UCHWAŁA NR XL/417/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 8 lipca 2008 r.

 

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Szczepankowo – Spławie” część B w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Szczepankowo - Spławie” część B w Poznaniu, zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.).

 

2.      Plan obejmuje obszar o powierzchni 171, 2 ha, położony w granicach określonych na rysunku planu, wyznaczony ulicami Szczepankowo, Agrestowa, Jagodowa, Roślinna, Sowice wraz z działkami przylegającymi po północnej stronie ul. Porzeczkowej,
w części z działkami przylegającymi po wschodniej stronie ul. Bobrownickiej i po północnej stronie ul. Szczepankowo, dalej po zachodniej granicy działek nr 6/2 i 19/2 ark. 20 obręb Spławie oraz po śladzie kolejki wąskotorowej.

 

3.      Integralnymi częściami uchwały są:

1)      rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Szczepankowo - Spławie” część B w Poznaniu, opracowany w skali 1 : 2000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, zwany dalej rysunkiem planu;

2)      rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik
Nr 2 do uchwały;

3)      rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

 

§2

 

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1)      akcencie architektonicznym - należy przez to rozumieć element kompozycji urbanistycznej akcentujący przestrzeń w miejscu oznaczonym na rysunku planu określonym detalem architektonicznym, takim jak: wykusz, ryzalit, portal;

2)      budynku pomocniczym – należy przez to rozumieć budynek pełniący funkcję garażu lub budynek gospodarczy;

3)      budynkach zblokowanych - należy przez to rozumieć budynki usytuowane bezpośrednio przy granicy dwóch działek i przylegające do siebie na całej długości ściany,

4)      dachu stromym - należy przez to rozumieć dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o symetrycznym kącie pochylenia połaci dachowych od 30° do 45o, oraz dachy mansardowe o symetrycznym kącie pochylenia połaci dachowych 60º i 30º;

5)      działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, zgodnie z ustawą
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6)      nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, na której dopuszcza się sytuowanie budynków;

7)      obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie zewnętrznej ściany budynku na minimum 60% długości elewacji;

8)      obsłudze komunikacyjnej – należy przez to rozumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego;

9)      ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie o wysokości do 1,5 m od poziomu terenu, w którym część ażurowa stanowi minimalnie 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, a elementy betonowe dopuszczone są jedynie do wysokości
0,3 m od poziomu terenu;

10)  przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć wnętrza ulic w kształcie wydzielonym lub wyznaczonym urbanistycznie i architektonicznie np. poprzez linie zabudowy, istniejące pierzeje, stanowiące spójną przestrzenną całość;

11)  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie przeważające na danym terenie;

12)  przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone w ustaleniach planu;

13)  reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach
i sygnałach;

14)  stacji bazowej telefonii komórkowej - należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektro-przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

15)  szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

16)  tablicach informacyjnych – należy przez to elementy systemu informacji miejskiej, tablice z nazwą ulicy, numer posesji, tablice informujące o zasadach funkcjonowania terenów zielonych i lasów, tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

17)  terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

18)  usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi nie zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;

19)  zieleni izolacyjno-krajobrazowej – należy przez to rozumieć gęste nasadzenia zieleni ozdobnej, oddzielające poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu i wzbogacające krajobraz, w tym nasadzenia o zróżnicowanej wysokości, głównie zimozielonej, formowane w kształcie pasów o szerokości co najmniej 4 m;

 

§3

 

Na rysunku planu przedstawiono graficznie następujące obowiązujące ustalenia planu:

1)      granica uchwalenia planu;

2)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz o różnych zasadach zagospodarowania;

3)      linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne;

4)      przeznaczenie terenu – oznaczone barwą i symbolem literowym;

5)      klasyfikacja dróg publicznych;

6)      miejsca lokalizacji akcentów architektonicznych;

7)      odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej tereny.

 

§4

 

Na obszarze planu ustala się następujące kategorie terenów:

1)      tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2)      tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U;

3)      tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;

4)      tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

5)      tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-Z - ulice klasy zbiorczej, KD-L – ulice klasy lokalnej, KD-D - ulice klasy dojazdowej,
KD-X – drogi ruchu pieszego;

6)      tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

7)      tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolem E;

8)      teren infrastruktury technicznej – kanalizacji, oznaczony na rysunku planu
symbolem K.

 

§5

 

1.      Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

2)      przeznaczenie uzupełniające – infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne;

3)      dopuszczenie wykorzystywania w sposób dotychczasowy terenów i obiektów
o przeznaczeniu innym niż ustalone w niniejszym paragrafie do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      lokalizację akcentów architektonicznych, zgodnie z rysunkiem planu;

2)      ogrodzenia ażurowe na granicy działek wzbogacone zielenią;

3)      zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

4)      zakaz budowy nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.

