.4m nad poziomem terenu, jako ażurowe, odpowiadające formą, materiałem i kolorystyką zabudowie kubaturowej działki, o wysokości do 1,5 m, z dopuszczeniem uzupełnienia pnączami lub żywopłotem;

13)  dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów, tarasów, ogrodów zimowych oraz obiektów małej architektury w strefie przeznaczonej pod zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej oznaczonej na rysunku;

14)  dopuszczenie przyłączenia na terenach zabudowy mieszkaniowej działek gruntu niespełniających parametrów działki budowlanej, do działek sąsiednich z przeznaczeniem na  zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej;

15)  dopuszczenie wprowadzenia na terenach mieszkaniowych reklam i szyldów wyłącznie na elewacjach budynków na wysokości kondygnacji parteru lub ogrodzeniach o maksymalnej powierzchni do 1m2, pod warunkiem nieograniczania swobody ruchu pieszych i pojazdów;

16)  dla nowych obiektów zapewnienie stanowisk postojowych w granicach działki, łącznie w ilości nie mniejszej niż:

a)      2 miejsca na każde mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej;

b)      2 miejsca dla usług w ramach budynku mieszkalnego;

17)  obsługa komunikacyjna z przyległych terenów dróg publicznych i wewnętrznych, z wyłączeniem terenów 1KD-X, 2KD-X, 3KD-X, z zastrzeżeniem pkt 18;

18)  zjazdy z terenu KD-Z wyłącznie do terenów 18MN, 19MN, 23MN, 32MN, 33MN.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się:

1)       zmiany sposobu użytkowania budynków garażowych;

2)       sytuowania budynków gospodarczych.

3.      Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady podziału na działki budowlane:

1)      minimalna szerokość frontu działki dla budynków w układzie szeregowym 6m, w układzie bliźniaczym 10m, w układzie wolno stojącym 18 m;

2)      kształtowanie granic wydzielanych działek pod kątem 900 do linii rozgraniczającej tereny, stanowiącej front działki.

4. Zasady podziału na działki budowlane, o których mowa w ust. 3, nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej oraz wydzielenia działek w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami, z zastrzeżeniem, że pozostałe, powstałe w wyniku tego podziału działki muszą spełniać zasady i warunki określone w ust.3.

5. Ustala się zachowanie parametrów powierzchni zabudowanej i powierzchni zieleni dla wydzielanych działek, na których występuje już zabudowa.

6. Dopuszcza się podział działek pod warunkiem zapewnienia dojazdu do każdej działki bezpośrednio z drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej.

 

§ 10

 

1. Dla terenów sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku symbolem 1US, 2US, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)       przeznaczenie dopuszczalne – zieleń publiczna o charakterze parkowo-ogrodowym i budowle usługowe w zakresie sportu i rekreacji;

2)       lokalizacja obiektów małej architektury, znaków informacyjnych oraz plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych do rekreacji czynnej i biernej, boisk, niewielkich urządzeń służących utrzymaniu porządku, w tym siatek ochronnych do piłek do wysokości 6m, a także urządzeń infrastruktury technicznej;

3)       nasadzenie zieleni wysokiej, w szczególności roślinności zimozielonej, przy uwzględnieniu infrastruktury technicznej;

4)       ogrodzenia ażurowe wzdłuż granic terenów o wysokości do 1,8 m, z zastrzeżeniem pkt2;

5)       dopuszczenie urządzenia miejsc zabaw dla dzieci;

6)       minimalną powierzchnię zieleni – 35% powierzchni działki;

7)       obsługa komunikacyjna z przyległych terenów dróg publicznych;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się:

1)       lokalizacji budynków;

2)       lokalizacji stanowisk postojowych;

3)       wydzielania nowych działek budowlanych.

