Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Sobota, 10 kwietnia 2021 rok HomeMapa stronyKontakt
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Odwiedź nas na Facebooku!
Odwiedź nas na Facebooku!
Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych:  Magdalena Pilarczyk-Kieliszek

kontakt: iod@poznan.mpu.pl 

Ochrona danych osobowych klientów Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu przywiązuje uwagę do ochrony danych osobowych swoich klientów. Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. obsługi Państwa zgłoszeń, wniosków, żądań i zapytań - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym - - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony interesów własnych oraz naszych klientów, w tym w szczególności poprzez zastosowany w MPU monitoring wizyjny - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit f) oraz uzupełniająco lit. d) RODO,
  4. promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 4. Na terenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wprowadzono monitoring wizyjny, celem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie Pracowni, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane przez Administratora w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków - piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany".
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do współpracy przy załatwianiu spraw (skierowanych przez Państwa zgłoszeń, wniosków, żądań i zapytań), wskazane na mocy przepisów prawa,
  2. podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operator pocztowy, firmy kurierskie).
 6. Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Państwa dane zebrane na skutek nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca. W przypadku, kiedy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator Danych Osobowych powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, termin wskazany wyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy w przepisach o przedawnienie roszczeń cywilnych i karnych. Po upływie ww. okresów dane, uzyskane w wyniku monitoringu, podlegają zniszczeniu.
 8. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
 10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych*, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana), jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem - CZYTAJ więcej na temat praw podmiotów danych.
 11. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jest obowiązkowe.
W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji Państwa prawnień, wynikających z przepisów prawa.

*Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody, umowy lub  zautomatyzowanego przetwarzania. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania, realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW / KONTRAHENTÓW MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu przywiązuje uwagę do ochrony danych osobowych swoich klientów. Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji podpisanych z Państwem umów oraz innych działań, podjętych na Państwa żądanie, dokonanych przed ich podpisaniem - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  2. obsługi Państwa zgłoszeń, wniosków, skarg, żądań i zapytań, a także dochodzenia roszczeń z tytułu podpisanych umów - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  3. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym - - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony interesów własnych oraz naszych kontrahentów i współpracowników, w tymw szczególności poprzez zastosowany w MPU monitoring wizyjny - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit f) oraz uzupełniająco lit. d) RODO,
  5. promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 4. Na terenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wprowadzono monitoring wizyjny, celem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie Pracowni, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane przez Administratora w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków - piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany".
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do współpracy przy załatwianiu spraw (skierowanych przez Państwa zgłoszeń, wniosków, skarg, żądań i zapytań), wskazane na mocy przepisów prawa,
  2. podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym współpracownicy i kontrahenci, uczestniczący w realizacji podpisanych z Państwem umów,
  3. podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operator pocztowy, firmy kurierskie).
 6. Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Państwa dane zebrane na skutek nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca. W przypadku, kiedy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator Danych Osobowych powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, termin wskazany wyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy w przepisach o przedawnienie roszczeń cywilnych i karnych. Po upływie ww. okresów dane, uzyskane w wyniku monitoringu, podlegają zniszczeniu.
 8. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
 10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych*, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana), jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem - CZYTAJ więcej na temat praw podmiotów danych.
 11. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jest obowiązkowe.
W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji Państwa prawnień, wynikających z przepisów prawa.

Informacja o zawartych umowach, zgodnie z uchwałą nr XVIII/228/VII/2015 Rady Miasta Poznania, z 20 października 2015 r., publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.

*Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody, umowy lub zautomatyzowanego przetwarzania. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania, realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi.

Polityka cookies

Pliki „cookies" (ciasteczka)

To niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika na jego twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.


Jakie pliki cookies wykorzystuje serwis www.mpu.pl?


 • PHPSESSID - sesyjny plik cookie utworzony na czas trwania sesji przeglądarki. Przechowujemy w nim anonimowy identyfikator sesji niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu strony.

 • cookieAkceptacja - plik cookies, w którym zapisana jest informacja o akceptacji iż serwis korzysta z plików typu cookies. Jeśli wyrazimy zgodę plik cookies zostanie utworzony i monit o akceptacji nie będzie ponownie wyświetlany.

Czy pliki „cookies" zawierają dane osobowe?

Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych odwiedzających nas internautów.


Usuwanie plików „cookies"

Większość przeglądarek stron WWW posiada własne ustawienia konfiguracyjne kontrolujące pracę z plikami cookies. Możemy zarówno usunąć dotychczas zgromadzone pliki cookies jak i uniemożliwić ich zapisywanie. Poniżej lista linków do konfiguracji najbardziej popularnych przeglądarek.