 

3.    W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      ochronę istniejących drzew, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;

2)      nasadzenia drzew i żywopłotów wzdłuż granic terenu z ulicą Bobrownicką
(1KD-Z) i ulicą Szczepankowo (2KD-Z i częściowo poza planem);

3)      zagospodarowanie pasa o szerokości 5 m wzdłuż linii rozgraniczających tereny WS zielenią izolacyjno–krajobrazową, z wyłączeniem terenów wcześniej zabudowanych lub utwardzonych;

4)      na terenach 6MN, 8MN, 9MN, 13MN, 18MN, 19MN i 27MN lokalizację ogrodzeń w odległości minimum 1,5 m od granic terenów oznaczonych symbolem WS, przy czym dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia, które można zdemontować i zamontować powtórnie;

5)      zagospodarowanie wód opadowych, zgodnie z §13 ust. 4;

6)      dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie
z przepisami odrębnymi;

7)      gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania;

8)      zagospodarowanie mas ziemnych powstałych podczas prac budowlanych
w granicach działki budowlanej z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przy realizacji inwestycji prowadzenie rozpoznania archeologicznego równolegle z pracami ziemnymi.

 

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)      dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury;

2)      dopuszczenie lokalizacji szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m2 na elewacjach budynków i na ogrodzeniach, oraz lokalizacji tablic informacyjnych;

3)      zakaz lokalizacji reklam, z wyłączeniem reklam o łącznej powierzchni nie większej niż 4m2 na elewacjach istniejących budynków usługowych.

 

6.   W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane są w odniesieniu do działki budowlanej, ustala się:

1)      dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych oraz urządzeń towarzyszących, w tym: dojść, dojazdów i ogrodzeń;

2)      dopuszczenie przebudowy i remontu budynków, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

3)      w odniesieniu do linii zabudowy:

a)      sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z zastrzeżeniem lit. b-g,

b)     dla działek położonych w głębi terenów, obsługiwanych z przylegających dróg wewnętrznych, nie oznaczonych na rysunku planu, dopuszczenie lokalizacji zabudowy w minimalnej odległości 5,0 m od granicy działki z drogą wewnętrzną,

c)      dla budynków pomocniczych dopuszczenie lokalizacji w głębi działki bez przekraczania wyznaczonych linii zabudowy,

d)     dopuszczenie lokalizacji budynków w głębi istniejącej działki, której szerokość frontu przyległego do drogi uniemożliwia usytuowanie budynku zgodnie z wyznaczoną obowiązującą linią zabudowy,

e)      dla działek narożnikowych z wyznaczonymi na rysunku planu dwoma obowiązującymi liniami zabudowy dopuszczenie lokalizacji budynku, zgodnie
z jedną linią zabudowy oraz stycznie do drugiej,

f)       dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy elementów budynku wychodzących przed nią na odległość do 1,5 m, które usytuowane są w całości na wysokości nie mniejszej niż 3,0 m ponad poziomem terenu, z dopuszczeniem oparcia na słupach wysuniętych przed linię zabudowy;

 

4)      sposób kształtowania zabudowy:

a)      lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego na każdej działce budowlanej,

b)     lokalizację budynków mieszkalnych wolno stojących, z dopuszczeniem budynków bliźniaczych dla dwóch sąsiednich działek o szerokości frontu zgodnej z pkt 7 lit. d,

c)      realizację dachów stromych na budynkach mieszkalnych, z wyłączeniem zabudowy istniejącej, dla której dopuszcza się, w ramach przebudowy i rozbudowy, zastosowanie dowolnego typu dachu, z uwzględnieniem pkt 5,

d)     lokalizację budynków pomocniczych wolno stojących, dobudowanych do budynków mieszkalnych albo zblokowanych;

5)      wysokość zabudowy dla:

a)      budynków mieszkalnych do 7,0 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi dachu stromego lub górnej krawędzi attyki, a do kalenicy 12,0 m,

b)     budynków pomocniczych do 3,5 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi dachu, a do kalenicy 5,0 m;

6)      materiały wykończeniowe ścian, w szczególności: szkło, drewno, cegła, ceramika, kamień, tynk szlachetny; zakaz stosowania materiałów wykończeniowych ścian
z tworzyw sztucznych oraz tłuczonego szkła i tłuczonej ceramiki;

7)      parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a)      maksymalną powierzchnię zabudowy działki – 25%, jednak nie więcej niż
300,0 m2, przy czym powierzchnia zabudowy budynku pomocniczego nie może przekraczać 50,0 m2,

b)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50 %,

c)      minimalną powierzchnię działki budowlanej, z wyłączeniem istniejących działek budowlanych o mniejszej powierzchni:

-            dla terenów 1 MN – 11 MN – 800,0 m2,

-            dla terenów 12 MN – 31 MN – 1000,0 m2;

d)     minimalną szerokość frontu działki budowlanej, z wyłączeniem istniejących działek budowlanych o mniejszej szerokości frontu oraz z zastrzeżeniem pkt 3 lit. d:

-            dla zabudowy wolno stojącej – 18,0 m,

- dla zabudowy bliźniaczej – 12,0 m, gdy istnieje możliwość realizacji segmentu budynku bliźniaczego,

e)      dopuszczenie wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne, stanowiące dojazd do maksymalnie 4 działek budowlanych, ze zjazdami na drogę publiczną,

f)       dla dróg wewnętrznych, o których mowa w lit. e – minimalną szerokość 6,0 m, przy czym dopuszcza się zmniejszenie szerokości do 5,0 m dla dróg wewnętrznych, stanowiących dojazd do maksymalnie 2 działek.