 

 

§ 11

 

1. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP; ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury i  placów zabaw dla dzieci;

2)      urządzenie zielenią izolacyjno-krajobrazową na terenie 1ZP w powiązaniu z ekranem akustycznym lokalizowanym wzdłuż południowej jezdni ul. Bukowskiej poza granicą planu;

3)      urządzenie zieleni o charakterze parkowo-ogrodowym na terenie 2ZP, 3ZP, 4ZP;

4)      dopuszczenie wyznaczenia  na terenach 2ZP, 3ZP, 4ZP stanowisk postojowych w pasie o szerokości 5m od linii rozgraniczającej terenu drogi;

5)      obsługa komunikacyjna z przyległych terenów dróg publicznych, przy czym dla terenu  1ZP zakazuje się lokalizacji zjazdów dla samochodów.

2.      Na terenach, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się:

1)  lokalizacji budynków i ogrodzenia;

2) wydzielania nowych działek budowlanych.

 

§ 12

 

1. Dla terenu ogrodów działkowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZD, ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)      dopuszczenie budowy urządzeń, takich jak: ogrodzenia, drogi, urządzenia nawadniające, sieć elektryczna, sanitariaty, mała architektura;

2)      dopuszczenie lokalizacji, na każdej indywidualnej działce, altany, budynku gospodarczego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)      maksymalną powierzchnię altany 25,0 m²;

4)      wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna, tj. do 2,5 m, od poziomu terenu do gzymsu dachowego, i 5,0 m – do najwyższego punktu dachu;

5)      dachy strome;

6)      ogrodzenia ażurowe usytuowane wzdłuż linii rozgraniczających terenu o wysokości do 1,5 m;

7)      ogrodzenia ażurowe usytuowane wzdłuż granicy poszczególnych działek przeznaczonych pod uprawy ogrodowe o wysokości do 0,5 m, wzbogacone zielenią;

8)      obsługa komunikacyjna z terenu KD-Z, przy czym dla samochodów przez jeden zjazd;

9)      dopuszczenie stanowisk postojowych w granicach terenu jako parkingu w zieleni.

2.      Na terenach, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się wydzielania nowych działek budowlanych.

 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych

§ 13

 

Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 14

 

W planie nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału w rozumieniu przepisów odrębnych.

 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 15

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zachowanie strefy ochronnej min.0,5m od osi istniejącego kabla wojskowej łączności specjalnej przebiegającego w rejonie ul. Bukowskiej oraz niezabudowywanie jej obiektami i powierzchniami trwałymi; wszelkie projekty należy uzgadniać na etapie założeń technicznych z właściwym organem wojskowym.

 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 16

 

1.      W zakresie kształtowania infrastruktury transportowej ustala się:

1)      zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 2, pkt 8;

2)      zachowanie istniejącej infrastruktury transportowej z dopuszczeniem jej przebudowy i remontu, zgodnie z ustaleniami planu;

3)      uwzględnienie wymagań technicznych wynikających z konieczności oświetlenia terenów komunikacji;

4)      dopuszczenie lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z  § 17;

5)      szerokość dróg publicznych i dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem.

2.      Dla terenów dróg publicznych ustala się:

1)      klasę zbiorczą dla drogi sytuowanej na terenie KD-Z;

2)      klasę lokalną dla dróg sytuowanych na terenach 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L;

3)      klasę dojazdową dla dróg sytuowanych na terenach 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D;

4)      drogę pieszo-rowerową na terenach 1KD-X, 2KD-X oraz drogę pieszą na terenie 3KD-X,

5)      sytuowanie na terenie KD-Z jezdni, dróg rowerowych i chodników zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)      sytuowanie ścieżek rowerowych jako ciągów wydzielonych od chodników, przy czym dopuszcza się wyznaczenie jednokierunkowych dróg rowerowych w zatokach autobusowych;

7)      zakaz lokalizowania przyulicznych stanowisk postojowych na terenie KD-Z;

8)      zakaz połączenia jezdni na terenie KD-Z z jezdniami na terenach 8KD-D, 2KDW3KDW;

