Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Niedziela, 22 września 2019 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Oferta pracy nr:  MPU-KP/1000-4/19stanowisko ds. obsługi klienta nr 1 (umowa na zastępstwo – ok. 6 miesięcy)
dodano dnia: 2019-06-07 12:54

Miejska Pracownia Urbanistyczna

 

poszukuje kandydata na stanowisko

 

ds. obsługi klienta nr 1

(umowa na zastępstwo – ok. 6 miesięcy)

 

 

Cel stanowiska:

Kompleksowa obsługa informacyjna klienta dotycząca zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: Geografia, Kształtowanie Środowiska, Zarządzanie     Środowiskiem, Gospodarka Przestrzenna, Administracja;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows oraz pakietem Office;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • asertywność połączona z wysoką kulturą osobistą;
 • poczucie odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania;
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych  (ze szczególnym uwzględnieniem obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego);
 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
 • otwartość na doświadczenia;
 • wysoki poziom umiejętności komunikacji werbalnej;
 • znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe:

 •  bardzo dobra umiejętność obsługi programów  GIS np. Mapinfo, ArcGis;
 • wiedza z zakresu KPA i stosowania instrukcji kancelaryjnej;
 • ogólna znajomość problematyki planowania przestrzennego;
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu planowania przestrzennego i administracji.

Wymagane dokumenty:

 •  CV zawierające:

·        imię (imiona) i nazwisko;

·        datę urodzenia;

·        dane kontaktowe;

·        wykształcenie;

·        kwalifikacje zawodowe;

·        przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • podpisany list motywacyjny;
 •  dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie);
 •  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach (kserokopie);
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora – Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-642 Poznań – danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.

Oferty prosimy składać w punkcie informacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  (III piętro) lub listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w terminie do 17.06.2019 r.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca wymaga dużej mobilności, gotowości do wyjazdów w teren oraz sprawnego, bezpośredniego  komunikowania się z innymi pracownikami i instytucjami.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił, co najmniej 6%.

 

Obowiązek informacyjny:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), uprzejmie informuje, iż:

1.    Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia skutecznej procedury naboru pracowników do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, na podstawie przepisów prawa:

 •  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych;

2.    Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych, których podanie jest obowiązkowe tj.

 •  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wynikające z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • w tym samym celu przetwarzana będzie informacja
  o niepełnosprawności. Jej podanie jest jednak nieobowiązkowe, ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa
  w art. 13 a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

3.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, ul.Za Bramką 1, 61-842 Poznań,
tel. 61 639 64 60.

4.    Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@poznan.mpu.pl lub pisemnie na adres: ul.Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

5.    Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, tj. od 3 m-cy do 2 lat.

6.    Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

9.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.