 

7.      W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

 

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości plan nie wskazuje obszarów do objęcia scalaniem i podziałem.

 

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się zachowanie ciągłości istniejącego systemu melioracyjnego,
z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji budynku, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      obsługę komunikacyjną z przylegających dróg publicznych i dróg wewnętrznych;

2)      dopuszczenie lokalizacji jednego zjazdu dla każdej działki budowlanej, przy czym dla działek narożnych ustala się usytuowanie zjazdów poza strefą skrzyżowań;

3)      parkowanie w granicach działki budowlanej:

a)      dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 stanowiska postojowe na
1 mieszkanie,

b)     dla biur oraz obiektów usługowych, z wyjątkiem handlowych – 3 stanowiska postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej,

c)      dla obiektów handlowych 4,5 stanowiska postojowe na 100m² powierzchni użytkowej,

d)     dla obiektów gastronomicznych 36 stanowiska postojowe na 100 miejsc,

e)      sumaryczną liczbę stanowisk postojowych wynikającą z wymogów parkingowych dla obiektów wielofunkcyjnych, w tym zapewnienie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych i rowerów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

f)       lokalizację miejsc przeładunku i postoju w granicach własnej działki dla obsługi obiektów i terenów samochodami ciężarowymi w ilości wynikającej
z potrzeb planowanej funkcji;

4)      zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną, zgodnie z §13.

 

11.  Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

 

§ 6

 

1.      Dla terenów zabudowy mieszkaniowo–usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniowo – usługową, przy czym dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;

2)      przeznaczenie uzupełniające – infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne;

3)      dopuszczenie wykorzystywania w sposób dotychczasowy terenów i obiektów
o przeznaczeniu innym niż ustalone w niniejszym paragrafie do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      lokalizację akcentów architektonicznych, zgodnie z rysunkiem planu;

2)      ogrodzenia ażurowe na granicy działek wzbogacone zielenią;

3)      zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej;

4)      zakaz budowy nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      ochronę istniejących drzew, zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;

2)      nasadzenia drzew i żywopłoty wzdłuż granic terenu z ulicą Szczepankowo
(2KD-Z i częściowo poza planem);

3)      zagospodarowanie wód opadowych, zgodnie z §13 ust. 4;

4)      dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie
z przepisami odrębnymi;

5)      gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania;

6)      zagospodarowanie mas ziemnych powstałych podczas prac budowlanych
w granicach działki budowlanej, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przy realizacji inwestycji prowadzenie rozpoznania archeologicznego równolegle z pracami ziemnymi.

 

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)      dopuszczenie lokalizacji szyldów o powierzchni nie większej niż 1m2 na elewacjach budynków i na ogrodzeniach oraz lokalizacji tablic informacyjnych;

2)      zakaz lokalizacji reklam, z wyłączeniem reklam o łącznej powierzchni nie większej niż 4,0 m2 na elewacjach budynków usługowych;

3)      dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury.

 

6.      W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane są w odniesieniu do działki budowlanej ustala się:

1)      dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych oraz urządzeń towarzyszących, w tym: dojść, dojazdów i ogrodzeń;

2)      dopuszczenie przebudowy i remontu budynków, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

3)      w odniesieniu do linii zabudowy:

a)      sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z zastrzeżeniem lit. b - g,

b)     dla działek położonych w głębi terenów, obsługiwanych z przylegających dróg wewnętrznych, nie oznaczonych na rysunku planu, dopuszczenie lokalizacji zabudowy w minimalnej odległości 5,0 m od granicy działki z drogą wewnętrzną,

c)      dla budynków pomocniczych dopuszczenie lokalizacji w głębi działki bez przekraczania wyznaczonych linii zabudowy,

d)     dopuszczenie lokalizacji budynków w głębi działki, której szerokość frontu przyległego do drogi uniemożliwia usytuowanie budynku zgodnie z wyznaczoną obowiązującą linią zabudowy,

e)      dla działek narożnikowych z wyznaczonymi na rysunku planu dwoma obowiązującymi liniami zabudowy dopuszczenie lokalizacji budynku, zgodnie
z jedną linią zabudowy oraz stycznie do drugiej,

f)       dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy elementów budynku wychodzących przed nią na odległość do 1,5 m, które usytuowane są w całości na wysokości nie mniejszej niż 3,0 m ponad poziomem terenu, z dopuszczeniem oparcia na słupach wysuniętych przed linię zabudowy;

 

4)      sposób kształtowania zabudowy:

a)     lokalizację maksymalnie dwóch budynków na każdej działce budowlanej:

