Dzisiaj jest: Sobota, 10 kwietnia 2021 rok HomeMapa stronyKontakt

Studium 1999


Studium 1999 składa się z części tekstowej oraz następujących map w części graficznej:
  1. Tereny wyłączone z zabudowy, częściowo wyłączone z zabudowy oraz przeznaczone pod zabudowę. Preferowane funkcje.
  2. Kształtowanie przestrzeni środowiska przyrodniczego i kulturowego. Elementy wymagające zwrócenia szczególnej uwagi.
  3. Energia.
  4. Poznański system wodociągowo – kanalizacyjny.
  5. Transport.
  6. Tereny wymagające opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  7. Główne przestrzenie kreacji miasta.
  8. Charakterystyka zabudowy terenów – intensywność i sposób wykonania.
Studium zostało zmienione uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 roku. Zmiana dotyczyła wyłącznie wyznaczenia w Poznaniu dopuszczalnych obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Studium nie jest prawem miejscowym, a jedynie dokumentem określającym politykę przestrzenną Miasta.

 

pdf treść Studium z dnia 23 listopada 1999 roku
pdf TERENY WYŁACZONE Z ZABUDOWY, CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY
ORAZ PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
Studium99 Mapa01_1s Studium99 Mapa01_2s
JPG ZIP JPG ZIP
JPG JPG
JPG ZIP JPG ZIP
legenda JPGLegenda


PDF ELEMENT PRZESTRZENI WYMAGAJĄCE ZWRÓCENIA SZCZEGÓLNEJ UWAGI
JPG JPG
JPG ZIP JPG ZIP
JPG JPG
JPG ZIP JPG ZIP
legenda JPGLegenda


PDF ENERGIA
JPG JPG
JPG ZIP JPG ZIP
JPG JPG
JPG ZIP JPG ZIP


PDF POZAŃSKI SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY
JPG JPG
JPG ZIP JPG ZIP
JPG JPG
JPG ZIP JPG ZIP


PDF TRANSPORT
JPG JPG
JPG ZIP JPG ZIP
JPG JPG
JPG ZIP JPG ZIP


PDF PROPOZYCJE OPRACOWNIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
JPG JPG
JPG ZIP JPG ZIP
JPG JPG
JPG ZIP JPG ZIP


PDF GŁÓWNE PRZESTRZENIA KREACJI MIASTA
JPG
JPG ZIP


PDF CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY TERENÓW - INTENSYWNOŚĆ I SPOSÓB WYKONANIA
JPG
JPG ZIP


PDF ROZMIESZCZENIE EKRANÓW PRZECIWHAŁASOWYCH
JPG ZIP


PDF PODZIAŁ MIASTA NA STREFY
JPG ZIP


PDF

UCHWAŁA NR XXV/171/IV/2003 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 10 lipca 2003 roku
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

PDF ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY z dnia 10 lipca 2003 roku
PDF rysunek Zmiana studium 2003