Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Czwartek, 23 stycznia 2020 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Oferta pracy nr:  MPU-KP/1000-6/2019INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (niepełny wymiar czasu pracy)
dodano dnia: 2019-10-03 10:31

 

 

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna

 

poszukuje kandydata na stanowisko

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

(niepełny wymiar czasu pracy)

 

 

 

Zakres podstawowych czynności:

 

1.    Ochrona danych osobowych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w tym m.in.:

 

 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,

 • informowanie Administratora o obowiązkach wynikających z przepisów RODO,

 • konsultowanie i opiniowanie umów i innych instrumentów prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych,

 • zapobieganie naruszeniom danych osobowych, przeprowadzanie czynności sprawdzających/kontrolnych,

 • nadzorowanie rejestrów incydentów oraz odstępstw.

 

2.  Działania optymalizujące standardy ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji poprzez m.in.:

 

 •  przygotowywanie projektów dokumentów oraz monitorowanie ich aktualności,

 • inicjowanie, konsultowanie i koordynowanie nowych rozwiązań merytorycznych w  obszarze stanowiska,

 • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

 

3.    Inne zadania:

 

 • szacowanie ryzyka w obszarze zadań operacyjnych i projektowych, przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej,

 • uczestniczenie w pracach zespołu przeprowadzającego audyt systemu bezpieczeństwa.

 

Wymagania obowiązkowe:

 

 • wyższe wykształcenie magisterskie,

 • biegła obsługa komputera, w tym znajomość programów w pakiecie MS Office,

 • minimum roczne doświadczenie na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • dokładność, skrupulatność, terminowość,

 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy,

 • umiejętność współpracy, zdolności komunikacyjne.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • wykształcenie kierunkowe: prawo, administracja, zarządzanie, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo systemów IT,

 • wiedza w systemach informatycznych,

 • studia podyplomowe/kursy z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, zarządzania,

 • udział w projektach związanych z audytem, projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych,

 • doświadczenie w zarządzeniu projektami,

 • znajomość standardów zarządzania, w tym zarządzania jakością i ryzykiem w organizacji.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV zawierające:

 

·         imię (imiona) i nazwisko;

 

·         datę urodzenia;

 

·         dane kontaktowe;

 

·         miejscowość zamieszkania;

 

·         wykształcenie;

 

·         kwalifikacje zawodowe;

 

·         przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

 • podpisany list motywacyjny;

 

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie);

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

 • podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora – Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-642 Poznań – danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.

 

Oferty prosimy składać w punkcie informacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  (III piętro) lub listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w terminie  do 16 października 2019 r.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca wymaga bezpośredniego  komunikowania się z innymi pracownikami, klientami i instytucjami. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%.

 

 

Obowiązek informacyjny:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informuje, iż:

1.Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzeni obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracownika Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, na podstawie przepisów prawa:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy;

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych.

2. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych, których podanie jest obowiązkowe tj.

 • imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydat, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji,

 • miejscowość zamieszkania będzie przetwarzana w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 14 § 2 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wynikające z art. 6 ustawy
  o pracownikach samorządowych,

 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informacje o niepełnosprawności.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, ul.Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

4. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@poznan.mpu.pl lub pisemnie na adres: ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

5. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

6. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1)§ 1 Kodeksu pracy oraz art. 14 § 2 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Podanie danychw zakresie wynikającym z art. 22 1)§ 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie informacji o niepełnosprawności jest nieobowiązkowe, ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).


9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


 


 

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.