-         jednego budynku o przeznaczeniu mieszkaniowym jednorodzinnym albo mieszkaniowo-usługowym,

-         jednego budynku pomocniczego albo usługowego,

b)     zabudowa w układzie wolno stojącym,

c)     dachy strome na budynkach, z wyłączeniem zabudowy istniejącej, dla której dopuszcza się, w ramach przebudowy i rozbudowy, zastosowanie dowolnego typu dachu, z uwzględnieniem pkt 5,

d)     dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych wolno stojących, dobudowanych do budynków mieszkalnych albo zblokowanych;

5)      wysokość zabudowy dla:

a)      budynków mieszkalnych do 7,0 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi dachu stromego lub górnej krawędzi attyki, a do kalenicy 12,0 m,

b)     budynków pomocniczych i usługowych do 3,5 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi dachu, a do kalenicy 5,0 m;

6)      materiały wykończeniowe ścian, w szczególności: szkło, drewno, cegła, ceramika, kamień, tynk szlachetny; zakaz stosowania materiałów wykończeniowych ścian
z tworzyw sztucznych oraz tłuczonego szkła i tłuczonej ceramiki;

7)      parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a)      maksymalną powierzchnię zabudowy działki – 35%, jednak nie więcej niż 350 m2, przy czym powierzchnia zabudowy budynku pomocniczego lub usługowego nie może przekraczać 50 m2,

b)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%,

c)      minimalną powierzchnię działki budowlanej, z wyłączeniem istniejących działek budowlanych o mniejszej powierzchni:

-      dla terenów 1MN/U i 2MN/U – 800,0 m2,

-      dla terenów 3MN/U i 4MN/U – 1000,0 m2,

d)     minimalną szerokość frontu działki budowlanej – 18,0 m, z wyłączeniem istniejących działek budowlanych o mniejszej szerokości frontu oraz
z zastrzeżeniem pkt 3 lit. d,

e)      dopuszczenie wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne, stanowiących dojazd do maksymalnie 4 działek budowlanych, ze zjazdami na drogę publiczną,

f)       dla dróg wewnętrznych, o których mowa w lit. e – minimalną szerokość 6,0 m, przy czym dopuszcza się zmniejszenie szerokości do 5,0 m dla dróg wewnętrznych, stanowiących dojazd do maksymalnie 2 działek.

 

7.      W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

 

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości plan nie wskazuje obszarów do objęcia scalaniem i podziałem.

 

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1)      dla źródeł hałasu związanych z zabudową usługową ograniczenie emisji hałasu
w środowisku do wartości dopuszczalnych, na granicach terenu z zabudową wymagającą komfortu akustycznego w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      zachowanie ciągłości istniejącego systemu melioracyjnego, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji budynku, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      obsługę komunikacyjną z przylegających dróg publicznych i dróg wewnętrznych;

2)      dopuszczenie lokalizacji jednego zjazdu dla każdej działki budowlanej, przy czym dla działek narożnych usytuowanie zjazdów poza strefą skrzyżowań;

3)      parkowanie w granicach działki budowlanej:

a)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 stanowiska postojowe na
1 mieszkanie,

b)   dla biur oraz obiektów usługowych, z wyjątkiem handlowych
– 3 stanowiska postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej,

c)    dla obiektów handlowych 4,5 stanowiska postojowego na 100m² powierzchni użytkowej,

d)   dla obiektów gastronomicznych 36 stanowisk postojowych na 100 miejsc,

e)      sumaryczną liczbę stanowisk postojowych wynikającą z wymogów parkingowych dla obiektów wielofunkcyjnych, w tym zapewnienie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych i rowerów, zgodnie
z przepisami odrębnymi,

f)     lokalizację miejsc przeładunku i postoju w granicach własnej działki dla obsługi obiektów i terenów samochodami ciężarowymi w ilości wynikającej
z potrzeb planowanej funkcji;

4)      zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną zgodnie z §13.

 

11.  Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

 

§ 7

 

1.      Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U i 2U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe – zabudowę usługową, w tym handel o powierzchni sprzedaży do 2000,0 m2;

2)      przeznaczenie uzupełniające – infrastrukturę techniczną, drogi wewnętrzne oraz na terenie 2U zabudowę mieszkaniową.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      lokalizację akcentu architektonicznego, zgodnie z rysunkiem planu;

2)      ogrodzenia ażurowe na granicy działek wzbogacone zielenią;

3)      zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej;

4)      zakaz budowy nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;

2)      lokalizację zieleni izolacyjno–krajobrazowej wzdłuż linii rozgraniczających tereny 7WS i 17MN;

3)      na terenie 1U lokalizację ogrodzeń w odległości minimum 1,5 m od granicy terenu 7 WS, przy czy dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia , które można zdemontować
i zamontować powtórnie;

4)      zagospodarowanie wód opadowych, zgodnie z §13 ust. 4;

5)      dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie
z przepisami odrębnymi;

6)      gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania;

7)      zapewnienie komfortu akustycznego w środowisku na granicy terenów oznaczonych w planie symbolami MN i MN/U, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)      zagospodarowanie mas ziemnych powstałych podczas prac budowlanych
w granicach działki budowlanej z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przy realizacji inwestycji prowadzenie rozpoznania archeologicznego równolegle z pracami ziemnymi.