9)      sytuowanie na terenach KD-L jezdni i chodników zgodnie z przepisami odrębnymi;

10)  sytuowanie na terenach KD-D jezdni i chodników  lub pieszo-jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi;

11)  sytuowanie na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-X nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego zgodnie z przepisami odrębnymi;

12)  dopuszczenie na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-L, KD-D stosowania rozwiązań wg zasady równoprawności wszystkich uczestników ruchu, bez wydzielania pasów przeznaczonych dla poszczególnych rodzajów komunikacji;

13)  dopuszczenie na terenie KD-Z lokalizowania przystanków autobusowych w formie zatok.

3.      Dla terenów dróg wewnętrznych 1KDW, 2KDW, 3KDW ustala się sytuowanie jezdni o parametrach jak dla drogi o klasie dojazdowej lub pieszo-jezdni – zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 17

 

1.      Dla terenów infrastruktury technicznej, oznaczonych symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, ustala się zachowanie wolno stojących stacji transformatorowych typu miejskiego z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy w granicach wydzielonej działki.

2.      Dla terenu infrastruktury technicznej, oznaczonego symbolem T, ustala się zachowanie wolno stojącego koncentratora telefonicznego z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowę obiektu w granicach wydzielonej działki.

3. W zakresie kształtowania sieci infrastruktury technicznej ustala się:

1)      zachowanie istniejących sieci, z możliwością ich remontu, przebudowy lub rozbudowy, a poza terenami komunikacji także przeniesienia sieci na tereny komunikacji, z zastrzeżeniem pkt 2;

2)      obowiązek uwzględnienia możliwości rozmieszczenia w przekrojach wykorzystywanych ulic wszystkich przewidywanych planem przewodów infrastruktury technicznej, zgodnie z  przepisami odrębnymi;

3)      dopuszczenie lokalizowania nowych sieci infrastruktury technicznej, w szczególności sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej i cieplnej zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi, wyłącznie na terenach komunikacji;

4)      przyłączenie nowych obiektów do sieci infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji z siecią istniejącą na podstawie warunków technicznych określonych przez gestorów sieci;

5)      zapewnienie dostępu do istniejących sieci z odpowiednim wpisem do księgi wieczystej.

4.                  Ustala się zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej.

5.                  Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej.

6.                  Ustala się odprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem retencjonowania i ich wtórnego wykorzystania do celów bytowo-gospodarczych.

7.                  Ustala się lokalizację kolektora deszczowego na terenach: 1ZP, 7KD-D, 4KD-L, KD-Z, 6KD‑L albo 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, KD-Z, 6KD-L.

8.                  Dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z gazociągów średniego i niskiego ciśnienia.

9.                  Zachowanie istniejących gazociągów przesyłowych średniego ciśnienia na terenach  1KD-X i 7KD-D oraz na terenach: 1ZP, 9MN oraz 11MN.

10.              Ustala się zaopatrzenie w energię elektroenergetyczną z sieci elektroenergetycznej.

11.              Dopuszcza się wykorzystanie ekologicznych źródeł ciepła oraz miejskiej sieci cieplnej.

12.              Ustala się zachowanie dalekosiężnego kabla doziemnego łączności specjalnej wzdłuż północnej granicy planu z dopuszczeniem podłączenia do sieci telekomunikacyjnej.

 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 18

 

 Plan nie określa sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia  i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z niniejszą uchwałą.

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 19

Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 20

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 21

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/V/2007

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 30 stycznia 2007 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 dla obszaru „Ławica 2” w Poznaniu

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r Nr 45 poz. 319) Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co następuje:

 

§ 1

 

Uwaga wniesiona przez News Outdoor Poland S.A.

 

treść uwagi: Wniosek o umieszczenie w projekcie zapisów o możliwości umieszczania urządzeń reklamowych wolno stojących na terenach przylegających do dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych o szerokości 30m.

