Dzisiaj jest: Wtorek, 26 maja 2020 rok   |   imieniny:  

Studium 1999


Studium 1999 składa się z części tekstowej oraz następujących map w części graficznej:
  1. Tereny wyłączone z zabudowy, częściowo wyłączone z zabudowy oraz przeznaczone pod zabudowę. Preferowane funkcje.
  2. Kształtowanie przestrzeni środowiska przyrodniczego i kulturowego. Elementy wymagające zwrócenia szczególnej uwagi.
  3. Energia.
  4. Poznański system wodociągowo – kanalizacyjny.
  5. Transport.
  6. Tereny wymagające opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  7. Główne przestrzenie kreacji miasta.
  8. Charakterystyka zabudowy terenów – intensywność i sposób wykonania.
Studium zostało zmienione uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 roku. Zmiana dotyczyła wyłącznie wyznaczenia w Poznaniu dopuszczalnych obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Studium nie jest prawem miejscowym, a jedynie dokumentem określającym politykę przestrzenną Miasta.

 

treść Studium z dnia 23 listopada 1999 roku

TERENY WYŁACZONE Z ZABUDOWY, CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY ORAZ PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
Legenda


ELEMENT PRZESTRZENI WYMAGAJĄCE ZWRÓCENIA SZCZEGÓLNEJ UWAGI
Legenda


ENERGIA


POZAŃSKI SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY


TRANSPORT


PROPOZYCJE OPRACOWNIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


GŁÓWNE PRZESTRZENIA KREACJI MIASTA


CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY TERENÓW - INTENSYWNOŚĆ I SPOSÓB WYKONANIA


ROZMIESZCZENIE EKRANÓW PRZECIWHAŁASOWYCH


PODZIAŁ MIASTA NA STREFY


UCHWAŁA NR XXV/171/IV/2003 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 10 lipca 2003 roku
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY z dnia 10 lipca 2003 roku
rysunek Zmiana studium 2003