 

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)      dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury;

2)      dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych;

3)      zakaz lokalizacji reklam, z wyłączeniem reklam na elewacjach budynków usługowych, przy czym ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 10% powierzchni elewacji budynku.

 

6.      W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane są w odniesieniu do działki budowlanej, ustala się:

1)      dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących w strefie oznaczonej na rysunku planu;

2)      dopuszczenie lokalizacji urządzeń towarzyszących, w tym: dojść, dojazdów i ogrodzeń;

3)      w odniesieniu do linii zabudowy:

a)      sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z zastrzeżeniem lit. b - d,

b)     dla działek położonych w głębi terenów, obsługiwanych z przylegających dróg wewnętrznych, nie oznaczonych na rysunku planu, dopuszczenie lokalizacji zabudowy w minimalnej odległości 5,0 m od granicy działki z drogą wewnętrzną,

c)      dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy elementów budynku wychodzących przed nią na odległość do 1,5 m, które usytuowane są w całości na wysokości nie mniejszej niż 3,0 m ponad poziomem terenu, z dopuszczeniem oparcia na słupach wysuniętych przed linię zabudowy;

4)      zastosowanie dowolnego typu dachu, z uwzględnieniem pkt 5;

5)      wysokość zabudowy dla:

a)      budynków mieszkalnych do 7,0 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi dachu stromego lub górnej krawędzi attyki, a do kalenicy 12,0 m;

b)     budynków usługowych do 10,0 m od poziomu terenu;

6)      materiały wykończeniowe ścian, w szczególności: szkło, drewno, cegła, ceramika, kamień, tynk szlachetny; zakaz stosowania materiałów wykończeniowych ścian
z tworzyw sztucznych, blachy oraz tłuczonego szkła i tłuczonej ceramiki;

7)      parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a)      maksymalną powierzchnię zabudowy działki – 40 %,

b)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50 %, przy czym dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300,0 m2 minimum
15 % powierzchni działki budowlanej zagospodarowanej zielenią wysoką,

c)      minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1500 m2,

d)     minimalną szerokość frontu działki budowlanej – 30,0 m,

e)      dopuszcza się wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości – 8,0 m z bezpośrednim zjazdem na drogę publiczną, przy czym drogi wewnętrzne mogą stanowić dojazd maksymalnie do 4 działek budowlanych.

 

7.   W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

 

8.   W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości plan nie wskazuje obszarów do objęcia scalaniem i podziałem.

 

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1)      dla źródeł hałasu związanych z zabudową usługową, ograniczenie emisji hałasu
w środowisku do wartości dopuszczalnych, na granicach terenu z zabudową wymagającą komfortu akustycznego w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      zachowanie ciągłości istniejącego systemu melioracyjnego, z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokalizacji budynku, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      obsługę komunikacyjną z poniższych dróg publicznych;

a)      dla terenu 1U z terenu drogi publicznej 1KD-Z;

b)     dla terenu 2U z terenów dróg publicznych 1KD-Z i ul. Szczepankowo (poza planem);

2)      dopuszczenie dwóch zjazdów dla każdej działki budowlanej, przy czym dla działek narożnych usytuowanie zjazdów poza strefą skrzyżowań;

3)      parkowanie w granicach działki budowlanej:

a)      dla biur oraz obiektów usługowych, z wyjątkiem handlowych – 3 stanowiska postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej,

b)     dla obiektów handlowych 4,5 stanowiska postojowego na 100,0 m² powierzchni użytkowej, przy czym dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300,0 m2 dopuszcza się lokalizowanie maksymalnie 25 stanowisk naziemnych,

c)      dla obiektów gastronomicznych 36 stanowisk postojowych na 100 miejsc,

d)     dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 stanowiska postojowe na
1 mieszkanie,

e)      sumaryczną liczbę stanowisk postojowych wynikającą z wymogów parkingowych dla obiektów wielofunkcyjnych, w tym zapewnienie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych i rowerów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

f)       lokalizację miejsc przeładunku i postoju w granicach własnej działki dla obsługi obiektów i terenów samochodami ciężarowymi w ilości wynikającej
z potrzeb planowanej funkcji;

4)      zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną zgodnie z §13.

 

11.  Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

 

§8

 

1.      Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS i 8WS, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe – rów otwarty;

2)      przeznaczenie uzupełniające – urządzenia wodne, infrastrukturę techniczną, przepusty.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego nie podejmuje się ustaleń.