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona w całości ;

uzasadnienie: Nie dotyczy obszaru projektu planu. W granicach projektu planu nie występują drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe o szerokości 30m. Obszar projektu planu stanowi istniejące osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z układem ulic lokalnych i dojazdowych, na których nie przewiduje się lokalizacji wolno stojących urządzeń reklamowych.

 

§ 2

 

Uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedla Ławica

 

treść uwagi:

1.                  Protest przeciwko przebiegowi lokalizacji nowego kolektora deszczowego planowanego w ul. Wieczorynki.

2.                  Pozostawienie terenu zielonego – skweru położonego przy ul. Janosika i Tuwima.

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona w części ;

uzasadnienie:

Ad.1 Uwzględnienie częściowe, polegające na zmianie zapisu w §17 ust.7 poprzez dopuszczenie alternatywnej lokalizacji planowanego kolektora odwadniającego ul. Bukowską w ulicach Kopciuszka, Andersena i Tuwima, oznaczonych symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L. O docelowej lokalizacji planowanego kolektora deszczowego zadecydują warunki techniczne, określające możliwości grawitacyjnego odprowadzania wód deszczowych z ul. Bukowskiej, oraz zmianę niwelety ww. ulicy a w konsekwencji projekt budowlany. Powyższa zmiana lokalizacji kolektora doprowadzić może również do zmiany linii rozgraniczających ul.Bukowskiej a także stwarza dodatkowe koszty planowanej inwestycji. Planowana inwestycja dotyczy działek będących własnością Miasta Poznania i stanowi inwestycję celu publicznego.

Ad.2Dla działek nr 6/98, 6/99, 6/101 arkusz 14 obręb Ławica toczy się postępowanie zwrotowe na rzecz osób fizycznych. Podstawą zwrotu będzie niezrealizowany cel budownictwa mieszkaniowego przez Spółdzielnię budowlano-mieszkaniową Kolejarz, określony w Uchwale 33/283/66 Prezydium Rady Narodowej z 1966r. Powyższe uzasadnia przeznaczenie wymienionych działek na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

§ 3

 

Uwaga wniesiona przez Mieszkańcy ul. Wieczorynki nr: 38,6,2,8,10,18,20,22,28,30,32,36,51,56,65,67,63,16,34,12,22,4,47,3,11,14,45,39,5,12,7,9,13,15,23,23a,24,29,31,35,41,43,49,49a,53,53a,55,57,61,33,19,5

 

treść uwagi: Protest przeciwko planowanej budowie-wymianie kolektora deszczowego przewidywanego dla odwodnienia modernizowanej ul. Bukowskiej.

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona w części ;

uzasadnienie: Uwzględnienie częściowe, polegające na zmianie zapisu w §17 ust.7 poprzez dopuszczenie alternatywnej lokalizacji planowanego kolektora odwadniającego ul. Bukowską w ulicach Kopciuszka, Andersena i Tuwima, oznaczonych symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L. O docelowej lokalizacji planowanego kolektora deszczowego zadecydują warunki techniczne, określające możliwości grawitacyjnego odprowadzania wód deszczowych z ul. Bukowskiej oraz zmianę niwelety ww. ulicy, a w konsekwencji projekt budowlany. Powyższa zmiana lokalizacji kolektora doprowadzić może również do zmiany linii rozgraniczających ul.Bukowskiej, a także stwarza dodatkowe koszty planowanej inwestycji. Planowana inwestycja dotyczy działek będących własnością Miasta Poznania i stanowi inwestycję celu publicznego.

 

§ 4

 

Uwaga wniesiona przez Radę Osiedla Ławica

 

treść uwagi:

1.                  Wnosimy o przeanalizowanie konieczności przebudowy kolektora deszczowego w ul. Wieczorynki. Istnieją inne równoważne warianty odwodnienia ul. Bukowskiej.

