Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Niedziela, 22 września 2019 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych:  Magdalena Gałczyńska

kontakt: iod@poznan.mpu.pl 

Ochrona danych osobowych klientów Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu przywiązuje uwagę do ochrony danych osobowych swoich klientów. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470.
 2. W sprawach danych osobowych przetwarzanych przez nas można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu.pl 
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym. 
 4. Na terenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wprowadzono monitoring wizyjny celem zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie Pracowni, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. 
 5. Pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane przez Administratora w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków - piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany".
 6. Państwa dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
 7. Państwa dane zebrane na skutek nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca. W przypadku, kiedy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator Danych Osobowych powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, termin wskazany wyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy w przepisach o przedawnienie roszczeń cywilnych i karnych. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. W zakresie wynikającym z przepisów prawa można żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych*, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.\
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji przysługujących na podstawie przepisów prawa uprawnień. 
 10. Udostępnianie Państwa danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa. Będziemy udostępniać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie; organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

 

**Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW / KONTRAHENTÓW MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ

Miejska Pracownia Urbanistyczna informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym rozporządzeniem), że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470
 2. W sprawach danych osobowych przetwarzanych przez nas można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu.pl
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  1. związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy;
  2. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń czy odszkodowań;
  3. udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi;
  4. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
  5. w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie Pracowni, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę (monitoring wizyjny - szczegóły dostępne w Regulaminie Pracy);
  6. archiwalnym
 4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodne z prawem ponieważ spełniamy przynajmniej jeden z warunków wskazanych w rozporządzeniu, w tym:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
 6. Ujawnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, naszym współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie; innym odbiorcom danych (np. organom państwowym, usługodawcy bankowemu, usługodawcy kart sportowych, itp.)
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z kategorii archiwalnej przewidzianej dla Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. W zakresie wynikającym z przepisów prawa można żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych*, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 12. Informacja o zawartej umowie zgodnie z uchwałą nr XVIII/228/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 20 października 2015 r. publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.

 

**Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

 

 

 

 

Polityka cookies

Pliki „cookies" (ciasteczka)

To niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika na jego twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.


Jakie pliki cookies wykorzystuje serwis www.mpu.pl?


 • PHPSESSID - sesyjny plik cookie utworzony na czas trwania sesji przeglądarki. Przechowujemy w nim anonimowy identyfikator sesji niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu strony.

 • cookieAkceptacja - plik cookies, w którym zapisana jest informacja o akceptacji iż serwis korzysta z plików typu cookies. Jeśli wyrazimy zgodę plik cookies zostanie utworzony i monit o akceptacji nie będzie ponownie wyświetlany.

Czy pliki „cookies" zawierają dane osobowe?

Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych odwiedzających nas internautów.


Usuwanie plików „cookies"

Większość przeglądarek stron WWW posiada własne ustawienia konfiguracyjne kontrolujące pracę z plikami cookies. Możemy zarówno usunąć dotychczas zgromadzone pliki cookies jak i uniemożliwić ich zapisywanie. Poniżej lista linków do konfiguracji najbardziej popularnych przeglądarek.