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zachowanie cieku Łężynka jako rowu otwartego;

2)      ochronę istniejącej zieleni, w tym krzewów i drzew, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)      dopuszczenie wprowadzania podczyszczonych wód opadowych do cieku, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

 

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)      zapewnienie dostępu do cieku, pozwalającego na wykonanie robót związanych
z utrzymaniem wód, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      zakaz lokalizacji szyldów oraz reklam;

3)      dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

 

6.      W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje się ustaleń.

 

7.      W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

 

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości plan nie wskazuje obszarów do objęcia scalaniem i podziałem.

 

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się zakaz zabudowy, z wyłączeniem urządzeń, o których mowa
w ust. 1 pkt 2.

 

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów, o których mowa w ust.1 pkt 2, krzyżujących się z terenami WS.

 

11.  Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

 

§ 9

 

1.      Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 1KD-X, 2KD-X, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe – tereny dróg publicznych:

a)      KD-Z – ulica klasy zbiorczej,

b)      KD-L – ulica klasy lokalnej,

c)      KD-D – ulica klasy dojazdowej,

d)      KD-X – droga ruchu pieszego;

2)      przeznaczenie uzupełniające: infrastrukturę techniczną, przepusty.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      nasadzenia drzew wzdłuż ulic według oznaczenia na rysunku planu;

2)      zachowanie zharmonizowanego wyglądu elementów wyposażenia dróg, takich jak: nawierzchnie, latarnie, tworzących spójne rozwiązanie architektoniczne;

3)      zakaz budowy nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

4)      zakaz sytuowania ramp, schodów i pochylni obsługujących obiekty położone poza terenami dróg publicznych;

5)      zakaz sytuowania budynków;

6)      powiązanie z układem komunikacyjnym zewnętrznym poprzez ulice klasy „L”
i „Z” do ul. Szczepankowo i ul. Michałowo;

7)      zachowanie ciągłości poszczególnych elementów wyposażenia dróg, takich jak: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, tworzących spójne rozwiązanie architektoniczne.

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się

1)      ochronę istniejących drzew i krzewów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, przy uwzględnieniu wymaganych planem elementów komunikacji
i urządzeń infrastruktury technicznej;

3)      dopuszczenie usuwania nadmiaru mas ziemnych powstałych podczas prac budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)      usuwanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania;

5)      odprowadzenie ścieków deszczowych, zgodnie z § 13 ust. 4.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przy realizacji inwestycji prowadzenie rozpoznania archeologicznego równolegle z pracami ziemnymi.

 

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
ustala się:

1)      zakaz lokalizacji reklam i szyldów, z wyjątkiem reklam w obiektach wiat przystankowych;

2)      zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo – handlowych i innych tymczasowych obiektów budowlanych;

3)      dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

 

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)      minimalne parametry i wyposażenie dla odcinków poza skrzyżowaniami dróg:

 

Symbol

 

Nazwa ulicy

Szerokość ulicy w liniach roz- graniczających

w m

Szerokość

jezdni

w m

 

Chodniki

 

Ścieżka

rowerowa

 

Inne

1KD-Z

Bobrownicka

zmienna, od 14,6 do 15,5

7,0

jednostronne na odc. od ul. Szczepankowo (poza planem) do 17KD-D (ul Aroniowej) na dalszym odcinku od 17KD-D do granicy planu dwustronne

jednostronna

dostępność ograniczona

- ograniczenie liczby zjazdów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2KD-Z

Szczepankowo

27,5 w istniejących granicach

7,0

obustronne

obustronne

dostępność ograniczona

- ograniczenie liczby zjazdów

1KD-L

Roślinna

zmienna, od 16,0 do 16,5

w istniejących granicach

6,0

obustronne

brak

 


 

 

Symbol

 

Nazwa ulicy

Szerokość ulicy w liniach roz- graniczających

w m

Szerokość

jezdni

w m

 

Chodniki

 

Ścieżka

rowerowa

 

Inne

2KD-L

Sierpowa

zmienna 17,0

do 30,0 w istniejących granicach

6,0

na odcinku
od 6KD-D (ul. Brzoskwiniowej) do ul. Szczepankowo po str. wschodniej, na dalszym odcinku obustronne

jednostronna na odcinku od 6KD-D

(ul. Brzoskwiniowej) do 5KD-D (ul. Porzeczkowej),

na pozostałym odcinku obustronne

 

3KD-L

Skibowa

32,0 w istniejących granicach

6,0

obustronne

jednostronna

 

4KD-L

Skibowa

32,0 w istniejących granicach

6,0

obustronne

jednostronna

 

5KD-L

Sowice

zmienna, od 11,9 do 26,0

w istniejących granicach

6,0 na odcinku od ul. Szczepankowo do 3KD-D (ul. Owocowej), 7,0 na odcinku od 3KD-D do 1KD-L (ul. Roślinnej)

jednostronny na odcinku od 8KD-D

do ul. Szczepankowo, obustronny na odcinku od 1KD-L

(ul. Roślinnej) do

ul. 8KD-D

jednostronna

 

1KD-D

Jagodowa

16,0 w istniejących granicach

5,5

obustronne

brak

 

