Dzisiaj jest: Niedziela, 09 sierpnia 2020 rok   |   imieniny:  
Konferencja 2013

WPROWADZENIE

W dniu 5 grudnia 2013 roku w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbyła się konferencja „Skutki finansowe planowania przestrzennego – konsekwencje dla rozwoju”, zorganizowana przez Miasto Poznań, we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz poznańskim oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich. W konferencji wzięło udział blisko 400 osób, przedstawicieli samorządów, administracji państwowej, znawców prawa oraz urbanistów i architektów. Swoją obecnością konferencję zaszczycili między innymi Pan Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Janusz Cichoń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pan Janusz Żbik, - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i wielu innych znakomitych gości.

  Miasto Poznań, jak wiele innych miast w Polsce, stoi dziś przed poważnym dylematem – sporządzać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i narażać się na skutki finansowe ich uchwalania, czy też chronić budżet gminy przed tymi kosztami i jednocześnie rezygnować z kontroli nad rozwojem miasta i zgadzać się na chaos w przestrzeni. Przyczyną tego problemu jest obowiązujący system prawny w Polsce. W 2003 roku została przyjęta Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która między innymi unieważniła wszystkie dokumenty planistyczne przyjęte do 1995 roku. Proces planowania przestrzennego zaczął się w Polsce niemal od początku, a nowe przepisy w praktyce generują ogromne koszty, w zamian nie dając zysków. Koszty te związane są z obowiązkiem wykupu terenu pod drogi publiczne projektowane w planie miejscowym, jak również odszkodowań jeżeli wskutek uchwalenia planu korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone. Problem jest na tyle poważny, iż wymaga szerokiej debaty publicznej nad potrzebą zmian legislacyjnych dotyczących polityki przestrzennej.

Konferencja „Skutki finansowe planowania przestrzennego – konsekwencje dla rozwoju” w założeniu organizatorów miała być elementem tej debaty. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich środowisk zawodowych i politycznych mających wpływ na kształt obecnego stanu faktycznego i prawnego. Konferencja była wydarzeniem szczególnym, gdyż stworzyła możliwość do skonfrontowania w jednym czasie i miejscu poglądów różnych środowisk zaangażowanych w tworzenie i realizację polityki przestrzennej w Polsce. Dzięki temu obrady były żywe i interesujące, a wnioski cenne i motywujące do dalszych działań. Działania dążące do naprawy systemu formalno-prawnego w zakresie gospodarki przestrzennej trudno przecenić, gdyż jak to ujął Pan Minister Janusz Żbik w przemówieniu otwierającym obrady, planowanie przestrzenne jest fundamentem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jak zauważył Pan Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski, polskiej polityce przestrzennej potrzebna są zmiany, ale nie można zapominać, iż skutecznie realizowana polityka przestrzenna potrzebuje stabilizacji. Ostatnie 20 lat to okres istotnych przemian w tej dziedzinie. Stąd też ważna jest merytoryczna dyskusja ekspertów i praktyków będąca podstawą przyszłych zmian. W tym miejscu warto przytoczyć fragment listu Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, skierowanego do Uczestników i Organizatorów Konferencji:  

„Polsce potrzebna jest refleksja nad zagadnieniami planowania przestrzennego. Ład przestrzenny to nasze wspólne dobro, które mamy obowiązek pieczołowicie chronić, a zarazem twórczo kształtować z myślą o przyszłości. Namysł nad problemami gospodarki przestrzennej związany jest z wielkimi wyzwaniami cywilizacyjnymi. Są to pytania o dalszy kierunek przemian modernizacyjnych w Polsce, o mobilizowanie naszego kapitału społecznego, o artykułowanie naszych konkurencyjnych przewag. O miejsce Polski w świecie XXI wieku.”

List Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, skierowany do Uczestników i Organizatorów Konferencji