2.                  Pozostawienie terenu zielonego – skweru położonego przy ul. Janosika i Tuwima.

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona w części ;

uzasadnienie:

Ad.1 Uwzględnienie częściowe, polegające na zmianie zapisu w §17 ust.7 poprzez dopuszczenie alternatywnej lokalizacji planowanego kolektora odwadniającego ul. Bukowską w ulicach Kopciuszka, Andersena i Tuwima, oznaczonych symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L. O docelowej lokalizacji planowanego kolektora deszczowego zadecydują warunki techniczne, określające możliwości grawitacyjnego odprowadzania wód deszczowych z ul. Bukowskiej oraz zmianę niwelety ww. ulicy, a w konsekwencji projekt budowlany. Powyższa zmiana lokalizacji kolektora doprowadzić może również do zmiany linii rozgraniczających ul.Bukowskiej, a także stwarza dodatkowe koszty planowanej inwestycji. Planowana inwestycja dotyczy działek będących własnością Miasta Poznania i stanowi inwestycję celu publicznego.

Ad.2Dla działek nr 6/98, 6/99, 6/101 arkusz 14 obręb Ławica toczy się postępowanie zwrotowe na rzecz osób fizycznych. Podstawą zwrotu będzie niezrealizowany cel budownictwa mieszkaniowego przez Spółdzielnię budowlano-mieszkaniową Kolejarz, określony w Uchwale 33/283/66 Prezydium Rady Narodowej z 1966r. Powyższe uzasadnia przeznaczenie wymienionych działek na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/39/V/2007

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 30 stycznia 2007 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania

o sposobie realizacji, zapisanych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „ŁAWICA 2” w Poznaniu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co następuje:

 

§ 1

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanych z nimi wykupami terenów prowadzić będą właściwe jednostki miejskie.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.

3. Podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania.

4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo, w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

 

§ 2

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie-

finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) Wydatki z budżetu miasta;

2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet miasta – w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych;

4)       Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY MIASTA POZNANIA

 

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Ławica 2” w Poznaniu.

 

1.      Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Ławica 2” położony jest pomiędzy południową granicą ulicy Bukowskiej, zachodnią granicą działek nr 1/9, 1/11, 47/3, 48/61 ark. 07, nr 2 ark. 13, północną i zachodnią granicą działki nr 7 ark. 14 obręb Ławica, północną granicą działki nr 3/94 ark. 14 obręb Ławica, północno-wschodnią granicą ulicy Smoka Wawelskiego, wschodnią granicą ulic Szeherezady i J. Maklakiewicza.

2.      Obszar objęty planem stanowi w większości przestrzeń zabudowaną osiedla Bajkowego.

Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu w szczególności określenie niezbędnej przestrzeni pod tereny dróg publicznych oraz uregulowanie stanu prawnego gruntów położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

3.      Prace dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Ławica 2” w Poznaniu prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r Nr 45 poz. 319).

4.      Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Ławica 2” w Poznaniu wywołane zostało uchwałą Nr LXXXV/957/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2006 r. Na etapie wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęło pięć uwag, z których Prezydent Miasta Poznania uwzględnił jedna, a pozostałe nie uwzględnił w całości lub części.

5.      W oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 627 z  późn. zm.) – zostały sporządzone: opracowanie ekofizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb „Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Ławica 2” w Poznaniu”. W tych opracowaniach zwrócono szczególną uwagę na położenie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sąsiedztwie terenu lotniska, ul. Bukowskiej i Brzechwy jako potencjalnych źródeł hałasu.

6.      Prezydent Miasta Poznania zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Poznania projekt uchwały z  listą nieuwzględnionych uwag i załącznikami:

4)       rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Ławica 2”, opracowany w skali 1: 1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

5)       rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

6)       rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

7.      Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta Poznania stwierdziła zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Uchwała Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 roku, zmieniona uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 roku ).

8.      Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Ławica 2” w Poznaniu, z zastosowaniem procedury przewidzianej ww. ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.

 

ref. Dyrektor MPU – Krzysztof Cesar