2KD-D

Owocowa

16,0 w istniejących granicach

5,0

obustronne

brak

 

3KD-D

Owocowa

od 16,0 do 16,5 w istniejących granicach

5,0

obustronne

brak

 

4KD-D

Porzeczkowa

16,0 w istniejących granicach

5,0

obustronne

brak

 

5KD-D

Porzeczkowa

16, 0 w istniejących granicach

5,0

obustronne

brak

 

6KD-D

Brzoskwiniowa

12,0 w istniejących granicach

5,0

obustronne

brak

 

7KD-D

Brzoskwiniowa

zmienna od 7,5 do 13,0

zmienna

brak

brak

pieszo jezdnia,

zakończona placem do zawracania samochodów

8KD-D

projektowana

12,0 w istniejących granicach

5,0

jednostronny

jednostronna

 


 

 

Symbol

 

Nazwa ulicy

Szerokość ulicy w liniach roz- graniczających

w m

Szerokość

jezdni

w m

 

Chodniki

 

Ścieżka

rowerowa

 

Inne

9KD-D

projektowana

zmienna od 12,0 do 16,8

5,0

obustronny

brak

 

10 KD-D

projektowana

10,0 w istniejących granicach

5,0

obustronny

brak

 

11KD-D

Nad Łężynką

zmienna od 20,0 do 25,5 w istniejących granicach

5,0

obustronny

brak

 

12 KD-D

projektowana

10,0

5,0

obustronny

brak

 

13 KD-D

projektowana

12,0 w istniejących granicach

6,0

obustronny

brak

 

14 KD-D

Porzeczkowa

zmienna od 8,5 do 12,0

5,0

obustronne

brak

 

15 KD-D

Dereniowa

zmienna od 9,0 do 11,0

5,0

obustronne

brak

 

16 KD-D

projektowana

Zgodnie z rysunkiem planu

5,0

brak

brak

zakończona placem do zawracania samochodów

17 KD-D

Aroniowa

8,0 w istniejących granicach

5,0

brak

brak

pieszo jezdna

18 KD-D

projektowana

10 w istniejących granicach

5,0

obustronne

brak

 

19 KD-D

projektowana

zmienna od 10,0 do 17,0 , w istniejących granicach

5,0

brak

brak

pieszo jezdna

20 KD-D

projektowana

w istniejących granicach

w ist. liniach rozgr.

brak

brak

pieszo jezdna, zakończona placem do zawracania samochodów

1KD-X

projektowana

wg rysunku planu

6,0

brak

brak

 

2KD-X

projektowana

w istniejących granicach

3,0

brak

brak

 

 

2)      dopuszczenie etapowej realizacji elementów wyposażenia ulic.

 

7.      W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

 

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości plan nie wskazuje obszarów do objęcia scaleniem i podziałem.

 

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się zakaz budowy, przebudowy i remontów dla budynku usługowego, położonego na terenie 3KD-L (ul. Skibowa), oznaczonego na rysunku planu.

 

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      uwzględnienie wymagań technicznych, wynikających z lokalizacji istniejących
i planowanych sieci infrastruktury technicznej i związanych z nimi robót budowlanych;

2)      na terenach 1KD-Z i 2KD-Z dopuszczenie wyznaczenia tras komunikacji autobusowej wraz z lokalizacją zatok autobusowych;

3)      na terenach 3KD-L i 4KD-L, w odległości minimum 15,0 m od krawędzi jezdni dopuszczenie lokalizacji studni dla celów publicznych;

4)      zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną zgodnie z §13.

 

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów dopuszcza się zachowanie budynku usługowego, oznaczonego na rysunku planu, na terenie 3KD-L, do czasu jego technicznego zużycia lub do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem.

 

§ 10

 

1.      Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – tereny dróg wewnętrznych;

2)  przeznaczenie uzupełniające: infrastrukturę techniczną, urządzenia wodne, przepusty.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      zachowanie zharmonizowanego wyglądu elementów wyposażenia dróg, takich jak: nawierzchnie, latarnie, tworzących spójne rozwiązanie architektoniczne;

2)      zakaz sytuowania nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

3)      zakaz sytuowania budynków;

4)      zachowanie ciągłości poszczególnych elementów wyposażenia dróg, takich jak: jezdnie, chodniki, tworzących spójne rozwiązanie architektoniczne.

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      ochronę istniejących drzew i krzewów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, przy uwzględnieniu wymaganych planem elementów komunikacji
i sieci infrastruktury technicznej;

3)      dopuszczenie usuwania nadmiaru mas ziemnych powstałych podczas prac budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)      nakaz stosowania nawierzchni przepuszczalnych;

5)      usuwanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym z miejskim planem gospodarki odpadami.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przy realizacji inwestycji prowadzenie rozpoznania archeologicznego równolegle z pracami ziemnymi.

 

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
ustala się:

1)      zakaz lokalizacji reklam i szyldów;

2)      dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

 

6.   W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)      wydzielenie dla ruchu kołowego i pieszego wspólnej nawierzchni;

2)      lokalizację placu do zawracania samochodów na zamknięciu ulic 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 8KDW, 13KDW;

3)      dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych pod warunkiem zapewnienia przejścia i przejazdu;

4)      zakaz bezpośredniego połączenia z jezdnią ul. Szczepankowo dla ulicy 8KDW.

 

7.   W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

 

8.   W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości plan nie wskazuje obszarów do objęcia scaleniem i podziałem.

 

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu nie podejmuje się ustaleń.

 

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      uwzględnienie wymagań technicznych, wynikających z lokalizacji istniejących
i planowanych sieci infrastruktury technicznej i związanych z nimi robót budowlanych;

2)      zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną zgodnie z §13.

 

11.  Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

 

§ 11

 

 

1.      Dla terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe – wolno stojące małogabarytowe stacje transformatorowe przedsiębiorstwa energetycznego;

2)      przeznaczenie uzupełniające –infrastrukturę techniczną.

 

 

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń ażurowych na granicy działek wzbogaconych zielenią;

2)      zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przy realizacji inwestycji prowadzenie rozpoznania archeologicznego równolegle z pracami ziemnymi.

 

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)      zakaz lokalizacji reklam i szyldów;

2)      dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

 

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)     dopuszczenie robót budowlanych związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;

2)     maksymalną wysokość nowej zabudowy - 2,5 m, liczoną od poziomu terenu do najwyższego elementu obiektu;

3)     materiały wykończeniowe ścian, w szczególności: cegła, ceramika, kamień, blacha, tynk szlachetny.

 

7.      W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

 

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
plan nie wskazuje obszarów do objęcia scaleniem i podziałem.

 

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu nie podejmuje się ustaleń.

 

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)     obsługę komunikacyjną terenów E, z przylegających dróg publicznych;

2)     zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną zgodnie z §13.

 

11.  Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

 

§ 12

 

1.      Dla terenu infrastruktury technicznej – kanalizacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem K, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe – przepompownia ścieków sanitarnych;

2)      przeznaczenie uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej, zieleń.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń ażurowych na granicy działek wzbogaconych zielenią;

2)      zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;

2)      zapewnienie komfortu akustycznego, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przy realizacji inwestycji prowadzenie rozpoznania archeologicznego równolegle z pracami ziemnymi.

 

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)      zakaz lokalizacji reklam i szyldów;

2)      dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

 

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje się ustaleń.

 

7.      W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

 

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
plan nie wskazuje obszarów do objęcia scaleniem i podziałem.

 

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu nie podejmuje się ustaleń.

 

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      obsługę komunikacyjną terenu z drogi publicznej 2KD-L;

2)      zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną zgodnie z §13.

 

11.  Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

 

§ 13

 

1.      W zakresie zasad obsługi terenów infrastrukturą techniczną ustala się:

1)      dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej,
w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektro- energetycznej, telekomunikacyjnej i ciepłowniczej;

2)      powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

2.      W zakresie sieci wodociągowej dopuszcza się lokalizację studni z wykorzystaniem wody wyłącznie dla celów gospodarczych.

 

3.      W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala się:

1)      lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych na terenie o symbolu K;

2)      lokalizację podziemnej przepompowni ścieków na terenie o symbolu 11KD-D;

3)      odprowadzanie ścieków komunalnych docelowo do sieci kanalizacji, a do czasu jej realizacji na terenach 2MN/U, 1MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN dopuszczenie odprowadzania do szczelnych zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych na terenie działki budowlanej;

4)      zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

4.      W zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala się:

1)      dla dróg KDW i KD-X odprowadzenie wód opadowych poprzez nawierzchnie przepuszczalne;

2)      lokalizację urządzeń podczyszczających wody opadowe w obrębie pasów drogowych;

3)      dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych w granicach działki budowlanej.

 

5.      W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala się:

1)      roboty budowlane związane ze stacjami transformatorowymi na terenach oznaczonych symbolem E;

2)      budowę linii elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowych;

3)      przebudowę linii napowietrznych kolidujących z planowaną zabudową na linie kablowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)      do czasu przebudowy linii napowietrznych na kablowe zachowanie pasów wolnych od zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)      dopuszczenie zachowania stacji transformatorowych słupowych;

6)      w przypadku zmiany stacji słupowej na małogabarytową minimalną powierzchnię działki budowlanej w wielkości 50 m2;

7)      dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych małogabarytowych
w miejscach innych niż określone w §11.

 

6.      W zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala się:

1)      budowę linii telekomunikacyjnych wyłącznie jako kablowych;

2)      przebudowę linii napowietrznych kolidujących z planowaną zabudową na linie kablowe;

3)      na terenach oznaczonych symbolami MN/U i U dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, montowanych na budynkach usługowych, przy czym łączna wysokość budynku wraz z zainstalowaną stacją bazową musi być mniejsza niż 30,0 m npt.

 

§ 14

 

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 15%.

 

§ 15

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.